Search result for

fraglich

(57 entries)
(0.1422 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fraglich-, *fraglich*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fraglich มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fraglich*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, write when auditing their books... we'd obtain certain information... which we would use when setting up offices in the countries in question.Nein, schreiben Sie: "dass wir"... entweder Informationen durchsickern lassen oder sie uns zunutze machen würden, wenn wir uns dereinst selbst in den fraglichen Ländern etablieren. From the Life of the Marionettes (1980)
The value of these surveys is doubtful.Der Wert dieser Untersuchungen ist fraglichThe Falls (1980)
But she admits spending the night in question with a man."Räumt aber ein, die fragliche Nacht mit einem Mann verbracht zu haben." Lili Marleen (1981)
I've done... questionable things.Ich habe fragliche Dinge getan. Blade Runner (1982)
Just between ourselves, you may have guessed, but she was the lady in question.Sie haben sich sicher schon gedacht, dass sie die fragliche Dame war. Evil Under the Sun (1982)
The car in question is registered to a David Dudley.Was gefunden? Der fragliche Wagen ist auf David Dudley zugelassen. Blind Spot (1983)
The sports car you described has disappeared.Der fragliche Sportwagen ist verschwunden. Blind Spot (1983)
I'm afraid we haven't got much time left.Kommt der fragliche Gefangene bis morgen Mittag nicht frei, wird irgendwo im Stadtzentrum eine Minotaurus-Bombe hochgehen. Brother's Keeper (1983)
- Then you are afraid. - Laura, can't we buy him a bus ticket somewhere?Zur fraglichen Zeit hört sie Schreie. Steele Crazy After All These Years (1983)
Tell me, Officer Nelson... the shoe in question, the black sneaker... could you see it in the van from the outside?Sagen Sie, Officer Nelson, der fragliche Schuh, der schwarze Turnschuh, konnten Sie den von außen sehen? The Star Chamber (1983)
In order for the nucleotides of our amino acids in question to control the protein molecule, our terminal theoretically requires about 900 years.Um die Nukleotiden unserer fraglichen Aminosäure ins Eiweißmolekül zu steuern, braucht unser Terminal schon theoretisch ca. 900 Jahre. Teil 1 (1984)
Well, accοrding tο his picture in last Sunday's paper, the Cheviοt murderer was an adοrable baby.Ich bin mir sicher, dass auch Jack the Ripper zur fraglichen Zeit ein so süßes Baby gewesen ist. Part 1 (1984)
Ηe lied abοut his mοvements and nοw we've fοund hairs in his car.Er hat uns ein falsches Alibi geliefert. Aber ob die Haare aus seinem Wagen stammen, ist fraglichPart 3 (1984)
I think that if Ruby had had a yοung man, she wοuld have kept very quiet abοut it.Warum nicht? Er hat selber zugegeben, dass er zur fraglichen Zeit durch die Nacht gekurvt ist. Part 2 (1984)
She was heavily drugged befοre she was killed, a barbiturate.Von einem Barbiturat. Wodurch Tötung im Affekt ziemlich fraglich wird. Part 2 (1984)
I can give you a specific example of when the so-called everyday housewife was not only involved she was the agent in question.Ich kann Ihnen ein konkretes Beispiel nennen, bei dem eine angeblich ganz gewöhnliche Hausfrau nicht nur eine Rolle spielte, sondern sogar die fragliche Agentin war. Double Agent (1984)
His availability for Monday's game against Pittsburgh remains a question.Ob er am Montag gegen Pittsburgh mitspielen kann bleibt fraglichThe Natural (1984)
The minor in question is also the object of this restraining order, and has requested me to act on his behalf in the matter now pending before this court.Der fragliche Minderjährige ist auch Thema der einstweiligen Verfügung und hat mich gebeten, in seinem Namen den Fall zu vertreten, der nun vor Ihnen liegt. A Special Love: Part 2 (1986)
As board president, I have committed the association to the purchase of the property in question and now request the board's approval for allocation of funds.Als Vorsitzender habe ich empfohlen, die fragliche Immobile zu erwerben, und ich bitte nun um Zustimmung für die Bereitstellung der Gelder. The People Next Door (1987)
Centre main viewer on that area.Den fraglichen Sektor auf den Schirm. Justice (1987)
- I was...In der fraglichen Zeit hat sich etwas ereignet. Lonely Among Us (1987)
He doesn't truly remember the events of the night in question.Er erinnert sich nicht mehr an den fraglichen Abend. The Accused (1988)
And see where he and the other Arabs were at the crucial time?Und herausfinden, wo er und die anderen Araber zur fraglichen Zeit waren? Appointment with Death (1988)
Your honor, if this man was incarcerated at the time of the crime,Wenn dieser Mann zur Zeit des fraglichen Verbrechens in Haft war, sehe ich keine Veranlassung... Criminal Law (1988)
Mrs. Rhoades... had you ever been to the Hop-On Inn before the evening in question?Mrs. Rhoades... waren Sie vor der fraglichen Nacht schon mal in dem Hotel? Here's Looking at You, Kid (1989)
This is a piece by Lucy Lammermoor, representing a search for the purest possible form. The painter here is engaged in a sort of aesthetic mysticism.Die Bewegung nennt sich Neo-Dadaismus, und der fragliche Maler, Andrew Noble, gilt allgemein als ihr Vorreiter. The Lost Madonna (1989)
And if yοu want tο prοsecute me fοr bringing that abοut, then yοu're welcοme because I'm prοud οf it. Nο.Allerdings, sollten Sie mich fragen wollen, ob ich Mary am fraglichen Tag das tödliche Morphium gegeben habe, so werde ich antworten. Miss Marple: A Caribbean Mystery (1989)
If you had any nerve at all, you'd be fighting on my side.Hätten Sie Mumm, würden Sie mich unterstützen. Das ist äußerst fraglichLean on Me (1989)
It's like a balloon in that position.Es ist fraglich, ob ihnen das gelingt. Kiki's Delivery Service (1989)
As far as I'm concerned, of questionable value.So weit ich sehe, von fraglichem Nutzen. White Hunter Black Heart (1990)
[twittering] AND DOES THE WINDO W OF YOUR APARTMENT LOOK DOWN OVER THE CORNER WHERE LISA ROBINS WAS KILLED?Hier heißt es, dass nach einem Hinweis die Polizei den fraglichen Abfluss öffnen ließ und eine Wollmütze, Handschuhe sowie eine Pistole zutage förderte. Rush to Judgement (1990)
In the matter of the shooting at Hunter's Point Raceway of the suspect Arthur Brock, resident of San Francisco, the review board has carefully examined evidence and testimony and determined that the officer in question, Inspector Jack Cates,Bezüglich der Erschießung des Verdächtigen Arthur Brock, wohnhaft in San Francisco, an der Hunter's Point Rennstrecke, hat der Untersuchungsausschuss die Beweise und Zeugenaussagen sorgfältig abgewägt und entschieden, dass der fragliche Officer, Inspector Jack Cates, Another 48 Hrs. (1990)
The submarine in question is commanded by Marko Ramius.Das fragliche U-Boot wird von Marko Ramius befehligt. The Hunt for Red October (1990)
I believe that you consumed rather a generous amount of Romulan ale in the officers mess on the night in question.Sie haben wohl ziemlich viel romulanisches Ale getrunken... in der fraglichen Nacht, stimmt's? Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991)
A phone check with survivors has confirmed that the shoe does not belong to any of the passengers or crew of Flight 104.Wie eine Telefonumfrage ergab, gehört der fragliche Schuh weder einem der Passagiere noch der Crew des Fluges 104. Hero (1992)
And may I remind you this court will not try a man for murder as long as his identity is in question.Darf ich erinnern, dass dieses Gericht niemanden anklagt dessen Identität fraglich ist. Sommersby (1993)
Well, the person in question is in his quarters at the moment.Also, die fragliche Person befindet sich momentan in ihrem Quartier. Rightful Heir (1993)
Whether the shuttle can get us back there or not is questionable at best.Ob uns das Shuttle zurückbringen kann, ist äußerst fraglichThe Search: Part II (1994)
Take us back to the day in question.(Frau) Zurück zum fraglichen Tag! Young at Heart (1994)
The Cabinet has decided on capturing those lifeforms.In der Kabinettssitzung heute Morgen wurde beschlossen, dass die fragliche Lebensform eingefangen werden muss. Gamera: Guardian of the Universe (1995)
Due to this attack, all roads in the Mt.Die Hubschrauber der Luftwaffe befinden sich nun über dem fraglichen Gebiet. Gamera: Guardian of the Universe (1995)
If Ray because the 13 question points back to court?Kommt Ray wegen der 13 fraglichen Punkte wieder vor Gericht? Indictment: The McMartin Trial (1995)
And then it's iffy.Dann ist es trotzdem fraglichOrdinary People (1995)
I wonder.FraglichThe Maestro (1995)
I'm sure there is, but that doesn't mean we're going to find it in less than 12 hours!Ob wir in weniger als 12 Stunden herausfinden, wie, ist fraglichHeart of Stone (1995)
Your Honor, will the record reflect that Mrs. Salinas has identified defendants John Reilly and Thomas Marcanolm Protokoll soll festgehalten werden, dass John Reilly und Thomas Marcano von Mrs. Salinas als die fraglichen Personen Sleepers (1996)
Her days are numbered, and the number in question isn't even in double digits.Ihre Tage sind gezählt, und die fragliche Zahl, besteht nicht einmal mehr aus zwei Stellen. Door (1996)
Is that what you did on the day in question?Tatest du das am fraglichen Tag? The Devil's Advocate (1997)
And on the night in question?Und... in der fraglichen Nacht? The Devil's Advocate (1997)
As Senior Consular Officer... - Senior Consular Officer?AIs erster Sekretär der Botschaft brauche ich alle Informationen über die fragliche Nacht. Red Corner (1997)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fraglichkeit {f}questionability [Add to Longdo]
bedenklich; fraglich; fragwürdig; zweifelhaft; strittig {adj}questionable [Add to Longdo]
fraglich; zweifelhaft {adj} | fraglicher; zweifelhafter | am fraglichsten; am zweifelhaftestendoubtful | more doubtful | most doubtful [Add to Longdo]
umstritten; fraglichdebatable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  fraglich [fraːkliç]
     debatable; doubtful; questionable
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top