Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genuine

JH EH1 N Y UW0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genuine-, *genuine*
Possible hiragana form: げぬいね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genuine(adj) แท้, See also: ซึ่งเป็นของจริง, ซึ่งเป็นของแท้, Syn. genuine, real, true, Ant. ungenuine, unreal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genuine(เจน'นูอีน) adj. แท้, แท้จริง, จริงใจ, ไม่เสแสร้ง., See also: genuineness n., Syn. veritable, real, frank

English-Thai: Nontri Dictionary
genuine(adj) แท้, จริง, แท้จริง, จริงใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genuine documentเอกสารที่แท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
genuinenessความแท้จริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Tonight only, the Blues Brothers... genuine Rhythm and Blues Show and Revue.คืนนี้เท่านั้น บลูส บรัเดอส แท้จริง รีดึม และ บลูส โชว และ เรเฟิว The Blues Brothers (1980)
- Genuine science.- วิทยาศาสตร์แท้ The Russia House (1990)
Jackpot! A genuine compass!แจ็คพอต! James and the Giant Peach (1996)
It's a genuine game urge.มันเป็นตัวเร่งอัจฉริยะของเกม eXistenZ (1999)
As the day and the second round came to an end, there was genuine excitement.ทำให้พอจบรอบสอง ผู้คนตื่นเต้นกันทั่วหน้า The Legend of Bagger Vance (2000)
At least your work shows genuine promise.อย่างน้อยผลงานคุณก็ฉายแวว Around the World in 80 Days (2004)
Ben Grimm is a genuine American hero.เบน กริม คือวีระบุรุษของอเมริกา. Fantastic Four (2005)
Unles the witness possess a genuine name or consequence..จนกว่าพยานจะสามาคุมสติลงได้ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
It's a child conceived out of genuine passion, not as part of some fertility project.เด็กที่อยู่ในท้องฉัน มันไม่ใช่ความใคร่หาอยากได้ ไม่ใช่การทำกิ๊ฟ อย่างที่คุณต้องการหรอกนะ Match Point (2005)
Stop lying. It was a genuine gold unlike that gold-plated fake!เลิกโกหกซะทีเถอะ มันเป็นทองคำแท้นะคะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
Min-jun, I'm saying this out of genuine concern for you.นี่ มินจุน อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะ Art of Seduction (2005)
So my genuine feelings... They meant nothing to you?ความจริงใจของฉันไม่มีความหมาย อะไรสำหรับคุณเลยใช่ไหม Super Rookie (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
genuineCompare this genuine jewel with that imitation.
genuineEven the experts took the painting for a genuine Rembrandt.
genuineFor years the picture passed as a genuine Rembrandt.
genuineHer anger was genuine.
genuineHe's a genuine aristocrat.
genuineI believe it is a genuine Picasso.
genuineMy predecessors had asked their questions of nature with genuine curiosity and awaited her reply.
genuineThat football is made of genuine leather.
genuineThe art dealer guaranteed the picture genuine.
genuineThe article is genuine.
genuineThe document is not either genuine or forged.
genuineThe patron appreciates genuine antiques.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้จริง(n) genuine wood, See also: hardwood, prepared lumber, Syn. ไม้เนื้อแข็ง, Thai Definition: ไม้ต่างๆ ที่มีเนื้อแข็ง เว้นไม้ไผ่
ของจริง(n) authentic, See also: genuine, real thing, Syn. ของแท้, Ant. ของเทียม, ของปลอม, Example: นาฬิกาเรือนนี้เป็นของจริงแน่นอน, Thai Definition: ตัวจริงของแท้
ของแท้(n) genuine thing, See also: real thing, original, Syn. ของจริง, Ant. ของปลอม, ของเทียม, Example: เซียนพระบางท่านสามารถแยกแยะพระสมเด็จฯ ของแท้เพียงองค์เดียวจากจำนวนพระที่กองสุมอยู่มากมายได้โดยการกวาดสายตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยแท้[dōi thaē] (adv) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite
จริง[jing] (adj) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic  FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
ของแท้[khøng thaē] (n, exp) EN: genuine thing
ของแท้[khøng thaē] (adj) EN: genuine ; real  FR: authentique ; d'origine
ความจริงใจ[khwām jingjai] (n) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness  FR: sincérité [ f ] ; honnêteté [ f ] ; franchise [ f ]
ไม้จริง[māi jing] (n, exp) EN: genuine wood ; hardwood ; prepared lumber
ปลอม[pløm] (adj) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ;not genuine ; artificial  FR: faux ; contrefait ; artificiel
สัจจะ[satja] (n) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness  FR: vérité [ f ]
แท้[thaē] (adj) EN: genuine ; true ; real ; actual ; authentic  FR: authentique ; réel ; vrai ; véritable ; original
แท้จริง[thaējing] (adj) EN: actual ; real ; genuine ; authentic  FR: authentique ; avéré ; génuine (vx - r.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GENUINE JH EH1 N Y UW0 AH0 N
GENUINE JH EH1 N Y UW0 AY2 N
GENUINELY JH EH1 N Y UW0 AH0 N L IY0
GENUINELY JH EH1 N Y UW0 AY2 N L IY0
GENUINENESS JH EH1 N Y UW0 AH0 N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genuine (j) ʤˈɛnjuɪn (jh e1 n y u i n)
genuinely (a) ʤˈɛnjuɪnliː (jh e1 n y u i n l ii)
genuineness (n) ʤˈɛnjuɪn-nəs (jh e1 n y u i n - n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纯正[chún zhèng, ㄔㄨㄣˊ ㄓㄥˋ, / ] genuine #15,263 [Add to Longdo]
[chún, ㄔㄨㄣˊ, ] genuine; pure; honest #17,099 [Add to Longdo]
真人真事[zhēn rén zhēn shì, ㄓㄣ ㄖㄣˊ ㄓㄣ ㄕˋ, ] genuine people and true events #48,909 [Add to Longdo]
诚信[chéng xìn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣˋ, / ] genuine; honest; in good faith; honesty; integrity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ま, ma] (adj-na, n, adj-no) (1) truth; reality; genuineness; (2) seriousness; (n) (3) logical TRUE; (4) (See 楷書) printed style writing; (5) (abbr) (See 真打ち) star performer; (P) #892 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n, pref) just; right; due (east); pure; genuine; true #892 [Add to Longdo]
[じゅん, jun] (adj-na, adj-t, adv-to) (1) innocent; chaste; naive; (pref) (2) pure; genuine; (P) #1,809 [Add to Longdo]
草(P);艸(oK)[くさ, kusa] (n) (1) grass; weed; herb; thatch; (2) (arch) ninja; (pref) (3) not genuine; substandard; (P) #2,996 [Add to Longdo]
本格[ほんかく, honkaku] (n) (1) original method or procedure; (adj-f) (2) serious; orthodox; classical; genuine; (P) #3,325 [Add to Longdo]
純粋[じゅんすい, junsui] (adj-na, adj-no) pure; true; genuine; unmixed; (P) #6,665 [Add to Longdo]
本物[ほんもの, honmono] (n, adj-no) genuine article; (P) #7,739 [Add to Longdo]
真正[しんせい, shinsei] (adj-na, n, adj-no) genuine; authentic; true; pure #12,978 [Add to Longdo]
純正;醇正[じゅんせい, junsei] (adj-na, adj-no) genuine; pure; perfect #18,752 [Add to Longdo]
モノホン[monohon] (n) (sl) (See 本物) the article genuine (formed by reversal of original word) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top