Search result for

râblé

(49 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -râblé-, *râblé*
English-Thai: Longdo Dictionary
unrecoverable(adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, S. irrecoverable, R. recover
vulnerable(adj) เสี่ยง, เป็นภัย
inexorable(adj) ที่ไม่มีการผ่อนผัน, ที่ไม่อาจหยุดยั้ง เช่น This is yet another of the inexorable signs that there is no going back to a world where we can assume that marriage is the main institution that organizes people’s lives.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
arable(อา'ระเบิล) adj. เหมาะแก่การเพาะปลูก.
bearable(แบร์'ระเบิล) adj. ออกลูกได้,สามารถให้ผล,ซึ่งทนได้
censurableadj. ควรได้รับการตำหนิ,ควรตำหนิ,น่าตำหนิ, See also: censurableness n.
colorableadj. ให้สีได้, See also: colorability ดูcolorable n. colourability n. ดูcolorable
colourableadj. ให้สีได้, See also: colorability ดูcolorable n. colourability n. ดูcolorable
commemorable(คะเมม'มะระเบิล) adj. น่าฉลอง,สมควรจะได้รับการฉลอง,ซึ่งควรระลึกถึง
commensurable(คะเมน'เซอะระเบิล,-เชอระเบิล) adj. ซึ่งพอจะวัดกันได้,เหมาะสม,ซึ่งพอจะถือเป็นเกณฑ์เดียวกันได้, See also: commensurability n. ดูcommensurable
comparable(คอม'เพอระเบิล) adj. ซึ่งเปรียบเทียบกันได้,พอเปรียบเทียบได้,เทียบเคียงได้., See also: comparability,comparableness n. ดูcomparable, Syn. similar,matching
considerable(คันซิด'เดอระเบิล) adj. ค่อนข้างใหญ่,ค่อนข้างมาก,น่าพิจารณา,น่านับถือ. n.จำนวนมาก,จำนวนไม่น้อย, See also: considerably adv. ดูconsiderable, Syn. large ###A. trifling

English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
adorable(adj) น่าชื่นชม,น่านิยม,น่ารัก
answerable(adj) รับผิดชอบ,ที่แก้ได้,ที่ตอบได้
arable(adj) ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก
comparable(adj) พอเทียบได้,พอเปรียบได้
considerable(adj) มาก,มากมาย,สำคัญ,น่าพิจารณา
demonstrable(adj) สามารถพิสูจน์ได้,ซึ่งแสดงให้เห็นได้,ซึ่งสาธิตได้
deplorable(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าเสียใจ,น่าตำหนิ
desirable(adj) น่ายินดี,น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,เป็นที่พึงปรารถนา
durable(adj) ทนทาน,คงทน,ยั่งยืน,ทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
อันควรจำ[adj.] (an khūan jam) EN: memorable   
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
อัปมงคล = อปมงคล[adj.] (appamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious   FR: sinistre ; lugubre
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
ใช้ทน[adj.] (chai thon) EN: durable ; hard-wearing   
ชัยภูมิ[n.] (chaiyaphūm ) EN: strategically located place ; strategically favourable position   FR: position stratégique [f]
ดี[adj.] (dī) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine   FR: bon ; agréable ; bienfaisant
ดีกว่า[adj.] (dī kwā) EN: better ; better than   FR: mieux ; meilleur (que) ; préférable
...ดีกว่า[X] (… dī kwā) FR: mieux vaut … ; il est préférable de …

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target [Add to Longdo]
ない内に;無い内に[ないうちに, naiuchini] (exp) (after neg. stem of verb) before it becomes (verb); before (an undesirable thing occurs) [Add to Longdo]
やり切れない(P);遣り切れない[やりきれない, yarikirenai] (adj-i) unbearable; intolerable; too much; (P) [Add to Longdo]
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P) [Add to Longdo]
アピる[, api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal [Add to Longdo]
ウェアラブルパソコン[, uearaburupasokon] (n) {comp} wearable personal computer [Add to Longdo]
カワユス;かわゆす[, kawayusu ; kawayusu] (int) (abbr) (from かわゆいです) (See かわゆい・1) cute!; adorable! [Add to Longdo]
コンパラブルワース[, konparaburuwa-su] (n) comparable worth [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回復可能[かいふくかのう, kaifukukanou] recoverable (an) [Add to Longdo]
回復不能誤り[かいふくふのうあやまり, kaifukufunouayamari] unrecoverable error [Add to Longdo]
動作可能時間[どうさかのうじかん, dousakanoujikan] operable time, uptime [Add to Longdo]
動作不能時間[どうさふのうじかん, dousafunoujikan] inoperable time [Add to Longdo]
配達不能郵便の物理的返送[はいたつふのうゆうびんのぶつりてきへんそう, haitatsufunouyuubinnobutsuritekihensou] undeliverable mail with return of physical message, PD PR [Add to Longdo]
魅力的機能[みろくてききのい, mirokutekikinoi] desirable feature [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top