ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*subjoin*

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: subjoin, -subjoin-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subjoin[VT] วางข้างท้าย, See also: ใส่ข้างหลัง, เติมท้าย, Syn. append, postfix, suffix

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อเติม[V] add, See also: increase, enlarge, grow, multiply, attach, subjoin, annex, Syn. เพิ่มเติม, Example: พ่อแม่ต่อเติมบ้านเดิมเพื่อให้พอกับครอบครัวใหม่ที่มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น, Thai definition: ก่อสร้างเพิ่มเติม, เพิ่มเติมเข้าไป

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subjoin (v) sˈʌbʤˈɔɪn (s uh1 b jh oi1 n)
subjoins (v) sˈʌbʤˈɔɪnz (s uh1 b jh oi1 n z)
subjoined (v) sˈʌbʤˈɔɪnd (s uh1 b jh oi1 n d)
subjoining (v) sˈʌbʤˈɔɪnɪŋ (s uh1 b jh oi1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhang {m}subjoinder [Add to Longdo]
beilegendsubjoining [Add to Longdo]
hinzufügento subjoin [Add to Longdo]
legt beisubjoins [Add to Longdo]
legte beisubjoined [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subjoin \Sub*join"\, v. t. [imp. & p. p. {Subjoined}; p. pr. &
   vb. n. {Subjoining}.] [Cf. OF. subjoindre, L. subjungere. See
   {Sub-}, and {Join}, and cf. {Subjective}.]
   To add after something else has been said or written; to
   ANNEX; as, to subjoin an argument or reason.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To add; annex; join; unite.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top