Search result for

การบำบัด

(61 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การบำบัด-, *การบำบัด*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
treatment; therapyการบำบัด (โรค), การรักษา (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy; treatmentการบำบัด (โรค), การรักษา (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
behavior cognitive therapy; therapy, behaviour cognitive; therapy, cognitiveการบำบัดด้วยการรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
behaviour cognitive therapy; therapy, behavior cognitive; therapy, cognitiveการบำบัดด้วยการรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cognitive therapy; therapy, behavior cognitive; therapy, behaviour cognitiveการบำบัดด้วยการรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, behavior cognitive; therapy, behaviour cognitive; therapy, cognitiveการบำบัดด้วยการรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, behaviour cognitive; therapy, behavior cognitive; therapy, cognitiveการบำบัดด้วยการรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, cognitive; therapy, behavior cognitive; therapy, behaviour cognitiveการบำบัดด้วยการรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phytotherapyการบำบัดด้วยพืช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electron beam therapyการบำบัดด้วยลำอิเล็กตรอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Phototheraphyการบำบัดด้วยแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oxygen therapyการบำบัดด้วยออกซิเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Phytoremediationการบำบัดด้วยพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Treatment, wasteการบำบัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกากกัมมันตรังสีให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาและการขจัด โดยมีหลักพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1. ลดปริมาตร เช่น การกดอัด 2. แยกสารกัมมันตรังสีออกจากกาก เช่น การตกตะกอน การแลกเปลี่ยนไอออน 3. เปลี่ยนองค์ประกอบ เช่น การเผา การระเหย [นิวเคลียร์]
treatmentการบำบัด (โรค), การรักษา (โรค), การบำบัด (โรค), การรักษา (โรค)

เขียนทับศัพท์เป็น ทรีตเมนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Chroine-amonia treatmentการบำบัดโดยคลอรีนแอมโมเนีย
การใส่คลอรีนลงไปในน้ำก่อนหรือหลังการใส่แอมโมเนีย เพื่อให้มีสารประกอบคลอรีนคงค้างอยู่ได้นานในระบบการจ่ายน้ำประปา [สิ่งแวดล้อม]
Cognitive therapyการบำบัดทางปัญญา [TU Subject Heading]
Couples therapyการบำบัดชีวิตคู่ [TU Subject Heading]
Marital therapyการบำบัดคู่สมรส [TU Subject Heading]
Purificationการบำบัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's very treatable with drugs and therapy.มันรักษาได้ง่ายมาก ด้วยยาและการบำบัด The Itch (2008)
She's got lymphoma. The chemo's probably...เธอเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง การบำบัดด้วยคีโมคงทำให้... Dying Changes Everything (2008)
When I found out he was getting help, I felt pretty stupid.ตอนรู้ว่าเขากำลังมารับการบำบัด ฉันก็รู้สึกโง่ขึ้นมาทันที And How Does That Make You Kill? (2008)
Is spending nights with your patients regular part of your therapy?การใช้เวลาทั้งคืนกับคนไข้ ถือเป็นส่วนปกติของการบำบัดเหรอ? Passengers (2008)
Working on the grounds is good therapy for him.ทำงานกับสนาม เป็นการบำบัดที่ดีสำหรับเขา The Lazarus Project (2008)
We may have to move on to more strenuous therapies;เราอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้ วิธีการบำบัดที่แรงกว่านี้หน่อย Changeling (2008)
Some, uh, some kind of stem cell therapy.การ.. เอ่อ การบำบัดด้วยสเตมเซลล์ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Ellen's in counseling three or four times a week.เอลเลนเข้ารับการบำบัด อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Counseling.การบำบัด I Agree, It Wasn't Funny (2009)
The way we met, therapy.เราเจอกันเพราะการบำบัด You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
You were asking about grief counseling.กำลังถามเรื่องการบำบัดความเศร้า You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Knowing which celebutante is in rehab is of vital importance?รู้ไหมว่าพวกผู้หญิงรวย กำลังอยู่ในการบำบัดที่สำคัญ The Ugly Truth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบำบัด[n.] (kān bambat) EN: cure ; treatment   FR: traitement [m]
การบำบัดจิตใจ[n. exp.] (kān bambat jitjai) EN: psychotherapy   
การบำบัดน้ำเสีย[n. exp.] (kān bambat nām sīa) EN: wastewater treatment   FR: traitement des eaux usées [m]
การบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง[n. exp.] (kān bambat nām sīa chan thī søng) EN: secondary treatment   FR: traitement secondaire [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , S. after-care
cryotherapy(n) การบำบัดด้วยความเย็น เช่น In Poland cryotherapy has become a popular treatment for rejuvenating., Cryotherapy is another way to treat prostate cancer besides surgery or radiation.
rehab(n) การบำบัด คำย่อของ rehabilitation
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medicine[N] การบำบัดโรคด้วยยา, See also: การรักษาโรคทางยา, อายุรกรรม, เวชศาสตร์, Syn. remedy
podiatry[N] การบำบัดรักษาเท้า
therapeutics[N] วิทยาและศิลปะการรักษาโรค, See also: การบำบัดโรค, อายุรเวท, Syn. therapy, gymnastics
therapy[N] การบำบัดโรค, See also: วิทยาการและศิลปะการรักษาโรค, อายุรเวท, Syn. remedy, therapeutics, treatment
treatment[N] การทำให้คืนสภาพ, See also: การบำบัด, การรักษา
ultrasound[N] การบำบัดโดยใช้อุลตราซาวด์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acupuncture(n. แอค' คูพังเชอะ ; vt. อะคูพัง' เชอะ) ฝังเข็มบำบัด, การใช้เข็มแทงเนื้อเยื่อ, ฝังเข็มเพื่อการบำบัดโรค
chiropracticn.,adj. การบำบัดโรคโดยวิธีการจับกระดูกสันหลัง .
chiropractor(ไค'ระแพรคเทอะ) n. ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการบำบัดโรคด้วยการจับกระดูกสันหลัง
cure(คิว'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาให้หาย,แก้ให้หาย vi. บังเกิดผลในการบำบัดรักษา,ผ่านกรรมวิธีไม่ให้เน่า (ย่าง,บ่ม,อบ,รม,ผึ่ง) n. การรักษาให้หาย, Syn. treatment,
diathermy(ได'อะเธอมี) n. การสร้างความร้อนในเนื้อเยื่อร่างกายด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ทางการบำบัด., Syn. diathermia
electroshockn. ช็อคจากกระแสไฟฟ้าใช้ในการบำบัด
medicament(มะคิด'คะเมินทฺ) n. ยา,สิ่งหรือสารที่ใช้ในการบำบัดโรค.
medicinal(มะดิส'ซิเนิล) adj. เกี่ยวกับยา,ซึ่งมีคุณสมบัติของยา,ซึ่งใช้ในการบำบัดโรค., Syn. curative
medicine(เมด'ดิซิน) n. ยา,สารที่ใช้เป็นยา,สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค,แพทย์ศาสตร์,เวชกรรม,อายุรกรรม,การบำบัดโรคด้วยยา (ไม่รวมศัลยกรรมและสูติกรรม) vt. ให้ยา,เยียวยา -Phr. (to take one's medicine รับการลงโทษ (โดยเฉพาะสำหรับการกระทำความผิดที่ตนกระทำ) .
therapeutic(เธอระพิว'ทิค) adj. เกี่ยวกับการบำบัดโรค., Syn. therapeutical.

English-Thai: Nontri Dictionary
therapeutic(adj) ทางการรักษา,ในทางอายุรเวท,เกี่ยวกับการบำบัดโรค
therapy(n) การรักษาโรค,อายุรเวท,การบำบัดโรค

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Doctrine of Signature[doc-trin of sik-na-tur] (n ) การบำบัดรักษาโรคด้วยส่วนของพืชที่มีลักษณะพ้องจองกับอวัยวะหรืออาการนั้นๆ, สัญลักษณาการบำบัด (สญฺญลกฺษณ+อาการฺ+ขจดฺ)
See also: S. สัญลักษณ์บำบัด,
hydropathy (n ) การบำบัดร่างกายด้วยน้ำ
See also: S. Hydrotherapy, R. spa

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top