Search result for

purification

(39 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purification-, *purification*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purification[N] การทำให้บริสุทธิ์, Syn. purifying, Ant. contamination
purification[N] การชำระล้างบาป, Syn. sanctication

English-Thai: Nontri Dictionary
purification(n) การทำให้สะอาด,การชำระล้าง,การฟอก,การล้างบาป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Purificationการบำบัด [TU Subject Heading]
purificationการทำสารให้บริสุทธิ์, การกำจัดมลทินออกจากสารโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อทำให้สารบริสุทธิ์  เช่น การตกผลึก การกลั่น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Purification ; Refiningการทำให้บริสุทธิ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We shall mourn our sisters... and continue their legacy for world peace... through obedience, purification and hope... for the miracle we so desperately need.ขอไว้อาลัยให้กับพี่น้องของเรา และจะสานต่อเจตนารมย์เพื่อสันติสุข ด้วยความนอบน้อม บริสุทธิ์ Babylon A.D. (2008)
These marshes are indispensable environments for the regeneration and purification of water.ห้วยหนองคลองบึงเหล่านี้ มีความสำคัญมาก เพราะเป็นแหล่งอนุบาลชีวิตใหม่ และบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ Home (2009)
Imagine the purification of the terrestrial water.ลองจินตนาการถึงความสะอาดบริสุทธ์ของผืนน้ำ Astro Boy (2009)
The purification of the German people and the white race.การทำให้สายเลือดเยอรมัน และคนผิวขาวให้บริสุทธิ์ไง The Bishop Revival (2010)
Perhaps with a higher iodine purification.บางที อาจเป็นเพราะไอโอดีนบริสุทธิ์ที่สูงขึ้น Peter (2010)
Productivity, prayer, and purification.ความอุดมสมบูรณ์ การสวดมนต์ และการชำระล้างบาป Welcome to Briarcliff (2012)
It's a purification process.มันเป็นกระบวนการของความบริสุทธิ์น่ะ The Kiss (2012)
When I was in El Salvador, there was a medicine man who would charge women to participate in his purification ritual.ตอนที่ฉันอยู่เอลซัลวาดอ ที่นั่นมีหมอยา คิดเงินผู้หญิงที่เข้าร่วมพิธีกรรมชำระบาป The Bod in the Pod (2012)
And purification by fire.เเละการชําระวิญญูาณดฆัวยไฟ Evil Dead (2013)
She gave Rosalee a list of ingredients for, like, a purification process that was really similar to the ingredients that Adalind used with her cat.เกิดอาการโคม่า เธอให้รายการของกับโรซารี เพื่อกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ Face Off (2013)
What if there's a connection between the purification potion, the hexenbiest who asked for it, and what happened with Juliette and the Captain and their obsessive-compulsive hellhole?กับที่อดาลินใช้กับแมวเลยล่ะ จะเป็นยังไงถ้ามันเป็นรื่องเดียวกัน ระหว่างนํ้ายาบริสุทธิ์, Face Off (2013)
If that hexenbiest who came into the shop was Adalind's mother, and she told your mom there was a royal here in Portland, then he must have been the one she made the purification process for.ถ้าเฮเซนบีสท์ที่มาในร้านนั่น คือแม่ของอดาลินและเธอบอกแม่เธอ ว่ามีราชวงศ์อยู่ในพอร์ทแลนด์ Face Off (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
purificationPurification of the mind.
purificationThen an argument developed between some of John's disciples and a certain Jew about purification.
purificationWe sprinkle salt for purification.

CMU English Pronouncing Dictionary
PURIFICATION    P Y UH2 R AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purification    (n) (p y u@2 r i f i k ei1 sh @ n)
purifications    (n) (p y u@2 r i f i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kläranlage {f}purification plant [Add to Longdo]
Reinigungsvorgang {m} | natürliche Selbstreinigungsvorgängepurification | natural self-purification [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪祓[あしはらえ, ashiharae] (n) (arch) (obsc) purification to cleanse one of sin [Add to Longdo]
夏越の祓;夏越しの祓;名越しの祓[なごしのはらえ, nagoshinoharae] (n) (See 茅の輪) summer purification rites (held at shrines on the last day of the 6th lunar month) [Add to Longdo]
廓清;郭清[かくせい, kakusei] (n,vs) purification; cleaning up; purging [Add to Longdo]
茅の輪[ちのわ, chinowa] (n) (See 夏越の祓) cogon grass ring (through which people pass during summer purification rites) [Add to Longdo]
忌み;斎み;忌(io);斎[いみ, imi] (n) (1) mourning; abstinence; (2) taboo; (3) religious purification; (n-pref) (4) pure; holy [Add to Longdo]
忌み日;忌日;斎日[いみび, imibi] (n) (See 陰陽道) unlucky day (according to astrology); (previously a) death anniversary; purification and fast day [Add to Longdo]
形代[かたしろ, katashiro] (n) (1) paper, cloth, wood, etc. representation of a sacred object; (2) paper doll used in Shinto purification rites [Add to Longdo]
潔斎[けっさい, kessai] (n,vs) religious abstinence; purification [Add to Longdo]
御祓い;お祓い;御秡い(iK)[おはらい, oharai] (n) exorcism (Shinti rite); purification [Add to Longdo]
垢離[こり, kori] (n) purification [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xì, ㄒㄧˋ, ] purification ceremony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purification \Pu`ri*fi*ca"tion\, n. [F. purification, L.
   purificatio. See {Purify}.]
   1. The act of purifying; the act or operation of separating
    and removing from anything that which is impure or
    noxious, or heterogeneous or foreign to it; as, the
    purification of liquors, or of metals.
    [1913 Webster]
 
   2. The act or operation of cleansing ceremonially, by
    removing any pollution or defilement.
    [1913 Webster]
 
       When the days of her purification according to the
       law of Moses were accomplished.    --Luke ii. 22.
    [1913 Webster]
 
   3. A cleansing from guilt or the pollution of sin; the
    extinction of sinful desires, appetites, and inclinations.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 purification
   n 1: the act of cleaning by getting rid of impurities
   2: the process of removing impurities (as from oil or metals or
     sugar etc.) [syn: {refining}, {refinement}, {purification}]
   3: a ceremonial cleansing from defilement or uncleanness by the
     performance of appropriate rites [syn: {purification},
     {purgation}]
   4: the act of purging of sin or guilt; moral or spiritual
     cleansing; "purification through repentance"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top