ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acupuncture

AE1 K Y UW0 P AH2 NG K CH ER0   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acupuncture-, *acupuncture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acupuncture[N] การฝังเข็ม

English-Thai: Nontri Dictionary
acupuncture(n) การฝังเข็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acupunctureการฝังเข็ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acupunctureการฝังเข็ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acupunctureการฝังเข็ม [TU Subject Heading]
Acupunctureการฝังเข็ม [การแพทย์]
Acupuncture Analgesiaการฝังเข็มระงับปวด [การแพทย์]
Acupuncture Anesthesiaวิชาแทงเข็มระงับความรู้สึก [การแพทย์]
Acupuncture Pointsตำแหน่งฝังเข็ม [TU Subject Heading]
Acupuncture therapyการรักษาด้วยการฝังเข็ม [TU Subject Heading]
Acupuncture Therapyการแทงเข็มรมยา [การแพทย์]
Acupuncture, Noseการรักษาโรคโดยการแทงเข็มบนจมูก [การแพทย์]
Acupuncture, Obesity and Cosmeticการแทงเข็มลดความอ้วนและเสริมความงาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought you said acupuncture would make me feel better.ข้าคิดว่า การฝังเข็มของท่านจะทำให้ข้ารู้สึกดีขึ้น Kung Fu Panda (2008)
She's going to see if acupuncture will improve the circulation to my dad's brain.เธอกำลังจะฝังเข็ม ช่วยให้การไหลเวียนของพ่อฉันในสมองดีขึ้น Grilled Cheesus (2010)
My Sikh is coming again today at 2:00 to do more acupuncture on my dad.หมอศาสนาซิกส์มาในวันนี้อีกแล้วตอนบ่าย 2 มาฝังเข็มเพิ่มให้พ่อฉัน Grilled Cheesus (2010)
Since you met Heo Joon if you get some acupuncture done now and get regular treatments you'll get better.เมื่อคุณได้พบกับโฮวจุน, ถ้าคุณได้รับการฝังเข็มและรับการรักษาคุณจะเป็นปกติดีขึ้น Episode #1.13 (2010)
It's an acupuncture and Chinese medicine center in the Valley.เป็นศูนย์ฝังเข็มและแพทย์แผนจีน ในหุบเขา Cyber Threat (2011)
You mean, you use acupuncture for plastic surgery?ไม่ New Tales of the Gisaeng (2011)
She goes around getting acupuncture surgery, but she acts like she never gets her face touched.เธอไม่ขอโทษพวกเราที่ปลุกเราตื่นเหรอ ปิดไฟด้วย New Tales of the Gisaeng (2011)
And now for some Chinese acupuncture points.และตอนนี้สำหรับบางจุด ที่เป็นจุดฝังเข็มของชาวจีน De Marathon (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฝังเข็ม[N] acupuncture, Example: คุณหมอรักษาโรคมะเร็งโดยการฝังเข็ม, Thai definition: การรักษาโรคแบบหนึ่ง โดยการแทงเข็มลงตามจุดต่างๆ ของร่างกายเพื่อรักษาอาการของโรค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝังเข็ม[v.] (fangkhem) EN: perform acupuncture   FR: pratiquer l'acupuncture
การฝังเข็ม[n. exp.] (kān fangkhem) EN: acupuncture   FR: acupuncture [f] = acuponture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACUPUNCTURE AE1 K Y UW0 P AH2 NG K CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acupuncture (n) ˈækjupʌŋktʃər (a1 k y u p uh ng k ch @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
针灸[zhēn jiǔ, ㄓㄣ ㄐㄧㄡˇ, / ] acupuncture and moxibustion; to give or have acupuncture and moxibustion, #12,028 [Add to Longdo]
穴位[xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, ] acupuncture point, #13,937 [Add to Longdo]
针砭[zhēn biān, ㄓㄣ ㄅㄧㄢ, / ] acupuncture; criticism, #94,025 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akupunktur {f} [med.] | Akupunkturen {pl}acupuncture | acupunctures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
火針;火鍼[ひばり, hibari] (n) heated acupuncture needle; hot acupuncture needle [Add to Longdo]
経穴[けいけつ, keiketsu] (n) acupuncture point [Add to Longdo]
経絡[けいらく, keiraku] (n) (1) meridian (e.g. in acupuncture); channel; one of the lines connecting vital points in the body; (2) thread of connection; chain of reasoning [Add to Longdo]
穴;尻[けつ, ketsu] (n) (1) (col) ass; arse; buttocks; (2) (col) rear; end; (3) (穴 only) acupuncture point [Add to Longdo]
十二経[じゅうにけい, juunikei] (n) (See 経絡・1) twelve meridians (in acupuncture, etc.) [Add to Longdo]
壷;壺;壼(iK)[つぼ;つほ(ok);つふ(ok), tsubo ; tsuho (ok); tsufu (ok)] (n) (1) jar; pot; vase; (2) dice cup; (3) depression (i.e. the basin of a waterfall); (4) (arch) target (when aiming an arrow); (5) (See 思うつぼ) (figurative) bull's-eye; (6) key point (of a conversation, etc.); (7) acupuncture point; moxibustion point; (8) (often ツボ) nodes on a fingerboard (of a shamisen, etc.) [Add to Longdo]
[はり, hari] (n) (1) (acupuncture) needle; (2) (See 鍼術) acupuncture [Add to Longdo]
鍼のつぼ;鍼の壷[はりのつぼ, harinotsubo] (n) acupuncture point [Add to Longdo]
鍼灸;針灸[しんきゅう, shinkyuu] (n) acupuncture and moxibustion [Add to Longdo]
鍼治[しんじ, shinji] (n) acupuncture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acupuncture \Ac`u*punc"ture\, v. t.
   To treat with acupuncture.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acupuncture \Ac`u*punc"ture\ ([a^]k`[-u]*p[u^][ng]k"t[-u]r or
   [a^]k"[-u]*p[u^][ng]k`ch[-u]r), n. [L. acus needle + punctura
   a pricking, fr. pungere to prick: cf. F. acuponcture.]
   Pricking with a needle; a needle prick. Specifically (Med.):
   The insertion of needles into the living tissues for remedial
   purposes, such as to relieve pain. It was first recorded as
   being practised in China, and the technique is believed to be
   over 2,000 years old. AS
   [1913 Webster]
 
      Acupuncture
      (An NIH Consensus Statement prepared by a nonadvocate,
      non-Federal panel of experts)
      November 3-5, 1997
      Vol. 15, No. 5
      Acupuncture as a therapeutic intervention is widely
      practiced in the United States. While there have been
      many studies of its potential usefulness, many of these
      studies provide equivocal results because of design,
      sample size, and other factors. The issue is further
      complicated by inherent difficulties in the use of
      appropriate controls, such as placebos and sham
      acupuncture groups. However, promising results have
      emerged, for example, showing efficacy of acupuncture
      in adult post-operative and chemotherapy nausea and
      vomiting and in post-operative dental pain. There are
      other situations such as addiction, stroke
      rehabilitation, headache, menstrual cramps, tennis
      elbow, fibromyalgia, myofacial pain, osteoarthritis,
      low back pain, carpal tunnel syndrome, and asthma where
      acupuncture may be useful as an adjunct treatment or an
      acceptable alternative or be included in a
      comprehensive management program. Further research is
      likely to uncover additional areas where acupuncture
      interventions will be useful.
                          --taken from:
                          http://odp.od.nih.gov/consensus/cons/107/107_intro.htm
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acupuncture
   n 1: treatment of pain or disease by inserting the tips of
      needles at specific points on the skin [syn: {acupuncture},
      {stylostixis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top