ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

therapy

TH EH1 R AH0 P IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -therapy-, *therapy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม
cryotherapy(n) การบำบัดด้วยความเย็น เช่น In Poland cryotherapy has become a popular treatment for rejuvenating., Cryotherapy is another way to treat prostate cancer besides surgery or radiation.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
therapy(n) การบำบัดโรค, See also: วิทยาการและศิลปะการรักษาโรค, อายุรเวท, Syn. remedy, therapeutics, treatment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
therapy(เธอ'ระพี) n. การบำบัดโรค
chemotherapyn. เคมีบำบัด-chemotherapist n.
massotherapy(แมสโซเธอ'ระพี) n. นวดบำบัด., See also: massotherapist n.
occupational therapyอาชีวะบำบัด
physical therapyn. กายภาพบำบัด
physiotherapy(ฟิสซิโอเธอ'ระพี) n.กายภาพบำบัด., See also: physiotherapeutic adj. physiotherapist n. นักกายภาพบำบัด n.
psychotherapy(ไซโคเธอ'ระพี) n. =psychotherapeutics (ดู)
shock therapyวิธีการรักษาความผิดปกติทางจิต (เช่น โรคจิตเภท) โดยการใช้ ยาหรือไฟฟ้า, Syn. shock treatment
supportive therapyการรักษาแบบประคับประคอง

English-Thai: Nontri Dictionary
therapy(n) การรักษาโรค,อายุรเวท,การบำบัดโรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
therapy, aerosolการรักษาด้วยหมอกยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, behavior cognitive; therapy, behaviour cognitive; therapy, cognitiveการบำบัดด้วยการรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, behaviour cognitive; therapy, behavior cognitive; therapy, cognitiveการบำบัดด้วยการรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, cognitive; therapy, behavior cognitive; therapy, behaviour cognitiveการบำบัดด้วยการรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, electric convulsive (ECT); therapy, electric shock (EST); therapy, electroshock (EST)[ดู therapy, electroconvulsive (ECT)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, electric shock (EST); therapy, electric convulsive (ECT); therapy, electroshock (EST)[ดู therapy, electroconvulsive (ECT)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, electroconvulsive (ECT)การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า (อีซีที) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, electron beamการบำบัดด้วยลำอิเล็กตรอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, electroshock (EST); therapy, electric convulsive (ECT); therapy, electric shock (EST)[ดู therapy, electroconvulsive (ECT)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, familyการบำบัดพร้อมครอบครัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Therapyการรักษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Therapy requires a great deal of trust, which is difficult for most people.การบำบัดจำต้องอาศัยความเชื่อใจ ซึ่งเป็นเรื่องยากของคนส่วนใหญ่ Basic Instinct (1992)
They've given him plenty of therapy and treatment and I'm thankful for that.พวกเขาให้การบำบัด และรักษาเขามากมาย และฉันรู้สึกขอบคุณมาก Squeeze (1993)
To completely damage me, send me to therapy forever?อยากจะทำลายฉัน แล้วส่งฉันไป หาหมอโรคจิตตลอดชีวิตใช่มั้ย? อู้ว! 10 Things I Hate About You (1999)
AII that therapy was a waste of time and money.ผลของการบำบัด คือ เสียเวลา และเสียเงิน The Story of Us (1999)
Where did all that therapy really get us?การบำบัดให้อะไรเราบ้างนะ? The Story of Us (1999)
In one more month your mandatory therapy will be overอีกเดือนนึงก็จะครบกำหนดการรักษา Infernal Affairs (2002)
I'm sorry. It's you that's supposed to be getting the therapy from this.ฉันขอโทษนะ น่าจะเป็นคุณ ที่ต้องได้รับการบำบัดมากกว่า Hope Springs (2003)
Only therapy I need is finding the Williams boy, but thanks for the offer.การได้ค้นหาตัวเด็ก เป็นการบำบัดเดียวที่ฉันต้องการ ยังไงก็ขอบใจที่แนะนำ Lost Son (2004)
He was in therapy and on medication.เขาเคยได้รับการบำบัดและรักษาด้วยยา Mr. Monk and the Panic Room (2004)
How's the therapy coming?การรักษาจะเริ่มเมื่อไหร่ The Omen (2006)
Look, I know I missed our therapy session.ผมรู้ว่าผมพลาดการบำบัดของเรา Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
I'm meeting her at a... a therapy session.ผมต้องไปประชุมกับเธอที่... การประชุมเพื่อบำบัดโรค Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
therapyA great many people were opposed to gene therapy in terms of ethics.
therapyBefore embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.
therapyIn ethical terms, a great many people are opposed to gene therapy.
therapyIt is correct to say that psychological readiness is important in this therapy.
therapyIt is not clearly stated in their study if the patients overcame this syndrome during the therapy.
therapyWill the therapy cause me any pain?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายภาพบำบัด[khāiyaphāpbamtat] (n, exp) EN: physical therapy ; physiotherapy   FR: physiothérapie [f]
การบำบัดจิตใจ[kān bambat jitjai] (n, exp) EN: psychotherapy
เคมีบำบัด[khēmībambat] (n) EN: chemotherapy  FR: chimiothérapie [f]
กิจกรรมบำบัด[kitjakam bambat] (n, exp) EN: occupational therapy
พฤติกรรมบำบัด[phreuttikambambat] (n) EN: behavior therapy
สภากายภาพบำบัด[Saphā Khāiyaphāpbamtat] (org) EN: Physical Therapy Council (Thailand)
ศูนย์บำบัด[sūn bambat] (n, exp) EN: treatment center ; therapy center

CMU English Pronouncing Dictionary
THERAPY TH EH1 R AH0 P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
therapy (n) θˈɛrəpiː (th e1 r @ p ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疗法[liáo fǎ, ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, / ] therapy; treatment, #7,410 [Add to Longdo]
治疗法[zhì liáo fǎ, ㄓˋ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, / ] therapy, #67,036 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heilverfahren {n}; Therapie {f}; Behandlung {f} | Heilverfahren {pl}; Therapien {pl}; Behandlungen {pl}therapy | therapies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソトープ治療[アイソトープちりょう, aisoto-pu chiryou] (n) isotope therapy [Add to Longdo]
アニマルセラピー;アニマル・セラピー[animaruserapi-; animaru . serapi-] (n) animal therapy [Add to Longdo]
アロマ[aroma] (adj-na) (1) aroma; (2) class; style; elegance; (3) (abbr) (See アロマセラピー) aromatherapy [Add to Longdo]
アロマを焚く[アロマをたく, aroma wotaku] (exp,v5k) to burn aromatherapy oils; to diffuse aromatherapy oils [Add to Longdo]
アロマテラピー;アロマセラピー[aromaterapi-; aromaserapi-] (n) aromatherapy (fre [Add to Longdo]
インシュリンショック療法[インシュリンショックりょうほう, inshurinshokku ryouhou] (n) insulin shock therapy [Add to Longdo]
インスリンショック療法;インスリン・ショック療法[インスリンショックりょうほう(インスリンショック療法);インスリン・ショックりょうほう(インスリン・ショック療法), insurinshokku ryouhou ( insurinshokku ryouhou ); insurin . shokku ryouhou ( insurin] (n) insulin shock therapy [Add to Longdo]
オキュペーショナルセラピー[okyupe-shonaruserapi-] (n) occupational therapy [Add to Longdo]
コバルト照射療法[コバルトしょうしゃりょうほう, kobaruto shousharyouhou] (n) cobalt radiation therapy [Add to Longdo]
サイコセラピー[saikoserapi-] (n) psychotherapy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Therapy \Ther"a*py\, n. [Gr. ?.]
   Therapeutics.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 therapy
   n 1: (medicine) the act of caring for someone (as by medication
      or remedial training etc.); "the quarterback is undergoing
      treatment for a knee injury"; "he tried every treatment the
      doctors suggested"; "heat therapy gave the best relief"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top