Search result for

therapy

(66 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -therapy-, *therapy*
English-Thai: Longdo Dictionary
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม
cryotherapy(n) การบำบัดด้วยความเย็น เช่น In Poland cryotherapy has become a popular treatment for rejuvenating., Cryotherapy is another way to treat prostate cancer besides surgery or radiation.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
therapy[N] การบำบัดโรค, See also: วิทยาการและศิลปะการรักษาโรค, อายุรเวท, Syn. remedy, therapeutics, treatment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
therapy(เธอ'ระพี) n. การบำบัดโรค
chemotherapyn. เคมีบำบัด-chemotherapist n.
massotherapy(แมสโซเธอ'ระพี) n. นวดบำบัด., See also: massotherapist n.
occupational therapyอาชีวะบำบัด
physical therapyn. กายภาพบำบัด
physiotherapy(ฟิสซิโอเธอ'ระพี) n.กายภาพบำบัด., See also: physiotherapeutic adj. physiotherapist n. นักกายภาพบำบัด n.
psychotherapy(ไซโคเธอ'ระพี) n. =psychotherapeutics (ดู)
shock therapyวิธีการรักษาความผิดปกติทางจิต (เช่น โรคจิตเภท) โดยการใช้ ยาหรือไฟฟ้า, Syn. shock treatment
supportive therapyการรักษาแบบประคับประคอง

English-Thai: Nontri Dictionary
therapy(n) การรักษาโรค,อายุรเวท,การบำบัดโรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
therapy, aerosolการรักษาด้วยหมอกยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, behavior cognitive; therapy, behaviour cognitive; therapy, cognitiveการบำบัดด้วยการรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, behaviour cognitive; therapy, behavior cognitive; therapy, cognitiveการบำบัดด้วยการรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, cognitive; therapy, behavior cognitive; therapy, behaviour cognitiveการบำบัดด้วยการรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, electric convulsive (ECT); therapy, electric shock (EST); therapy, electroshock (EST)[ดู therapy, electroconvulsive (ECT)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, electric shock (EST); therapy, electric convulsive (ECT); therapy, electroshock (EST)[ดู therapy, electroconvulsive (ECT)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, electroconvulsive (ECT)การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า (อีซีที) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, electron beamการบำบัดด้วยลำอิเล็กตรอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, electroshock (EST); therapy, electric convulsive (ECT); therapy, electric shock (EST)[ดู therapy, electroconvulsive (ECT)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, familyการบำบัดพร้อมครอบครัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Therapyการรักษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's very treatable with drugs and therapy.มันรักษาได้ง่ายมาก ด้วยยาและการบำบัด The Itch (2008)
Yeah,well, why do you think I'm in therapy?เหรอ คุณคิดว่าผมไปบำบัดทำไมกันล่ะ And How Does That Make You Kill? (2008)
And with therapy, and time, she might walk again.ขึ้นกับการรักษา เวลา เธออาจกลับมาเดินได้อีก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Is spending nights with your patients regular part of your therapy?การใช้เวลาทั้งคืนกับคนไข้ ถือเป็นส่วนปกติของการบำบัดเหรอ? Passengers (2008)
Working on the grounds is good therapy for him.ทำงานกับสนาม เป็นการบำบัดที่ดีสำหรับเขา The Lazarus Project (2008)
My little sister's bonkers. Poor Angus will need even more therapy than me.น้องสาวฉันบ้า แองกัสผู้น่าสงสาร ควรได้รับการรักษามากกว่าฉันอีก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
But the camps weren't therapy.แต่ค่ายกักกันไม่ใช่สถานบำบัดนะ The Reader (2008)
Some, uh, some kind of stem cell therapy.การ.. เอ่อ การบำบัดด้วยสเตมเซลล์ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
I'm done with therapy.ฉันจบการรักษาแล้ว I Lied, Too. (2009)
- Equine therapy. Yes, exactly.ใช่,ถูกต้อง They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
The way we met, therapy.เราเจอกันเพราะการบำบัด You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
I'm not really into group therapy.จริงๆแล้วฉันไม่ได้เข้ากลุ่มบำบัดหรอก You Got Your Prom Date Pregnant (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
therapyA great many people were opposed to gene therapy in terms of ethics.
therapyBefore embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.
therapyIn ethical terms, a great many people are opposed to gene therapy.
therapyIt is correct to say that psychological readiness is important in this therapy.
therapyIt is not clearly stated in their study if the patients overcame this syndrome during the therapy.
therapyWill the therapy cause me any pain?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายภาพบำบัด[n. exp.] (khāiyaphāpbamtat) EN: physical therapy ; physiotherapy   FR: physiothérapie [f]
การบำบัดจิตใจ[n. exp.] (kān bambat jitjai) EN: psychotherapy   
เคมีบำบัด[n.] (khēmībambat) EN: chemotherapy   FR: chimiothérapie [f]
กิจกรรมบำบัด[n. exp.] (kitjakam bambat) EN: occupational therapy   
พฤติกรรมบำบัด[n.] (phreuttikambambat) EN: behavior therapy   
สภากายภาพบำบัด[org.] (Saphā Khāiyaphāpbamtat) EN: Physical Therapy Council (Thailand)   
ศูนย์บำบัด[n. exp.] (sūn bambat) EN: treatment center ; therapy center   

CMU English Pronouncing Dictionary
THERAPY    TH EH1 R AH0 P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
therapy    (n) (th e1 r @ p ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heilverfahren {n}; Therapie {f}; Behandlung {f} | Heilverfahren {pl}; Therapien {pl}; Behandlungen {pl}therapy | therapies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソトープ治療[アイソトープちりょう, aisoto-pu chiryou] (n) isotope therapy [Add to Longdo]
アニマルセラピー;アニマル・セラピー[, animaruserapi-; animaru . serapi-] (n) animal therapy [Add to Longdo]
アロマ[, aroma] (adj-na) (1) aroma; (2) class; style; elegance; (3) (abbr) (See アロマセラピー) aromatherapy [Add to Longdo]
アロマを焚く[アロマをたく, aroma wotaku] (exp,v5k) to burn aromatherapy oils; to diffuse aromatherapy oils [Add to Longdo]
アロマテラピー;アロマセラピー[, aromaterapi-; aromaserapi-] (n) aromatherapy (fre [Add to Longdo]
インシュリンショック療法[インシュリンショックりょうほう, inshurinshokku ryouhou] (n) insulin shock therapy [Add to Longdo]
インスリンショック療法;インスリン・ショック療法[インスリンショックりょうほう(インスリンショック療法);インスリン・ショックりょうほう(インスリン・ショック療法), insurinshokku ryouhou ( insurinshokku ryouhou ); insurin . shokku ryouhou ( insurin] (n) insulin shock therapy [Add to Longdo]
オキュペーショナルセラピー[, okyupe-shonaruserapi-] (n) occupational therapy [Add to Longdo]
コバルト照射療法[コバルトしょうしゃりょうほう, kobaruto shousharyouhou] (n) cobalt radiation therapy [Add to Longdo]
サイコセラピー[, saikoserapi-] (n) psychotherapy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
治疗法[zhì liáo fǎ, ㄓˋ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, / ] therapy [Add to Longdo]
疗法[liáo fǎ, ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, / ] therapy; treatment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Therapy \Ther"a*py\, n. [Gr. ?.]
   Therapeutics.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 therapy
   n 1: (medicine) the act of caring for someone (as by medication
      or remedial training etc.); "the quarterback is undergoing
      treatment for a knee injury"; "he tried every treatment the
      doctors suggested"; "heat therapy gave the best relief"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top