ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remonstrate

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remonstrate-, *remonstrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remonstrate[VI] คัดค้าน, See also: โต้แย้ง, Syn. expostulate, protest, Ant. agree
remonstrate with[PHRV] ดุด่า, See also: บ่นว่า
remonstrate about[PHRV] คัดค้าน / โต้แย้งเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remonstrate(รีมอน'สเทรท) vt. คัดค้าน,ทัดทาน,ประท้วง,โต้แย้ง vi. คัดค้านหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล, See also: remonstration n. remonstrative adj. remonstrator n., Syn. protest,object,contend

English-Thai: Nontri Dictionary
remonstrate(vt) ประท้วง,คัดค้าน,ทัดทาน,โต้แย้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remonstrateI remonstrated with him about his treatment of his children.
remonstrateShe remonstrated against her boy friend's prank.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดพ้อต่อว่า[V] complain, See also: remonstrate, blame, Example: หล่อนตัดพ้อต่อว่าเขาที่ไม่ค่อยมีเวลามาหาลูกๆ, Thai definition: ต่อว่าด้วยความน้อยใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทักท้วง[v.] (thakthūang) EN: protest ; protest ; remonstrate with ; advise against ; object to ; oppose ; admonish   FR: protester ; objecter
ท้วง[v.] (thūang) EN: object to ; protest against ; argue against ; put forward an objection ; raise an objection ; criticize ; remonstrate ; expostulate   FR: s'opposer (à) ; protester (contre) ; être en désaccord (avec) ; rouspéter (fam.)
ติง[v.] (ting) EN: admonish ; remonstrate ; expostulate ; protest ; object to   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remonstrate (v) rˈɛmənstrɛɪt (r e1 m @ n s t r ei t)
remonstrated (v) rˈɛmənstrɛɪtɪd (r e1 m @ n s t r ei t i d)
remonstrates (v) rˈɛmənstrɛɪts (r e1 m @ n s t r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
戒める(P);誡める;警める[いましめる, imashimeru] (v1,vt) (1) to admonish; to warn; to remonstrate; (2) to prohibit; to forbid; (3) (arch) to be cautious; (4) (arch) to punish; (P) [Add to Longdo]
諭す[さとす, satosu] (v5s,vt) to admonish; to persuade; to warn; to remonstrate; (P) [Add to Longdo]
諫める;諌める;禁める[いさめる, isameru] (v1,vt) to remonstrate; to warn not to do something [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remonstrate \Re*mon"strate\ (-str?t), v. t. [imp. & p. p.
   {Remonstrated} (-str?*t?d); p. pr. & vb. n. {Remonstrating}.]
   [LL. remonstratus, p. p. of remonstrare to remonstrate; L.
   pref. re- + monstrare to show. See {Monster}.]
   To point out; to show clearly; to make plain or manifest;
   hence, to prove; to demonstrate. [Obs.] --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]
 
      I will remonstrate to you the third door. --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remonstrate \Re*mon"strate\, v. i.
   To present and urge reasons in opposition to an act, measure,
   or any course of proceedings; to expostulate; as, to
   remonstrate with a person regarding his habits; to
   remonstrate against proposed taxation.
   [1913 Webster]
 
      It is proper business of a divine to state cases of
      conscience, and to remonstrate against any growing
      corruptions in practice, and especially in principles.
                          --Waterland.
   [1913 Webster]
 
   Syn: {Expostulate}, {Remonstrate}.
 
   Usage: These words are commonly interchangeable, the
      principal difference being that expostulate is now
      used especially to signify remonstrance by a superior
      or by one in authority. A son remonstrates against the
      harshness of a father; a father expostulates with his
      son on his waywardness. Subjects remonstrate with
      their rulers; sovereigns expostulate with the
      parliament or the people.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remonstrate
   v 1: argue in protest or opposition
   2: present and urge reasons in opposition [syn: {remonstrate},
     {point out}]
   3: censure severely or angrily; "The mother scolded the child
     for entering a stranger's car"; "The deputy ragged the Prime
     Minister"; "The customer dressed down the waiter for bringing
     cold soup" [syn: {call on the carpet}, {take to task},
     {rebuke}, {rag}, {trounce}, {reproof}, {lecture},
     {reprimand}, {jaw}, {dress down}, {call down}, {scold},
     {chide}, {berate}, {bawl out}, {remonstrate}, {chew out},
     {chew up}, {have words}, {lambaste}, {lambast}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top