ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mime

M AY1 M   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mime-, *mime*
Possible hiragana form: みめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mime[N] การแสดงโดยไม่ใช้คำพูด, See also: ละครใบ้, Syn. pantomime
mime[VI] แสดงท่าทางโดยไม่ใช้คำพูด, See also: แสดงละครใบ้
mime[VT] แสดงล้อเลียน, See also: ล้อเลียน, Syn. mimic, imitate
mime[N] นักแสดงที่ใช้ท่าทางและสีหน้าแทนคำพูด, See also: คนแสดงละครใบ้, Syn. mime artist
mime[N] นักแสดงล้อเลียน, Syn. mimic
mime[N] ตัวตลก, See also: นักแสดงละครตลก, Syn. jester, comedian, clown
mimer[N] ผู้แสดงละครใบ้
mimesis[N] การทำสำเนา
mimetic[ADJ] ซึ่งล้อเลียน
mimeograph[N] เครื่องโรเนียว, See also: เครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mime(ไมม,ฺ มิม) n. ละครใบ้,โขน,การแสดงท่าทางล้อเลียน,ผู้แสดงท่าทางหรือละครดังกล่าว. vt. ล้อเลียน,จำลอง., See also: mimer n., Syn. mummery
mimeo(มิม'มีโอ) n.,vt. =mimeograph (ดู)
mimeograph(มิม'มีอะกราฟ) n. เครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไข. vt. อัดสำเนา
mimesis(มิมี`ชิส) n.การจำลอง การอัดสำเนา
mimetic(มิเมท`ทิค) adj. ชึ่งล้อเลียน
pantomime(แพน'ทะไมม) n. ละครใบ้, See also: pantomimic,adj. (mime)

English-Thai: Nontri Dictionary
mime(n) การแสดงละครตลก,ละครใบ้
mimeograph(n) เครื่องอัดสำเนา,เครื่องโรเนียว
mimeograph(vt) อัดสำเนา,ทำสำเนา,โรเนียว
pantomime(n) โขน,ละครใบ้,วิจิตรทัศนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mimeละครไมม์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
MIME (Multipurpose Internet Multimedia Extensions)ไมม์ (ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MIME (Multipurpose Internet Multimedia Extensions)ไมม์ (ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mimesisการจำลอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mimetic labour; labour, falseการเจ็บท้องคลอดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mimeละครไมม์ [TU Subject Heading]
Mimeographเครื่องอัดสำเนา [TU Subject Heading]
Mimetic wordsคำเลียนแบบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've never never met a mime.ฉันไม่เคย ... ... ไม่เคยพบ ... ละครใบ้ ... Showtime (2002)
Is that it? Mime?คือการที่มันได้หรือไม่ MimeShowtime (2002)
Yeah, I'm a mime. I mime.ใช่ฉันใบ้ ผมใบ้ Showtime (2002)
- You mean you were a better mime?- คุณหมายถึงคุณเป็นใบ้ดีขึ้นหรือไม่ Showtime (2002)
I was an excellent mime. Still am. Would you like to see my skills?ผมเป็นใบ้ที่ดีเยี่ยม ยังคง am คุณต้องการที่จะดูทักษะของฉันได้อย่างไร Showtime (2002)
You can mime words too. Watch.คุณสามารถใบ้คำเกินไป นาฬิกาข้อมือ Showtime (2002)
- There are mimes in the next room.- มีพวกละครใบ้อยู่นอกห้อง The Nanny Diaries (2007)
Okay. First of all, you just reminded me why i hate mimes.โอเค, อย่างแรกเลย คุณทำให้ฉันนึกได้ว่า ทำไมฉันถึงได้เกลียดพวกแสดงท่าล้อเลียน Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
So, Leonard, how goes the mimesis? - Mimesis?ทฤษฎีจำลองแบบเหรอ ทฤษฎีจำลองแบบไง The Cornhusker Vortex (2009)
- You know, mimesis.การกระทำที่เลียนแบบคุณสมบัติ The Cornhusker Vortex (2009)
Mimesis.นายพูดเรื่องบ้าอะไรกัน The Cornhusker Vortex (2009)
Just stand there, look at him and do a mime show?งั้นเข้าไปยืนมองหน้าเค้า แล้วก็เล่นละครใบ้ให้เค้าดูดีมั้ย You Don't Know Jack (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรเนียว[N] duplicator, See also: mimeograph, Example: คำบรรยายของผมยังไม่ได้พิมพ์โรเนียว, Thai definition: เครื่องพิมพ์สำเนาที่ใช้กระดาษไขเป็นแม่พิมพ์
กระดาษโรเนียว[N] duplicating paper, See also: mimeographing paper, Example: ครั้งนี้โรงพิมพ์สั่งซื้อกระดาษโรเนียวมาก, Count unit: แผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพรางตัวของสัตว์[n. exp.] (kān phrāng tūa khøng sat) FR: mimétisme animal [m]
ละครใบ้[n.] (lakhøn bai) EN: mime   FR: mime [m]
ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา[n. exp.] (phīseūa choēng lāi thammadā) EN: Common Mime   

CMU English Pronouncing Dictionary
MIME    M AY1 M
MIMEOGRAPH    M IH1 M IY0 AH0 G R AE2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mime    (v) mˈaɪm (m ai1 m)
mimed    (v) mˈaɪmd (m ai1 m d)
mimes    (v) mˈaɪmz (m ai1 m z)
mimetic    (j) mˈɪmˈɛtɪk (m i1 m e1 t i k)
mimeograph    (v) mˈɪmɪəʴgraːf (m i1 m i@ g r aa f)
mimeographs    (v) mˈɪmɪəʴgraːfs (m i1 m i@ g r aa f s)
mimeographed    (v) mˈɪmɪəʴgraːft (m i1 m i@ g r aa f t)
mimeographing    (v) mˈɪmɪəʴgraːfɪŋ (m i1 m i@ g r aa f i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mimen | den Unschuldigen mimento play; to act | to act the innocent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
がり版[がりばん, gariban] (n) mimeograph [Add to Longdo]
やか[, yaka] (suf,adj-na) (See しめやか,華やか) (after a noun, adjective stem, onomatopoeic-mimetic word, etc.) seeming very ... [Add to Longdo]
らか[, raka] (suf,adj-na) (See 高らか,清らか) (after an adjective stem, onomatopoeic-mimetic word, etc.) being ... [Add to Longdo]
アミメカゲロウ目;網目蜉蝣目[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
パントマイム[, pantomaimu] (n) pantomime; (P) [Add to Longdo]
ベース64;Base64[ベースろくじゅうよん, be-su rokujuuyon] (n) Base64; binary data; text data encoding conversion defined by MIME [Add to Longdo]
マイム[, maimu] (n) (See パントマイム) mime; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
網目状ネットワーク[あみめじょうネットワーク, amimejou nettowa-ku] mesh network [Add to Longdo]
網目状網[あみめじょうもう, amimejoumou] mesh network [Add to Longdo]
マイム[まいむ, maimu] MIME [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
未明[みめい, mimei] Morgendaemmerung [Add to Longdo]
謄写版[とうしゃばん, toushaban] Mimeograph, Vervielfaeltigungsapparat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mime \Mime\, n. [L. mimus, Gr. ?, akin to ? to imitate, to
   mimic: cf. F. mime. Cf. {Mimosa}.]
   1. A kind of drama in which real persons and events were
    generally represented in a ridiculous manner; an ancient
    Greek or Roman form of farce.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. An actor in such representations.
    [1913 Webster]
 
   3. The art of representing actions, events, situations, or
    stories solely by gestures and body movements, without
    speaking; pantomime[3].
    [PJC]
 
   4. An actor who performs or specializes in mime[3]; an actor
    who communicates entirely by gesture and facial
    expression; a pantomime[2]; a pantomimist; a mimer.
 
   Syn: mummer, pantomimer, pantomimist.
     [PJC]
 
   5. A mimic.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mime \Mime\, v. i.
   To mimic. [Obs.] -- {Mim"er}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mime
   n 1: an actor who communicates entirely by gesture and facial
      expression [syn: {mime}, {mimer}, {mummer}, {pantomimer},
      {pantomimist}]
   2: a performance using gestures and body movements without words
     [syn: {mime}, {pantomime}, {dumb show}]
   v 1: imitate (a person or manner), especially for satirical
      effect; "The actor mimicked the President very accurately"
      [syn: {mimic}, {mime}]
   2: act out without words but with gestures and bodily movements
     only; "The acting students mimed eating an apple" [syn:
     {mime}, {pantomime}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MIME
     Multipurpose Internet Mail Extensions (RFC
 2045/2046/2047/2048/2049, IETF)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top