Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mimed

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mimed-, *mimed*, mim, mime
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mimed (v) mˈaɪmd (m ai1 m d)
Mimi (n) mˈiːmiː (m ii1 m ii)
mime (v) mˈaɪm (m ai1 m)
mimes (v) mˈaɪmz (m ai1 m z)
mimic (v) mˈɪmɪk (m i1 m i k)
mimics (v) mˈɪmɪks (m i1 m i k s)
miming (v) mˈaɪmɪŋ (m ai1 m i ng)
mimosa (n) mˈɪmˈouzə (m i1 m ou1 z @)
mimetic (j) mˈɪmˈɛtɪk (m i1 m e1 t i k)
mimicry (n) mˈɪmɪkriː (m i1 m i k r ii)
mimosas (n) mˈɪmˈouzəz (m i1 m ou1 z @ z)
mimicked (v) mˈɪmɪkt (m i1 m i k t)
demimonde (n) dˌɛmɪmˈɔːnd (d e2 m i m oo1 n d)
mimicking (v) mˈɪmɪkɪŋ (m i1 m i k i ng)
pantomime (n) pˈæntəmaɪm (p a1 n t @ m ai m)
mimeograph (v) mˈɪmɪəʳgraːf (m i1 m i@ g r aa f)
pantomimes (n) pˈæntəmaɪmz (p a1 n t @ m ai m z)
mimeographs (v) mˈɪmɪəʳgraːfs (m i1 m i@ g r aa f s)
demimondaine (n) dˌɛmɪmɔːndˈɛɪn (d e2 m i m oo n d ei1 n)
mimeographed (v) mˈɪmɪəʳgraːft (m i1 m i@ g r aa f t)
demimondaines (n) dˌɛmɪmɔːndˈɛɪnz (d e2 m i m oo n d ei1 n z)
mimeographing (v) mˈɪmɪəʳgraːfɪŋ (m i1 m i@ g r aa f i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mim(n) น้ำคัดหลั่งจากอวัยวะสืบพันธุ์ปลา
mime(n) การแสดงโดยไม่ใช้คำพูด, See also: ละครใบ้, Syn. pantomime
mime(vi) แสดงท่าทางโดยไม่ใช้คำพูด, See also: แสดงละครใบ้
mime(vt) แสดงล้อเลียน, See also: ล้อเลียน, Syn. mimic, imitate
mime(n) นักแสดงที่ใช้ท่าทางและสีหน้าแทนคำพูด, See also: คนแสดงละครใบ้, Syn. mime artist
mime(n) นักแสดงล้อเลียน, Syn. mimic
mime(n) ตัวตลก, See also: นักแสดงละครตลก, Syn. jester, comedian, clown
mimer(n) ผู้แสดงละครใบ้
mimic(vt) ล้อเลียน, See also: เลียนแบบ, ล้อ
mimic(adj) ซึ่งล้อเลียน, See also: เป็นการล้อเลียน, มักล้อเลียน
mimic(n) นักล้อเลียน, See also: ผู้ล้อเลียน, Syn. mime, impersonator, comedian
Mimosa(n) ต้นไมยราบ, See also: ผักกระเฉด
mimosa(n) ไม้พุ่มเขตร้อนมีดอกสีเหลือง
mimesis(n) การทำสำเนา
mimetic(adj) ซึ่งล้อเลียน
mimicry(n) การล้อเลียน, Syn. mime, pretense, mockery
mimicker(n) ผู้เลียนแบบ, See also: ผู้ล้อเลียน
pantomime(n) ละครใบ้, Syn. dumb show, mimcry, charade
mimeograph(n) เครื่องโรเนียว, See also: เครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไข
mimeograph(vt) อัดสำเนาจากกระดาษไข, Syn. copy, simulate
mimetically(adv) อย่างล้อเลียน
semimonthly(adj) เดือนละสองครั้ง, See also: ทุกครึ่งเดือน, สองครั้งต่อเดือน
semimonthly(adv) เดือนละสองครั้ง, See also: ทุกครึ่งเดือน, สองครั้งต่อเดือน
semimonthly(n) วารสารรายปักษ์, See also: สิ่งที่ตีพิมพ์รายปักษ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mim(มิม) adj. สงบเสงี่ยม, กระดาก, ไม่รุนแรง, ถ่อมตัว
mime(ไมม, ฺ มิม) n. ละครใบ้, โขน, การแสดงท่าทางล้อเลียน, ผู้แสดงท่าทางหรือละครดังกล่าว. vt. ล้อเลียน, จำลอง., See also: mimer n., Syn. mummery
mimeo(มิม'มีโอ) n., vt. =mimeograph (ดู)
mimeograph(มิม'มีอะกราฟ) n. เครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไข. vt. อัดสำเนา
mimesis(มิมี`ชิส) n.การจำลอง การอัดสำเนา
mimetic(มิเมท`ทิค) adj. ชึ่งล้อเลียน
mimic(มิม'มิค) vt., adj. ล้อเลียน, ล้อ, จำลอง. n. นักล้อเลียน, สิ่งที่ล้อเลียนสิ่งอื่น, See also: mimicker n., Syn. imitate
mimicry(มิม'มิครี) n. การล้อเลียน
mimir(มี'เมอ) n. เทพเจ้าแห่งทะเล
pantomime(แพน'ทะไมม) n. ละครใบ้, See also: pantomimic, adj. mime
pantomimist(แพน'ทะไมมิสทฺ) n. ผู้แสดงละครใบ้, ผู้ประพันธ์ละครใบ้
semimonthly(เซมมิมันธฺ'ลี) adj., adv.เดือนละ 2 ครั้ง, ทุกครึ่งเดือน n. วารสารรายปักษ์, สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเดือนละ 2 ครั้ง, สิ่งที่ปรากฎขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง
swimmimg pooln. สระว่ายน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
mime(n) การแสดงละครตลก, ละครใบ้
mimeograph(n) เครื่องอัดสำเนา, เครื่องโรเนียว
mimeograph(vt) อัดสำเนา, ทำสำเนา, โรเนียว
mimic(adj) ไม่จริงจัง, ชอบล้อเลียน, เล่นๆ
mimic(n) การเลียนแบบ, การล้อเลียน, การจำลอง, คนเลียนแบบ
mimic(vt) ล้อเลียน, ล้อ, เลียนแบบ, จำลอง
mimosa(n) กระถินเหลือง, กระถินณรงค์, ไม้ตระกูลไมยราบ, จามจุรี, ผักกระเฉด
pantomime(n) โขน, ละครใบ้, วิจิตรทัศนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pathomimesis; malingering; pathomimia; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [ มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomimia; malingering; pathomimesis; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [ มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomimicry; malingering; pathomimesis; pathomimiaการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [ มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasympathomimetic; cholinergic๑. -เลียนพาราซิมพาเทติก๒. สารเลียนพาราซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pantomimeละครแพนโทไมม์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour, mimetic; labour, falseการเจ็บท้องคลอดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, false; labour, mimeticการเจ็บท้องคลอดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm, mimicอาการหน้ากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Multipurpose Internet Multimedia Extensions (MIME)ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์ (ไมม์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Multipurpose Internet Multimedia Extensions (MIME)ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์ (ไมม์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malingering; pathomimesis; pathomimia; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [ มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mimeละครไมม์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
MIME (Multipurpose Internet Multimedia Extensions)ไมม์ (ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mimesisการจำลอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mimetic labour; labour, falseการเจ็บท้องคลอดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mimic spasmอาการหน้ากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
MIME (Multipurpose Internet Multimedia Extensions)ไมม์ (ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cholinergic; parasympathomimetic๑. -เลียนพาราซิมพาเทติก๒. สารเลียนพาราซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
false labour; labour, mimeticการเจ็บท้องคลอดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vagomimetic-เลียนประสาทเวกัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Semimanufactured goodsสินค้ากึ่งสำเร็จรูป [เศรษฐศาสตร์]
Mimeละครไมม์ [TU Subject Heading]
Mimeographเครื่องอัดสำเนา [TU Subject Heading]
Mimetic wordsคำเลียนแบบ [TU Subject Heading]
Mimosa pigraไมยราบยักษ์ [TU Subject Heading]
Mimosaceaeมิโมซาซี [TU Subject Heading]
Sympathomimeticsสารกระตุ้นประสาทซิย์มพาเธติก [TU Subject Heading]
Hemimorphiteเฮมิมอร์ไฟต์, Example: แหล่ง - ในประเทศไทยพบตามแหล่งแร่สังกะสีทั่ว ๆ ไป เช่น พบที่ใกล้ ๆ บ่องาม อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประโยชน์ - เป็นสินแร่โลหะสังกะสี [สิ่งแวดล้อม]
Mimicให้ผลเหมือนกับ [การแพทย์]
Mimosa Pudicaไมยราบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hemimorphite[เฮมิมอร์ไฟต์] (n) แร่เฮมิมอร์ไฟต์ (สูตรเคมี Zn4(Si2O7)(OH)2 เป็นแร่หนึ่งของธาตุสังกะสี)
mimosa(n) เครื่องดื่มชนิดหนึ่งทำจากเหล้าแชมเปญและน้ำส้ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MIMS:MIMS: Straitjacket (1993)
-Yes Mimi.Ja Mimi. A.R.O.G (2008)
- Mimi!- Mimi! All on a Mardi Gras Day (2010)
Shut up!Halt's Maul, Mimsy! Crippled Summer (2010)
- I know. Allow me. I'm a bit of a famous mimic.ให้ฉัน ฉันบิตของเลียนแบบที่มี ชื่อเสียง Help! (1965)
John is a mimic of uncanny ability.จอห์นเป็นของเลียนแบบ ความสามารถลึกลับ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
John is an excellent mimic. Any animal that he has heard, parfaitement.จอห์นเป็นเลียนแบบที่ดีเยี่ยม สัตว์ใด ๆ ที่เขาได้ยิน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Before that time, I was a pet of my master Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the secret art of ninja.ก่อนที่เวลานั้นผมเป็นสัตว์เลี้ยงของโยชิโทของฉัน ... ... เลียนแบบการเคลื่อนไหวของเขาออกจากกรงของฉัน ... ... และการเรียนรู้ศิลปะความลับของนินจา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Many years ago I lived in Japan a pet of my master, Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the mysterious art of Ninjitsu for Yoshi was one of Japars finest shadow warriors.หลายปีมาแล้ว ... ... ฉันอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ... ... สัตว์เลี้ยงของนายโยชิของฉัน ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
They will find someone else to mimic over coffee in the lounge.เดี๋ยวเขาก็หาคนอื่นมาล้อเลียนในวงกาแฟของเค้าได้ Junior (1994)
The Wachootoo dart is made of wood from a mimosa tree while the other is carved from a red fungus-bearing acalla.แล้วถ้าเทียบกับลูกดอกที่ ยิงฉันเมื่อก่อนหน้านี้ล่ะ เหมือนกันเด้ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
We are able to give robots superficial responses which mimic human expression.เราทำให้หุ่นยนต์มีการตอบรับที่พื้นผิวได้ โดยเลียนแบบการแสดงอารมณ์ของมนุษย์ Bicentennial Man (1999)
He created the technology that allows you to mimic human expression.เขารับผิดชอบเทคโนโลยีที่ทำให้คุณ... เลียนแบบการแสดงสีหน้าของมนุษย์ Bicentennial Man (1999)
No, thanks. See, that's the worst we got is Jemima's Witnesses.ไม่เอาอ่ะ \ เห็นไหม นั่นน่ะส่วนที่แย่ที่สุด คือ Jamima Death Has a Shadow (1999)
Mimi, we're at war.มีมี่ตอนนี้ช่วงสงคราม... Malèna (2000)
I've never never met a mime.ฉันไม่เคย ... ... ไม่เคยพบ ... ละครใบ้ ... Showtime (2002)
Is that it? Mime?คือการที่มันได้หรือไม่ Mime? Showtime (2002)
Yeah, I'm a mime. I mime.ใช่ฉันใบ้ ผมใบ้ Showtime (2002)
- You mean you were a better mime?- คุณหมายถึงคุณเป็นใบ้ดีขึ้นหรือไม่ Showtime (2002)
I was an excellent mime. Still am. Would you like to see my skills?ผมเป็นใบ้ที่ดีเยี่ยม ยังคง am คุณต้องการที่จะดูทักษะของฉันได้อย่างไร Showtime (2002)
You can mime words too. Watch.คุณสามารถใบ้คำเกินไป นาฬิกาข้อมือ Showtime (2002)
The T-X is polymimetic, able to take the form of anything it touches. Your fiance is dead.T-X เป็นโลหะไร้รูป สามารถเปลี่ยน เป็นอะไรก็ได้ ที่มันแตะต้อง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
- Save it for the YMCA, Jemima.- เชิญหางานแถว"วายเอ็มซีเอ"เถอะ Bringing Down the House (2003)
I'm making mimosas-- they're breakfast-appropriate.ฉันกำลังทำแบบผสมน้ำส้มนะ \เหมาะกับมื้อเช้าออก The O.C. (2003)
Hard to detect. Mimics a natural death.ใช่ Yankee White (2003)
Mimasaka Akira ** Abe TsuyoshiMakino Tsukushi แสดงโดย Inoue Mao The Worst First Kiss! (2005)
Mimasaka Akira ** Abe Tsuyoshiฉันขอโทษที่ไม่ได้คืนตั้งแต่แรก A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
I think I'm going to need another mimosa... to open the rest of these gifts.ึคงต้องกรึ๊บมิโมซ่าอีกแก้ว ถึงจะแกะของขวัญพวกนี้ได้ The Perfect Man (2005)
Does anyone want anything besides mimosas?ใครจะเอาอย่างอื่นไหม The Perfect Man (2005)
Mimasaka-san we love you.มิมาซากะซัง หนูรักพี่ค่ะ Boys Over Flowers (2005)
Think about it, Dean -The claws, the way it can mimic a human voice.คิดดีๆสิดีน รอยข่วน วิธีการเลียนแบบเสียงของมนุษย์ Wendigo (2005)
(mimicking MONKEY)(MIMICKING MONKEY) The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Curse from Mimiko.คำสาปของมิมิโกะ One Missed Call Final (2006)
Is this Mimiko! ?นี่คือมิมิโกะหรอ? One Missed Call Final (2006)
You know the things about Mimiko?เธอรู้อะไรเกี่ยวกับมิมิโกะไหม? One Missed Call Final (2006)
If Mimiko is using the computer, to connect to the internet from her place.ถ้ามิมิโกะใช้คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตจากบ้านของเธอ One Missed Call Final (2006)
The only thing people will be miming is get me the hell out of here.ทุกคนจะทำท่าว่า ช่วยพาชั้นออกไปจากงานนี้ที The Game (2007)
I USED THE TANNING BED RIGHT AFTER MIMSY PORTER, ฉันใช้เตียงอาบแดดหลังจากที่มิมซี่ พอร์เตอร์ใช้ If There's Anything I Can't Stand (2007)
You use the right words, you pantomime the right behavior, but feelings never come to pass.คุณใช้คำได้ถูกต้อง คุณแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง แต่ความรู้สึกไม่เคยเข้าถึง The British Invasion (2007)
so, changelings can perfectly mimic children.งั้นพวกเชนจลิงค์สามารถแปลงร่างเป็นเด็กๆได้อย่างแนบเนียนสินะ The Kids Are Alright (2007)
Like what-- the O.J.In her mimosa was fromconcentrate, not fresh-squeezed?Like what- - the O.J.In her mimosa was fromconcentrate, not fresh-squeezed? Bad News Blair (2007)
She's a muscle mimic.เธอล้อเลียนกล้ามเนื้อ Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)
Only use the mimolette cheese.ใช้ชีส มิโมเลตต์ เท่านั้น Ratatouille (2007)
- There are mimes in the next room.- มีพวกละครใบ้อยู่นอกห้อง The Nanny Diaries (2007)
"She was a brilliant mimic." You know.เธอน่ะเป็นนักลอกเลียนที่ยอดเยี่ยมๆ Music and Lyrics (2007)
What happened to Mimi? It's lonely by yourself, right?เกิดอะไรขึ้นกับมิมิเหรอ อยู่ตัวเดียว เหงาล่ะสิ 5 Centimeters Per Second (2007)
Yo Kimiko as Kamimura Yurikoโย มิกิโกะ เป็น คามิมูระ ยูริโกะ Departures (2008)
It's soil and root from a pantropical weed called mimosa pudica.มันคือดินและราก จากพืชเขตร้อน เรียกว่า มิโมซ่า พูดิก้า Veritas (2008)
Mimosa pudica.มิโมซ่า พูดิก้า Veritas (2008)
SHE'S MIMICKING THE ANGEL MAKER. MAYBE WE SHOULD LOOK AT HIS VICTIMS.เพราะงั้น ที่เธอมองหาในเหยื่อคือ ต้องเป็นคนที่ฆ่าไม่ยาก The Angel Maker (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mimHi, Mimi! How are you doing?
mimA parrot can mimic a person's voice.
mimHe acted out a pantomime at the party.
mimI am alone and feel I can write this to you, Mimmy.
mimWe named the cat Mimi.
mimTests showed that Alex wasn't just mimicking.
mimMimura Yasuyuki (Konichika LTD, Managing Director) died of heart attack on the third, age 45.
mimIrene Pepperberg, a researcher at Northwestern University, is discovering that a parrot can not only mimic people but also learn the meaning of words.
mimFrankly speaking, sport is mimic warfare.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรเนียว(n) duplicator, See also: mimeograph, Example: คำบรรยายของผมยังไม่ได้พิมพ์โรเนียว, Thai Definition: เครื่องพิมพ์สำเนาที่ใช้กระดาษไขเป็นแม่พิมพ์
เลียนแบบ(v) copy, See also: imitate, mimic, ape, emulate, mock, Syn. เอาอย่าง, Example: ความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเลียนแบบได้, Thai Definition: พยายามทำให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับต้นแบบ
ปักษ์(n) fortnight, See also: every two weeks, semimonthly, Syn. ครึ่งเดือน, Example: หนังสือพิมพ์ฉบับแรกได้แก่หนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอร์เดอร์รายปักษ์ซึ่งออกในปี พ.ศ. 2387, Thai Definition: กึ่งของเดือนจันทรคติ คือเดือนหนึ่งมีสองปักษ์, Notes: (สันสกฤต)
พิกุล(n) bullet wood, See also: Mimusops elengi, Syn. ต้นพิกุล, ดอกพิกุล, Example: เขาข้ามสะพานรถไฟไปเก็บดอกพิกุลที่วัดมาฝากแม่, Count Unit: ต้น, ดอก, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Mimusops elengi Linn. ในวงศ์ Sapotaceae กลีบดอกจักแหลม กลิ่นหอมและหอมอยู่จนแห้ง ใช้ทำยาได้
ล้อเลียน(v) mimic, See also: ape, mock, imitate, parody, Syn. เลียนแบบ, เอาอย่าง, Example: พวกตลกชอบล้อเลียนเสียงและท่าทางของนักการเมืองดังๆ, Thai Definition: เอาอย่างเพื่อยั่วเย้าเล่น
ไมยราบ(n) sensitive plant, See also: Mimosa pudica Linn., Syn. ต้นไมยราบ, ต้นกระทืบยอด, Example: ใบต้นไมยราบหุบเมื่อถูกกระเทือน, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด Mimosa pudica Linn. ในวงศ์ Leguminosae ใบคล้ายใบกระเฉดเมื่อถูกกระเทือนก็หุบราบไป
กระดาษโรเนียว(n) duplicating paper, See also: mimeographing paper, Example: ครั้งนี้โรงพิมพ์สั่งซื้อกระดาษโรเนียวมาก, Count Unit: แผ่น
การทำตาม(n) imitation, See also: emulation, copy, mimic, following the example, Syn. การเลียนแบบ, การเอาอย่าง, Ant. การนำ, Example: การทำตามผู้อื่นควรคำนึงด้วยว่าสิ่งที่จะทำนั้นดีหรือไม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพรางตัวของสัตว์[kān phrāng tūa khøng sat] (n, exp) FR: mimétisme animal [ m ]
ค่าจ้างขั้นต่ำ[khājāng khantam] (n, exp) EN: minimum wage  FR: salaire miminum [ m ] ; smic [ m ]
กระเฉด[krachēt] (n) EN: Water Minosa  FR: mimosa d'eau [ m ] ; cresson (de fontaine) [ m ]
ละครใบ้[lakhøn bai] (n) EN: mime  FR: mime [ m ]
เลียน[līen] (v) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of  FR: imiter ; copier ; simuler ; singer
เลียนแบบ[līenbaēp] (v) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate  FR: imiter ; copier ; simuler
ล้อเลียน[lølīen] (v) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody  FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer
ปักษ์[pak] (n) EN: fortnight ; semimonth ; every two weeks  FR: quinzaine [ f ] ; quinze jours [ mpl ]
ผักกระเฉด[phak krachēt] (n) EN: water mimosa ; neptunia  FR: mimosa d'eau [ m ]
ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา[phīseūa choēng lāi thammadā] (n, exp) EN: Common Mime
สีหน้า[sīnā] (n) EN: face ; countenance ; visage  FR: expression [ f ] ; mimique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MIM M IH1 M
MIME M AY1 M
MIMS M IH1 M Z
MIMI M IY1 M IY0
MIMMS M IH1 M Z
MIMIS M IY1 M IY0 Z
MIMBS M IH1 M Z
MIMIC M IH1 M IH0 K
MIMICS M IH1 M IH0 K S
MIMOSA M IH0 M OW1 S AH0
MIMI'S M IY1 M IY0 Z
JEMIMA JH EH0 M IY1 M AH0
MIMICRY M IH1 M IH0 K R IY0
MIMNAUGH M IH1 M N AW0
MIMICKED M IH1 M IH0 K T
MIMICKING M IH1 M IH0 K IH0 NG
PANTOMIME P AE1 N T AH0 M AY2 M
MIMEOGRAPH M IH1 M IY0 AH0 G R AE2 F
HEMIMORPHITE HH EH2 M AH0 M AO1 R F AY2 T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哑剧[yǎ jù, ㄧㄚˇ ㄐㄩˋ, / ] to mime; a dumb show #68,973 [Add to Longdo]
口技[kǒu jì, ㄎㄡˇ ㄐㄧˋ, ] beat boxing; vocal mimicry; ventriloquism #68,975 [Add to Longdo]
拟态[nǐ tài, ㄋㄧˇ ㄊㄞˋ, / ] (biol.) mimicry; (protective) mimicry; camouflage #116,458 [Add to Longdo]
近卫文麿[Jìn wèi Wén mǒ, ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ ㄇㄛˇ, 麿 / 麿] Prince KONOE Fumimaro (1891-), Japanese nobleman and militarist politician, prime minister 1937-1939 and 1940-1941 #319,663 [Add to Longdo]
[cáo, ㄘㄠˊ, ] larva of Mimela lucidula #346,559 [Add to Longdo]
大东亚共荣圈[Dà Dōng Yà gòng róng quān, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄩㄢ, / ] Great East Asia co-prosperity sphere, Japanese wartime slogan for their short-lived Pacific Empire, first enunciated by Prime Minister Prince KONOE Fumimaro 近衛文麿|近卫文麿 in 1938 [Add to Longdo]
拟阿拖品药物[nǐ ā tuō pǐn yào wù, ㄋㄧˇ ㄚ ㄊㄨㄛ ㄆㄧㄣˇ ㄧㄠˋ ㄨˋ, / ] atropinemimetic drug [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
未満[みまん, miman] (n) ไม่เต็ม ไม่ครบ เช่น 14歳未満 แปลว่า อายุไม่ครบ 14 ปี
お見舞い[おみまい, omimai] (n) การไปเยี่ยมคนป่วย
すみません[すみません, sumimasen] (n) ขอโทษครับ/ค่ะ นอกเหนือจากนี้อาจใช้ในความหมายว่า ขอบคุณ เวลาที่คนอื่นต้องลำบากทำอะไรให้เรา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
民主党[みんしゅとう, minshutou] (n) พรรคประชาธิปัตย์
住民[じゅうみん, juumin] (n) ชาวเมือง, คนในพื้นที่, คนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้น ๆ, See also: S. 住人, R. 住人
民主改革評議会[みんしゅかいかくひょうぎかい, minshukaikakuhyougikai] (n) คณะปฏิรูปการปกครอง
民法[みんぽう, minpou] กฎหมายแพ่ง
公民館[こうみんかん, kouminkan] (n) ศาลาประชาคม
公民館[こうみんかん, kouminkan] (n) ศาลาประชาคม
[みんな, minna] ทุกคน, ทั้งหมด
市民民主化同盟[しみんみんしゅかどうめい, shiminminshukadoumei] (n) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy, See also: S. PAD
市民民主化同盟[しみんみんしゅかどうめい, shiminminshukadoumei] (n) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy), See also: S. PAD
民主[みんしゅ, minshu] (n) ประชาธิปไตย
民主主義[みんしゅしゅぎ, minshushugi] (n) ระบอบประชาธิปไตย
市民参加[しみんさんか, shiminsanka] (n) การมีส่วนร่วมของประชาชน
睡眠時間[すいみんじかん, suiminjikan] (n) จำนวนชั่วโมงที่นอน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
見舞う[みまう, mimau] TH: เยี่ยมไข้  EN: to ask after (health)
見守る[みまもる, mimamoru] TH: คอยเฝ้าดูแล  EN: to watch over

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebärdensprache { f }sign language; mimicry [Add to Longdo]
Gebärdenspiel { n }gestures; gesticulation; pantomime [Add to Longdo]
Halbwelt { f }demimonde [Add to Longdo]
Lebedame { f }demimondaine [Add to Longdo]
Mimik { f }mimic; mimic art [Add to Longdo]
Mimose { f }mimosa [Add to Longdo]
Nachahmen { n }; Nachahmung { f }; Nachäffen { n } | Nachahmungen { pl }mimicry | mimicries [Add to Longdo]
Pantomime { f }mime; dumb show; pantomime [Add to Longdo]
Pantomime { m, f }; Pantomimin { f }mime [Add to Longdo]
Parodie { f }mimicry [Add to Longdo]
Playback singento mime; to lip-sync [Add to Longdo]
Weihnachtsmärchen { n }pantomime; panto [ Br. ] [Add to Longdo]
ahmte nachmimicked [Add to Longdo]
ahmte nachpantomimed [Add to Longdo]
ahnungsvoll; ominös { adj } | ahnungsvollerer | am ahnungsvollstenominous | more omimous | most ominous [Add to Longdo]
halbmonatlich { adv }semimonthly [Add to Longdo]
mimischmimic [Add to Longdo]
mimen | den Unschuldigen mimento play; to act | to act the innocent [Add to Longdo]
morphinagonistisch { adj }morphinomimetic [Add to Longdo]
nachäffen; nachmachento mimic; to take off [Add to Longdo]
nachahmento mimic [Add to Longdo]
nachahmendmimetic [Add to Longdo]
nachahmendmimicking [Add to Longdo]
nachahmendpantomiming [Add to Longdo]
nachahmend { adv }mimetically [Add to Longdo]
panthomimischpantomimic [Add to Longdo]
vervielfältigen | vervielfältigendto mimeograph | mimeographing [Add to Longdo]
vervielfältigtmimeographs [Add to Longdo]
vervielfältigtemimeographed [Add to Longdo]
Was für ein Theater!What a pantomime! [Add to Longdo]
Parasympathomimetikum { n } [ med. ]parasympathomimetic [Add to Longdo]
Sympathomimetikum { n } [ med. ]sympathomimetic [Add to Longdo]
Mimikahonigfresser { m } [ ornith. ]Large Spot-breasted Honeyeater [Add to Longdo]
Mimikastar { m } [ ornith. ]Grant's Starling [Add to Longdo]
Mimikry { f } [ zool. ]mimicry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かん;くわん[kan ; kuwan] (adv, adv-to) (on-mim) ding; chime (sound of a bell or a small gong) #1,936 [Add to Longdo]
未満[みまん, miman] (n-suf) less than; insufficient; (P) #2,717 [Add to Longdo]
しばしば[shibashiba] (vs, adv) (on-mim) blinking repeatedly #3,023 [Add to Longdo]
もっと[motto] (adv) (on-mim) (some) more; even more; longer; further; (P) #3,085 [Add to Longdo]
ワン(P);わん[wan (P); wan] (n) (1) (ワン only) one; (2) (on-mim) (See ワンワン・1) woof; bark; (P) #3,554 [Add to Longdo]
[みみ, mimi] (n) (1) ear; (2) hearing; (3) edge; crust; (4) selvedge (non-fray machined edge of fabrics); selvage; (P) #3,627 [Add to Longdo]
はっきり[hakkiri] (adv, adv-to, vs) (on-mim) clearly; plainly; distinctly; (P) #4,259 [Add to Longdo]
ニコニコ[nikoniko] (n, vs, adv) (on-mim) smile; (P) #4,365 [Add to Longdo]
がん[gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard #4,517 [Add to Longdo]
きちんと[kichinto] (adv, vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) #5,249 [Add to Longdo]
[てん, ten] (adv, adv-to) (1) (uk) (on-mim) turning around (once); (2) suddenly; abruptly; (3) completely (wrapped in something); quickly (unwrapping something); (4) beautiful, round (eyes); (n) (5) (abbr) (See くるり棒) flail (for threshing grain) #6,497 [Add to Longdo]
微妙[みみょう, mimyou] (adj-na, n) (1) delicate; subtle; sensitive; (2) difficult; delicate (situation); complicated; (3) doubtful; questionable; dicey; (P) #7,073 [Add to Longdo]
微妙[みみょう, mimyou] (n, adj-na) (arch) unspeakably wonderful #7,073 [Add to Longdo]
とん[ton] (adv-to, adv) (on-mim) tap; knock; bonk #7,830 [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k, vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf, v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) #7,839 [Add to Longdo]
ぽん[pon] (adv, adv-to) (1) (on-mim) with a slap; with a pop; with a plop; (2) (on-mim) without batting an eyelid #8,897 [Add to Longdo]
未明[みめい, mimei] (n-adv, n-t) early dawn; grey of morning; gray of morning; (P) #9,451 [Add to Longdo]
熟(P);熟熟;熟々[つくづく(P);つくつく, tsukuduku (P); tsukutsuku] (adj-na, adv) (uk) (on-mim) completely; really; thoroughly; deeply; severely; intently; (P) #9,955 [Add to Longdo]
そっくり[sokkuri] (adj-na, adv, n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P) #10,254 [Add to Longdo]
フッ[futsu] (int) (1) hah (derisively); pooh; (adv-to) (2) (on-mim) pfft (of something disappearing); poof; (3) (on-mim) huff; puff #10,266 [Add to Longdo]
どんどん[dondon] (adv-to, adv) (1) (on-mim) drumming (noise); (2) rapidly; steadily; (P) #10,382 [Add to Longdo]
がり;ガリ[gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof #10,471 [Add to Longdo]
ゆっくり[yukkuri] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) slowly; at ease; restful; (P) #10,533 [Add to Longdo]
っぽい(P);ぽい[ppoi (P); poi] (suf, adj-i) (1) (col) -ish; -like; (n) (2) (ぽい only) (on-mim) (See ぽいと) tossing something out; throwing something away; (P) #11,371 [Add to Longdo]
真似[まね, mane] (n, vs) mimicry; imitation; behavior; behaviour; pretense; pretence; (P) #12,470 [Add to Longdo]
[みまし, mimashi] (n) (arch) (vulg) you #13,094 [Add to Longdo]
[みまし, mimashi] (n) (arch) (fam) you #13,094 [Add to Longdo]
[みまし, mimashi] (pn, adj-no) (arch) you #13,094 [Add to Longdo]
[みまし, mimashi] (n) (arch) (hon) you #13,094 [Add to Longdo]
バラバラ(P);ばらばら[barabara (P); barabara] (adj-na, adj-no, adv, vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P) #13,619 [Add to Longdo]
御前[ごぜん;ごぜ;みまえ, gozen ; goze ; mimae] (n) (fem) (pol) (See 脇付) word used after an addressee's name in a formal letter #14,463 [Add to Longdo]
御前[ごぜん;ごぜ;みまえ, gozen ; goze ; mimae] (n) (1) (See おまえ・2) presence (of a nobleman, the emperor, etc.); (2) (See 前駆・1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); (n, n-suf) (3) My Lord; My Lady #14,463 [Add to Longdo]
ドキドキ(P);どきどき(P);どきんどきん;ドキンドキン[dokidoki (P); dokidoki (P); dokindokin ; dokindokin] (adv, adv-to) (1) (on-mim) thump-thump; bang-bang; pit-a-pat; pitapat; pitter-patter; (vs) (2) (on-mim) to beat fast (of one's heart); to throb; to pound; to palpitate; (P) #14,654 [Add to Longdo]
やっと[yatto] (adv) (1) (on-mim) at last; at length; (2) (on-mim) barely; narrowly; just; by the skin of one's teeth; (P) #15,245 [Add to Longdo]
ほっと[hotto] (adv, n, vs) (on-mim) feeling relieved; (sigh of) relief; (P) #15,956 [Add to Longdo]
実物[みもの, mimono] (n, adj-no) real thing; original; actual; (P) #16,195 [Add to Longdo]
実物[みもの, mimono] (n) ornamental plant used primarily for the visual effect of its fruit #16,195 [Add to Longdo]
ガンガン(P);がんがん[gangan (P); gangan] (adv, vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P) #17,016 [Add to Longdo]
わくわく[wakuwaku] (adv, n, vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P) #17,520 [Add to Longdo]
あっさり[assari] (adv, adv-to, vs) (on-mim) easily; readily; quickly; (P) #17,732 [Add to Longdo]
見守る(P);見戍る(iK);目戍る(iK)[みまもる, mimamoru] (v5r, vt) to watch over; to watch attentively; (P) #18,894 [Add to Longdo]
こっそり[kossori] (adv-to) (on-mim) (See こそこそ) stealthily; secretly; (P) #18,966 [Add to Longdo]
身元(P);身許[みもと, mimoto] (n) person's identity; ID; past; background; (P) #19,231 [Add to Longdo]
ざっと[zatto] (adv) (on-mim) roughly; in round numbers; (P) #19,246 [Add to Longdo]
すっきり[sukkiri] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) #19,379 [Add to Longdo]
じっくり[jikkuri] (adv, adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P) #19,465 [Add to Longdo]
見舞い(P);見舞[みまい, mimai] (n, vs) (1) (See お見舞い, 見舞い客) visiting ill or distressed people; writing get-well letters; (n) (2) (See 見舞い品) get-well gifts; get-well letters; (3) (See お見舞い申し上げる) expression of sympathy; expression of concern; enquiry; inquiry; (P) #19,932 [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) { comp } Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
あたふた[atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
盗み見る[ぬすみみる, nusumimiru] to intercept and read (other people's email, e.g.) [Add to Longdo]
網目状ネットワーク[あみめじょうネットワーク, amimejou nettowa-ku] mesh network [Add to Longdo]
網目状網[あみめじょうもう, amimejoumou] mesh network [Add to Longdo]
真似る[まねる, maneru] mimic [Add to Longdo]
マイム[まいむ, maimu] MIME [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お見舞[おみまい, omimai] Erkundung, Besuch [Add to Longdo]
前代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] unerhoert, beispiellos [Add to Longdo]
早耳[はやみみ, hayamimi] feinhoerig [Add to Longdo]
未明[みめい, mimei] Morgendaemmerung [Add to Longdo]
未満[みまん, miman] unter, weniger_als [Add to Longdo]
編み物[あみもの, amimono] das_Stricken, das_Haekeln, Strickarbeit, Haekelarbeit [Add to Longdo]
[みみ, mimi] -Ohr [Add to Longdo]
耳たぶ[みみたぶ, mimitabu] Ohrlaeppchen [Add to Longdo]
見守る[みまもる, mimamoru] bewachen, anstarren [Add to Longdo]
見舞[みまい, mimai] Erkundung, Besuch [Add to Longdo]
読み物[よみもの, yomimono] Lesestoff, Lektuere [Add to Longdo]
謄写版[とうしゃばん, toushaban] Mimeograph, Vervielfaeltigungsapparat [Add to Longdo]
飲み水[のみみず, nomimizu] Trinkwasser [Add to Longdo]
飲物[のみもの, nomimono] Getraenk [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top