ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pantomime

P AE1 N T AH0 M AY2 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pantomime-, *pantomime*
Possible hiragana form: ぱんとみめ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pantomime(n) ละครใบ้, Syn. dumb show, mimcry, charade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pantomime(แพน'ทะไมม) n. ละครใบ้, See also: pantomimic, adj. mime

English-Thai: Nontri Dictionary
pantomime(n) โขน, ละครใบ้, วิจิตรทัศนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pantomimeละครแพนโทไมม์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You use the right words, you pantomime the right behavior, but feelings never come to pass.คุณใช้คำได้ถูกต้อง คุณแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง แต่ความรู้สึกไม่เคยเข้าถึง The British Invasion (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pantomimeHe acted out a pantomime at the party.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PANTOMIME P AE1 N T AH0 M AY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pantomime (n) pˈæntəmaɪm (p a1 n t @ m ai m)
pantomimes (n) pˈæntəmaɪmz (p a1 n t @ m ai m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pantomime { f }mime; dumb show; pantomime [Add to Longdo]
Pantomime { m, f }; Pantomimin { f }mime [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パントマイム[pantomaimu] (n) pantomime; (P) [Add to Longdo]
伽芝居[とぎしばい, togishibai] (n) fairy play; pantomime [Add to Longdo]
無言劇[むごんげき, mugongeki] (n) pantomime [Add to Longdo]
黙り;暗闘[だんまり, danmari] (n) (1) (黙り only) silence; without giving notice; taciturnity; refusing explanation; (2) pantomime (in kabuki) [Add to Longdo]
黙劇[もくげき, mokugeki] (n) pantomime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pantomime \Pan"to*mime\, a.
   Representing only in mute actions; pantomimic; as, a
   pantomime dance.
   [1913 Webster] Pantomimic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pantomime \Pan"to*mime\, n. [F., fr. L. pantomimus, Gr. ?, lit.,
   all-imitating; pa^s, panto`s, all + ? to imitate: cf. It.
   pantomimo. See {Mimic}.]
   1. A universal mimic; an actor who assumes many parts; also,
    any actor. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. One who acts his part by gesticulation or dumb show only,
    without speaking; a pantomimist; a mime.
    [1913 Webster]
 
       [He] saw a pantomime perform so well that he could
       follow the performance from the action alone.
                          --Tylor.
    [1913 Webster]
 
   3. A dramatic representation by actors who use only dumb
    show; a depiction of an event, narrative, or situation
    using only gestures and bodily movements, without
    speaking; hence, dumb show, generally.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. A dramatic and spectacular entertainment of which dumb
    acting as well as burlesque dialogue, music, and dancing
    by Clown, Harlequin, etc., are features.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pantomime
   n 1: a performance using gestures and body movements without
      words [syn: {mime}, {pantomime}, {dumb show}]
   v 1: act out without words but with gestures and bodily
      movements only; "The acting students mimed eating an apple"
      [syn: {mime}, {pantomime}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Pantomime /pantoːmiːmə/ 
  dumb show; mime; pantomime

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 pantomime /pɑntomim/
  pantomime

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top