ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mimer

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mimer-, *mimer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mimer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mimer*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mimer[N] ผู้แสดงละครใบ้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Chief Predator told meIch fragte den Obermimer, wo Sie wären und er sagte: Death at Bargain Prices (1965)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mimer \mim"er\, n.
   1. A person who performs in a mime.
 
   Syn: mime, mummer, pantomimer, pantomimist.
     [PJC]
 
   2. A mimic.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mime \Mime\, v. i.
   To mimic. [Obs.] -- {Mim"er}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mimer
   n 1: an actor who communicates entirely by gesture and facial
      expression [syn: {mime}, {mimer}, {mummer}, {pantomimer},
      {pantomimist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top