Search result for

chilli

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chilli-, *chilli*
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chilli(n) พริก, Syn. chili
chillin'(sl) วิเศษ, See also: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, สุดยอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chilli(ชิล'ลี) n. พริก (chili)
chilliness(ชิล'ลิเนส) n. ความเมินเฉย, ความเย็นชา, ความไม่เป็นมิตร
chillingly(ชิล'ลิงลี่) adv. อย่างเฉยเมย, อย่างเย็นชา

English-Thai: Nontri Dictionary
chilli(n) พริก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chilling a saleการรวมหัวกันกดราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chilling effect doctrineลัทธิที่ขัดขวางการใช้สิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chillinessหนาวสั่น, สะท้าน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chilli paste(n) น้ำพริกเผา
chilling(adj) น่ากลัว ทำให้เกิดความกลัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like chilli bugs and curried slugsเช่นแมลงรสจัดและแกงกระกรี่บุ้ง James and the Giant Peach (1996)
Says he always adds a dash of chilli powder.บอกว่าเขาผลิตสารเมทแอมเฟตามีนเพิ่มอยู่ตลอด Pilot (2008)
- No baby formula. No chilli powder.- ไม่ใช่สูตรแบบเด็กๆ ไม่มีสารเมทแอมเฟตามีน Pilot (2008)
- No, no. Chilli P's my signature.- ไม่ สารเมทแอมเฟตามีนเป็นสัญลักษณ์ผม Pilot (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พริก(n) chilli, Syn. ต้นพริก, เม็ดพริก, Example: พืชสวนครัวที่หาได้ทั่วๆ ไปได้แก่แตงกวา พริก มะเขือ ขิง กระชาย เป็นต้น, Count Unit: เม็ด, ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกในสกุล Capsicum วงศ์ Solanaceae ผลมีรสเผ็ด มีหลายชนิด เช่น พริกขี้หนู
การแช่(n) chilling, See also: freezing, frosting, putting on ice, putting in cold storage, Example: การแช่น้ำขวดน้ำอัดลมในช่องแข็งอาจทำให้ขวดระเบิดได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา[kaēng som phak bung] (xp) EN: sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies
ลาบ[lāp] (n) EN: spicy minced meat salad (with green vegetables and chillies) ; spicy minced meat with vegetable  FR: salade de viande hachée pimentée [ f ]
ลาบหมู[lāp mū] (n, exp) EN: spicy minced pork salad (with green vegetables and chillies)
ลาบเนื้อ[lāp neūa] (n, exp) EN: spicy minced beef salad (with green vegetables and chillies)
ลาบเป็ด[lāp pet] (n, exp) EN: spicy minced duck salad (with green vegetables and chillies)
เล็กพริกขี้หนู[lek phrik khīnū] (xp) EN: small like a chilli pepper
เมี่ยงก๋วยเตี๋ยว = เมี่ยงก๊วยเตี๋ยว[mīeng kuaytīo] (n, exp) EN: roll with vegetable and sweet chilli sauce
น้ำพริก[nāmphrik] (n, exp) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce  FR: sauce pimentée [ n ]
น้ำพริกแกงคั่ว[nāmphrik kaēng khūa] (n, prop) EN: roasted chilli curry
น้ำพริกกะปิ[nāmphrik kapi] (n, exp) EN: shrimp paste chilli sauce

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHILLIER CH IH1 L IY0 ER0
CHILLIES CH IH1 L IY0 Z
CHILLING CH IH1 L IH0 NG
CHILLIEST CH IH1 L IY0 AH0 S T
CHILLINGLY CH IH1 L IH0 NG L IY0
CHILLICOTHE CH IH1 L IH0 K AO0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chilli (n) tʃˈɪliː (ch i1 l ii)
chillier (j) tʃˈɪlɪəʳr (ch i1 l i@ r)
chillies (n) tʃˈɪlɪz (ch i1 l i z)
chilling (v) tʃˈɪlɪŋ (ch i1 l i ng)
chilliest (j) tʃˈɪlɪɪst (ch i1 l i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷森森[lěng sēn sēn, ㄌㄥˇ ㄙㄣ ㄙㄣ, ] chilling cold; cold and threatening [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シリング[shiringu] (n) (1) (also written as 志) shilling; (2) schilling (ger [Add to Longdo]
メルゲーズ[meruge-zu] (n) merguez (beef or lamb sausage with chilli) (ara [Add to Longdo]
ラー油;辣油[ラーゆ(ラー油);らーゆ(辣油);らぜゆ(辣油), ra-yu ( ra-abura ); ra-yu ( ratsu abura ); razeyu ( ratsu abura )] (n) (uk) Chinese red chile oil (chile, chilli) (chi [Add to Longdo]
寒冷[かんれい, kanrei] (adj-na, n, adj-no) cold; coldness; chilliness; (P) [Add to Longdo]
鬼哭啾々;鬼哭啾啾[きこくしゅうしゅう(uK), kikokushuushuu (uK)] (adj-t, adv-to) (arch) spine-chilling (hair-raising) (like the wailing and weeping of a restless ghost) [Add to Longdo]
唐辛子(P);唐芥子;蕃椒[とうがらし(P);トウガラシ;とんがらし(唐辛子);ばんしょう(蕃椒), tougarashi (P); tougarashi ; tongarashi ( tougarashi ); banshou ( ban shou )] (n) (1) (See ピーマン) capsicum (Capsicum annuum, esp. the cultivated chili peppers); chili pepper (chile, chilli); cayenne; red pepper; (2) (ばんしょう only) Guinea pepper; (P) [Add to Longdo]
南蛮辛子[なんばんがらし, nanbangarashi] (n) (obsc) (See 唐辛子) chili pepper (chile, chilli) [Add to Longdo]
氷温[ひょうおん, hyouon] (n, adj-f) freezing temperature; chilling temperature [Add to Longdo]
冷え[ひえ, hie] (n) chilling exposure; (P) [Add to Longdo]
冷剛[れいごう, reigou] (n) chilling (steel) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chili \Chil"i\, n. [Sp. chili, chile.]
   A kind of red pepper. See {Capsicum} [Written also {chilli}
   and {chile}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chilli \Chil"li\, n.
   See {Chili}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chilli
   n 1: very hot and finely tapering pepper of special pungency
      [syn: {chili}, {chili pepper}, {chilli}, {chilly}, {chile}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top