ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chilli

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chilli-, *chilli*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chilli(n) พริก, Syn. chili
chillin'(sl) วิเศษ, See also: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, สุดยอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chilli(ชิล'ลี) n. พริก (chili)
chilliness(ชิล'ลิเนส) n. ความเมินเฉย, ความเย็นชา, ความไม่เป็นมิตร
chillingly(ชิล'ลิงลี่) adv. อย่างเฉยเมย, อย่างเย็นชา

English-Thai: Nontri Dictionary
chilli(n) พริก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chilling a saleการรวมหัวกันกดราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chilling effect doctrineลัทธิที่ขัดขวางการใช้สิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chillinessหนาวสั่น, สะท้าน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chilli paste(n) น้ำพริกเผา
chilling(adj) น่ากลัว ทำให้เกิดความกลัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like chilli bugs and curried slugsเช่นแมลงรสจัดและแกงกระกรี่บุ้ง James and the Giant Peach (1996)
Says he always adds a dash of chilli powder.บอกว่าเขาผลิตสารเมทแอมเฟตามีนเพิ่มอยู่ตลอด Pilot (2008)
- No baby formula. No chilli powder.- ไม่ใช่สูตรแบบเด็กๆ ไม่มีสารเมทแอมเฟตามีน Pilot (2008)
- No, no. Chilli P's my signature.- ไม่ สารเมทแอมเฟตามีนเป็นสัญลักษณ์ผม Pilot (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พริก(n) chilli, Syn. ต้นพริก, เม็ดพริก, Example: พืชสวนครัวที่หาได้ทั่วๆ ไปได้แก่แตงกวา พริก มะเขือ ขิง กระชาย เป็นต้น, Count Unit: เม็ด, ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกในสกุล Capsicum วงศ์ Solanaceae ผลมีรสเผ็ด มีหลายชนิด เช่น พริกขี้หนู
การแช่(n) chilling, See also: freezing, frosting, putting on ice, putting in cold storage, Example: การแช่น้ำขวดน้ำอัดลมในช่องแข็งอาจทำให้ขวดระเบิดได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา[kaēng som phak bung] (xp) EN: sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies
ลาบ[lāp] (n) EN: spicy minced meat salad (with green vegetables and chillies) ; spicy minced meat with vegetable  FR: salade de viande hachée pimentée [ f ]
ลาบหมู[lāp mū] (n, exp) EN: spicy minced pork salad (with green vegetables and chillies)
ลาบเนื้อ[lāp neūa] (n, exp) EN: spicy minced beef salad (with green vegetables and chillies)
ลาบเป็ด[lāp pet] (n, exp) EN: spicy minced duck salad (with green vegetables and chillies)
เล็กพริกขี้หนู[lek phrik khīnū] (xp) EN: small like a chilli pepper
เมี่ยงก๋วยเตี๋ยว = เมี่ยงก๊วยเตี๋ยว[mīeng kuaytīo] (n, exp) EN: roll with vegetable and sweet chilli sauce
น้ำพริก[nāmphrik] (n, exp) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce  FR: sauce pimentée [ n ]
น้ำพริกแกงคั่ว[nāmphrik kaēng khūa] (n, prop) EN: roasted chilli curry
น้ำพริกกะปิ[nāmphrik kapi] (n, exp) EN: shrimp paste chilli sauce

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHILLIER CH IH1 L IY0 ER0
CHILLIES CH IH1 L IY0 Z
CHILLING CH IH1 L IH0 NG
CHILLIEST CH IH1 L IY0 AH0 S T
CHILLINGLY CH IH1 L IH0 NG L IY0
CHILLICOTHE CH IH1 L IH0 K AO0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chilli (n) tʃˈɪliː (ch i1 l ii)
chillier (j) tʃˈɪlɪəʳr (ch i1 l i@ r)
chillies (n) tʃˈɪlɪz (ch i1 l i z)
chilling (v) tʃˈɪlɪŋ (ch i1 l i ng)
chilliest (j) tʃˈɪlɪɪst (ch i1 l i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷森森[lěng sēn sēn, ㄌㄥˇ ㄙㄣ ㄙㄣ, ] chilling cold; cold and threatening [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シリング[shiringu] (n) (1) (also written as 志) shilling; (2) schilling (ger [Add to Longdo]
メルゲーズ[meruge-zu] (n) merguez (beef or lamb sausage with chilli) (ara [Add to Longdo]
ラー油;辣油[ラーゆ(ラー油);らーゆ(辣油);らぜゆ(辣油), ra-yu ( ra-abura ); ra-yu ( ratsu abura ); razeyu ( ratsu abura )] (n) (uk) Chinese red chile oil (chile, chilli) (chi [Add to Longdo]
寒冷[かんれい, kanrei] (adj-na, n, adj-no) cold; coldness; chilliness; (P) [Add to Longdo]
鬼哭啾々;鬼哭啾啾[きこくしゅうしゅう(uK), kikokushuushuu (uK)] (adj-t, adv-to) (arch) spine-chilling (hair-raising) (like the wailing and weeping of a restless ghost) [Add to Longdo]
唐辛子(P);唐芥子;蕃椒[とうがらし(P);トウガラシ;とんがらし(唐辛子);ばんしょう(蕃椒), tougarashi (P); tougarashi ; tongarashi ( tougarashi ); banshou ( ban shou )] (n) (1) (See ピーマン) capsicum (Capsicum annuum, esp. the cultivated chili peppers); chili pepper (chile, chilli); cayenne; red pepper; (2) (ばんしょう only) Guinea pepper; (P) [Add to Longdo]
南蛮辛子[なんばんがらし, nanbangarashi] (n) (obsc) (See 唐辛子) chili pepper (chile, chilli) [Add to Longdo]
氷温[ひょうおん, hyouon] (n, adj-f) freezing temperature; chilling temperature [Add to Longdo]
冷え[ひえ, hie] (n) chilling exposure; (P) [Add to Longdo]
冷剛[れいごう, reigou] (n) chilling (steel) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chili \Chil"i\, n. [Sp. chili, chile.]
   A kind of red pepper. See {Capsicum} [Written also {chilli}
   and {chile}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chilli \Chil"li\, n.
   See {Chili}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chilli
   n 1: very hot and finely tapering pepper of special pungency
      [syn: {chili}, {chili pepper}, {chilli}, {chilly}, {chile}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top