ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coolness

K UW1 L N AH0 S   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coolness-, *coolness*, coolnes
English-Thai: Nontri Dictionary
coolness(n) ความเย็น,ความเยือกเย็น,ความสุขุม,ความใจเย็น,ความเฉยเมย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The stream water is well-known for its coolness and purity.ลำธารนี้เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของความเย็นและความบริสุทธิ์ Princess Hours (2006)
Thy coolness and Thy balm.เพื่อปัดเป่าให้เจ้าได้เย็นลง Atonement (2007)
Coolness enhancement, complete.แผงเพิ่มความเย็น.. สำเร็จแล้ว! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
My point is that you need a coolness injection.-จุดประสงค์ของฉัน คือกระตุ้นความอยากเจ๋งให้เธอไง Furt (2010)
We're, like, totally responsible for, like, all the caring, and all the trophies, and all the coolness and stuff.เเหมือนเรารับผิดชอบทั้งหมด เราได้ความสนใจ ถ้วยรางวัล แล้วก็เรื่องเจ๋ง ๆ ทั้งหลาย The Safe (2012)
Oh, my God. All the coolness and stuff is you?โอ้ พระเจ้า นายคือเรื่องเจ๋ง ๆ ทั้งหมดนั่นเลยเหรอ The Safe (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coolnessHis coolness has alienated his friends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเย็นฉ่ำ[N] coldness, See also: coolness, chill, Syn. ความเย็น, Ant. ความร้อน, Example: ความเย็นฉ่ำของเครื่องปรับอากาศทำให้คลายร้อนลงไปได้บ้าง
ความเยือกเย็น[N] chill, See also: coolness, Syn. ความเย็น, ความเย็นฉ่ำ, ความเย็นยะเยือก, Ant. ความร้อน, Example: ทหารยามหนาวสั่นเพราะความเยือกเย็นของอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มึนตึง[v.] (meunteung) EN: be standoffish ; show coolness ; turn a cold shoulder to ; put on a serious look   FR: être distant ; montrer de la froideur ; bouder ; battre froid à qqn. (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
COOLNESS K UW1 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coolness (n) kˈuːlnəs (k uu1 l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
秋涼[しゅうりょう, shuuryou] (n) (1) coolness of autumn; cool autumn wind; (2) (See 葉月) eighth lunar month [Add to Longdo]
新涼[しんりょう, shinryou] (n) coolness of autumn; first cold air of autumn [Add to Longdo]
灯涼し;燈涼し(oK)[ひすずし, hisuzushi] (exp) coolness of distant twinkling lights (on a summer night) [Add to Longdo]
平ちゃら[へいちゃら;へっちゃら, heichara ; hecchara] (n,adj-na) coolness; calmness; composure; unconcern [Add to Longdo]
平気[へいき, heiki] (adj-na,n) coolness; calmness; composure; unconcern; (P) [Add to Longdo]
涼しさ[すずしさ, suzushisa] (n) coolness [Add to Longdo]
涼感[りょうかん, ryoukan] (n) feelings of coolness (e.g. from wearing light clothing in hot weather); cool feeling; cool impression [Add to Longdo]
涼味[りょうみ, ryoumi] (n) cool; coolness [Add to Longdo]
冷静[れいせい, reisei] (adj-na,n) calm; composure; coolness; serenity; (P) [Add to Longdo]
冷然[れいぜん, reizen] (n,adj-t,adv-to) indifference; coolness; lukewarmness; cold-heartedness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coolness \Cool"ness\, n.
   1. The state of being cool; a moderate degree of cold; a
    moderate degree, or a want, of passion; want of ardor,
    zeal, or affection; calmness.
    [1913 Webster]
 
   2. Calm impudence; self-possession. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coolness
   n 1: calm and unruffled self-assurance; "he performed with all
      the coolness of a veteran" [syn: {coolness},
      {imperturbability}, {imperturbableness}]
   2: the property of being moderately cold; "the chilliness of
     early morning" [syn: {chilliness}, {coolness}, {nip}]
   3: fearless self-possession in the face of danger [syn:
     {coolness}, {nervelessness}]
   4: a lack of affection or enthusiasm; "a distressing coldness of
     tone and manner" [syn: {coldness}, {coolness}, {frigidity},
     {frigidness}, {iciness}, {chilliness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top