Search result for

violently

V AY1 AH0 L AH0 N T L IY0   
45 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -violently-, *violently*, violent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
violently[ADV] อย่างรุนแรง, See also: อย่างฝ่าฝืน, อย่างล่วงละเมิด, Syn. forcibly, forcefully, combatively

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every passenger who had fish for dinner will soon become violently ill.ผู้โดยสารทุกคนที่กินปลา เป็นอาหารเย็นจะป่วยหนักในไม่ช้า Airplane! (1980)
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม. V for Vendetta (2005)
On September 2, 1506, he was dethroned violently after a revolt by the nobles.พระองค์จึงมีนิสัยที่แปลก จนกระทั่งวันที่ 2 กันยายน ปี ค.ศ. 1506 เกิดการกบฎโดยขุนนางชั้นสูง พระองค์จึงถูกขับจากราชบัลลังก์ The King and the Clown (2005)
Man was violently assaulted in Nebraska by a hitchhiker matching Bagwell's description.ผู้ชายถูกทำร้ายในนาแบรสกา โดยคนที่อาศัยรถมา ซึ่งมีลักษณะคล้ายแบ็กเวล Map 1213 (2006)
Michael was created by a perfect alignment of interior and exterior factors gone violently wrong-- a perfect storm, if you will.ไมเคิลถูกสร้าง โดยความสมบูรณ์แบบ จากส่วนประกอบภายในและภายนอก Halloween (2007)
Sensibly and as warmly as a man violently in love can be supposed to do."เป็นผู้ชายอ่อนไหวและอบอุ่น การมีรักโดยพลการอาจจะถูกทึกทักเอาได้" Becoming Jane (2007)
He violently attacked the reporter.และเริ่มที่ต่อยนักข่าวคนนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า Scandal Makers (2008)
- How are they? - They died violently nine years ago.พวกเค้าสบายดีหรือเปล่า พวกเค้าถูกฆ่าตายอย่างทารุณเมื่อเก้าปีก่อนน่ะคับ Superhero Movie (2008)
Let's hope you're not violently murdered too.ชั้นหวังว่า เธอคงไม่ตายทารุณเหมือนพวกเค้า Superhero Movie (2008)
My violently beating heart?หัวใจผมเต้นแรง Personal Taste (2010)
When matter and antimatter touch, they violently cancel each other out.พวกเขาอย่างรุนแรง ยกเลิกแต่ละออกอื่น ๆ นักฟิสิกส์กล่าวว่า พวกเขาทำลายซึ่งกันและกัน What Are We Really Made Of? (2010)
Wait, who do you think you are acting so violently at a stranger's house?เอ๊ะ คุณคิดว่าคุณเป็นใคร มาทำแบบนี้ที่บ้านคนอื่น Episode #1.15 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
violentlyHe resisted arrest violently.
violentlyI felt my heart beating violently.
violentlyI felt my heart beat violently.
violentlyI had a little fever, I felt my heart beat violently.
violentlyIt also began to rain to the still bad thing which the wind was blowing violently.
violentlyI tried to give him some advice, but he just abused me violently.
violentlyThe views of the two politicians collide violently.
violentlyViolently now it acts, all is wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุเด็ดเผ็ดมัน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่
ดุเดือดเลือดพล่าน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
เฮือก[ADV] violently, Example: เสียงตอกโรงลิเกดังขึ้นอีกครั้ง โมสะดุ้งเฮือกเมื่อนึกถึงเวลาที่เขาจะต้องเริ่มงานอีกครั้ง, Thai definition: คำประกอบอาการไหวหรือสะดุ้ง แสดงว่า ไหวอย่างแรง
อาน[ADV] greatly, See also: violently, badly, Thai definition: มาก
ดุเดือด[ADV] violently, See also: ferociously, viciously, savagely, Syn. รุนแรง, ร้ายแรง, เหี้ยมโหด, ดุดัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly   FR: brutalement ; brusquement
ผีตายโหง[n. exp.] (phī tāihōng) EN: ghost of one who has died violently or suddenly   FR: esprit de celui qui décède de mort violente ou soudaine [m]
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously   

CMU English Pronouncing Dictionary
VIOLENTLY V AY1 AH0 L AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
violently (a) vˈaɪələntliː (v ai1 @ l @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐらっと[, guratto] (adv) (on-mim) shaking violently [Add to Longdo]
ぐらり[, gurari] (adv-to,adv) shaking violently [Add to Longdo]
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
ぶん投げる;打ん投げる[ぶんなげる, bunnageru] (v1,vt) to throw (strongly, violently, etc.) [Add to Longdo]
むんず[, munzu] (adv-to) strongly; violently; with all one's strength [Add to Longdo]
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
咳き込む;咳込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to cough violently; to have a coughing fit [Add to Longdo]
口荒く[くちあらく, kuchiaraku] (adv) violently [Add to Longdo]
高鳴り[たかなり, takanari] (n) ringing; throbbing violently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violently \Vi"o*lent*ly\, adv.
   In a violent manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 violently
   adv 1: in a violent manner; "they attacked violently" [ant:
       {nonviolently}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top