ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

violently

V AY1 AH0 L AH0 N T L IY0   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -violently-, *violently*, violent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
violently[ADV] อย่างรุนแรง, See also: อย่างฝ่าฝืน, อย่างล่วงละเมิด, Syn. forcibly, forcefully, combatively

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Combined with an apparent belief that acting on his attraction towards other men is wrong, this state causes the unsub to lash out violently at those he's with.บวกกับความเชื่อที่ว่า การรักชอบผู้ชายด้วยกันนั้นผิด สิ่งเหล่านั้นทำให้อันซับปลดปล่อยความรุนแรง Broken (2013)
Do you think he's crying, weeping violently in the depths of the sea?? คุณคิดว่าเขาร้องไห้ ร้องไห้อย่างรุนแรง ในความลึกของน้ำทะเลหรือไม่ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
So, I know we're both violently opposed to poly blends, but this...ฉันรู้ว่าเราสองคนดูแรงตรงข้ามกับการผสมโพลี Breaking the Code (2012)
I'm pretending to be violently ill to avoid lifting a few boxes.ผมแกล้งทำเป็นป่วยหนัก เพื่อจะได้ไม่ต้องไปช่วยยกของ Studies in Modern Movement (2011)
Most likely a local fisherman, definitely an alcoholic, and based on this unsub's level of sadism, violently abusive.เหมือนชาวประมงทั่วๆไป,ที่แน่นอนว่าติดสุราเรื้อรัง และโดยพื้นฐานแล้วคนร้ายเป็นพวกซาดิสม์ ที่พฤติกรรมรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกที Big Sea (2011)
If Cindi as much as sat in a canoe, she'd get violently seasick.ถ้าซินดี้ได้นั่งในเรือแคนนู เธอก็ควรมีอาการเมาเรืออย่างรุนแรง. Big Sea (2011)
She'll continue to respond violently to regain control.เธอจะใช้รุนแรงเพื่อควบคุมตัวเองไว้. Hanley Waters (2011)
I violently executed my 10th grade geometry teacher about five different ways in my mind.ฉันปฏิบัติการอย่างรุนแรงกับครูเราขาคณิตตอนเกรดสิบ มีตั้งห้าแบบอ่ะนะที่คิดไว้ในใจ Bombshells (2011)
Wait, who do you think you are acting so violently at a stranger's house?เอ๊ะ คุณคิดว่าคุณเป็นใคร มาทำแบบนี้ที่บ้านคนอื่น Episode #1.15 (2010)
When matter and antimatter touch, they violently cancel each other out.พวกเขาอย่างรุนแรง ยกเลิกแต่ละออกอื่น ๆ นักฟิสิกส์กล่าวว่า พวกเขาทำลายซึ่งกันและกัน What Are We Really Made Of? (2010)
My violently beating heart?หัวใจผมเต้นแรง Personal Taste (2010)
Let's hope you're not violently murdered too.ชั้นหวังว่า เธอคงไม่ตายทารุณเหมือนพวกเค้า Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
violentlyHe resisted arrest violently.
violentlyI felt my heart beating violently.
violentlyI felt my heart beat violently.
violentlyI had a little fever, I felt my heart beat violently.
violentlyIt also began to rain to the still bad thing which the wind was blowing violently.
violentlyI tried to give him some advice, but he just abused me violently.
violentlyThe views of the two politicians collide violently.
violentlyViolently now it acts, all is wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุเด็ดเผ็ดมัน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่
ดุเดือดเลือดพล่าน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
เฮือก[ADV] violently, Example: เสียงตอกโรงลิเกดังขึ้นอีกครั้ง โมสะดุ้งเฮือกเมื่อนึกถึงเวลาที่เขาจะต้องเริ่มงานอีกครั้ง, Thai definition: คำประกอบอาการไหวหรือสะดุ้ง แสดงว่า ไหวอย่างแรง
อาน[ADV] greatly, See also: violently, badly, Thai definition: มาก
ดุเดือด[ADV] violently, See also: ferociously, viciously, savagely, Syn. รุนแรง, ร้ายแรง, เหี้ยมโหด, ดุดัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly   FR: brutalement ; brusquement
ผีตายโหง[n. exp.] (phī tāihōng) EN: ghost of one who has died violently or suddenly   FR: esprit de celui qui décède de mort violente ou soudaine [m]
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously   

CMU English Pronouncing Dictionary
VIOLENTLY    V AY1 AH0 L AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
violently    (a) vˈaɪələntliː (v ai1 @ l @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐらっと[, guratto] (adv) (on-mim) shaking violently [Add to Longdo]
ぐらり[, gurari] (adv-to,adv) shaking violently [Add to Longdo]
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
ぶん投げる;打ん投げる[ぶんなげる, bunnageru] (v1,vt) to throw (strongly, violently, etc.) [Add to Longdo]
むんず[, munzu] (adv-to) strongly; violently; with all one's strength [Add to Longdo]
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
咳き込む;咳込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to cough violently; to have a coughing fit [Add to Longdo]
口荒く[くちあらく, kuchiaraku] (adv) violently [Add to Longdo]
高鳴り[たかなり, takanari] (n) ringing; throbbing violently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violently \Vi"o*lent*ly\, adv.
   In a violent manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 violently
   adv 1: in a violent manner; "they attacked violently" [ant:
       {nonviolently}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top