Search result for

tun

(171 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tun-, *tun*
English-Thai: Longdo Dictionary
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tun[N] ถังขนาดใหญ่
tuna[N] ปลาทูน่า, See also: ปลาทะเลขนาดใหญ่คล้ายปลาโอ
tuna[N] ทูน่า
tune[N] ทำนอง, See also: ท่วงทำนอง
tune[VT] ตั้งเสียง
tune[VT] ปรับ
tuner[N] น้ำเสียง
tunic[N] เสื้อคลุมรัดเอวของสาวกรีก
tunny[N] ปลาทูน่า
tundra[N] ที่ราบที่ไม่มีต้นไม้ในขั้วโลกเหนือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tun(ทัน) n. ถังใหญ่,ถังใส่เหล้าหรือเบียร์ vt. ใส่ถัง,บรรจุ,บรรจุถัง
tuna(ทู'นะ) n. ปลาทูน่า,เนื้อของปลาดังกล่าว
tunable(ทู'นะเบิล) adj. ปรับเสียงได้,ตั้งเสียงได้, (ทำนองเพลง) เพราะพริ้ง,ปรับเครื่องยนต์ได้., See also: tunableness n. tunably adv., Syn. tuneable
tundra(ทัน'ดระ) n.ที่ราบขนาดใหญ่ที่มีอากาศหนาวทางแถบเหนือของยุโรป อเมริกาและเอเซีย
tune(ทูน) n. ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความสอดคล้อง,สาระสำคัญ vi. ปรับเสียง,ปรับเสียงดนตรี,ปรับเครื่อง tune up ปรับเสียงดนตร'ปรับเครื่องยนต์
tune-up(ทูน'อัพ) n. การปรับ,การทำให้สอดคล้อง, Syn. adjustment
tuneable(ทู'นะเบิล) adj. =tunable (ดู)
tuneful(ทูน'ฟูล) adj. มีเสียงไพเราะ,มีท่วงทำนองที่ไพเราะ., See also: tunefully adv. tunefulness n.
tuner(ทูน'เนอะ) n. ผู้ปรับเสียง,ผู้ปรับเครื่องยนต์,สิ่งที่ใช้ปรับเสียงหรือเครื่องยนต์
tungsten(ทัง'สเทน) n. แร่โลหะชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
tuna(n) ปลาทูน่า
tundra(n) ทุ่งทุนดรา
tune(n) ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความคล้องจอง
tune(vi) รับเสียง(วิทยุ),ปรับเสียง,ปรับคลื่น
tune(vt) ขึ้นเสียง(ดนตรี),ร้อง(เพลง),ตั้งเสียง(ซอ),ปรับ
tuneful(adj) เหมือนเสียงดนตรี,ไพเราะ,เพราะ
tunic(n) เสื้อคลุม,เสื้อชั้นนอกของทหาร
tunnel(n) อุโมงค์,โพรง,ทางใต้ดิน,ปล่องระบายอากาศ
attune(vt) ทำให้เข้ากับ,ทำให้เหมาะ,ปรับ
fortunate(adj) โชคดี,เคราะห์ดี,ดวงดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tunamiคลื่นทูนามิ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tune-up; tuningการปรับแต่งเครื่องยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tuned intake systemระบบ (ท่อร่วม) ไอดีแบบปรับแต่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tungsten inclusionทังสเตนฝังใน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tungsten-arc spot weldingการเชื่อมจุดอาร์กทังสเตน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tunic; tunicaเปลือก, สิ่งหุ้ม, ชั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tunic; tunicaเปลือก, สิ่งหุ้ม, ชั้นนอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tunica; tunicเปลือก, สิ่งหุ้ม, ชั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tunica; tunicเปลือก, สิ่งหุ้ม, ชั้นนอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tunicary-เปลือก, -สิ่งหุ้ม, -ชั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tunaปลาทูน่า [TU Subject Heading]
Tuna canning industryอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง [TU Subject Heading]
Tuna fisheriesประมงปลาทูน่า [TU Subject Heading]
Tuna fishingการจับปลาทูน่า [TU Subject Heading]
Tung (Chinese people) ; Kan (Chinese people) ; Tong (Chinese people)ชาวต้ง [TU Subject Heading]
Tungstates and Molybdates ทังสเตตและโมลิบเดต
เป็นแร่ที่ประกอบด้วยกลุ่มทังสเตต (WO4) แร่ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยสินแร่กลุ่มเล็ก ๆ มีสีสวยและน่าสนใจอันได้แก่ ชีไลต์ ซึ่งเรืองแสงสีฟ้า ขาวนวลภายใต้แสงอุลตราไวโอเลต ชีไลต์ยังเป็นสินแร่ที่ให้โลหะทังสเตนที่สำคัญอีกด้วย แร่ทังสเตนที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งคือ วุลแฟรไม [สิ่งแวดล้อม]
Tungstenทังสเตน [TU Subject Heading]
tungstenทังสเตน, ธาตุแทรนซิชัน  เลขอะตอม 74 สัญลักษณ์ W จุดหลอมเหลว 3,370°C จุดเดือด 5,930°C  ใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้าและโลหะผสมอื่น ๆ ในธรรมชาติมีปนอยู่ในแร่วุลแฟรไมต์ (wolframite FeWO4 ) และซีไลต์ (scheelite CaWO4) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tuning forkส้อมเสียง, อุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง ใช้เป็นมาตรฐานในการเทียบเสียงของเครื่องดนตรีและใช้ทดลองในห้องปฏิบัติการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tunnel detectionการตรวจหาอุโมงค์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tune (vi) นิ่ง
See also: R. หะรส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, R2, tune the scanners for life forms.ไม่ อาร์ทู เปิดเครื่องสแกนสัญญานสิ่งมีชีวิต เอาแบบละเอียดมากที่สุดนะ ทำไมเราต้องสแกนหาสัญญานสิ่งมีชีวิต Rising Malevolence (2008)
Uh, for tomorrow, you need to repair my shield, wash my tunic, clean my boots, sharpen my sword and polish my chain mail.อ่า พรุ่งนี้ เจ้าต้องซ่อมโล่ของข้า แล้วก็ซักเสื้อคลุมข้าด้วย ขัดรองเท้า, ลับดาบ, แล้วก็ขัดเงาชุดเกราะ Valiant (2008)
Well, Looney Tunes ain't gonna stay tied up for keeps, is he?อืม ไอ้บ้านี่ก็คงไม่ถูกมันตอลดไปหรอก Episode #1.5 (2008)
It's not really important to be able to keep with the tempo or tuning the sound.ไม่จำเป็นจะต้องไปพะวงถึง จังหวะ หรือท่วงทำนอง Beethoven Virus (2008)
Tune the sound base, it seems crooked.ปรับเสียงเบสด้วย, ดูมันแปร่งๆ เพี้ยนๆนะ Beethoven Virus (2008)
Didn't you have it tuned?คุณไม่ได้ปรับเสียงมันใช่มั้ย? Beethoven Virus (2008)
The tuning is a little...เสียงแล้วนิดนึง Beethoven Virus (2008)
How can I tell the professionals that even though I'm the conductor... pull the strings like this, tune like that, how can I interfere with your techniques?ฉันจะบอกมืออาชีพอย่างพวกคุณยังไงดีหล่ะ ถึงแม้ฉันจะเป็นวาทยากร ฉันจะบอกให้คุณดึงนี่ จูนนั่น หรือเข้าไปแทรกแซงเทคนิคของพวกคุณได้ยังไง Beethoven Virus (2008)
Let's everyone tune up together.เอาหล่ะ ทุกคน เรามาจูนเสียงด้วยกันเหอะ Beethoven Virus (2008)
We'll dig a tunnel from the basement of the shop under the Chicken Inn and pop up in the safe deposit vault.เราจะขุดอุโมงค์จากห้องใต้ดินของร้าน ใต้โรงแรมชิคเก้นแล้วก็ขึ้นไปโผล่ที่ห้องตู้นิรภัย The Bank Job (2008)
What do ourselves know about digging tunnels?พวกเราต้องไปเรียนรู้ เกี่ยวการขุดอุโมงค์อะไรบ้าง The Bank Job (2008)
"London vaults checked after radio HAM tunes in to a crime."ห้องนิรภัยในลอนดอนถูกตรวจสอบหลังจาก นักวิทยุสมัครเล่นดักฟังการก่ออาชญากรรมได้ The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tunThere aren't many good tunes coming out nowadays.
tunThe tundra has a harsh climate.
tunShe sings out of tune.
tunEh? This tune ... The playlist has looped.
tunThe tunnel caved in because of the earthquake the other day.
tunI wanted the musician to play some sad tune on his flute.
tunIf a high hill stood between A and B, it was important to decide whether the line should climb over it, pierce it with a tunnel, or make a detour to avoid it.
tunOur train went through a long tunnel.
tunThis tune is quite familiar to us all.
tunYounger Cubans tend to tune into the American television network.
tunOn entering a dark tunnel, we could see nothing.
tunYou are, so to speak, a tuna out of water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับฟัง[V] tune in, See also: listen in to, Syn. ฟัง, รับได้, Example: อำเภอที่อยู่ห่างไกลพอจะรับฟังสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ได้สถานีเดียว, Thai definition: สามารถรับคลื่นเสียงหรือได้ยินเสียงนั้นได้
ทำนองเสียง[N] tune, See also: melody, tone, rhythm, Example: ทำนองเสียงของเขาขึ้นสูงจนฉันฟังไม่รู้เรื่อง, Thai definition: ระเบียบเสียงสูงต่ำซึ่งมีจังหวะสั้นยาว
เพราะ[ADJ] melodious, See also: tuneful, Syn. น่าฟัง, เสนาะ, ไพเราะ, Example: ฉันชอบเพลงนี้ตรงที่มีทำนองเพราะน่าฟัง ไม่ได้ชอบที่ตัวคนร้อง
เพราะพริ้ง[ADV] melodiously, See also: tunefully, Syn. ไพเราะ, เสนาะ, ไพเราะเพราะพริ้ง, Example: เขาเป็นนักดนตรี ที่สีซอสามสายได้เพราะพริ้งอย่างยากที่จะหาคนเทียบได้, Thai definition: อย่างน่าฟัง
ฟังเพราะ[ADJ] melodious, See also: tuneful, harmonious, Syn. ไพเราะ, เพราะ, เสนาะ
ส้อมเสียง[N] tuning fork, Example: เขาใช้ส้อมเสียงที่มีความถี่ 512 และ 1,024 เฮิรตซ์
อุโมงค์[N] tunnel, Syn. อุมงค์, Example: ในปัจจุบันมีอุโมงค์ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นทางรถยนต์ และทางรถไฟหลายแห่ง, Count unit: อุโมงค์, Thai definition: ทางใต้ดิน, ช่อง หรือทางที่ขุดลงไปใต้ดินหรือในภูเขา
ทังสเตน[N] tungsten, Syn. วุลแฟรม, Example: เราใช้ทังสเตนในการทำไส้หลอดไฟฟ้า, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 74 เป็นโลหะสีเทา ลักษณะเป็นของแข็ง ใช้ประโยชน์เป็นไส้หลอดไฟฟ้า ผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ, Notes: (อังกฤษ)
ท่วงทำนอง[N] tune, See also: tone, harmony, melody, Syn. ทำนอง, จังหวะดนตรี, ทำนองเพลง, จังหวะเพลง, Example: เพลงนี้มีท่วงทำนองไพเราะจับใจ, Thai definition: ลีลาที่เป็นไปตามจังหวะหรือทำนอง
ทำนองเพลง[N] melody, See also: tune, Syn. ท่วงทำนอง, จังหวะดนตรี, ทำนอง, Example: เขาเป็นผู้แต่งทำนองเพลงให้กับค่ายเพลงแห่งหนึ่ง, Count unit: ทำนอง, Thai definition: เสียงสูงต่ำของเพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
อัปมงคล = อปมงคล[adj.] (appamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious   FR: sinistre ; lugubre
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately   FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บาปเคราะห์[n.] (bāpkhrǿ) EN: misfortune ; bad luck ; adversity   FR: malchance [f]
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope   FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะงักงัน[v. exp.] (cha-ngak ngan) EN: stun   
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot   FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ชาตา[n.] (chātā) EN: destiny ; fate ; lot ; fortune   FR: destin [m] ; sort [m]
เชิดจีน[n.] (choētjīn) EN: name of Thai classical tune   

CMU English Pronouncing Dictionary
TUNA    T UW1 N AH0
TUNA    T Y UW1 N AH0
TUNG    T AH1 NG
TUNE    T UW1 N
TUNED    T UW1 N D
TUNDE    T AH1 N D
TUNAS    T UW1 N AH0 Z
TUNES    T UW1 N Z
TUNIC    T UW1 N IH0 K
TUNER    T UW1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tun    (n) (t uh1 n)
tuna    (n) (t y uu1 n @)
tune    (v) (t y uu1 n)
tuns    (n) (t uh1 n z)
Tunis    (n) (t y uu1 n i s)
tunas    (n) (t y uu1 n @ z)
tuned    (v) (t y uu1 n d)
tuner    (n) (t y uu1 n @ r)
tunes    (v) (t y uu1 n z)
tunic    (n) (t y uu1 n i k)

German-Thai: Longdo Dictionary
tunทำ |tat, getat| , See also: machen
Tunnel(n) |der, pl. Tunnel| อุโมงค์ เช่น Der Zug fährt durch den Tunnel. รถไฟคันนี้แล่นลอดอุโมงค์
Bedeutung(n) |die, pl. Bedeutungen| ความหมาย
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Richtung(n) |die, pl. Richtungen| ทิศทาง
Stunde(n) |die, pl. Stunden| ชั่วโมง
Stunden(n) |pl.|, See also: die Stunde
im Begriff sein zu tun(phrase) กำลังต้องการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
Leitung(n) |die, pl. Leitungen| การนำ, See also: die Führung
Leitungen|pl.|, See also: die Leitung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tun {n}doing [Add to Longdo]
Tunfischfang {m} | delfingerechter Tunfischfangtuna fishing | dolphin-friendly tuna fishing [Add to Longdo]
Tunika {f}; Tunica {f}; Chiton {m} [mus.]tunic [Add to Longdo]
Tunnel {m}tunnel [Add to Longdo]
Tunte {f}sissy; twat [Add to Longdo]
Tonne {f} (altes Hohlmaß)tun [Br.] [Add to Longdo]
Tundra {f}tundra [Add to Longdo]
tun | tuend | getan | er/sie tut; er/sie tut nicht | ich/er/sie tat; ich/er/sie tat nicht | er/sie hat/hatte getan | ich/er/sie täte | ich/er/sie tat nichtto do {did; done} | doing | done | he/she does; doesn't | I/he/she did; I/he/she didn't | he/she has/had done | I/he/she would do | I/he/she didn't [Add to Longdo]
tun müssenneed to do [Add to Longdo]
tunlichfeasible [Add to Longdo]
tunneln | tunnelndto tunnel | tunneling [Add to Longdo]
Tun Sie das ja nicht!For goodness' sakes, don't do it! [Add to Longdo]
Tun Sie es mit reinem Gewissen.Do it with a clear conscience. [Add to Longdo]
Tun Sie, was Sie wollen.Do as you please. [Add to Longdo]
Tundramöwe {f} [ornith.]Siberian (Heuglin's) Gull [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Tunisie(n) |f| ประเทศตูนีเซีย, See also: Related: tunesien
tunisien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศตูนีเซีย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
FMチューナー[エフエムチューナー, efuemuchu-na-] (n) FM tuner [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
ことあるごとに[, kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
とろ[, toro] (n) fatty, more expensive tuna meat; (P) [Add to Longdo]
に当たって[にあたって, niatatte] (exp) (uk) at the time of (ind. opportunity or situation where something should be done) [Add to Longdo]
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǔ, ㄑㄩˇ, ] tune; song, #2,508 [Add to Longdo]
地道[dì dào, ㄉㄧˋ ㄉㄠˋ, ] tunnel; causeway, #5,457 [Add to Longdo]
隧道[suì dào, ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ, ] tunnel, #6,336 [Add to Longdo]
[tūn, ㄊㄨㄣ, ] to swallow; to take, #7,299 [Add to Longdo]
[tún, ㄊㄨㄣˊ, ] butt; buttocks, #8,569 [Add to Longdo]
[tún, ㄊㄨㄣˊ, ] to station (soldiers); to store up, #9,938 [Add to Longdo]
[tùn, ㄊㄨㄣˋ, ] fade; take off (clothes), #10,336 [Add to Longdo]
臀部[tún bù, ㄊㄨㄣˊ ㄅㄨˋ, ] butt; buttocks, #11,973 [Add to Longdo]
吞噬[tūn shì, ㄊㄨㄣ ㄕˋ, ] to swallow; to engulf; to gobble up, #12,497 [Add to Longdo]
[wū, , / ] tungsten W (wolfram), transition metal, atomic number 74, #19,712 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トンネリング[とんねりんぐ, tonneringu] tunneling [Add to Longdo]
機会検討[きかいけんとう, kikaikentou] opportunity study [Add to Longdo]
不正タイミングの試験事象[ふせいたいみんぐのしけんじしょう, fuseitaimingunoshikenjishou] inopportune test event [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, i] TUN, MACHEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tun \Tun\ (t[u^]n), n. [AS. tunne. See {Ton} a weight.]
   1. A large cask; an oblong vessel bulging in the middle, like
    a pipe or puncheon, and girt with hoops; a wine cask.
    [1913 Webster]
 
   2. (Brewing) A fermenting vat.
    [1913 Webster]
 
   3. A certain measure for liquids, as for wine, equal to two
    pipes, four hogsheads, or 252 gallons. In different
    countries, the tun differs in quantity.
    [1913 Webster]
 
   4. (Com.) A weight of 2,240 pounds. See {Ton}. [R.]
    [1913 Webster]
 
   5. An indefinite large quantity. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A tun of man in thy large bulk is writ. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. A drunkard; -- so called humorously, or in contempt.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. (Zool.) Any shell belonging to {Dolium} and allied genera;
    -- called also {tun-shell}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tun \Tun\, v. t. [imp. & p. p. {Tunned}; p. pr. & vb. n.
   {Tunning}.]
   To put into tuns, or casks. --Boyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tun
   n 1: a large cask especially one holding a volume equivalent to
      2 butts or 252 gals

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 tun [tuːn]
   doing; done}; to do; to do {did
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top