Search result for

tilt

(73 entries)
(0.0061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tilt-, *tilt*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tilt (vt ) ทำให้เอียง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tilt    [VI] เอียง, See also: กระดก, เอน, เท, ลาด, เบน, Syn. incline, slant
tilt    [VT] ทำให้เอียง, See also: ทำให้ลาด, ทำให้กระดก, ทำให้ตะแคง, Syn. incline, slant
tilt    [VI] มีความเอนเอียงที่จะชอบไปทางใดทางหนึ่ง
tilt    [VI] วิพากษ์วิจารณ์
tilt    [VI] ต่อสู้
tilt    [VI] สู้กันด้วยทวนหรือหอก
tilt    [VT] ตีด้วยค้อนตีเหล็ก
tilt    [N] การทำให้ลาดเอียง
tilt    [N] การเอียงลาด, See also: การเอียง, ความเอียง
tilt    [N] การวิพากษ์วิจารณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tilt angleมุมเอียง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tilt factorแฟกเตอร์มุมเอียง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tilt steering wheelพวงมาลัยปรับมุม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tiltThe pillar tilted to the right and fell.
tiltI tilt my head and consider. If I move not the pawn but this knight ...

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tilt(ทิลทฺ) vt. ทำให้เอียง,ทำให้กระดก,ทำให้ตะ-แคง,โจมตี,โถมเข้าใส่,ถือหอกเตรียมแทง. vi. เอียง,กระดก,ตะแคง,โถมเข้าใส่ด้วยหอก,โจมตี n. การเอียง,การกระดก,ตำแหน่งเอียง,ที่ลาด,การต่อสู้,การโต้เถียง,ความขัดแย้ง,การโจมตีด้วยหอก, -Phr. (full tilt เต็มแรง เต็มที่
atilt(อะทิลทฺ') adj.,adv. เอียง,ลาด,เอียงเข้าหา
stilt(สทิลทฺ) n. ไม้ต่อขา,เสาค้ำ,สิ่งค้ำ,นกขายาวคอยาวปากยาว มักพบตามหนองน้ำ. vi. ยกไม้ต่อขา,โอหัง.
stilted(สทิล'ทิด) adj. โอ้อวด,หยิ่งทะนง,โอหัง., See also: stiltedly adv. stiltedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tilt(n) การสู้ด้วยหอกบนหลังม้า,ประทุนรถ,ผ้าบังแดด,กระโจม
tilt(vi) เอียง,แทงด้วยหอก,กระดก,ตะแคง,โจมตี
tilt(vt) ทำให้เอียง,ทำให้ตะแคง,ทำให้กระดก
tilth(n) การทำไร่ไถนา,การเพาะปลูก
atilt(adj,adv) เอียง,ลาด,ตะแคง
stilt(n) เสาค้ำ,ไม้ต่อขาเดิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดก    [V] tilt, See also: bounce, raise, turn upward, bend upward, Syn. เผยอ, Example: แผ่นไม้ที่ใช้ทำสะพานตอกตะปูไม่แน่น จึงกระดกขึ้นมาเวลามีคนเหยียบ, Thai definition: ้ปลายข้างหนึ่งยกสูงขึ้น, เผยอขึ้นข้างหนึ่ง
ความลาด    [N] slope, See also: tilt, incline, slant, steepness, Syn. ความเอียง, ความลาดเอียง, Example: น้ำใต้ผิวดินไหลเอียงไปตามความลาดของภูมิประเทศ
ลาด    [V] tilt, See also: incline, slope, Syn. ลาดเท, Example: ชนชาติผิวดำมีหน้าผากลาดมาก, Thai definition: เทต่ำหรือเอียงขึ้นน้อยๆ
เท [V] slope, See also: tilt, lean, incline, dip, Syn. เอียง, ตะแคง, Ant. ตรง, Example: พื้นเรือลำนี้เทไปด้านหน้า, Thai definition: เอียงหรือตะแคงไปข้างหนึ่ง
ลาด    [V] tilt, See also: incline, slope, Syn. ลาดเท, Example: ชนชาติผิวดำมีหน้าผากลาดมาก, Thai definition: เทต่ำหรือเอียงขึ้นน้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวสั่นหัวคลอน[n. exp.] (hūa san hūa khløn) EN: run full tilt   
เอียง[v.] (īeng) EN: incline ; lean ; tip ; tilt ; slant   FR: incliner ; obliquer ; pencher
เอียง[adj.] (īeng) EN: slanting ; oblique ; inclined ; tilted   FR: incliné ; oblique
จมูกชี้ฟ้า[n. exp.] (jamuk chī fā) EN: tip-tilted nose ; turnup nose   
ลาด[v.] (lāt) EN: tilt ; incline ; slope   FR: incliner ; pencher
งอน[v.] (ngøn) EN: curve ; bend ; be tilted ; turn up   FR: courber
งอน[adj.] (ngøn) EN: tilted ; curving   FR: recourbé ; crochu
นกตีนเทียน[n. exp.] (nok tīnthīen) EN: stilt   
นกตีนเทียน[n. exp.] (nok tīnthīen) EN: Black-winged Stilt   FR: Échasse blanche [f] ; Échasse à manteau noir [f] ; Échasse aux pieds rouges [f]
ตะแคง[v.] (takhaēng) EN: lean ; incline ; lie on one side ; tilt ; list ; lie at an angle   

CMU English Pronouncing Dictionary
TILT    T IH1 L T
TILTH    T IH1 L TH
TILTS    T IH1 L T S
TILTED    T IH1 L T AH0 D
TILTON    T IH1 L T AH0 N
TILTING    T IH1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tilt    (v) (t i1 l t)
tilth    (n) (t i1 l th)
tilts    (v) (t i1 l t s)
tilted    (v) (t i1 l t i d)
tilths    (n) (t i1 l th s)
tilting    (v) (t i1 l t i ng)
tiltyard    (n) (t i1 l t y aa d)
tiltyards    (n) (t i1 l t y aa d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neigungswinkel {m}tilt angle [Add to Longdo]
Drehkippfenster {n}tilt and turn window [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こっくりさん[, kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette [Add to Longdo]
ギクシャク;ぎくしゃく[, gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations) [Add to Longdo]
ジャンピングスティルト[, janpingusuteiruto] (n) (obsc) jumping stilts [Add to Longdo]
スティルトン[, suteiruton] (n) Stilton (blue cheese) [Add to Longdo]
ティルト;チルト[, teiruto ; chiruto] (n) {comp} tilt [Add to Longdo]
脚細[あしぼそ;アシボソ, ashiboso ; ashiboso] (n) (uk) Japanese stilt grass (Microstegium vimineum) [Add to Longdo]
傾ける[かたむける, katamukeru] (v1,vt) (1) to incline; to lean; to tip; to tilt; to slant; to bend; to list; (2) to devote oneself to; to concentrate on; to pour one's energy into; (3) to ruin; to squander; to empty; (4) to drink (alcohol); (P) [Add to Longdo]
傾げる[かしげる(P);かたげる, kashigeru (P); katageru] (v1,vt) to lean; to incline; to tilt; to slant; (P) [Add to Longdo]
傾動[けいどう, keidou] (n,vs) tilting (of a geological block) [Add to Longdo]
傾動地塊[けいどうちかい, keidouchikai] (n) tilt block; tilted fault block [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tilt \Tilt\, v. t. [imp. & p. p. {Tilted}; p. pr. & vb. n.
   {Tilting}.]
   To cover with a tilt, or awning.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tilt \Tilt\, v. t. [OE. tilten, tulten, to totter, fall, AS.
   tealt unstable, precarious; akin to tealtrian to totter, to
   vacillate, D. tel amble, ambling pace, G. zelt, Icel. t["o]lt
   an ambling pace, t["o]lta to amble. Cf. {Totter}.]
   1. To incline; to tip; to raise one end of for discharging
    liquor; as, to tilt a barrel.
    [1913 Webster]
 
   2. To point or thrust, as a lance.
    [1913 Webster]
 
       Sons against fathers tilt the fatal lance. --J.
                          Philips.
    [1913 Webster]
 
   3. To point or thrust a weapon at. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   4. To hammer or forge with a tilt hammer; as, to tilt steel
    in order to render it more ductile.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tilt \Tilt\ (t[i^]lt), n. [OE. telt (perhaps from the Danish),
   teld, AS. teld, geteld; akin to OD. telde, G. zelt, Icel.
   tjald, Sw. t[aum]lt, tj[aum]ll, Dan. telt, and AS. beteldan
   to cover.]
   1. A covering overhead; especially, a tent. --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. The cloth covering of a cart or a wagon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A cloth cover of a boat; a small canopy or awning
    extended over the sternsheets of a boat.
    [1913 Webster]
 
   {Tilt boat} (Naut.), a boat covered with canvas or other
    cloth.
 
   {Tilt roof} (Arch.), a round-headed roof, like the canopy of
    a wagon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tilt \Tilt\, n.
   1. A thrust, as with a lance. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A military exercise on horseback, in which the combatants
    attacked each other with lances; a tournament.
    [1913 Webster]
 
   3. See {Tilt hammer}, in the Vocabulary.
    [1913 Webster]
 
   4. Inclination forward; as, the tilt of a cask.
    [1913 Webster]
 
   {Full tilt}, with full force. --Dampier.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tilt \Tilt\, v. i.
   1. To run or ride, and thrust with a lance; to practice the
    military game or exercise of thrusting with a lance, as a
    combatant on horseback; to joust; also, figuratively, to
    engage in any combat or movement resembling that of
    horsemen tilting with lances.
    [1913 Webster]
 
       He tilts
       With piercing steel at bold Mercutio's breast.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Swords out, and tilting one at other's breast.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       But in this tournament can no man tilt. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       The fleet, swift tilting, o'er the ?urges flew.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To lean; to fall partly over; to tip.
    [1913 Webster]
 
       The trunk of the body is kept from tilting forward
       by the muscles of the back.      --Grew.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tilt
   n 1: a combat between two mounted knights tilting against each
      other with blunted lances [syn: {joust}, {tilt}]
   2: a contentious speech act; a dispute where there is strong
     disagreement; "they were involved in a violent argument"
     [syn: {controversy}, {contention}, {contestation},
     {disputation}, {disceptation}, {tilt}, {argument}, {arguing}]
   3: a slight but noticeable partiality; "the court's tilt toward
     conservative rulings"
   4: the property possessed by a line or surface that departs from
     the vertical; "the tower had a pronounced tilt"; "the ship
     developed a list to starboard"; "he walked with a heavy
     inclination to the right" [syn: {tilt}, {list},
     {inclination}, {lean}, {leaning}]
   5: pitching dangerously to one side [syn: {rock}, {careen},
     {sway}, {tilt}]
   v 1: to incline or bend from a vertical position; "She leaned
      over the banister" [syn: {lean}, {tilt}, {tip}, {slant},
      {angle}]
   2: heel over; "The tower is tilting"; "The ceiling is slanting"
     [syn: {cant}, {cant over}, {tilt}, {slant}, {pitch}]
   3: move sideways or in an unsteady way; "The ship careened out
     of control" [syn: {careen}, {wobble}, {shift}, {tilt}]
   4: charge with a tilt

Are you satisfied with the result?

Go to Top