ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bounce

B AW1 N S   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bounce-, *bounce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bounce[N] ความสามารถในการสะท้อน, Syn. pounce
bounce[VI] เด้ง, Syn. rebound
bouncer[N] คนเฝ้าหน้าร้านที่คอยโยนผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าออกมา
bounce off[PHRV] กระเด้งจาก, See also: เด้งจาก, สะท้อนจาก, Syn. bounce from
bounce out[PHRV] กระเด้งออก, See also: เด้งออกไป
bounce out[PHRV] โยนออก (เพราะทำความผิด), See also: เตะออกไป, ถีบออกไป, Syn. throw out
bounce back[PHRV] กระเด้งกลับ, See also: เด้งกลับ
bounce back[PHRV] กลับสู่สภาพปกติ, See also: (สุขภาพ)ฟื้นคืน, คืนสู่ปกติ
bounce back[PHRV] มีผลต่อ
bounce from[PHRV] กระเด้งจาก, See also: เด้งจาก, Syn. bounce off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bounce(เบาซฺ) {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) กระโดด,เด้งกลับ (เช็ค) ,กระโดดโลดเต้น,คุยโว,พละกำลัง,พลังงาน,ผลของการถูกไล่ออก
bouncern. บุคคลหรือสิ่งที่เด้งกลับผู้มีหน้าที่เอาคนก่อกวนออกไป,คนโกหก,ใหญ่และแข็งแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
bounce(vi) กระโดด,เต้น,เด้ง
bounce(vt) กระทบ,กระแทก,โยน,ไล่ออก,ขับออก,ทำให้เด้งกลับ
bouncer(n) คนโกหก,คนโป้ปด,คนพูดเท็จ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bounceการเด้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bounce; flutterเต้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The breakfast with the built-in bounce.""อาหารเช้าด้วยในตัวในการตีกลับ". 12 Angry Men (1957)
Would have bounced anyway.จะได้เด้งแล้วล่ะค่ะ How I Won the War (1967)
And then bounces back through the windscreen.แล้วตีกลับหลังผ่าน Mad Max (1979)
Sure. I used to be head bouncer here back in the '70s.แน่นอน ผมเป็นผู้นำคุ้มกันที่นี่ใน1970 The Blues Brothers (1980)
bring all birds into final bounce mode. bounce mode engaged.นำดาวเทียมเข้าสู่ตำแหน่งปฏิบัติการ ดาวเทียมพร้อมปฏิบัติการแล้ว Spies Like Us (1985)
fire! bounce pulse failed to connect with target, sir.ยิง! เลเซอร์พลาดเป้าครับ Spies Like Us (1985)
Blair's tapes encrypted, bounced by satellite to London, then decrypted - all in minutes.เด้งผ่านดาวเทียมไปลอนดอนถอดรหัสแล้ว - ทั้งหมดในนาทีที่ The Russia House (1990)
Look at the high line in Omega! He bounces off the wall, ricochets like a pinball.ดูตอนเข้าโค้งสิ เขากระแทกกำแพง กระเด้งไปมาเหมือนลูกพินบอล Cool Runnings (1993)
It wasn't too bad. The bullet bounced off the kneecap and out the other side.มันไม่ได้เลวร้ายเกินไป bullet ตีกลับ ปิดกระดูกสะบ้าหัวเ? In the Name of the Father (1993)
Do we have to bounce so much?เราจะกระเทือนแบบนี้อีกนานมั้ย Junior (1994)
- I think he bounced into Sid's yard!- ฉันว่าเขาคงเด้งไปที่สนามบ้าน ซิด นะ! Toy Story (1995)
If you pull that trigger... that bullet is just gonna bounce off me, and I'm not going to be hurt.ถ้าลูกเหนี่ยวไก กระสุนจะสะท้อนจากตัวพ่อ พ่อไม่บาดเจ็บ แต่พ่อจะขึ้นไปข้างบน Unbreakable (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bounceA rubber ball bounces because it is elastic.
bounceThat's the way the ball bounces.
bounceThe ball bounced high in the air.
bounceThe ball bounced over the wall.
bounceThe ball bounced up high.
bounceThis room is noisy. The sound bounces right off the walls.
bounceTomoko bounced (her way) happily out the door.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เช็คเด้ง[N] bounced cheque, See also: bounced check, bad cheque, Syn. เช็คสปริง, Example: ตำรวจดำเนินคดีผู้ต้องหาในคดีเช็คเด้ง, Thai definition: เช็คที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน, Notes: (ปาก)
เด้ง[V] bounce, See also: spring, bound, leap, Syn. กระดอน, กระเด้ง, ดีดกลับ, ตีกลับ, สะท้อน, Example: ลูกปิงปองเด้งไปใต้โต๊ะ, Thai definition: ดีดหรือดันขึ้นเมื่อถูกกดหรือถูกบีบเป็นต้น
เดาะ[V] bounce (a ball), Example: นักกีฬาที่จะลงแข่งขันกำลังเดาะลูกบอลเป็นการอุ่นเครื่อง, Thai definition: โยนสิ่งของขึ้นแล้วเอาอวัยวะในร่างกาย เช่น มือ เท้า หรือเครื่องมือ ตีรับให้กระท้อนขึ้น
กระดก[V] tilt, See also: bounce, raise, turn upward, bend upward, Syn. เผยอ, Example: แผ่นไม้ที่ใช้ทำสะพานตอกตะปูไม่แน่น จึงกระดกขึ้นมาเวลามีคนเหยียบ, Thai definition: ้ปลายข้างหนึ่งยกสูงขึ้น, เผยอขึ้นข้างหนึ่ง
กระดอน[V] bounce, See also: ricochet, rebound, leap, Syn. เด้ง, Example: ลูกบอลกระดอนจากพื้นขึ้นมา, Thai definition: สะท้อนขึ้น
กระเด้ง[V] bounce, See also: spring, leap, Syn. เด้ง, กระดอน, Example: ลูกบอลนี้กระเด้งได้สูงมาก, Thai definition: ดีดหรือดันขึ้นเมื่อถูกกดหรือถูกบีบเป็นต้น
กระเด็น[V] bounce off, See also: rebound, throw off, fling aside, (water) splash, spring, Example: ก้อนหินกระเด็นจากข้างทางมาโดนกระจกรถ, Thai definition: เคลื่อนจากที่เดิมหรือแตกแยกจากที่เดิมออกไปโดยเร็ว เพราะกระทบสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็คเด้ง[n. exp.] (chek deng) EN: bounced cheque ; bounced check ; bad cheque   FR: chèque sans provision [m]
เด้ง[v.] (deng) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound   FR: rebondir
กระเด็น[v.] (kraden) EN: bounce ; rebound ; spring   FR: jaillir ; rebondir ; sauter
กระเด้ง[v.] (kradēng) EN: spring ; bounce ; leap   FR: rebondir
กระดอน[v.] (kradøn) EN: spring ; bounce ; rebound ; glance ; be deflected ; ricochet   FR: rebondir ; ricocher ; ressauter ; bondir
กระโจน[v.] (krajōn) EN: leap ; jump ; spring ; bound ; bounce   FR: bondir ; sauter
โหม่ง[v.] (mōng) EN: hit with the head ; head ; bounce with a head   FR: frapper de la tête ; faire une tête ; reprendre de la tête

CMU English Pronouncing Dictionary
BOUNCE    B AW1 N S
BOUNCED    B AW1 N S T
BOUNCER    B AW1 N S ER0
BOUNCES    B AW1 N S AH0 Z
BOUNCERS    B AW1 N S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bounce    (v) bˈauns (b au1 n s)
bounced    (v) bˈaunst (b au1 n s t)
bounces    (v) bˈaunsɪz (b au1 n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反弹[fǎn dàn, ㄈㄢˇ ㄉㄢˋ, / ] bounce back; rebound, #3,086 [Add to Longdo]
退票[tuì piào, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, 退] bounce (a check); ticket refund, #24,470 [Add to Longdo]
乱跳[luàn tiào, ㄌㄨㄢˋ ㄊㄧㄠˋ, / ] bounce [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dämpfung {f}bounce memory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷるぷる;プルプル[, purupuru ; purupuru] (adv-to) (1) yielding, soft, elastic; (n,vs) (2) jiggle, bounce, slightly trembling [Add to Longdo]
イレギュラーバウンド[, iregyura-baundo] (n,vs) irregular bound (tennis); bad bounce; bad hop [Add to Longdo]
チャタリング[, chataringu] (n) chattering; key-bounce (in keyboards) [Add to Longdo]
ハリとコシ[, hari to koshi] (exp) bounce and resilience (of hair) [Add to Longdo]
バウンス[, baunsu] (n) {comp} bounce [Add to Longdo]
バウンストメイル[, baunsutomeiru] (n) {comp} bounced mail [Add to Longdo]
バウンド[, baundo] (n,vs) bound; bounce; (P) [Add to Longdo]
接点跳動[せってんちょうどう, settenchoudou] (n) {comp} contact bounce [Add to Longdo]
弾み(P);勢み(P);勢[はずみ, hazumi] (n) (1) bounce; spring; rebound; (2) momentum; inertia; (3) spur of the moment; impulse; (P) [Add to Longdo]
弾む(P);勢む[はずむ, hazumu] (v5m,vi) to spring; to bound; to bounce; to be stimulated; to be encouraged; to get lively; to treat oneself to; to splurge on; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バウンストメイル[ばうんすとめいる, baunsutomeiru] bounced mail [Add to Longdo]
接点跳動[せってんちょうどう, settenchoudou] contact bounce [Add to Longdo]
バウンス[ばうんす, baunsu] bounce [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bounce \Bounce\, v. t.
   1. To drive against anything suddenly and violently; to bump;
    to thump. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to bound or rebound; sometimes, to toss.
    [1913 Webster]
 
   3. To eject violently, as from a room; to discharge
    unceremoniously, as from employment. [Collog. U. S.]
    [1913 Webster]
 
   4. To bully; to scold. [Collog.] --J. Fletcher.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bounce \Bounce\, n.
   [1913 Webster]
   1. A sudden leap or bound; a rebound.
    [1913 Webster]
 
   2. A heavy, sudden, and often noisy, blow or thump.
    [1913 Webster]
 
       The bounce burst open the door.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. An explosion, or the noise of one. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. Bluster; brag; untruthful boasting; audacious
    exaggeration; an impudent lie; a bouncer. --Johnson. De
    Quincey.?
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) A dogfish of Europe ({Scyllium catulus}).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bounce \Bounce\, v. i. [imp. & p. p. {Bounced}; p. pr. & vb. n.
   {Bouncing}.] [OE. bunsen; cf. D. bonzen to strike, bounce,
   bons blow, LG. bunsen to knock; all prob. of imitative
   origin.]
   [1913 Webster]
   1. To strike or thump, so as to rebound, or to make a sudden
    noise; a knock loudly.
    [1913 Webster]
 
       Another bounces as hard as he can knock. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       Against his bosom bounced his heaving heart.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To leap or spring suddenly or unceremoniously; to bound;
    as, she bounced into the room.
    [1913 Webster]
 
       Out bounced the mastiff.       --Swift.
    [1913 Webster]
 
       Bounced off his arm+chair.      --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. To boast; to talk big; to bluster. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bounce \Bounce\, adv.
   With a sudden leap; suddenly.
   [1913 Webster]
 
      This impudent puppy comes bounce in upon me.
                          --Bickerstaff.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bounce
   n 1: the quality of a substance that is able to rebound [syn:
      {bounce}, {bounciness}]
   2: a light, self-propelled movement upwards or forwards [syn:
     {leap}, {leaping}, {spring}, {saltation}, {bound}, {bounce}]
   3: rebounding from an impact (or series of impacts) [syn:
     {bounce}, {bouncing}]
   v 1: spring back; spring away from an impact; "The rubber ball
      bounced"; "These particles do not resile but they unite
      after they collide" [syn: {bounce}, {resile}, {take a hop},
      {spring}, {bound}, {rebound}, {recoil}, {reverberate},
      {ricochet}]
   2: hit something so that it bounces; "bounce a ball"
   3: move up and down repeatedly [syn: {bounce}, {jounce}]
   4: come back after being refused; "the check bounced" [ant:
     {clear}]
   5: leap suddenly; "He bounced to his feet"
   6: refuse to accept and send back; "bounce a check"
   7: eject from the premises; "The ex-boxer's job is to bounce
     people who want to enter this private club"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 bounce
  v.
 
   1. [common; perhaps by analogy to a bouncing check] An electronic mail
   message that is undeliverable and returns an error notification to the
   sender is said to bounce. See also {bounce message}.
 
   2. To engage in sexual intercourse; prob.: from the expression ?bouncing
   the mattress?, but influenced by Roo's psychosexually loaded ?Try bouncing
   me, Tigger!? from the Winnie-the-Pooh books. Compare {boink}.
 
   3. To casually reboot a system in order to clear up a transient problem
   (possibly editing a configuration file in the process, if it is one that is
   only re-read at boot time). Reported primarily among {VMS} and {Unix}
   users.
 
   4. [VM/CMS programmers] Automatic warm-start of a machine after an error.
   ?I logged on this morning and found it had bounced 7 times during the
   night?
 
   6. [IBM] To {power cycle} a peripheral in order to reset it.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top