ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supervision

S UW2 P ER0 V IH1 ZH AH0 N   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supervision-, *supervision*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supervision[N] การดูแลตรวจตรา, See also: การควบคุม, การจัดการ, Syn. guidance, management, control, direction, superintendence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supervision(ซูเพอะวิช'เชิน) n. การดูแล,การควบคุม,การควบคุมการก่อสร้าง,การตรวจตรา

English-Thai: Nontri Dictionary
supervision(n) การควบคุม,การดูแล,การจัดการ,การอำนวยการ,การตรวจตรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supervisionการควบคุมดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supervisionการควบคุมดูแล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supervision order๑. คำสั่งให้คุมประพฤติ (เด็กและเยาวชน)๒. คำสั่งให้คุมความประพฤติ (ระหว่างการรอลงอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supervisionการนิเทศ [TU Subject Heading]
Supervision of employeesการนิเทศพนักงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With your permission, and under the supervision of your family.ได้รับอนุญาตของคุณและภายใต้การดูแลของครอบครัวของคุณ The Godfather (1972)
When the eighth army needed Jap civilians to help them out in our occupation they called on native doctors to administer DDT under the supervision of our men to stand a potential typhus epidemic.เมื่อกองทัพที่แปดต้องการพลเรือนชาวญี่ปุ่น ให้มาช่วยในการยึดครอง กองทัพเรียกแพทย์ท้องถิ่นให้มาพ่นดีดีที The Corporation (2003)
Supervision is in your best interest... and in ours.การดูแลเป็นสิ่งที่คุณใส่ใจที่สุด... เราก็เช่นกัน Chapter Three 'Kindred' (2007)
I'm just calling to remind you that I'm gonna need her medical and dental charts for my supervision report.เรื่องที่ฉันต้องการผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจสุขภาพฟันสำหรับรายงานการอุปการะน่ะค่ะ Orphan (2009)
So there was no adult supervision in the household at the time.งั้นก็ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านในตอนนั้น Ourselves Alone (2009)
You know, I know this whole 24-hour supervision thing isn't exactly great, but when the CIA finds us a new apartment, at least we'll have separate rooms.ฉันรู้ว่าการดูแลตลอด 24 ชั่วโมงนี้ ไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก แต่เมื่อ CIA หาอพาร์ทเม้นท์ใหม่ให้เราได้ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
The final phase of the project allows subjects to be released under the supervision of a guardian's care.ขั้นตอนสุดท้ายของโครการนี้ อนุญาติให้ปล่อยตัวผู้เข้ารับการทดลอง ภายใต้การดูแลของผู้พิทักษ์ The Plateau (2010)
Supervision Department sent a subpoena.แผนกกำกับดูแลส่งหมายศาลมา Dae Mul (2010)
At the Supervision Department, you actually call Prosecutors as "Hey".ที่แผนกกำกับดูแล คุณเรียกอัยการว่า เฮ้ Dae Mul (2010)
He was a major advocate of the lobotomy, under Friedkin supervision there were about 140 lobotomies.เขาเป็นผู้ส่งเสริมในการผ่าตัดสมอง เขาได้ผ่าตัดสมองไปแล้ว 140 กว่าคน Grave Encounters (2011)
We expect better supervision from our senior agents, which is why Lisbon is being investigated and her team reassigned to other posts.เราคาดหวังการกำกับดูแลที่ดีกว่านั้นจาอเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส นั่นคือเหตุผลที่ลิสบอนถูกสอบสวน ทีมของเธอได้รับมอบหมายงานให้ไปอยู่สถานีอื่น Little Red Book (2011)
Well, gentlemen, as you can see, talented as they are, no doubt, in the kitchen, from time to time, adult supervision is required.ก็นะ ท่านสุภาพบุรุษทั้งหลาย อย่างที่เห็น เรามีปัญหาในครัวกันนิดหน่อย Django Unchained (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supervisionThe shop is kept under police supervision.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การควบคุมดูแล[N] supervision, Example: การควบคุมดูแลอย่างทั่วถึงของหัวหน้าทำให้พนักงานผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพดี
การคุม[N] supervision, Syn. การควบคุม, Example: การคุมนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ผู้คุมต้องมีความรับผิดชอบสูง
ความควบคุมดูแล[N] supervision, See also: superintendent, Syn. ความดูแล, ความกำกับดูแล, Example: คณะวิชาทั้งสองส่วนอยู่ในความควบคุมดูแลของรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การควบคุมดูแล[n. exp.] (kān khūapkhum dūlaē) EN: supervision   
การคุม[n.] (kān khum) EN: supervision ; control   FR: contrôle [m]
นิเทศ[n.] (nithēt) EN: supervision ; demonstration ; information   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERVISION S UW2 P ER0 V IH1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supervision (n) sˌuːpəvˈɪʒn (s uu2 p @ v i1 zh n)
supervisions (n) sˌuːpəvˈɪʒnz (s uu2 p @ v i1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufsicht {f} | unter ärztlicher Aufsichtsupervision | under medical supervision [Add to Longdo]
Supervision {f}; Überwachung {f}supervision [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
の下に;の許に[のもとに, nomotoni] (exp) (1) (uk) under the supervision of; (2) underneath; (3) on the basis of [Add to Longdo]
スーパービジョン[, su-pa-bijon] (n) supervision [Add to Longdo]
ネットワーク監視[ネットワークかんし, nettowa-ku kanshi] (n) {comp} network supervision [Add to Longdo]
遠隔監視[えんかくかんし, enkakukanshi] (n) {comp} remote supervision [Add to Longdo]
監修[かんしゅう, kanshuu] (n,vs) (1) (editorial) supervision; general editorship; (n) (2) supervising director (of anime, TV series etc.); (P) [Add to Longdo]
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) [Add to Longdo]
監理(P);幹理[かんり, kanri] (n,vs) superintendence; supervision; administration; (P) [Add to Longdo]
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P) [Add to Longdo]
銀行監督[ぎんこうかんとく, ginkoukantoku] (n) bank supervision [Add to Longdo]
宰領[さいりょう, sairyou] (n,vs) supervision; superintendence; management; supervisor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットワーク監視[ネットワークかんし, nettowa-ku kanshi] network supervision [Add to Longdo]
遠隔監視[えんかくかんし, enkakukanshi] remote supervision [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supervision \Su`per*vi"sion\, n.
   The act of overseeing; inspection; superintendence;
   oversight.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supervision
   n 1: management by overseeing the performance or operation of a
      person or group [syn: {supervision}, {supervising},
      {superintendence}, {oversight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top