Search result for

rift

(82 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rift-, *rift*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rift[N] ความแตกร้าว, See also: ความแตกแยก, Syn. breach, rupture
rift in the lute[IDM] ความผิดเล็กน้อยที่จะนำไปสู่ความผิดที่ใหญ่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rift(ริฟทฺ) n. รอยแตก,รอยแยก,ช่อง,ร่อง,ร่องรอย,การแตกแยก,การแตกร้าว, Syn. fissure
adrift(อะดริฟทฺ') adj.,adv. ล่องลอย (ไม่ได้วางสมอเรือ) , ตุหรัดตุเหร่ไป, ล่องลอยไป
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float,mound,wander
drift anchorn. สมอเรือ,อวนใต้น้ำ
drift anglen. มุมเบี่ยงเบน,มุมบินเอียง
driftage(ดริฟ'ทิจฺ) n. การล่องลอย,ปริมาณที่ล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กำลังลมที่ทำให้เบี่ยงเบน
driftblot(ดริฟท'โบลท) n. แหลอย,สลักผูก,
drifty(ดริฟ'ทิ) adj. เกี่ยวกับการล่องลอย,ซึ่งล่องลอย,ชอบพเนจร
grift(กริฟทฺ) n. การได้เงินมา โดยการโกงหรือการหลอกลวง. vt. ได้เงิน หรือผลประโยชน์มาโดยการโกงหรือหลอกลวง
grifter(กริฟ'เทอะ) n. คนโกง,คนหลอกลวง

English-Thai: Nontri Dictionary
rift(n) ช่องโหว่,รอยแตก,ร่องรอย,ช่อง
rift(vt) ทำให้ร้าว,ทำให้แตก,ทำให้เป็นช่อง
adrift(adv) ตามยถากรรม,ตุหรัดตุเหร่ไป
drift(n) การพเนจร,การพัดพาไป,กระแส,การล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กอง
drift(vi,vt) ระเหเร่ร่อน,พเนจร,พัดพาไป,ลอย,ล่องลอย,เลื่อนลอย,นำไปด้วย
drifter(n) คนพเนจร,คนเร่ร่อน,คนเปลี่ยนงานบ่อยๆ
shrift(n) การยอมรับ,การสารภาพบาป,การเปิดเผยความลับ,การล้างบาป
snowdrift(n) กองหิมะ
spendthrift(n) คนฟุ่มเฟือย,คนสุรุ่ยสุร่าย
thrift(n) ความตระหนี่,ความมัธยัสถ์,การประหยัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riftความแตกร้าว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rift trough; fault trough; rift valleyหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rift valley; fault trough; rift troughหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This sword will drive a rift between Baegeuk and King Daeso.ดาบเล่มนี้จะผลักดันให้เกิดความแตกแยกระหว่างแพกิอุกและกษัตริย์แทโซ The Kingdom of the Winds (2008)
The rift between you and Clay... you knew about Donna the whole time.รอยร้าวระหว่างนายกับเคลย์... ตลอดเวลานายรู้เรื่องดอนน่าดี Service (2009)
"that was released from deep within the earth as a result of crustal rifting."ที่ถูกปลดปล่อย มาจากใต้โลก อันเป็นผลจากรอยเลื่้อน ของเปลือกโลก 137 Sekunden (2009)
The deeper the addiction, the more extreme the rift, like, uh, Jekyll and Hyde.ยิ่งเสพติดมากเท่าไร ยิ่งมี แตกต่างสุดขั้วไปเท่านั้น เหมือนเออ 'เจคิล' และ 'ไฮด์' Dream Logic (2009)
The rift in the galaxy is not our fault.การแตกแยกในกาแล็กซี่ ไม่ใช่ความผิดของเรา Bounty Hunters (2010)
And if she too late, the rift in the time-space continuum close up forever.และถ้าเธอช้าไป รอยแยกของเวลาก็จะ ปิดลงตลอดกาล The Witches of Bushwick (2010)
We discovered a subterannean lake, through a rift created by the quakeเราพบมันใต้ทะเลสาป ในหลุมที่เกิดจากแผ่นดินไหว Piranha 3D (2010)
Watch your back in there, it's built like a mess. The whole place is rift.ระวังตัวด้วยล่ะ ข้างในนั้นมีกับดักเพียบเลย The Collection (2012)
The rift in their friendship would carry their school into a conflict lasting days, costing hundreds of dollars and resulting in over 12 transfers.ความแตกแยกในมิตรภาพนี้ ทำให้เกิดการต่อสู้ ในวิทยาลัยของพวกเขานานนับวัน ก่อให้เกิดความเสียหายหลายร้อยดอลลาร์ Pillows and Blankets (2012)
When an opportunity arises for a world record, it creates a rift.เมื่อมีโอกาสในการสร้างสถิติโลก มันก็ก่อให้เกิดความแตกร้าว ทรอยอยากทำลายสถิติ Pillows and Blankets (2012)
I would mend rift between us.ฉันจะแก้ไขความแตกแยกระหว่างเรา Empty Hands (2012)
I assure you, there is no rift.ผมรับรองว่า มันไม่มีช่องโหว่ Forgiveness (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอยร้าว[N] rift, See also: cleavage, Example: ความแตกแยกระหว่างรัฐบาลกลางกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้ขยายรอยร้าวระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลกลางให้มากยิ่ง, Thai definition: เค้า หรือท่าทีแห่งการแตกแยก
รอยร้าว[N] crack, See also: rift, cleft, cleavage, Example: โคบอลต์ 60 ใช้ในอุตสาหกรรมแทนรังสีเอกซ์ สำหรับถ่ายรูปโลหะ ตรวจดูรอยร้าว รอยหัก และรอยต่อภายหลังการเชื่อม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียม[v.] (khīem) EN: save ; economize ; be thrifty   FR: économiser
เขียม[adj.] (khīem) EN: thrifty ; frugal ; economical   FR: économe ; économique
เคลื่อน[v.] (khleūoen) EN: move ; shift ; drift ; displace ; progress   FR: déplacer ; se déplacer ; circuler ; mouvoir ; se mouvoir ; bouger ; animer ; s'animer ; s'agiter
เลื่อนลอย[v.] (leūoenløi) EN: drift ; be absent minded   
ลอย[v.] (løi) EN: float ; soar ; drift ; move gently ; bob ; glide ; sail ; waft   FR: flotter ; surnager
ลอยคว้าง[v.] (løikhwāng) EN: float ; adrift   
ลอยละล่อง[v. exp.] (løi la long) EN: drift; float; wander; waft   
ลอยลิ่ว[v.] (løiliu) EN: drift ; float ; waft   
ลอยน้ำ[v. exp.] (løi nām) EN: float on the water ; drift on the water   FR: flotter sur l'eau
ลอยแพ[v.] (løiphaē) EN: be adrift on a raft ; float on a raft   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIFT    R IH1 F T
RIFTS    R IH1 F T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rift    (n) (r i1 f t)
rifts    (n) (r i1 f t s)
rift-valley    (n) - (r i1 f t - v a1 l ii)
rift-valleys    (n) - (r i1 f t - v a1 l i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
裂谷[liè gǔ, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, ] rift valley, #52,417 [Add to Longdo]
裂罅[liè xià, ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄚˋ, ] rift; crevice; fissure, #568,927 [Add to Longdo]
裂谷热病毒[liè gǔ rè bìng dú, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄖㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] Rift Valley fever virus [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
schriftliche Prüfung(n) |die| ข้อสอบข้อเขียน, See also: A. die mündliche Prüfung,
schriftlich(adj adv) ที่เกี่ยวกับการเขียน, (การสอบ)โดยการเขียนตอบ, See also: A. mündlich,
Lastschrift(n) |die, pl. Lastschriften| รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี, See also: A. Gutschrift
Gutschrift(n) |die, pl. Gutschriften| ยอดคงเหลือในบัญชี, จำนวนเงินที่จ่ายเข้าบัญชี, บัญชีรายรับ, See also: A. Lastschrift,
Anschrift(n) |die, pl. Anschriften| ที่อยู่, See also: S. Adresse,
Zeitschrift(n) |die, pl. Zeitschriften| นิตยสาร, See also: S. Magazin,
Aufschrift(n) |die, pl. Aufschriften| ฉลากที่ติดตามขวดหรือห่อของ เช่น Die Aufschrift auf dem Karton lautet: Vorsicht Glas! ฉลากที่ข้างกล่องบอกว่า โปรดระวังแก้ว

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふわっと;ふわーっと;フワーっと;フワーと[, fuwatto ; fuwa-tto ; fuwa-tto ; fuwa-to] (adv,vs) (1) (on-mim) floating; drifting; weightlessness; (2) (on-mim) softly; gently; lightly [Add to Longdo]
アウケニプテルス科[アウケニプテルスか, aukeniputerusu ka] (n) Ageneiosidae (family of driftwood catfishes) [Add to Longdo]
ウェイジドリフト[, ueijidorifuto] (n) wage drift [Add to Longdo]
ドリフター[, dorifuta-] (n) drifter [Add to Longdo]
ドリフト[, dorifuto] (n) drift [Add to Longdo]
ドリフト・ダイブ;ドリフトダイブ[, dorifuto . daibu ; dorifutodaibu] (n) drift dive [Add to Longdo]
リフト[, rifuto] (n) (1) lift; (2) rift; (P) [Add to Longdo]
遺伝的浮動[いでんてきふどう, identekifudou] (n) genetic drift [Add to Longdo]
雲煙飛動;雲烟飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship [Add to Longdo]
雲間[くもま, kumoma] (n) rift between clouds [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドリフト[どりふと, dorifuto] drift [Add to Longdo]
記念論文集[きねんろんぶんしゅう, kinenronbunshuu] festschrift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rift \Rift\, obs.
   p. p. of {Rive}. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rift \Rift\, n. [Written also {reft}.] [Dan. rift, fr. rieve to
   rend. See {Rive}.]
   1. An opening made by riving or splitting; a cleft; a
    fissure. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A shallow place in a stream; a ford.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rift \Rift\, v. t. [imp. & p. p. {Rifted}; p. pr. & vb. n.
   {Rifting}.]
   To cleave; to rive; to split; as, to rift an oak or a rock;
   to rift the clouds. --Longfellow.
   [1913 Webster]
 
      To dwell these rifted rocks between.   --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rift \Rift\, v. i.
   1. To burst open; to split. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Timber . . . not apt to rif with ordnance. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To belch. [Prov. Eng. & Scot.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rift
   n 1: a gap between cloud masses; "the sun shone through a rift
      in the clouds"
   2: a narrow fissure in rock
   3: a personal or social separation (as between opposing
     factions); "they hoped to avoid a break in relations" [syn:
     {rupture}, {breach}, {break}, {severance}, {rift}, {falling
     out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top