Search result for

rapidly

(62 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rapidly-, *rapidly*, rapid
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rapidly[ADV] อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างฉับไว, โดยเร็ว, Syn. quickly, speedily, swiftly

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rapidly varied flowrapidly varied flow, การไหลแบบเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# Like the river the days go rapidly ## Like the river the days go rapidlyPilot (2008)
...with every death reported we have to deal with a public-opinion trajectory that slides rapidly from supportive to negative to downright hostile.เรื่องรายงานการเสียชีวิต ต้องให้มันออกมาดูดีหน่อย เพื่อเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส Body of Lies (2008)
They just evolve very rapidly.พวกมันพัฒนาอย่างรวดเร็ว The Happening (2008)
They have only one option, to rapidly evolve their chemistry.พวกมันมีทางเลือกเพียงทางเดียว คือการพัฒนาสารเคมีอย่างรวดเร็ว The Happening (2008)
But as Greenland rapidly becomes warmer, the freshwater of a whole continent flows into the salt water of the oceans.แต่ในขณะที่กรีนแลนด์\ ได้กลับมาอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว น้ำจืดทั้งหมดไหลลงสู่ น้ำเค็มในมหาสมุทร Home (2009)
The vehicle was leaving an armed robbery,it was advancing toward me rapidly.รถวิ่งออกมาจากการปล้นอาวุธ มันวิ่งมาที่ฉันเร็วมาก Bolt Action (2009)
(SCANNER BEEPlNG rapidly) where kids have no access to medical care. Whoa. Hello.ไม่นะ,แค่ตั้งใจจะพูดในตอนนั้น Our Family Wedding (2010)
Here, the Japanese were rapidly building an air field..ที่นี่.. ญี่ปุ่นกำลังเร่งทำการสร้างฐานทัพอากาศ Guadalcanal/Leckie (2010)
Hodgins found so many insects and rodents, they could've cleaned the flesh quite rapidly.ฮอดจิ้นส์เจอแมลงและ สัตว์จำพวกหนูมากมาย พวกมันอาจช่วยทำความสะอาดซากศพ ไปอย่างรวดเร็วมาก The Beginning in the End (2010)
So if you managed to find this tape in Somalia, it would seem our fates are on a collision course, and the possible outcomes of the game are rapidly narrowing.ถ้าคุณได้เจอเทปม้วนนี้ ในประเทศโซมาเลีย ดูเหมือนว่าโชคชะตาของ เราผสานสัมพันธ์กัน และมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ว่า เกมจะไปไวและชัดเจนขึ้น Queen Sacrifice (2010)
MERCURY IS THE MOST RAPIDLY MOVING.ดาวพุธดาวศุกร์ โลกและดาวอังคาร Beyond the Darkness (2010)
Time direction is this way, but around a very rapidly rotating body, you can go backwards into a spiral like this and go backwards into time.คุณย้อนเวลากลับไป ทิศทางเวลาด้วยวิธีนี้ แต่รอบอย่างรวด เร็วหมุนร่างกาย Is Time Travel Possible? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rapidlyA child develops rapidly between the ages of 13 and 16.
rapidlyA computer can calculate very rapidly.
rapidlyAfter Grandma's sudden death, Grandpa began to age rapidly.
rapidlyAfter that, internal temperature begins to climb rapidly.
rapidlyAirplanes enable people to travel great distances rapidly.
rapidlyAs he grew excited, he spoke more and more rapidly.
rapidlyDesert sand cools off rapidly at night.
rapidlyElectronic commerce began to spread rapidly.
rapidlyHe rapidly ascended to the top.
rapidlyHer proficiency in English rapidly improved.
rapidlyHis business is growing rapidly.
rapidlyHope of finding the child alive is fading rapidly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผับ[ADV] rapidly in succession, See also: staccato, in staccato, Example: เด็กชายวิ่งผับๆ มาขอเงินแม่ไปซื้อขนม, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น (ใช้ในลักษณะรวดเร็วทันทีทันใด)
ผลุง[ADV] suddenly, See also: rapidly, swiftly, abruptly, Example: เขาโยนจดหมายผลุงลงถังขยะ, Thai definition: อาการที่ทิ้งหรือปาสิ่งของไปโดยเร็ว
ผ็อย[ADV] rapidly, See also: suddenly, at once, quickly, instantly, Syn. ผล็อย, Example: ทหารของข้าศึกถูกยิงร่วงผ็อยเหมือนใบไม้ร่วง, Thai definition: อาการที่ร่วงหรือหล่นไปโดยเร็วหรืออาการที่หลับไปโดยเร็ว
ฮวบ[ADV] drastically, See also: rapidly, suddenly, swiftly, Example: เมื่ออิรักเข้ายึดคูเวต ราคาหุ้นที่ตลาดหุ้นก็ตกฮวบ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้น, Thai definition: อย่างรวดเร็ว (มักใช้แก่กริยาลงหรือทรุด)
ฮวบฮาบ[ADV] drastically, See also: rapidly, suddenly, swiftly, Example: การใช้เทคโนโลยีอย่างเกินพอดีในการเกษตรกรรม จะทำให้แมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้นฮวบฮาบแทนที่จะลดลง, Thai definition: อาการที่ขึ้น ลง หรือลดอย่างรวดเร็ว
ถั่นๆ[ADV] fast, See also: rapidly, speedily, nimbly, swiftly, hastily, Syn. เร็วๆ, พลันๆ
ปรูดปราด[ADV] swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรูด, ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, Example: เด็กชายวิ่งปรูดปราดตัดหน้ารถยนต์, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว
ปรูด[ADV] swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, ปรูดปราด, Example: เด็กๆ วิ่งปรูดลงมาจากบ้านราวกับลมพัดเมื่อได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว
ปรูด[ADV] swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, ปรูดปราด, Example: เด็กๆ วิ่งปรูดลงมาจากบ้านราวกับลมพัดเมื่อได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว
เชี่ยว[ADV] rapidly, See also: swiftly, strongly, Syn. แรง, Ant. เอื่อย, ช้า, Example: แม่น้ำสายนี้พอหน้าน้ำน้ำจะไหลเชี่ยวมาก, Thai definition: อาการที่สายน้ำไหลแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily   FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely   FR: rapidement
ฮวบฮาบ[adv.] (hūaphāp) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly   
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once   FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement
พวยน้ำ[n. exp.] (phūay nām) EN: column of water moving rapidly into the air   
พูดรัว[v. exp.] (phūt rūa) EN: speak rapidly and clearly   
รัว[v.] (rūa) EN: beat repeatedly ; beat rapidly ; shoot continuously ; roll   FR: rythmer ; cadencer
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously   FR: soudainement ; promptement ; rapidement
สะเด็ด[v.] (sadet) EN: drain ; be wrung dry ; be dried ; be drained ; dry rapidly   FR: essorer ; assécher
ไว[adv.] (wai) EN: quickly ; promptly ; swiftly ; fast ; rapidly ; speedily   FR: rapidement

CMU English Pronouncing Dictionary
RAPIDLY    R AE1 P AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rapidly    (a) (r a1 p i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すくすく;すくすくと[, sukusuku ; sukusukuto] (adv) (on-mim) quickly; fast; rapidly [Add to Longdo]
ずんずん[, zunzun] (adv) (on-mim) rapidly [Add to Longdo]
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
どしどし[, doshidoshi] (adv) (on-mim) rapidly; constantly; one after the other; without hesitation; sound of tramping; (P) [Add to Longdo]
どんどん[, dondon] (adv-to,adv) (1) (on-mim) drumming (noise); (2) rapidly; steadily; (P) [Add to Longdo]
ばっさばっさ[, bassabassa] (adv-to,adv) rapidly; flapping wings [Add to Longdo]
ばっと[, batto] (adv) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly [Add to Longdo]
ぱっと[, patto] (adv,vs) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly; (P) [Add to Longdo]
スコスコ[, sukosuko] (adv) (1) (on-mim) repeatedly; leaving no stone unturned; walking rapidly; (n,vs) (2) (col) (on-mim) masturbation [Add to Longdo]
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星驰[xīng chí, ㄒㄧㄥ ㄔˊ, / ] rapidly [Add to Longdo]
激增[jī zēng, ㄐㄧ ㄗㄥ, ] rapidly increasing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rapidly \Rap"id*ly\ (r[a^]p"[i^]d*l[y^]), adv.
   In a rapid manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rapidly
   adv 1: with rapid movements; "he works quickly" [syn: {quickly},
       {rapidly}, {speedily}, {chop-chop}, {apace}] [ant:
       {easy}, {slow}, {slowly}, {tardily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top