Search result for

mordes

(184 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mordes-, *mordes*, morde
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mordes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mordes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mordant[ADJ] เย้ยหยัน, See also: กระทบกระเทียบ, แดกดัน, เสียดสี, Syn. sarcastic, biting, trenchant
mordant[ADJ] ซึ่งทำให้ติดสีย้อม
mordant[N] สารที่ช่วยให้สีย้อมติดเนื้อผ้าหรือวัสดุอื่น
mordantly[ADV] อย่างเสียดสี, Syn. bitterly, severely
primordial[ADJ] ในยุคกำเนิดโลก, Syn. original, primitive
primordial[ADJ] ในขั้นเริ่มต้น
primordium[N] การพัฒนาของเซลล์ในช่วงเริ่มสร้างอวัยวะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mordant(มอร์'เดินทฺ) adj. กัดกร่อน,แสบเสียว,เสียดสี,ซึ่งทำให้ติดสีย้อม n. สารที่ใช้ติดสีย้อม,สารกัดกร่อน,=mordent (ดู) . vt. ใส่สารดังกล่าว., See also: mordancy n., Syn. biting ###A. bland
primordial(ไพรมอร์'เดียล) adj. แรกเริ่ม,ดั้งเดิม,ประถม,เกิดขึ้นก่อน, See also: primordiality n., Syn. elementary

English-Thai: Nontri Dictionary
mordant(adj) กัด,แสบ,เสียดแทง,เผ็ดร้อน,เย้ยหยัน,แดกดัน,เข้ากระดูกดำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
primordiumเริ่มเกิด [มีความหมายเหมือนกับ initial ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
leaf primordiumใบเริ่มเกิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bud primordiumเยื่อกำเนิดตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Primordial radionuclideนิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดพร้อมโลก, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีกำเนิดมาพร้อมกับโลก ประกอบด้วยนิวไคลด์ในอนุกรม ยูเรเนียม ทอเรียม และแอกทิเนียม รวมทั้งนิวไคลด์กัมมันตรังสีอื่นๆ ที่มีในธรรมชาติ เช่น โพแทสเซียม-40 (K-40) รูบิเดียม-87 (Rb-87) มนุษย์ได้รับรังสีจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีกลุ่มนี้ตลอดเวลา ทั้งจากภายนอกและภายในร่างกาย (ดู radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Momordica charantiaมะระ [TU Subject Heading]
Mormordicaโมมอร์ดิกา [TU Subject Heading]
Dwarfism, Primordialคนแคระ,ไพรมอเดียลดวอร์ฟิสม์ [การแพทย์]
Epithelium, Primordialไพรมอร์เดียลอีพิธีเลียม [การแพทย์]
mordantมอร์แดนต์, สารเคมีที่ช่วยให้สีติดกับสิ่งที่ย้อมในการย้อมสี เช่น การย้อมผ้าด้วยสีย้อมผ้าบางชนิดต้องใช้สารส้มเป็นมอร์แดนต์ ถ้าใข้มอร์แดนต์ต่างชนิดกันถึงแม้จะเป็นเส้นใยและสีย้อมชนิดเดียวกันก็จะให้สีต่างกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
primordial germ cellไพรมอร์เดียลเจิร์มเซลล์, เซลล์ซึ่งพบในอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์ในระยะเอ็มบริโอ ต่อไปจะแบ่งตัวสร้างสเปอร์มาโทโกเนียมในเพศผู้และสร้างโอโอโกเนียมในเพศเมีย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Germ Cells, Primordialเซลล์เริ่มแรก [การแพทย์]
Mordantมอร์แดนท์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Murder.MordThe Adventures of Sherlock Holmes (1939)
Murders?Morde? Another Thin Man (1939)
Suicide?SelbstmordThe Tingler (1959)
Really?Es war kein MordEtched in Steele (1982)
Suicide.Das ist SelbstmordThe Loner (1987)
Yes.Und wenn es Mord war? Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
Murder?MordAppointment with Death (1988)
Murder?MordHow Does Your Garden Grow? (1991)
- Murder?MordThe Adventure of the Italian Nobleman (1993)
Murder?MordNatural Born Killers (1994)
Murder?MordShadowplay (1994)
Murder!MordOthello (1995)
Murdered.Ermordet. The Ninth Gate (1999)
Murder!Ein MordSleepy Hollow (1999)
M-U RMordSummer of Sam (1999)
Murder?MordJust Harried (2001)
Murder?MordThe Salton Sea (2002)
Murdered.Ermordet. Waltz with Bashir (2008)
Mordechai!Mordechai! Red State (2011)
Suicide?SelbstmordMan's Best Friend with Benefits (2013)
Sure.-Rachemorde. Blood Relations (2014)
Yes.- Ja. Wurden sie ermordet? Run (2015)
Murder?MordSt. Lucifer (2016)
It said they found large quantities of a primordial bacteria.มันบอกว่าพวกเขาเจอแบคทีเรียในยุดกำเนิดโลกจำนวนมาก The Happening (2008)
- A primordial black hole, perhaps.หรือว่ามันจะเป็นหลุมดำ The Day the Earth Stood Still (2008)
- I was born of primordial ooze.ฉันเกิดมาจากกองเลือด If I Had a Hammer (2009)
Mordred was able to sense your distress.มอร์เดร็ดสัมผัสได้ว่าท่านอยู่ในอันตราย The Nightmare Begins (2009)
'of Mordred and Morgana united in evil.'คำทำนายโบราณกล่าวถึงการร่วมมือ ของมอร์เด และ มอร์กาน่า ร่วมือกันทำสิ่งชั่วร้าย Sweet Dreams (2009)
Mordred will master the crystal and when he does, we will strike Uther down.ถ้า มอร์เด ควบคุมคริสตัลนี้ เค้าจะทำการโค่นล้ม อูเธอร์ Sweet Dreams (2009)
Mordred?มอเดร็ด? The Witch's Quickening (2009)
I recognised the voice. It was Mordred.ข้าจำเสียงนั่นได้ มันเป็นเสียงของมอเดร็ด The Witch's Quickening (2009)
Mordred?มอร์เดน? The Witch's Quickening (2009)
The ancient prophecies speak of an alliance - of Mordred and Morgana united in evil.มีคำทำนายโบราณ กล่าวถึงการร่วมมือกันนี้ เกี่ยวกับ มอร์เดน และ มอร์กาน่า การร่วมมือเพื่อความชั่วร้าย The Witch's Quickening (2009)
Mordred will master the crystal.มอร์เดนจะเป็นคนใช้คริสตัล The Witch's Quickening (2009)
Yes, Mordred.ใช่ มอร์เดร็น The Witch's Quickening (2009)
Run, Mordred!วิ่ง มอร์เดน The Witch's Quickening (2009)
It's the language of Mordor written in Elvish script.แต่เป็นภาษามอดอร์ แต่เขียนด้วยตัวอักษรเอลฟ์ The Precious Fragmentation (2010)
The LHC creates the primordial explosions, then four enormous detectors along the accelerator ring take pictures of the collisions.สองเครื่องตรวจจับที่ใหญ่ที่สุดจะ เรียกว่า แอทแลส และ สีเอมเอส เอมไอที สตีฟ นาน นำทีม ที่ช่วยให้การออกแบบและตอน นี้ทำงานตรวจจับ สีเอมเอส What Are We Really Made Of? (2010)
That'll close out your account, Mrs Oats, two gulps and a swig. Hands off, Mordecai!คุณทำอย่างไร คุณแรงโก้ Rango (2011)
Septa Mordane says I have to do it again.เซพต้า มอร์เดน บอกว่า ข้าต้องทำใหม่ The Kingsroad (2011)
Introduce him to Mord.ไปแนะนำเขากับมอร์ด The Wolf and the Lion (2011)
Mord!มอร์ด A Golden Crown (2011)
Turnkey! Mord!เปิดประตู มอร์ด A Golden Crown (2011)
Mord!มอร์ด A Golden Crown (2011)
Mord!มอร์ด A Golden Crown (2011)
Mord!มอร์ด A Golden Crown (2011)
Mord!มอร์ด A Golden Crown (2011)
Mord!มอร์ด A Golden Crown (2011)
Mord.มอร์ด A Golden Crown (2011)
Mord, take him back to the dungeon.มอร์ด พาเขากลับไป A Golden Crown (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพ-[pref.] (ban- = banpha-) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]   FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บรรพ~[pref. (adj.)] (bap-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive   FR: ancien
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial   FR: primitif ; fondamental
ดำแดง[adj.] (damdaēng) EN: reddish black ; brown ; dark red ; tan   FR: mordoré
จูบฝุ่น[v. exp.] (jūp fun) EN: fall down with one's face on the earth   FR: mordre la poussière
การแทะ[n.] (kān thae) FR: mordillement [m]
กัด [v.] (kat) EN: bite ; nip ; nibble   FR: mordre
กัด [v.] (kat) EN: corrode ; erode ; eat away ; harm ; attack   FR: corroder ; mordre ; ronger ; attaquer
คอ[n.] (khø) EN: fan   FR: amateur [m] ; mordu [m] (fam.) ; accro [m] (fam.) ; fana ]m] (fam.)
คอฟุตบอล[n. exp.] (khø futbøn) EN: person who loves to watch football   FR: amateur de football [m] ; mordu de football [m]
ขบ[v.] (khop) EN: crunch ; gobble ; crack ; bite ; grind ; grit   FR: croquer ; mordre
กินทาง[v. exp.] (kin thāng) EN: transgress the white line ; stride over other people's driving lane   FR: mordre la ligne blanche ; déborder sur la bande de circulation inverse
เกย[v.] (koēi) EN: overlap ; lap over   FR: chevaucher ; empiéter ; mordre
หลัก[adj.] (lak) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief   FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse   FR: picorer ; mordiller ; brouter
ลงคอ[adv.] (longkhø) EN: heartlessly ; without remorse ; hardheartedly ; shamelessly ; without compunction ; without a qualm   FR: sans remords ; sans scrupule
แสบ[adj.] (saēp) FR: piquant ; mordant
สำคัญมาก[adj.] (samkhan māk) EN: very important ; vital ; crucial   FR: très important ; primordial ; capital ; vital ; crucial
สำนึกผิด[v. exp.] (samneuk phit) EN: accept a mistake   FR: regretter ; avoir des remords
ซึ่งกัด [adj.] (seung kat) FR: mordant
แทะ[v.] (thae) EN: gnaw ; nibble ; bite   FR: ronger ; grignoter ; mordiller
ตราบาป[n.] (trābāp) EN: remorse ; sense of guilt ; deep-rooting feeling of wrongdoing   FR: remords [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MORD    M AO1 R D
MORDEN    M AO1 R D AH0 N
MORDANT    M AO1 R D AH0 N T
MORDECAI    M AO1 R D AH0 K AY2
MORDECHAI    M AO1 R D AH0 K AY2
PRIMORDIAL    P R IH2 M AO1 R D IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mordant    (j) (m oo1 d n t)
Mordecai    (n) (m oo1 d @ k ai)
Todmorden    (n) (t o1 d m @ d @ n)
primordial    (j) (p r ai1 m oo1 d i@ l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Selbstmordgedanke(n) |der| การคิดฆ่าตัวตาย, See also: Gedanken
Selbstmord begehenฆ่าตัวตาย
Selbstmord(n) |der, pl. Selbstmorde | การฆ่าตัวตาย
Doppelmord(n) |der, pl. Doppelmorde| คดีฆาตรกรรมซ้อนกัน 2 คดี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftragsmord {m}contract killing [Add to Longdo]
Beizmittel {n}mordant [Add to Longdo]
Bissigkeit {f}mordancy [Add to Longdo]
Ermordung {f}assassination [Add to Longdo]
Freitod {m}; Selbstmord {m}; Suizid {m}suicide [Add to Longdo]
Geschwistermord {m} | Geschwistermorde {pl}fratricide | fratricides [Add to Longdo]
Kindermord {m} | Kindermorde {pl}child murder | child murders [Add to Longdo]
Kindesmord {m} | Kindesmorde {pl}infanticide | infanticides [Add to Longdo]
Königsmord {m}regicide [Add to Longdo]
Lynchmord {m}lynching [Add to Longdo]
Massenmord {m}mass murder [Add to Longdo]
Meuchelmord {m} | Meuchelmorde {pl}assassination | assassinations [Add to Longdo]
Mord {m} | Morde {pl}homicide | homicides [Add to Longdo]
Mord {m}; Ermordung {f}murder [Add to Longdo]
Mordanschlag {m}attempted murder [Add to Longdo]
Mordprozess {m} [jur.]murder trial [Add to Longdo]
Mordrausch {m}homicidal rage; homicidal fury [Add to Longdo]
Mordsding {n} | Mordsdinge {pl}smasher | smashers [Add to Longdo]
Mordsding {n}snorter [Add to Longdo]
Mordsding {n}stunner [Add to Longdo]
Mordsding {n}thumper [Add to Longdo]
Mordsding {n}whacker [Add to Longdo]
Mordsding {n}whopper [Add to Longdo]
Mordskerl {m} | Mordskerle {pl}humdinger | humdingers [Add to Longdo]
Muttermord {m}matricide [Add to Longdo]
Raumordnung {f}town and country planning [Add to Longdo]
Raubmord {m}murder with robbery; holdup murder [Add to Longdo]
Raumordnung {f}regional planning; regional development [Add to Longdo]
Raumordnung {f}regional policy [Add to Longdo]
Rufmord {m}character assassination [Add to Longdo]
Rufmordkampagne {f}smear campaign [Add to Longdo]
Selbstmord {m} | Selbstmord begehen; Selbstmord verübensuicide; self-inflicted death | to commit suicide [Add to Longdo]
Selbstmordgedanken {pl} | sich mit Selbstmordgedanken tragenthoughts of suicide | to contemplate suicide [Add to Longdo]
Selbstmordversuch {m}attempted suicide [Add to Longdo]
Sexualmord {m}sex murder [Add to Longdo]
vorsätzliche Tötung {f}; vorsätzlicher Mordpremeditated murder [Add to Longdo]
Umordnen {n}rearranging [Add to Longdo]
Umordnung {f} | Umordnungen {pl}rearrangement | rearrangements [Add to Longdo]
Ursuppe {f} [biol.]primordial soup [Add to Longdo]
Vatermord {m}parricide [Add to Longdo]
Vatermord {m}patricide [Add to Longdo]
Vatermörder {m} | Vatermorde {pl}paricide | parricides [Add to Longdo]
Völkermord {m} | Völkermorde {pl}genocide | genocides [Add to Longdo]
Zeter und Mord schreien [ugs.]to scream blue murder; to raise hell [coll.] [Add to Longdo]
beißendmordant [Add to Longdo]
beißend {adv}mordantly [Add to Longdo]
ermorden; morden; umbringen | ermordend; mordend; umbringend | ermordete; gemordet; umgebrachtto murder | murdering | murdered [Add to Longdo]
ermorden; meucheln | ermordend | ermordet; gemeucheltto assassinate | assassinating | assassinated [Add to Longdo]
ermorden; umbringen; erschlagen; töten | ermordend; umbringend; erschlagend; tötend | ermordet; umgebracht; erschlagen; getötet | tötetto slay {slew; slain} | slaying | slain | slays [Add to Longdo]
mordgierig; blutrünstig {adj}murderous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]
ゴーヤー;ゴーヤ[, go-ya-; go-ya] (n) (See 苦瓜) (Okinawan name for) bitter melon (Momordica charantia) [Add to Longdo]
モルデント[, morudento] (n) mordent (ger [Add to Longdo]
金輪[こんりん, konrin] (n) (1) {Buddh} gold wheel (highest of the three layered wheels that support the earth above the primordial void); (2) (abbr) {Buddh} (See 金輪王) gold wheel-turning sage king [Add to Longdo]
苦瓜[ニガウリ;にがうり, nigauri ; nigauri] (n) (See 蔓茘枝) bitter melon (Momordica charantia) [Add to Longdo]
胡瓜魚[きゅうりうお;キュウリウオ, kyuuriuo ; kyuuriuo] (n) (uk) rainbow smelt (Osmerus mordax dentex) [Add to Longdo]
太虚;大虚[たいきょ, taikyo] (n) (1) the sky; the universe; (2) (See 気・き) taixu (the great vacuity, in Chinese philosophy, the primordial substance that gives rise to qi) [Add to Longdo]
大和言葉[やまとことば, yamatokotoba] (n) ancient or primordial Japanese language [Add to Longdo]
媒染[ばいせん, baisen] (n,vs) color fixing; colour fixing; mordantizing [Add to Longdo]
媒染剤[ばいせんざい, baisenzai] (n) mordant [Add to Longdo]
蔓茘枝[つるれいし;ツルレイシ, tsurureishi ; tsurureishi] (n) (uk) bitter melon (Momordica charantia) [Add to Longdo]
漣音[れんおん, ren'on] (n) (See モルデント) mordent [Add to Longdo]
茘枝[れいし, reishi] (n) (1) (See ライチ) litchi (Nephelium litchi); lychee; lichee; litchi nut; (2) (abbr) (See 蔓茘枝) bitter melon (Momordica charantia); (3) (abbr) (See 茘枝貝) Thais bronni (species of muricid gastropod) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
末底改[Mò dǐ gǎi, ㄇㄛˋ ㄉㄧˇ ㄍㄞˇ, ] Mordechai (name) [Add to Longdo]
波音[Bō yīn, ㄅㄛ , ] Boeing (Aircraft); mordent [Add to Longdo]
罗汉果[luó hàn guǒ, ㄌㄨㄛˊ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄛˇ, / ] sweet fruit of Siraitia grosvenorii (formerly Momordica grosvenori, a gourd of the Curcubitaceae family), grown in Guangxi and used in Chinese medicine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人殺し[ひとごろし, hitogoroshi] Mord [Add to Longdo]
凶器[きょうき, kyouki] Mordwaffe [Add to Longdo]
凶行[きょうこう, kyoukou] Gewalt, Gewalttat, Verbrechen, -Mord [Add to Longdo]
暗殺[あんさつ, ansatsu] Attentat, Meuchelmord [Add to Longdo]
殺す[ころす, korosu] toeten, morden, ermorden [Add to Longdo]
殺人[さつじん, satsujin] Mord [Add to Longdo]
殺人未遂[さつじんみすい, satsujinmisui] versuchter_Mord [Add to Longdo]
毒殺[どくさつ, dokusatsu] Giftmord, Vergiftung [Add to Longdo]
自殺[じさつ, jisatsu] Selbstmord [Add to Longdo]
自殺未遂[じさつみすい, jisatsumisui] Selbstmordversuch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top