Search result for

logy

(63 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -logy-, *logy*
English-Thai: Longdo Dictionary
biologyชีววิทยา
physiology(n) กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiology(n) ศาสตร์ที่ศึกษาถึงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต, สรีรศาสตร์, สรีรวิทยา
mythology(n) เทวตำนาน เช่น a collection of sites related to mythology and sorted by origin, including Greek, Egyptian, and Celtic myths
research methodology(n) ระเบียบวิธีวิจัย
methodology(n) ระเบียบวิธี, วิธีวิทยา
reflexology(n) การนวดกดจุดตามฝ่ามือและฝ่าเท้า เช่น Reflexology is excellent for self-treatment and even for diagnosis.
neurobiology(n) ประสาทชีววิทยา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
logy[ADJ] เฉื่อยชา, See also: เซื่องซึม, ขาดกำลังวังชา, Syn. dull, sluggish
logy[SUF] วิทยา, See also: ศาสตร์, การพูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
acarology(แอคคาร็อล' โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับตัวเห็บหรือหมัด -acarologist n.
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
aetiology(อีทิออล' โลจี) n. etiologyAF abbr. Air Force, Anglo-French
agrobiology(แอก' โกรไบออล' โลจี) ชีวเกษตรกรรม, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิต และโภชนาการของพืช. -agrobiologic, agribiological adj. -agrobiologist n. วิทยาที่เกี่ยวกับเ (agro+biology)
agrology(อะกรอล' โลจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินเพาะปลูกเกษตรกรรม, ปฐพีเกษตรกรรม. -agroligic, agrological adj.
algology(แอลกอล' โลจี) n. พฤกษศาสตร์ที่เกี่ยวกับ algae. -algological adj. -algologist n. (botany dealing with algae)
amphibology(แอมฟิบอล' โลจี) n. การที่มีความหมายสองนัย, ความหมายที่คลุมเคลือ, ประโยคที่มีความหมายสองนัยฐ การพูดจาเหลวไหล. -amphibolical, amphibolous adj.
analogy(อะแนล' โลจี) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, ภาวะอุปมาเหมือน, การเปรียบเหมือน,ประสิทธิภาพเหมือนกัน (resemblance)
anesthesiology(แอนเนสธีซิออล' โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับการวางยาสลบหรือยาชา, วิสัญญีวิทยา, Syn. anaesthesiology

English-Thai: Nontri Dictionary
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ
anthology(n) กวีนิพนธ์
anthropology(n) มานุษยวิทยา
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย
archaeology(n) โบราณคดี
astrology(n) โหราศาสตร์
biology(n) ชีววิทยา
chronology(n) การเรียงตามลำดับเหตุการณ์
criminology(n) อาชญากรรมวิทยา
entomology(n) กีฏวิทยา,วิชาว่าด้วยแมลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญาวิทยา = อาชญาวิทยา[n.] (ātchayāwitthayā = ātyāwitthayā) EN: criminology   FR: criminologie [f]
อาชญาวิทยา = อาชญาวิทยา[n.] (ātyāwitthayā = ātchayāwitthayā ) EN: criminology   FR: criminologie [f]
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: archeology   FR: archéologie [f]
โบราณคดีวิทยา[n.] (bōrānnakhadīwitthayā) EN: archeology   FR: archéologie [f]
ฉบับรวมเล่ม[n. exp.] (chabap rūam lem) EN: collection ; anthology   FR: collection [f]
ชีวะ[n.] (chīwa) EN: physiology   FR: physiologie [f]
ชีววิทยา[n.] (chīwawitthayā) EN: biology   FR: biologie [f]
ชีววิทยาเชิงคำนวณ[n. exp.] (chīwawitthayā choēng khamnūan) EN: computational biology   
ชีววิทยาของเซลล์[n. exp.] (chīwawitthayā khøng sel ) EN: cell biology   FR: biologie cellulaire [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT [Add to Longdo]
お詫び[おわび, owabi] (n,vs) apology [Add to Longdo]
でれっと[, deretto] (adv,n,vs) (col) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy [Add to Longdo]
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning [Add to Longdo]
へどもど[, hedomodo] (vs,adv) flustered; flurried; stuttering (e.g. an apology) [Add to Longdo]
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n,vs) high praise; eulogy; rave review [Add to Longdo]
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. [Add to Longdo]
アーキオロジー;アーケオロジー[, a-kioroji-; a-keoroji-] (n) archaeology [Add to Longdo]
アストロロジー[, asutororoji-] (n) astrology [Add to Longdo]
アナロジー[, anaroji-] (n) analogy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] object technology [Add to Longdo]
キーテクノロジー[きーてくのろじー, ki-tekunoroji-] key technology [Add to Longdo]
コア技術[コアぎじゅつ, koa gijutsu] core technology [Add to Longdo]
トポロジー[とぽろじー, toporoji-] topology [Add to Longdo]
ネットワークトポロジー[ねっとわーくとぽろじー, nettowa-kutoporoji-] network topology [Add to Longdo]
ネットワーク接続形態[ネットワークせつぞくけいたい, nettowa-ku setsuzokukeitai] network topology [Add to Longdo]
ハイテク[はいてく, haiteku] high-tech (a-no), high-technology [Add to Longdo]
プッシュテクノロジー[ぷっしゅてくのろじー, pusshutekunoroji-] push technology [Add to Longdo]
プッシュ技術[プッシュぎじゅつ, pusshu gijutsu] push technology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -logy \-lo*gy\suff. [Gr. ?, fr. lo`gos word, discourse, fr.
   le`gein to speak. See {Logic}.]
   A combining form denoting a discourse, treatise, doctrine,
   theory, science; as, theology, geology, biology, mineralogy.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Logy \Lo"gy\ (l[=o]"g[=e]), a. [From D. log.]
   Heavy or dull in respect to motion or thought; as, a logy
   horse; feeling logy. [U.S.]
 
   Syn: sluggish; dull; lethargic.
     [1913 Webster +PJC]
 
        Porcupines are . . . logy, sluggish creatures.
                          --C. H.
                          Merriam.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 logy
   adj 1: stunned or confused and slow to react (as from blows or
       drunkenness or exhaustion) [syn: {dazed}, {foggy},
       {groggy}, {logy}, {stuporous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top