ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

physiology

F IH2 Z IY0 AA1 L AH0 JH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -physiology-, *physiology*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
physiology(n) กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiology(n) ศาสตร์ที่ศึกษาถึงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต, สรีรศาสตร์, สรีรวิทยา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
physiology(n) สรีรศาสตร์, See also: สรีรวิทยา
physiology(n) กลไกชีวภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
physiology(ฟิซิออล'โลจี) n. สรีรวิทยา., See also: physiologist n. physiological adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
physiology(n) สรีรศาสตร์, สรีรวิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
physiologyสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiology, animal; zoodynamics; zoophysiologyสัตวสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiology, hominal; physiology, humanมนุษยสรีรวิทยา, สรีรวิทยามนุษย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiology, human; physiology, hominalมนุษยสรีรวิทยา, สรีรวิทยามนุษย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiology, morbid; pathophysiology; physiology, pathologicพยาธิสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiology, pathologic; pathophysiology; physiology, morbidพยาธิสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Physiologyสรีรวิทยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Physiology that determines this diversity?เป็นแค่สรีรวิทยางั้นหรือที่กำหนดความหลากหลายนี้ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Which would prevent an alien species who doesn't happen to share ancient physiology from trying to hack in, I guess.ที่ป้องกัน สปีชี่ย์ต่างดาว ้ที่โครงสร้างสรีระไม่เหมือนพวกเอนเชี่ยน แฮ็คเข้าระบบ, ผมเดานะ Justice (2009)
Physiology and biomechanics.สรีระวิทยาและชีวกลศาสตร์ Chapter Two 'Ink' (2009)
I want somebody with a background in physiology and anatomy to study this damn thing.ผมต้องการคนที่มีความรู้ ทางสรีระและกายวิภาค เพื่อมาศึกษาเจ้าสิ่งนี้ Prisoner of War (2011)
Well, maybe there is, but to really understand their physiology and find a way to repel them, we'd need a live specimen.โอ้พระเจ้า อะไรอีกล่ะ? เรา... Instinct (2011)
And Mr. McCarthy's physiology class is the other direction.แล้วก็ ห้องวิชาสรีรวิทยาของครูแม็คคาร์ที่ อยู่อีกด้านนึง Britney 2.0 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
physiologyHuman physiology is a three-credit course.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรีรวิทยา(n) physiology
สรีรวิทยา(n) physiology, Example: การมองเห็นภาพต่างๆ และสีสรร เป็นเรื่องทางสรีรวิทยาที่ซับซ้อน, Thai Definition: วิชาว่าด้วยคุณสมบัติและการกระทำหน้าที่ของอินทรีย์ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนของสิ่งที่เป็นรูปร่างและมีชีวิต, Notes: (บาลี)
สรีรวิทยา(n) physiology, Example: การมองเห็นภาพต่างๆ และสีสรร เป็นเรื่องทางสรีรวิทยาที่ซับซ้อน, Thai Definition: วิชาว่าด้วยคุณสมบัติและการกระทำหน้าที่ของอินทรีย์ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนของสิ่งที่เป็นรูปร่างและมีชีวิต, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวะ[chīwa] (n) EN: physiology  FR: physiologie [ f ]
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา[kāiyawiphāksāt lae sarīrawitthayā] (n, exp) EN: anatomy and physiology
สรีรวิทยา[sarīrawitthayā] (n) EN: physiology  FR: physiologie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PHYSIOLOGY F IH2 Z IY0 AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
physiology (n) fˌɪzɪˈɒləʤiː (f i2 z i o1 l @ jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生理[shēng lǐ, ㄕㄥ ㄌㄧˇ, ] physiology #4,941 [Add to Longdo]
生理学[shēng lǐ xué, ㄕㄥ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] physiology #27,759 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
臨床[りんしょう, rinshou] (adj-no) clinical (e.g. pathology, physiology); (P) #4,618 [Add to Longdo]
生理学[せいりがく, seirigaku] (n) physiology; (P) #11,095 [Add to Longdo]
生理[せいり, seiri] (n, adj-no) (1) physiology; (2) (See 月経) menstruation; one's period; menses; (P) #13,592 [Add to Longdo]
ノーベル生理学医学賞[ノーベルせいりがくいがくしょう, no-beru seirigakuigakushou] (n) Nobel Prize in Physiology or Medicine [Add to Longdo]
フィジオロジー[fijioroji-] (n) physiology [Add to Longdo]
運動生理学[うんどうせいりがく, undouseirigaku] (n) exercise physiology [Add to Longdo]
音声生理学[おんせいせいりがく, onseiseirigaku] (n) speech physiology [Add to Longdo]
植物生理学[しょくぶつせいりがく, shokubutsuseirigaku] (n) plant physiology; physiological botany [Add to Longdo]
生理機能[せいりきのう, seirikinou] (n) physiology [Add to Longdo]
電気生理学[でんきせいりがく, denkiseirigaku] (n) electrophysiology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 physiology \phys`i*ol"o*gy\ (f[i^]z`[i^]*[o^]l"[-o]*j[y^]), n.;
   pl. {Physiologies}. [L. physiologia, Gr. fysiologi`a; fy`sis
   nature + lo`gos discourse: cf. F. physiologie.]
   1. The science which treats of the phenomena of living
    organisms; the study of the processes incidental to, and
    characteristic of, life.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is divided into animal and vegetable physiology,
      dealing with animal and vegetable life respectively.
      When applied especially to a study of the functions of
      the organs and tissues in man, it is called human
      physiology.
      [1913 Webster]
 
   2. A treatise on physiology.
    [1913 Webster]
 
   {Mental physiology}, the science of the functions and
    phenomena of the mind, as distinguished from a
    philosophical explanation of the same.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 physiology
   n 1: the branch of the biological sciences dealing with the
      functioning of organisms
   2: processes and functions of an organism

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top