Search result for

physiology

(48 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -physiology-, *physiology*
English-Thai: Longdo Dictionary
physiology(n) กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiology(n) ศาสตร์ที่ศึกษาถึงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต, สรีรศาสตร์, สรีรวิทยา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
physiology[N] สรีรศาสตร์, See also: สรีรวิทยา
physiology[N] กลไกชีวภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
physiology(ฟิซิออล'โลจี) n. สรีรวิทยา., See also: physiologist n. physiological adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
physiology(n) สรีรศาสตร์,สรีรวิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
physiologyสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiology, animal; zoodynamics; zoophysiologyสัตวสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiology, hominal; physiology, humanมนุษยสรีรวิทยา, สรีรวิทยามนุษย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiology, human; physiology, hominalมนุษยสรีรวิทยา, สรีรวิทยามนุษย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiology, morbid; pathophysiology; physiology, pathologicพยาธิสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiology, pathologic; pathophysiology; physiology, morbidพยาธิสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Physiologyสรีรวิทยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, no. We don't know its physiology.ไม่, ไม่, ไม่ เราไม่รู้ระบบ สภาพร่างกายเขา The Day the Earth Stood Still (2008)
Another fact of physiology, the human body when in extreme duress begins to shut down.อีกอย่างนึงนะ ร่างกายมนุษย์ เมื่อโดนทรมานจนสุด Greatness Achieved (2008)
Physiology that determines this diversity?เป็นแค่สรีรวิทยางั้นหรือที่กำหนดความหลากหลายนี้ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
I can't exactly anticipate the physiology.สิ่งมีชีวิตไม่แน่นอน ฉันคาดการณ์ไม่ถูก Time (2009)
Which would prevent an alien species who doesn't happen to share ancient physiology from trying to hack in, I guess.ที่ป้องกัน สปีชี่ย์ต่างดาว ้ที่โครงสร้างสรีระไม่เหมือนพวกเอนเชี่ยน แฮ็คเข้าระบบ, ผมเดานะ Justice (2009)
Physiology and biomechanics.สรีระวิทยาและชีวกลศาสตร์ Chapter Two 'Ink' (2009)
I'm really not sure why we're talking about brain physiology.ผมไม่แน่ใจ ทำไมเราต้องมาคุยเรื่องกลไกการทำงานของสมองนี่ด้วย Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
We want you to do the initial assessment of its physiology.เราอยากให้คุณเริ่มตรวจมันทันที เกี่ยวกับกายวิภาค Green Lantern (2011)
They know nothing about human physiology, or what makes a planet viable.พวกมันไม่รู้อะไรเลย เกี่ยวกับสรีรวิทยาของมนุษย์ หรือแม้แต่การปลูกพืช Gauntlet (2011)
I want somebody with a background in physiology and anatomy to study this damn thing.ผมต้องการคนที่มีความรู้ ทางสรีระและกายวิภาค เพื่อมาศึกษาเจ้าสิ่งนี้ Prisoner of War (2011)
Well, maybe there is, but to really understand their physiology and find a way to repel them, we'd need a live specimen.โอ้พระเจ้า อะไรอีกล่ะ? เรา... Instinct (2011)
And given the copper-based physiology, the end result is...ถ้าใช้โลหะที่ผสมทองแดงมาเป็นกลไกทางชีวภาพ จะได้ผลลัพธ์คือ An Evil Within (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
physiologyHuman physiology is a three-credit course.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรีรวิทยา[N] physiology
สรีรวิทยา[N] physiology, Example: การมองเห็นภาพต่างๆ และสีสรร เป็นเรื่องทางสรีรวิทยาที่ซับซ้อน, Thai definition: วิชาว่าด้วยคุณสมบัติและการกระทำหน้าที่ของอินทรีย์ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนของสิ่งที่เป็นรูปร่างและมีชีวิต, Notes: (บาลี)
สรีรวิทยา[N] physiology, Example: การมองเห็นภาพต่างๆ และสีสรร เป็นเรื่องทางสรีรวิทยาที่ซับซ้อน, Thai definition: วิชาว่าด้วยคุณสมบัติและการกระทำหน้าที่ของอินทรีย์ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนของสิ่งที่เป็นรูปร่างและมีชีวิต, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวะ[n.] (chīwa) EN: physiology   FR: physiologie [f]
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา[n. exp.] (kāiyawiphāksāt lae sarīrawitthayā) EN: anatomy and physiology   
สรีรวิทยา[n.] (sarīrawitthayā) EN: physiology   FR: physiologie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PHYSIOLOGY    F IH2 Z IY0 AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
physiology    (n) (f i2 z i o1 l @ jh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーベル生理学医学賞[ノーベルせいりがくいがくしょう, no-beru seirigakuigakushou] (n) Nobel Prize in Physiology or Medicine [Add to Longdo]
フィジオロジー[, fijioroji-] (n) physiology [Add to Longdo]
運動生理学[うんどうせいりがく, undouseirigaku] (n) exercise physiology [Add to Longdo]
音声生理学[おんせいせいりがく, onseiseirigaku] (n) speech physiology [Add to Longdo]
植物生理学[しょくぶつせいりがく, shokubutsuseirigaku] (n) plant physiology; physiological botany [Add to Longdo]
生理[せいり, seiri] (n,adj-no) (1) physiology; (2) (See 月経) menstruation; one's period; menses; (P) [Add to Longdo]
生理学[せいりがく, seirigaku] (n) physiology; (P) [Add to Longdo]
生理機能[せいりきのう, seirikinou] (n) physiology [Add to Longdo]
電気生理学[でんきせいりがく, denkiseirigaku] (n) electrophysiology [Add to Longdo]
脳生理学[のうせいりがく, nouseirigaku] (n) brain physiology [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生理[shēng lǐ, ㄕㄥ ㄌㄧˇ, ] physiology [Add to Longdo]
生理学[shēng lǐ xué, ㄕㄥ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] physiology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 physiology \phys`i*ol"o*gy\ (f[i^]z`[i^]*[o^]l"[-o]*j[y^]), n.;
   pl. {Physiologies}. [L. physiologia, Gr. fysiologi`a; fy`sis
   nature + lo`gos discourse: cf. F. physiologie.]
   1. The science which treats of the phenomena of living
    organisms; the study of the processes incidental to, and
    characteristic of, life.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is divided into animal and vegetable physiology,
      dealing with animal and vegetable life respectively.
      When applied especially to a study of the functions of
      the organs and tissues in man, it is called human
      physiology.
      [1913 Webster]
 
   2. A treatise on physiology.
    [1913 Webster]
 
   {Mental physiology}, the science of the functions and
    phenomena of the mind, as distinguished from a
    philosophical explanation of the same.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 physiology
   n 1: the branch of the biological sciences dealing with the
      functioning of organisms
   2: processes and functions of an organism

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top