ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chronology

K R AH0 N AA1 L AH0 JH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chronology-, *chronology*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chronology(คระนอล'ละจี) n. วิชาลำดับวันเดือนปี

English-Thai: Nontri Dictionary
chronology(n) การเรียงตามลำดับเหตุการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chronology of permanent teethลำดับเวลาฟันแท้ขึ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
chronology of primary teethลำดับเวลาฟันน้ำนมขึ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chronologyลำดับเหตุการณ์ [TU Subject Heading]
Chronology, Historicalลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
John's life defies chronology and linear description.ชีวิตของจอห์นเป็นตัวกำหนดอะไรมากมาย Saw IV (2007)
His lifelong research in alchemy and biblical chronology never led anywhere.และเหตุการณ์ที่ไม่เคยนำ พระคัมภีร์ที่ใดก็ได้ When Knowledge Conquered Fear (2014)
Archbishop Ussher's chronology was taken as gospel in the Western world.ในโลกตะวันตก จนกว่าเราจะหันไปหาหนังสือ อีกเล่มหนึ่งที่จะหาอายุของโลก, The Clean Room (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประวัติ[prawat] (n) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history   FR: récit historique [ m ] ; chronique [ f ] ; histoire [ f ] ; historique [ m ] ; chronologie [ f ] ; monographie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHRONOLOGY K R AH0 N AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chronology (n) krˈənˈɒləʤiː (k r @1 n o1 l @ jh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chronologie { f } | Chronologien { pl }chronology | chronologies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P) #2,320 [Add to Longdo]
年表[ねんぴょう(P);えんぴょう, nenpyou (P); enpyou] (n) chronological tables; chronology; (P) #3,155 [Add to Longdo]
クロノロジー[kuronoroji-] (n) chronology [Add to Longdo]
開発経緯[かいはつけいい, kaihatsukeii] (n) (1) features (e.g. of a product); (2) development chronology [Add to Longdo]
言語年代学[げんごねんだいがく, gengonendaigaku] (n) glottochronology [Add to Longdo]
年代記[ねんだいき, nendaiki] (n) annals; chronicle; chronology [Add to Longdo]
年輪史学[ねんりんしがく, nenrinshigaku] (n) dendrochronology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chronology \Chro*nol"o*gy\, n.; pl. {Chronologies}. [Gr. ?; ?
   time + ? discourse: cf. F. chronologie.]
   The science which treats of measuring time by regular
   divisions or periods, and which assigns to events or
   transactions their proper dates.
   [1913 Webster]
 
      If history without chronology is dark and confused,
      chronology without history is dry and insipid. --A.
                          Holmes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chronology
   n 1: an arrangement of events in time
   2: a record of events in the order of their occurrence
   3: the determination of the actual temporal sequence of past
     events

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top