ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mythology

M AH0 TH AA1 L AH0 JH IY2   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mythology-, *mythology*
English-Thai: Longdo Dictionary
mythology(n) เทวตำนาน เช่น a collection of sites related to mythology and sorted by origin, including Greek, Egyptian, and Celtic myths

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mythology[N] ตำนาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mythology(มิธธอล'โลจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับmyth

English-Thai: Nontri Dictionary
mythology(n) นิยายโบราณ,เทพปกรณัม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mythologyปรัมปราวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mythology๑. ประมวลเรื่องปรัมปรา๒. ปรัมปราวิทยา, ปุราณวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mythology๑. ประมวลเรื่องปรัมปรา๒. ปรัมปราวิทยา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mythologyเทพปกรณัม [TU Subject Heading]
Mythology in motion picturesเทพปกรณัมในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Mythology, Buddhistเทพปกรณัมพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Mythology, Chineseเทพปกรณัมจีน [TU Subject Heading]
Mythology, Classicalเทพปกรณัมคลาสสิก [TU Subject Heading]
Mythology, Egyptianเทพปกรณัมอียิปต์ [TU Subject Heading]
Mythology, Germanicเทพปกรณัมเยอรมัน [TU Subject Heading]
Mythology, Greekเทพปกรณัมกรีก [TU Subject Heading]
Mythology, Hinduเทพปกรณัมฮินดู [TU Subject Heading]
Mythology, Japaneseเทพปกรณัมญี่ปุ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We cannot afford to take mythology at face value.เราไม่สามารถใช้เงินซื้อ เพื่อไปทำตำนาน มูลค่าความจริง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
They're, like, 30, and they work up little codes together, and they analyze Greek mythology and make up secret societies where other guys who never had girlfriends before can join in.พวกเขาอายุ 30 ทำงานกับรหัสอะไรสักอย่าง พวกเขาวิเคราะห์เทพนิยายกรีก ก่อตั้งสมาคมลับ ให้พวกบ๊องไม่มีแฟนด้วยกันมาเข้าร่วม Signs (2002)
I'm guessing the Emos with the black roses are part of his ancient mythology studies program.ฉันคิดว่าพวกอีโมกับกุหลาบดำ เป็นส่วนหนึ่งการเรียนเกี่ยวกับตำนานสมัยก่อน No Such Thing as Vampires (2007)
I read your book, "The mythology of darkness."ฉันอ่านหนังสือของคุณ ตำนานของความมืด No Such Thing as Vampires (2007)
In world mythology by the negative aspects of the great mother.ในโลกของภาพลบของแม่ที่ดี Paradise (2008)
This mythology starts on our tv screen,นิยายเรื่องนี้มันเริ่มจากจอทีวีเรานี่เอง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Guess I was just more interested in birds and airplanes, mythology and...ผมชอบอย่างอื่นมากกว่าเรื่องการเงิน อย่างเช่น รถ, เครื่องบิน, ตำนานปรำปรา... Watchmen (2009)
There's no record of werewolf mythology in mystic falls.ไม่มีบันทึกเกี่ยวกับตำนาน มนุษย์หมาป่าในมิสติค ฟอลล์ Bad Moon Rising (2010)
Castle, what good is comic book mythology when our killer is not a superhero?แคสเซิล การ์ตูนฮีโร่ในจินตนาการจะดีได้ไง ในเมื่อฆาตกรของเราไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่ Heroes and Villains (2011)
That happened in Greek and Roman Mythology too.-สงคราวโจรจันน่ะหรอ -อืมใช่ Operation Proposal (2012)
My mom read mythology to us all the time.แม่ฉันอ่านตำนานของมันให้ฟังตลอดเวลา Survival of the Fittest (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mythologyFor some reason economic booms have names taken from Japanese mythology given to them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทพนิยายวิทยา[N] mythology, Thai definition: วิชาว่าด้วยเทพนิยาย หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตำนานเทพเจ้ากรีก-โรมัน[n. exp.] (tamnān thēpphajāo Krīk-Rōman) EN: Greek-Roman Mythology ; Genealogy of Greek-Roman Mythology   
เทพปกรณัม[n.] (thēppakaranam) EN: mythology   FR: mythologie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MYTHOLOGY M AH0 TH AA1 L AH0 JH IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mythology (n) mˈɪθˈɒləʤiː (m i1 th o1 l @ jh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマゾン[, amazon] (n,adj-no) (1) the Amazon river; (2) Amazon (woman of Greek mythology) [Add to Longdo]
オノコロ島;オノゴロ島;磤馭慮島(oK)[オノコロじま(オノコロ島);オノゴロじま(オノゴロ島);おのころじま(磤馭慮島);おのごろじま(磤馭慮島), onokoro jima ( onokoro shima ); onogoro jima ( onogoro shima ); onokorojima ( ketsu] (n) (1) (arch) (See 天の瓊矛) Onokoro Island (in Japanese mythology, the island formed by drops of water falling from the heavenly jeweled spear); Onogoro Island; (2) Japan [Add to Longdo]
ギリシャ神話;ギリシア神話[ギリシャしんわ(ギリシャ神話);ギリシアしんわ(ギリシア神話), girisha shinwa ( girisha shinwa ); girishia shinwa ( girishia shinwa )] (n) Greek mythology [Add to Longdo]
シシュフォス[, shishufosu] (n) Sisyphus, Sisuphos, Greek mythology, from Homer's Odyssey [Add to Longdo]
セイレーン;セイレン;セイレーネス[, seire-n ; seiren ; seire-nesu] (n) (セイレーネス is plural) siren (in Greek mythology) (grc [Add to Longdo]
ダフニス[, dafunisu] (n) Daphnis (in Greek mythology) [Add to Longdo]
ダフニスとクロエ[, dafunisu to kuroe] (exp) Daphnis and Chloe (in Greek mythology) [Add to Longdo]
ミソロジー[, misoroji-] (n) mythology [Add to Longdo]
ラオコオン[, raokoon] (n) Laocoon (figure from Greek mythology) [Add to Longdo]
ローマ神話[ローマしんわ, ro-ma shinwa] (n) Roman mythology; Roman myths [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mythology \My*thol"o*gy\, n.; pl. {Mythologies}. [F. mythologie,
   L. mythologia, Gr. myqologi`a; my^qos, fable, myth + lo`gos
   speech, discourse.]
   1. The science which treats of myths; a treatise on myths.
    [1913 Webster]
 
   2. A body of myths; esp., the collective myths which describe
    the gods of a heathen people; as, the mythology of the
    Greeks.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mythology
   n 1: myths collectively; the body of stories associated with a
      culture or institution or person
   2: the study of myths

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top