ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amer

EY1 M ER0   
163 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amer-, *amer*
English-Thai: Longdo Dictionary
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย
framer(n ) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), R. Constitution,law

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amerce[VT] ลงโทษ, Syn. punish
America[N] ทวีปอเมริกา, Syn. the Americas
America[N] สหรัฐอเมริกา, See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, Syn. The United States of America, United States, U.S., the States
America[N] อเมริกา
American[ADJ] เกี่ยวกับอเมริกา, See also: เกี่ยวกับชาวอเมริกา, เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา, Syn. Yankee
American[N] คนอเมริกา, See also: ชาวอเมริกา, คนอเมริกัน, Syn. citizen of the United States, Yankee, Native American
Amerasian[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับพวกอเมริกันเซียน
Amerasian[N] ลูกครึ่งอเมริกันและเอเซีย
Americana[N] หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน, Syn. American history, American materials
americium[N] ธาตุกัมมันตรังสีที่เกิดจากการยิงธาตุฮีเลียมด้วยธาตุยูเรเนียมและพลูโตเนียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amer.abbr. American
amerasian(แอมมิเร' เชียน) n. ลูกผสมระหว่างชาวอเมริกันและเอเชีย
amerce(อะเมิร์ส') vt. ลงโทษ, ปรับ. -amercement n. -amerceable adj.
america(อะเม' ริกา) n. สหรัฐอเมริกา, ทวีปอเมริกา (อาจเรียกว่า the Americas)
american(อะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับสหรัฐ-อเมริกาหรือทวีปอเมริกา. -n. ชาวอเมริกา, ชาวทวีปอเมริกา, อินเดียแดง -Americanism n.
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)
american chameleonกิ้งก่าชนิดหนึ่งในอเมริกา Anolis carolinensis
american eagleนกอินทรีย์ชนิดที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของอเมริกา
american englishภาษาอังกฤษที่ใชเในอเมริกา
american indianอินเดียแดง

English-Thai: Nontri Dictionary
American(adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา
American(n) ชาวอเมริกา,ชาวสหรัฐ
camera(n) กล้องถ่ายรูป
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป
creamery(n) ร้านขายนม
gossamer(n) ใยบัว,เยื่อบางๆ,ใยแมงมุม,ของแบบบาง
reamer(n) เครื่องคว้าน,สว่าน
steamer(n) หม้อไอน้ำ,เรือกลไฟ
streamer(n) สายยาว,ธงชาย,ลำแสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
American abstract artistsกลุ่มศิลปินอเมริกันแนวนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Experience Table of Mortalityตารางมรณวิสัยของสหรัฐอเมริกา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Gothicกอทิกแบบอเมริกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American scene paintingจิตรกรรมชีวิตอเมริกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Standards Association (ASA)สมาคมมาตรฐานอเมริกา (เอเอสเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amerasiansชาวอเมอเรเซียน [TU Subject Heading]
Americaอเมริกา [TU Subject Heading]
American Academy of Pediatricsสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา [การแพทย์]
American Association of Sex Educators and Counsสมาคมนักเพศศึกษาและนักแนะแนวแห่งประเทศสหรัฐฯ [การแพทย์]
American Chemical Societyสมาคมเคมีอเมริกัน, สมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา [การแพทย์]
American Civil Warสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา [การแพทย์]
American Dental Associationสมาคมทันตแพทย์อเมริกัน [การแพทย์]
American fictionนวนิยายอเมริกัน [TU Subject Heading]
American Hospital Associationสมาคมโรงพยาบาลอเมริกัน, สมาคมโรงพยาบาลของอเมริกัน [การแพทย์]
American Institute on Family Relationsสถาบันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวแห่งประเท [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
american bar aßociation (name org uniq) สมาคมเนติบัณฑิตอเมริกัน
american civil liberties union (n ) สหภาพสิทธิเสรีภาพพลเรือนอเมริกัน
American Humane Associationสมาคมเมตตาสัตว์แห่งอเมริกา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why not a blond Europe, Asia, America?ไม่เถียง ยุโรป เอเชีย อเมริกา ผมไม่บอร์นไม่ใช่หรอ The Great Dictator (1940)
Either you go to America with Mrs. Van Hopper, or you come home to Manderley with me.ให้คุณเลือกระหว่างไปนิวยอร์คกับหล่อน หรือมาที่แมนเดอเลย์กับผม Rebecca (1940)
I work no more for American imperialists!ผมทำงานไม่มากสำหรับ จักรวรรดินิยมอเมริกัน! The Ugly American (1963)
- American.- อเมริกัน The Ugly American (1963)
Made in America you see. Another failure.ความล้มเหลวอีกไม่ได้คุณ นักวิทยาศาสตร์ Help! (1965)
Thank you. Made in America.มันทำใน อเมริกา ที่คุณเห็น Help! (1965)
- Is it green, the earth in America? - In some places it's brown.ในบางสถานที่มันคือสีน้ำตาล, คุณรู้ ว่า Help! (1965)
All this America rig.แท่นขุดเจาะทั้งหมดนี้ อเมริกา แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง Help! (1965)
Battles fought so that we could live as we wanted to, long before the Americans were even thought of.เพื่อที่เราจะสามารถมีชีวิตอยู่ใน ขณะที่เราอยากจะ นานก่อนที่ชาวอเมริกัน ถูกคิดแม้แต่ How I Won the War (1967)
...with an American soldier.กับทหารอเมริกัน พวกเขากำลังทั้งหมดมากกว่า ที่นี่ตอนนี้ How I Won the War (1967)
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา How I Won the War (1967)
I believe in America.ผมเชื่อว่าในอเมริกา The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amerI'd like to know the phone number of the nearest American Express office.
amerUp till now American has called itself the world's police and continued suppression relying on military force.
amerNew York is the center of the stock exchange in America.
amerMr Jones is very sensitive to the nuances of English and American usage.
amerHe is not an American.
amerNot all Americans speak English as their mother tongue.
amerHe doesn't have any knowledge about American democracy.
amerThe American economy is in solid shape.
amerSteering wheels of American cars are on the left side.
amerShe will specialize in American history.
amerThe coffee break is an American institution.
amerI intend to study abroad in America next year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอยูเอ[N] American University Alumni, See also: AUA, Syn. สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
ทวีปอเมริกา[N] America, Example: ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ
อะเมริเซียม[N] americium, See also: Am, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 95 สัญลักษณ์ Am เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)
สินไหม[N] fine, See also: amercement, mulct, forfeit, Syn. ค่าปรับ, เงินค่าปรับ, Example: เขาอดเสียดายสินไหมก้อนโตที่ต้องจ่ายให้ตามกฎหมาย, Thai definition: เงินค่าปรับผู้แพ้คดีให้แก่ผู้ชนะ
ชาวอเมริกัน[N] American, See also: American people, Syn. คนอเมริกัน, Example: ชาวอเมริกันติดต่อค้าขายกับชาวไทยเป็นเวลานานแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เกิดและหรืออาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อเมริกา[n. prop.] (Amērikā) EN: America   FR: Amérique [f]
อเมริกากลาง[n. prop.] (Amērikā Klāng) EN: Central America   FR: Amérique centrale [f]
อเมริกัน[adj.] (Amērikan) EN: American   FR: américain
อเมริกันฟุตบอน[n. exp.] (Amērikan futbøn) EN: American football ; football (Am.)   FR: football américain [m]
อเมริกาเหนือ[n. prop.] (Amērikā Neūa) EN: North America   FR: Amérique du Nord [f]
อเมริกาใต้[n. prop.] (Amērikā Tāi) EN: South America   FR: Amérique du Sud [f]
อะเมริเซียม[n.] (amērisīem) EN: americium   FR: américium [m]
ชายชาวอเมริกัน[n. prop.] (chāichāo Amērikan) FR: Américain [m]
ช่างกล้อง[n.] (chang kløng) EN: cameraman ; camerawoman   FR: cameraman [m] ; cadreur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMER    EY1 M ER0
AMERY    AE1 M ER0 IY0
AMERI    AH0 M EH1 R IY0
AMERO    AA0 M EH1 R OW0
AMERCO    AH0 M EH1 R K OW0
AMERON    AE1 M ER0 AA0 N
AMERADA    AE2 M ER0 AA1 D AH0
AMERINE    AA0 M ER0 IY1 N IY0
AMERICO    AH0 M ER1 AH0 K OW0
AMERIGO    AA0 M ER0 IY1 G OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
America    (n) ˈəmˈɛrɪkə (@1 m e1 r i k @)
American    (n) ˈəmˈɛrɪkən (@1 m e1 r i k @ n)
Americans    (n) ˈəmˈɛrɪkənz (@1 m e1 r i k @ n z)
Americanism    (n) ˈəmˈɛrɪkənɪzəm (@1 m e1 r i k @ n i z @ m)
Americanisms    (n) ˈəmˈɛrɪkənɪzəmz (@1 m e1 r i k @ n i z @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美国[Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] America; American; United States of America; USA, #150 [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] America; beautiful, #226 [Add to Longdo]
美元[Měi yuán, ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ, ] American dollar; US dollar, #350 [Add to Longdo]
美国人[Měi guó rén, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] American person; American people, #5,060 [Add to Longdo]
印第安人[yìn dì ān rén, ㄧㄣˋ ㄉㄧˋ ㄢ ㄖㄣˊ, ] American Indians, #30,320 [Add to Longdo]
美制[Měi zhì, ㄇㄟˇ ㄓˋ, / ] American made, #45,801 [Add to Longdo]
美利坚[Měi lì jiān, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢ, ] American airways (AA), #49,694 [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] americium Am95, actinoid element, #57,020 [Add to Longdo]
美国航空公司[Měi guó háng kōng gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] American Airlines, #67,539 [Add to Longdo]
美国国际集团[Měi guó Guó jì Jí tuán, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] American International Group, #73,057 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アメリカ人[あめりかじん, amerikajin] Thai: ชาวอเมริกัน English: American person

German-Thai: Longdo Dictionary
amerikanisch(adj) ของหรือที่เกี่ยวข้องกับอเมริกา
Kamera(n) |die, pl. Kameras| กล้องถ่ายรูป
seltsamerweise(adv) แปลกที่, ที่ขัดแย้งกัน
Vereinigte Staaten von Amerika(n uniq) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
amerikanisierento Americanize; to Americanise [Br.] [Add to Longdo]
Amerikanischer Goldregenpfeifer {m} [ornith.]American Golden-Plover (Pluvialis dominica) [Add to Longdo]
Amerikanische Krickente {f} [ornith.]Green-winged Teal (Anas carolinensis) [Add to Longdo]
Amerikanische Silbermöwe {f} [ornith.]American Herring Gull (Larus smithsonianus) [Add to Longdo]
Amerikanischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]American Darter [Add to Longdo]
Amerikanische Zwergdommel {f} [ornith.]Least Bittern [Add to Longdo]
Amerik. Krickente {f} [ornith.]Green-winged Teal [Add to Longdo]
Amerik. Trauerente {f} [ornith.]American Black Scoter [Add to Longdo]
Amerikanisches Bläßhuhn {n} [ornith.]American Coot [Add to Longdo]
Amerikanischer Sandregenpfeifer {m} [ornith.]Semi-palmated Plover [Add to Longdo]
Amerik. Silbermöwe {f} [ornith.]American Herring Gull [Add to Longdo]
Amerikanische Zwergseeschwalbe {f} [ornith.]Least Tern [Add to Longdo]
Amerikanischer Scherenschnabel {m} [ornith.]Black Skimmer [Add to Longdo]
Amerikanerkrähe {f} [ornith.]American Crow [Add to Longdo]
Amerikanisch-Samoa [geogr.]American Samoa (as) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
Amérique(n) |f| ทวีปอเมริกา, See also: Related: les Etats-Unis,
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
かんじき兎[かんじきうさぎ;カンジキウサギ, kanjikiusagi ; kanjikiusagi] (n) (uk) snowshoe hare (Lepus americanus); snowshoe rabbit [Add to Longdo]
がめる;ガメる[, gameru ; game ru] (v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer [Add to Longdo]
どっきりカメラ;びっくりカメラ[, dokkiri kamera ; bikkuri kamera] (n) candid-camera; candid-camera footage [Add to Longdo]
ぶれ[, bure] (n) camera shake; picture blur [Add to Longdo]
ぶれる[, bureru] (v1,vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken [Add to Longdo]
めらめら[, meramera] (adv,adv-to) (on-mim) flaring up; bursting into flames [Add to Longdo]
アーリーアメリカン[, a-ri-amerikan] (n) early American [Add to Longdo]
アイカメラ[, aikamera] (n) eye camera [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL) [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
テープストリーマ[てーぷすとりーま, te-pusutori-ma] tape streamer [Add to Longdo]
デジカメ[でじかめ, dejikame] digital camera (abbr) [Add to Longdo]
デジタルカメラ[でじたるかめら, dejitarukamera] digital camera [Add to Longdo]
ビデオカメラ[びでおかめら, bideokamera] video camera [Add to Longdo]
英数文字[えいすうもじ, eisuumoji] alphanumeric (a-no), alphameric [Add to Longdo]
高める[たかめる, takameru] to enhance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
アメリカ合衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  amer /ame/ 
   acerbic; bitter

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top