Search result for

farm

(145 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -farm-, *farm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
farm    [N] ที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์, See also: นา, ไร่นา, Syn. field, pasture
farm    [VT] ทำนา, See also: เพาะปลูก, ทำกสิกรรม, เก็บเกี่ยวพืชผล, Syn. cultivate, garden, plow
farmer    [N] ชาวนา, See also: ชาวไร่, คนทำนา, เจ้าของฟาร์ม, Syn. grower, breeder, agriculturist
farming    [N] การทำนา, See also: การทำนา, การทำฟาร์ม, การเพาะปลูก, Syn. agriculture, plantation
farm out    [PHRV] อนุญาตให้เช่า (ปกติคือ ที่ดิน), See also: อนุญาตให้ใช้
farm out    [PHRV] ส่งไปทำงาน
farm out    [PHRV] ส่งงานไปให้คนอื่นทำ
farm out    [PHRV] ได้รับการดูแลจากคนอื่น
farmhand    [N] คนงานรับจ้างทำงานในไร่นา, See also: คนงานเก็บเกี่ยวพืชผล, Syn. laborer, harvester
farmland    [N] ที่ดินเพาะปลูก, See also: ที่นา, ไร่นา, ที่เพาะปลูก, Syn. countryside

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
farmสถานเกษตรกรรม, ไร่นา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
farm managerผู้จัดการไร่นา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
farm operatorผู้ทำไร่นา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
farm ownerเจ้าของไร่นา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
farm populationประชากรภาคเกษตร [ดู agricultural population] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
farm workerคนทำงานสถานเกษตรกรรม, คนงานภาคเกษตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
farm, communalนารวมชุมชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
farm, state collectiveนารวมของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
farmerชาวไร่ชาวนา, เกษตรกร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
farming, collectiveระบบนารวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
farm delivery efficiencyfarm delivery efficiency, ประสิทธิภาพการส่งน้ำที่แปลงนา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
farm delivery requirementfarm delivery requirement, ความต้องการน้ำที่แปลงนา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
farm delivery requirementfarm delivery requirement, ความต้องการน้ำที่แปลงนา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
farm dikefarm dike, คันนา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Farm equipmentเครื่องมือและอุปกรณ์ในไร่นา [TU Subject Heading]
Farm incomeรายได้ผลิตผลเกษตร [TU Subject Heading]
farm inletfarm inlet, อาคารรับน้ำเข้าแปลงนา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Farm inputปัจจัยการผลิตด้านไร่นา [เศรษฐศาสตร์]
farm intakefarm intake, ท่อส่งน้ำเข้านา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
farm irrigation efficiencyfarm irrigation efficiency, ประสิทธิภาพการส่งน้ำที่แปลงนา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
farm(ฟาร์ม) n. ฟาร์ม,ไร่,นา,สถานที่เลี้ยงสัตว์ v. ทำฟาร์ม,ทำไร่,ทำนา,ฝากเลี้ยง
farmer(ฟาร์ม'เมอะ) n. ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าของฟาร์ม,ผู้รับเลี้ยง (เด็ก), Syn. grower
farmhousen. บ้านไร่,บ้านนา
farming(ฟาร์ม'มิง) n. การทำไร่,การทำนา,การทำฟาร์ม
farmlandn. ที่ดินเพาะปลูก,ที่ดินที่เหมาะสำหรับเพาะปลูก
farmsteadn. ฟาร์มพร้อมด้วยสิ่งก่อสร้างบนฟาร์ม
farmyardn. บริเวณฟาร์ม,
collective farmฟาร์มคอมมูน,ไร่นาของรัฐ
dairy farmn. ฟาร์มรีดนมและทำผลิตภัณฑ์นม
stock farmn. ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์,ฟาร์มผสมปศุสัตว์., See also: stock farmer, stock farming n.

English-Thai: Nontri Dictionary
farm(n) ทุ่งนา,ฟาร์ม,ไร่นา,ทุ่งปศุสัตว์
farmer(n) ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าภาษี,เจ้าของฟาร์ม
farmhouse(n) บ้านไร่,บ้านนา,กระท่อมปลายนา,โรงนา
farmstead(n) ทุ่งนาที่มีโรงเรือน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
farmingกสิกรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Farm?ฟาร์มเหรอ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
And if we work hard and don't eat much, we can save money and buy a chicken farm.และเราจะทำงานหนัก กินน้อยๆ เราจะเก็บเงินซักก้อน และซื้อฟาร์มไก่ The Great Dictator (1940)
I believe he went down to the farm with Mr. Crawley.- ออกไปที่ฟาร์มกับครอว์ลี่ย์ครับ Rebecca (1940)
I'm an honest farmer! I'm innocent of any--ฉันเป็นแค่ชาวนาซื่อๆ คนหนึ่ง ฉันบริสุทธิ์ทุก... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
So you're an honest farmer.แค่ชาวนาซื่อๆ เรอะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
They're coming from the factories They're coming from the farms...พวกเขามาจากฟาร์ม คุณแต่งงานแล้ว? How I Won the War (1967)
"Marry my daughter." You've got to remember these are just simple farmers."แต่งงานกับลูกสาวฉันสิ" จำไว้ คนพวกนี้เป็นชาวนาธรรมดา Blazing Saddles (1974)
May's expecting you up at the farm sometime.เม จะคาดหวังว่าคุณที่บางครั้ง ฟาร์ม Mad Max (1979)
He's just east of Smith's farm, headed towards Chapman Creek.เขาเพียงทิศตะวันออกฟาร์มของสมิธ มุ่งหน้าไปยังครีก แชปแมน First Blood (1982)
You could call it a communal farm, I suppose.จะเรียกว่า "ฟาร์มของชุมชน" ก็คงได้ Gandhi (1982)
That's the kind of thing you'll be seeking on this farm?และนั่นคือสิ่งที่คุณหาจาก "ฟาร์ม" นี้หรือ Gandhi (1982)
- I'm runnin' this monkey farm now, Frankenstein, and I wanna know what the fuck you're doin' with my time!- นี่ไม่ใช่โรงเลี้ยงเด็กนะ แฟรงเก้นสไตน์ ผมอยากรู้ว่า คุณมัวเสียเวลาทำส้นตีนอะไรอยู่ Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
farmHe was surprised his father had sold the farm.
farmHe is breeding cattle on his farm.
farmThey are not merchants, but farmers.
farmFarmers suffered crop losses from poor weather.
farmFarmers often moonlight to supplement their incomes.
farmAll animals are equal, but some animals are more equal than others. [Quote, Animal Farm]
farmI delighted in going to his farm during the summer vacation.
farmThe farm is three miles beyond the river.
farmFarmers defaulting on loans had to auction off their land.
farmThe woodland was parceled into farms.
farmThe farmer sowed his field with wheat.
farmWe worked on a farm last summer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวนาชาวไร่    [N] farmer, See also: planter, grower, horticulturist, agriculturist, gardener, Syn. เกษตรกร, Example: ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจพังทลายมากที่สุด ได้แก่ เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ และคนยากจน, Thai definition: ผู้มีอาชีพทำนาทำไร่, ผู้ทำการเกษตรกรรม
ไร่ [N] farm, See also: vegetable garden, plantation, ranch, small holding, croft, Example: ถ้าผมยอมขายไร่คงได้เป็นแสนนะ, Count unit: ไร่, Thai definition: ที่ปลูกพืชและต้นไม้บนไหล่เขาหรือในที่ดอน
ไร่นา [N] farm farm, a paddy field, See also: vegetable garden, paddy field, plantation, Syn. เรือกสวนไร่นา, Example: รถเหล่านี้มักใช้งานหนักอยู่ตามไร่นา, Count unit: แห่ง
ทำการเกษตร    [V] cultivate, See also: farm, plant, Syn. ทำการกสิกรรม, ทำการเพาะปลูก, ทำไร่ทำนา, ทำสวน, ทำไร่, Example: การทำลายป่านั้นส่วนใหญ่เกิดจากเกษตรกรเข้าไปตัดฟันเพื่อใช้พื้นที่ทำการเกษตร
เกษตร    [N] farmland, See also: land, field, Syn. ที่ดิน, ทุ่ง, นา, ไร่, Example: ประเทศจีนที่มีการปฏิรูปชนบททำให้การทำงานด้านเกษตรมีลักษณะยืดหยุ่นมากขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกษตรกร    [N] agriculturist, See also: farmer, Example: การแก้ปัญหาเรื่องความแห้งแล้งของชนบทเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเกษตรกรต้องใช้น้ำในการประกอบอาชีพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประกอบอาชีพด้านการเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้, Notes: (สันสกฤต)
พืชผัก    [N] vegetable, See also: farm plant, short cycled plant, Syn. ผัก, Example: ลุงทำการเกษตรหลายอย่าง ทั้งปลูกพืชผัก เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: พืชที่ปลูกเพื่อใช้กินเป็นอาหาร
พืชไร่    [N] farm plants, See also: farm products, agricultural plants, dry crops, Example: ในฤดูแล้งส่วนใหญ่จะไม่มีน้ำเพียงพอเพื่อใช้ในการปลูกพืชไร่, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: พืชและต้นไม้ที่ปลูกอยู่บนไหล่เขาหรือในที่ดอนคู่กับนา
ฟาร์ม    [N] farm, See also: ranch, Example: ศรีราชาฟาร์มเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์จระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก, Count unit: ฟาร์ม, Thai definition: อาณาบริเวณที่ใช้ทำการเกษตรกรรม, Notes: (อังกฤษ)
โรงนา [N] farm shed, See also: farm shack, Example: โรงนายกพื้นให้สูงเหมือนเรือนไม่ได ้เพราะอยู่ในที่โล่ง ไม่สามารถต้านทานลมพายุได้, Count unit: โรง, Thai definition: โรงเรือนที่ชาวนาชาวไร่ปลูกไว้ในเขตไร่นา เพื่อพักอาศัยชั่วคราว หรือเพื่ออยู่เฝ้าพืชผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านนา[n.] (bannā) EN: farmhouse   
บ้านป่า[n.] (bānpā) EN: farmhouse   
บ้านไร่[n.] (bānrai) EN: farmhouse   
บ้านสวน[n. exp.] (bān-suan = bān-sūan) EN: garden house ; farmhouse   
ชาวนา[n.] (chāonā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ชาวไร่[n.] (chāorai) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist   FR: maraîcher [m] ; agriculteur [m] ; fermier [m]
ชาวไร่ชาวนา[n. exp.] (chāorai chāonā) EN: farmer   
ชาวสวน[n.] (chāosūan) EN: orchard farmer ; fruit gardener   FR: jardinier [m]
ฟาร์ม[n.] (fām) EN: farm ; ranch   FR: ferme [f] ; exploitation agricole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FARM    F AA1 R M
FARMS    F AA1 R M Z
FARMS'    F AA1 R M Z
FARMER    F AA1 R M ER0
FARMED    F AA1 R M D
FARMAN    F AA1 R M AH0 N
FARM'S    F AA1 R M Z
FARMBOY    F AA1 R M B OY2
FARMERS    F AA1 R M ER0 Z
FARMING    F AA1 R M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
farm    (v) (f aa1 m)
farms    (v) (f aa1 m z)
farmed    (v) (f aa1 m d)
farmer    (n) (f aa1 m @ r)
farmers    (n) (f aa1 m @ z)
farming    (v) (f aa1 m i ng)
farmland    (n) (f aa1 m l a n d)
farmhand    (n) (f aa1 m h a n d)
farmyard    (n) (f aa1 m y aa d)
farmhands    (n) (f aa1 m h a n d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ackergaul {m}farm horse [Add to Longdo]
Bauernhof {m}; Hof {m}; Bauerngut {n} | Bauernhöfe {pl}; Höfe {pl}; Bauerngüter {pl} | ab Hoffarm | farms | direct from the farm [Add to Longdo]
Farm {f} | Farmen {pl}farm | farms [Add to Longdo]
Farm {f}grange [Add to Longdo]
Farm {f} | Farmen {pl}ranch | ranches [Add to Longdo]
Farmer {m} | Farmer {pl}rancher | ranchers [Add to Longdo]
Farmpächter {m} | Farmpächter {pl}sharecropper | sharecroppers [Add to Longdo]
Gutshaus {n}farm house [Add to Longdo]
Knecht {m}farm labourer [Add to Longdo]
Wirtschaftsgebäude {n}farm building [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
お百姓さん[おひゃくしょうさん, ohyakushousan] (n) farmer [Add to Longdo]
エコファーマー[, ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei [Add to Longdo]
オーガニック農法[オーガニックのうほう, o-ganikku nouhou] (n) (See 有機農業) organic farming [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ[, kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory [Add to Longdo]
トラックファーム[, torakkufa-mu] (n) truck farm [Add to Longdo]
パイロットファーム[, pairottofa-mu] (n) pilot farm [Add to Longdo]
ファーマー[, fa-ma-] (n) farmer [Add to Longdo]
ファーム[, fa-mu] (n) (1) farm; (2) firm; (P) [Add to Longdo]
ファームステイ[, fa-musutei] (n) farm stay [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] farmer [Add to Longdo]
家鸭[jiā yā, ㄐㄧㄚ ㄧㄚ, / ] farm duck [Add to Longdo]
田役[tián yì, ㄊㄧㄢˊ ㄧˋ, ] farm work [Add to Longdo]
耕作[gēng zuò, ㄍㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] farming [Add to Longdo]
耕畜[gēng chù, ㄍㄥ ㄔㄨˋ, ] farm animal [Add to Longdo]
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] farm; village; manor [Add to Longdo]
庄客[zhuāng kè, ㄓㄨㄤ ㄎㄜˋ, / ] farm hand [Add to Longdo]
庄稼[zhuāng jia, ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄚ˙, / ] farm crop [Add to Longdo]
农事[nóng shì, ㄋㄨㄥˊ ㄕˋ, / ] farming task [Add to Longdo]
农人[nóng rén, ㄋㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] farmer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Farm \Farm\, v. t. [imp. & p. p. {Farmed}; p. pr. & vb. n.
   {Farming}.]
   1. To lease or let for an equivalent, as land for a rent; to
    yield the use of to proceeds.
    [1913 Webster]
 
       We are enforced to farm our royal realm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To give up to another, as an estate, a business, the
    revenue, etc., on condition of receiving in return a
    percentage of what it yields; as, to farm the taxes.
    [1913 Webster]
 
       To farm their subjects and their duties toward
       these.                --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. To take at a certain rent or rate.
    [1913 Webster]
 
   4. To devote (land) to agriculture; to cultivate, as land; to
    till, as a farm.
    [1913 Webster]
 
   {To farm let}, {To let to farm}, to lease on rent.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Farm \Farm\, n. [OE. ferme rent, lease, F. ferme, LL. firma, fr.
   L. firmus firm, fast, firmare to make firm or fast. See
   {Firm}, a. & n.]
   1. The rent of land, -- originally paid by reservation of
    part of its products. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. The term or tenure of a lease of land for cultivation; a
    leasehold. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It is great willfulness in landlords to make any
       longer farms to their tenants.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. The land held under lease and by payment of rent for the
    purpose of cultivation.
    [1913 Webster]
 
   4. Any tract of land devoted to agricultural purposes, under
    the management of a tenant or the owner.
    [1913 Webster]
 
   Note: In English the ideas of a lease, a term, and a rent,
      continue to be in a great degree inseparable, even from
      the popular meaning of a farm, as they are entirely so
      from the legal sense. --Burrill.
      [1913 Webster]
 
   5. A district of country leased (or farmed) out for the
    collection of the revenues of government.
    [1913 Webster]
 
       The province was devided into twelve farms. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   6. (O. Eng. Law) A lease of the imposts on particular goods;
    as, the sugar farm, the silk farm.
    [1913 Webster]
 
       Whereas G. H. held the farm of sugars upon a rent of
       10,000 marks per annum.        --State Trials
                          (1196).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Farm \Farm\, v. i.
   To engage in the business of tilling the soil; to labor as a
   farmer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 farm
   n 1: workplace consisting of farm buildings and cultivated land
      as a unit; "it takes several people to work the farm"
   v 1: be a farmer; work as a farmer; "My son is farming in
      California"
   2: collect fees or profits
   3: cultivate by growing, often involving improvements by means
     of agricultural techniques; "The Bordeaux region produces
     great red wines"; "They produce good ham in Parma"; "We grow
     wheat here"; "We raise hogs here" [syn: {grow}, {raise},
     {farm}, {produce}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 farm
  n.
 
   A group of machines, especially a large group of near-identical machines
   running load-balancing software, dedicated to a single task. Historically
   the term server farm, used especially for a group of web servers, seems to
   have been coined by analogy with earlier {disk farm} in the early 1990s;
   generalization began with render farm for a group of machines dedicated to
   rendering computer animations (this term appears to have been popularized
   by publicity about the pioneering ?Linux render farm? used to produce the
   movie Titanic). By 2001 other combinations such as ?compile farm? and
   ?compute farm? were increasingly common, and arguably borderline techspeak.
   More jargon uses seem likely to arise (and be absorbed into techspeak over
   time) as new uses are discovered for networked machine clusters. Compare
   {link farm}.
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Farm [farm] (n) , s.(f )
   farm; grange; ranch
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top