Search result for

corp

(130 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corp-, *corp*.
English-Thai: Longdo Dictionary
corpsman(n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์
lance corporal(n) สิบตรี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
corporate governanceบรรษัทภิบาล
corporate income tax (n) ภาษีเงินได้นิติบุคคล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corps    [N] กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน
corps    [N] กองกำลังทหาร
corpse    [N] ซากศพ, See also: ศพ, Syn. cadaver, clay, stiff
corpus    [N] คลังข้อมูล, See also: การรวบรวมงานเขียนหรือข้อมูลคำ
corpus    [N] ส่วนของร่างกาย
corpus    [N] ส่วนสำคัญ
corporal    [ADJ] เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์
corporate    [ADJ] ที่เกี่ยวกับบริษัท
corporate    [ADJ] ที่ร่วมกัน, See also: ที่แชร์ร่วมกัน, Syn. joint, common
corporeal    [ADJ] ที่เกี่ยวกับร่างกาย, Syn. physical

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corporal imbecilityความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporal punishmentการลงโทษทางกาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporal punishmentการลงโทษทางกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporal; corporeal-กาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporate stateรัฐบรรษัท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporationบรรษัท, บริษัท (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporationบรรษัท, บริษัท (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporation insuranceการประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ มีความหมายเหมือนกับ business insurance และ partnership insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporation, municipalองค์การเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporation, municipalองค์การเทศบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corpora Cavernosaคอร์ปอร่าคาเวอร์โนซ่า [การแพทย์]
Corporate acquisititionการซื้อกิจการบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporate bondพันธบัตรบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporate bondsพันธบัตรเอกชน [TU Subject Heading]
Corporate cultureวัฒนธรรมองค์กร [การจัดการความรู้]
Corporate cultureวัฒนธรรมองค์การ [TU Subject Heading]
Corporate debtหนี้ของบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporate debtหนี้ภาคเอกชน [เศรษฐศาสตร์]
Corporate divestitureการขายกิจการบางส่วน [เศรษฐศาสตร์]
Corporate entryการลงรายการชื่อสถาบันเป็นผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corpMay we have our permission to make a hyperlink to our corporate site from your page?
corpCEO's of American corporations are paid several times their Japanese counterparts.
corpThis corporation is well known for its communication equipment.
corpThe corporation set up a dummy company.
corpThe two companies combined in a joint corporation.
corpThe company moved its corporate domicile to Hong Kong for tax purpose.
corpThe bureaucrats maintain solid ties with the gigantic corporations.
corpStock prices soared in active trading as corporations announced good financial results.
corpImproving corporate performances are behind the stock market recovery.
corpThe deterioration of corporate earnings is yet to bottom out.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corporal(คอร์'เพอเริล) adj. เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,โดยส่วนตัว,เกี่ยวกับร่าง (แตกต่างจากศรีษะและแขนขา) ,เกี่ยวกับวัตถุ n. สิบโท,จ่าอากาศโท, See also: corporalcy n. ดูcorporal corporalship n. ดูcorporal
corporal punishmentn. การลงโทษทางกายของผู้กระทำผิด
corporate(คอร์'เพอริท) adj. เกี่ยวกับหมู่คณะ/สมาคม นิติบุคคล/บริษัทหรืออื่น ๆ ,ซึ่งรวมกันเป็นหมู่,ทั้งหมู่,ทั้งคณะ, Syn. collective
corporation(คอร์พะเร'เชิน) n. บริษัท,หมู่,คณะ,สมาคม,นิติบุคคล,สโมสร,วิสหกิจ,เทศบาล
corporatism(คอ'พะระทิศซึม) n. หลักการลัทธิหรือระบบการร่วมกันทางการเมือง
corporator(คอ'พะเรเทอะ) n. สมาชิกของcorporation (ดู)
corporeal(คอร์โพ'เรียล) adj. เกี่ยวกับร่างกาย,ซึ่งมีตัวตน,เกี่ยวกับวัตถุ, See also: corpoeality n. corporealness n. ดู corporalcy n. ดูcorporal corporalship n. ดูcorporal, Syn. material,substantial -Conf. corporal
corps(คอร์) n., (pl. corps) หมู่,เหล่า,คณะ,กลุ่ม,หน่วยทหาร,กองพลน้อย, Syn. group
corps de ballet(คอดะบะเล') n. คณะระบำปลายเท้า
corps diplomatique(คอดิพลอยมะทิค) n.,Fr. คณะทูต

English-Thai: Nontri Dictionary
corporal(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
corporal(n) นายสิบโท,จ่าอากาศโท
corporate(adj) เกี่ยวกับหมู่คณะ,ทั้งคณะ,เกี่ยวกับบริษัท
corporation(n) บริษัท,บรรษัท,คณะ,สโมสร,สมาคม,นิติบุคคล,เทศบาล
corporeal(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับรูปธรรม,ซึ่งมีตัวตน,เกี่ยวกับวัตถุ
corps(n) คณะ,หมู่,เหล่า,กองร้อย
corpse(n) ซากศพ,ซากมนุษย์
corpulence(n) ความสมบูรณ์,ความอ้วนท้วน,ความอ้วน
corpulency(n) ความสมบูรณ์,ความอ้วนท้วน,ความอ้วน
corpulent(adj) สมบูรณ์,พุงพลุ้ย,อ้วน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิบโท    [N] corporal, Example: ปีหน้าพี่อาจมีสิทธิ์ได้เลื่อนเป็นสิบโท, Thai definition: ยศทหารชั้นประทวน แต่สูงกว่าสิบตรี
ร่วมหุ้น    [V] enter into partnership with, See also: corporate, Syn. ร่วมทุน, เข้าหุ้น, Example: ท่านร่วมหุ้นกับพรรคพวก ซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกำไร
ศพ    [N] corpse, See also: carcass, dead body, remains, stiff, cadaver, Example: เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพของผู้ต้องหาไปยังแผนกนิติเวชแล้ว, Count unit: ศพ, Thai definition: ร่างคนที่ตายแล้ว
ความอ้วน    [N] fatness, See also: corpulence, chubbiness, obesity, plumpness, portliness, Example: คนบางคนเต้นแอโรบิคเพื่อลดความอ้วน, Thai definition: ลักษณะที่มีรูปร่างสมบูรณ์เพราะมีเนื้อและมันมาก
พระบรมศพ    [N] corpse of king, See also: dead body of a king, royal remains, Syn. ศพ, Example: พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระราชินีรำไพพรรณี จัดขึ้นที่บริเวณท้องสนามหลวง, Notes: (ราชา)
ซาก    [N] carcass, See also: corpse, remains, dead body, Syn. ซากศพ, Example: นักโบราณคดีขุดพบซากไดโนเสาร์ที่จังหวัดขอนแก่น, Count unit: ซาก, Thai definition: ร่างของคน, พืช, สัตว์ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้า
ซากศพ    [N] corpse, See also: dead body, remains, corpse, Syn. ศพ, Example: รอยเท้านับไม่ถ้วนเหยียบลงบนสวนป่าพุเตย ควานหาซากศพของผู้เคราะห์ร้ายที่ปลิวกระจายรอบหุบเขา, Count unit: ซาก, Thai definition: ร่างของคนที่ตายแล้ว
เม็ดโลหิต [N] corpuscle, Syn. เม็ดเลือด, Example: ถ้าร่างกายขาดทองแดงจะมีผลให้โลหิตจางและเม็ดโลหิตขาวต่ำ, Thai definition: เซลล์ซึ่งอยู่ในกระแสเลือด มี 2 ชนิด คือ เม็ดเลือดแดง ซึ่งมีหน้าที่นำออกซิเจนไปสู่เซลล์ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย และเม็ดเลือดขาวซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและทำลายเชื้อโรคในร่างกาย
อ้วนท้วน    [ADJ] plump, See also: corpulent, fat, fleshy, chubby, rotund, Syn. จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วน, Example: คุณย่าเป็นคนอ้วนท้วนสมบูรณ์มาตั้งแต่สาวๆ แล้ว, Thai definition: อ้วนแข็งแรง, อ้วนและสมบูรณ์
อสุภ    [N] corpse, See also: carcass, remains, dead body, Syn. อสภ, ซากศพ, อาสภ, Example: อสุภเหล่านี้เน่าเปื่อยแล้ว, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบกองหนุน[n. exp.] (bai køngnun) EN: certificate of reserve corps   
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บรรษัทข้ามชาติ[n. exp.] (bansat khāmchāt) EN: multi-national corporation   FR: société multinationale [f] ; multinationale [f]
บรรษัทภิบาล[n.] (bansatphibān) EN: corporate governance   
บีบีซี[org.] (Bī.Bī.Sī.) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)   FR: BBC ([f]
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency   FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement [m]
บริษัทเอกชนจำกัด[n. exp.] (børisat ēkkachon jamkat) EN: Private Corporation ; Company Limited   
บริษัทข้ามชาติ[n. exp.] (børisat khāmchāt) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC)   FR: société multinationale [f]
บริษัทมหาชน[n. exp.] (børisat mahāchon) EN: public company ; public corporation   FR: société publique [f]
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mahāchon jamkat) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)   

CMU English Pronouncing Dictionary
CORP    K AO1 R P
CORP    K AO0 R P ER0 EY1 SH AH0 N
CORPS    K AO1 R
CORP.    K AO1 R P ER0 EY1 SH AH0 N
CORPS    K AO1 R Z
CORP.    K AO1 R P
CORPS'    K AO1 R Z
CORPSE    K AO1 R P S
CORPUS    K AO1 R P AH0 S
CORPUZ    K AO1 R P UW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Corp    (n) (k oo1 p)
corps    (n) (k oo1 r)
corps    (n) (k oo1 z)
corpse    (n) (k oo1 p s)
corpus    (n) (k oo1 p @ s)
corpora    (n) (k oo1 p @ r @)
corpses    (n) (k oo1 p s i z)
corporal    (n) (k oo1 p @ r @ l)
corporals    (n) (k oo1 p @ r @ l z)
corporate    (j) (k oo1 p @ r @ t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation) [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization [Add to Longdo]
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
でっぷり[, deppuri] (n,vs,adj-f) stoutness; corpulence [Add to Longdo]
でっぷりした[, deppurishita] (adj-f) stout; fat; corpulent; portly [Add to Longdo]
ふっくり[, fukkuri] (adv-to) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full; corpulent [Add to Longdo]
ぼってり[, botteri] (adj-f) (1) fleshy; plump; chubby; corpulent; (vs) (2) to apply thickly; to slap on; to coat with something thick [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
僵尸[jiāng shī, ㄐㄧㄤ ㄕ, ] corpse; zombie [Add to Longdo]
公司债[gōng sī zhài, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄓㄞˋ, / ] corporate bonds (investments) [Add to Longdo]
公司治理[gōng sī zhì lǐ, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄓˋ ㄌㄧˇ, ] Corporate governance [Add to Longdo]
公司法[gōng sī fǎ, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄈㄚˇ, ] corporations law [Add to Longdo]
基督圣体节[Jī dū Shèng tǐ jié, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄕㄥˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] Corpus Christi (Catholic festival on second Thursday after Whit Sunday) [Add to Longdo]
[shī, , ] corpse [Add to Longdo]
[shī, , / ] corpse [Add to Longdo]
尸首[shī shǒu, ㄕ ㄕㄡˇ, / ] corpse; carcass [Add to Longdo]
尸首[shī shou, ㄕ ㄕㄡ˙, / ] corpse; carcass; dead body [Add to Longdo]
圣体节[Shèng tǐ jié, ㄕㄥˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] Corpus Christi (Catholic festival on second Thursday after Whit Sunday) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機関名[きかんめい, kikanmei] name of corporate body [Add to Longdo]
機関名の階層性[きかんめいのかいそうせい, kikanmeinokaisousei] hierarchy of name of corporate body [Add to Longdo]
全社規模[ぜんしゃきぼ, zenshakibo] corporate-wide (a-no) [Add to Longdo]
団体著者[だんたいちょしゃ, dantaichosha] corporate author [Add to Longdo]
日立[ひたち, hitachi] Hitachi (corporation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  corp
      n 1: a business firm whose articles of incorporation have been
           approved in some state [syn: {corporation}, {corp}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top