หรือคุณหมายถึง carcaß?
Search result for

carcass

(32 entries)
(0.0448 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carcass-, *carcass*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carcass    [N] โครง (เช่น โครงเรือ)
carcass    [N] ร่างกายมนุษย์, Syn. body, corpse, remains
carcass    [N] สิ่งที่ไร้ค่า
carcass    [SL] ร่างใหญ่, See also: รูปร่างโต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carcassซาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcass; tire carcass; tire casing; tyre carcass; tyre casingโครงยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carcassGet your carcass out of here!

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carcass(คาร์'เคิส,คาร์'เคส) n. ซากศพ,ซากสัตว์,ร่างกายคน,โครงสร้าง -Conf. skeleton

English-Thai: Nontri Dictionary
carcass(n) ซากศพ,โครง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศพ    [N] corpse, See also: carcass, dead body, remains, stiff, cadaver, Example: เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพของผู้ต้องหาไปยังแผนกนิติเวชแล้ว, Count unit: ศพ, Thai definition: ร่างคนที่ตายแล้ว
ซากสัตว์    [N] carcass, See also: animal remains, carrion, Example: ถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยซากสัตว์ เหมือนมีใครลากเข้ามา, Count unit: ซาก, Thai definition: ร่างของสัตว์ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้าเดิม
ซาก    [N] carcass, See also: corpse, remains, dead body, Syn. ซากศพ, Example: นักโบราณคดีขุดพบซากไดโนเสาร์ที่จังหวัดขอนแก่น, Count unit: ซาก, Thai definition: ร่างของคน, พืช, สัตว์ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้า
อสุภ    [N] corpse, See also: carcass, remains, dead body, Syn. อสภ, ซากศพ, อาสภ, Example: อสุภเหล่านี้เน่าเปื่อยแล้ว, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
โครง[n.] (khrōng) EN: skeleton ; structure ; framework   FR: structure [f] ; ossature [f] ; charpente [f] ; squelette [m] ; carcasse [f]
ซาก[n.] (sāk) EN: carcass ; corpse ; remains ; dead body   FR: carcasse [f] ; dépouille [f] ; restes [mpl]
ซาก[n.] (sāk) EN: ruins ; remains   FR: débris [m] ; vestige [m] ; fragment [m] ; épave [f] ; carcasse [f] ; restes [mpl]
ซากสัตว์[n. exp.] (sāk sat) EN: carcass ; animal remains ; carrion   FR: carcasse [f] ; charogne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARCASS    K AA1 R K AH0 S
CARCASSES    K AA1 R K AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carcass    (n) (k aa1 k @ s)
carcasses    (n) (k aa1 k @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mantelreibung {f}carcass friction [Add to Longdo]
Roh- und Innenausbau {m}carcass and interior completion [Add to Longdo]
Leiche {f} | Leichen {pl}carcass | carcasses [Add to Longdo]
Kadaver {m} | Kadaver {pl}carcass | carcasses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーカス[, ka-kasu] (n) (1) carcass (inner body of a car tyre) (tire); (2) carcase [Add to Longdo]
[がら, gara] (n,n-pref) (1) (uk) (See 鶏がら) chicken bones (e.g. for soup); chicken carcass; (n) (2) (uk) poor-quality coke (coal); (suf) (3) (uk) left-overs; remnants [Add to Longdo]
鶏がら;鶏ガラ;鳥ガラ;鳥がら;鳥殻;鶏殻[とりがら(鶏がら;鳥がら;鳥殻;鶏殻);とりガラ(鶏ガラ;鳥ガラ), torigara ( niwatori gara ; tori gara ; tori kara ; niwatori kara ); tori gara ( niw] (n) (See 殻・がら・1) chicken bones; chicken carcass [Add to Longdo]
穢多(ateji)[えた, eta] (n) (vulg) (See 被差別部落民) one group comprising the lowest rank of Japan's Edo-period caste system (people whose work usually involved handling human bodies or animal carcasses) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carcass \Car"cass\ (k[aum]r"kas), n.; pl. {Carcasses}. [Written
   also {carcase}.] [F. carcasse, fr. It. carcassa, fr. L. caro
   flesh + capsa chest, box, case. Cf. {Carnal}, {Case} a
   sheath.]
   1. A dead body, whether of man or beast; a corpse; now
    commonly the dead body of a beast.
    [1913 Webster]
 
       He turned to see the carcass of the lion. --Judges
                          xiv. 8.
    [1913 Webster]
 
       This kept thousands in the town whose carcasses went
       into the great pits by cartloads.   --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   2. The living body; -- now commonly used in contempt or
    ridicule. "To pamper his own carcass." --South.
    [1913 Webster]
 
       Lovely her face; was ne'er so fair a creature.
       For earthly carcass had a heavenly feature.
                          --Oldham.
    [1913 Webster]
 
   3. The abandoned and decaying remains of some bulky and once
    comely thing, as a ship; the skeleton, or the uncovered or
    unfinished frame, of a thing.
    [1913 Webster]
 
       A rotten carcass of a boat.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) A hollow case or shell, filled with combustibles,
    to be thrown from a mortar or howitzer, to set fire to
    buldings, ships, etc.
    [1913 Webster]
 
       A discharge of carcasses and bombshells. --W. Iving.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carcass
   n 1: the dead body of an animal especially one slaughtered and
      dressed for food [syn: {carcase}, {carcass}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top