ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carcass

K AA1 R K AH0 S   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carcass-, *carcass*, carcas
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carcass[N] โครง (เช่น โครงเรือ)
carcass[N] ร่างกายมนุษย์, Syn. body, corpse, remains
carcass[N] สิ่งที่ไร้ค่า
carcass[SL] ร่างใหญ่, See also: รูปร่างโต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carcass(คาร์'เคิส,คาร์'เคส) n. ซากศพ,ซากสัตว์,ร่างกายคน,โครงสร้าง -Conf. skeleton

English-Thai: Nontri Dictionary
carcass(n) ซากศพ,โครง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carcassซาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcass; tire carcass; tire casing; tyre carcass; tyre casingโครงยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Carcass by Soutine. 1 925."ซากศพ" วาดโดยซูทีน ปี 1925 Mona Lisa Smile (2003)
You'd be better off leaving Dickenson's dead carcass in there.งั้นคุณก็ถอนตัวไป ปล่อยให้ ร่างของDivkensonอยู่ตรงนั้นต่อไป Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
Dog carcass in alley this morning. Tire tread on burst stomach.เมื่อเช้าหมาโดนรถทับในซอย ไส้แตกกระจาย Watchmen (2009)
I will personally rip out your eyes and shove them down your throat so you can see my claws tear your carcass open!ฉันจะควักลูกตาคุณแล้วก็ยัดมันลงคอคุณด้วยมือฉันเอง เห็นแล้วใช่มั้ยภาพที่ฉันแหวกท้องแกนะ! Alpha and Omega (2010)
One girl ate a pigeon, several others started worshipping a possum carcass as their lord.เด็กคนหนึ่งกินนกพิราบเป็นตัวๆ เริ่มที่จะบูชาซากดอกพอสซัมอย่างกับพระเจ้า Audition (2010)
And found a sheep carcass nearby.และยังเจอแพะอยู่ใกล้ๆแถวนั้น Trollhunter (2010)
Now, that monster that they've made, strap his carcass to it. Strap him to it!เอาล่ะ เอาศพมันไปใส่เครื่องยิง Ironclad (2011)
So I'm gonna have you string up this carcass in a tree.ดังนั้นผมจะมีสายที่คุณขึ้นซากนี้ในต้นไม้ We Bought a Zoo (2011)
The mighty Sheldor, level 85 blood elf, hero of the Eastern kingdoms, has been picked clean, like a carcass in the desert sun.เชลดอร์ผู้ยิ่งใหญ่ เลเวล 85 สายเลือดเอลฟ์ ผู้พิทักษ์แห่งราชอาณาจักรตะวันออก ได้ถูกเก็บกวาดเหมือนกับเศษซากในทะเลทราย The Zarnecki Incursion (2011)
Oh, here I am, dropping a turkey carcass in with the recycling.เพราะชั้นจะทิ้งซากไก่ ลงไปในถังนี้ Making the Connection (2011)
I wouldn't care to encounter his carcass ever again.ฉันไม่อยาก Open House (2011)
He'd slice a carcass from stem to stern in one swing, and then he'd go about carving through the muscle and the bone like brushstrokes on a canvas.เขาเฉือนเเผ่นเนื้อออกจากร่างด้วยการเเกว่งมีดอย่างเเรงเพียงครั้งเดียว เเละจากนั้นเขาก็ผ่าลงไประหว่างกล้ามเนื้อเเละกระดูก เหมือนกับสะบัดพู่กันลงบนผืนผ้าใบ Sex and Drugs (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carcassGet your carcass out of here!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศพ[N] corpse, See also: carcass, dead body, remains, stiff, cadaver, Example: เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพของผู้ต้องหาไปยังแผนกนิติเวชแล้ว, Count unit: ศพ, Thai definition: ร่างคนที่ตายแล้ว
ซากสัตว์[N] carcass, See also: animal remains, carrion, Example: ถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยซากสัตว์ เหมือนมีใครลากเข้ามา, Count unit: ซาก, Thai definition: ร่างของสัตว์ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้าเดิม
ซาก[N] carcass, See also: corpse, remains, dead body, Syn. ซากศพ, Example: นักโบราณคดีขุดพบซากไดโนเสาร์ที่จังหวัดขอนแก่น, Count unit: ซาก, Thai definition: ร่างของคน, พืช, สัตว์ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้า
อสุภ[N] corpse, See also: carcass, remains, dead body, Syn. อสภ, ซากศพ, อาสภ, Example: อสุภเหล่านี้เน่าเปื่อยแล้ว, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
โครง[n.] (khrōng) EN: skeleton ; structure ; framework   FR: structure [f] ; ossature [f] ; charpente [f] ; squelette [m] ; carcasse [f]
ซาก[n.] (sāk) EN: carcass ; corpse ; remains ; dead body   FR: carcasse [f] ; dépouille [f] ; restes [mpl]
ซาก[n.] (sāk) EN: ruins ; remains   FR: débris [m] ; vestige [m] ; fragment [m] ; épave [f] ; carcasse [f] ; restes [mpl]
ซากสัตว์[n. exp.] (sāk sat) EN: carcass ; animal remains ; carrion   FR: carcasse [f] ; charogne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARCASS K AA1 R K AH0 S
CARCASSES K AA1 R K AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carcass (n) kˈaːkəs (k aa1 k @ s)
carcasses (n) kˈaːkəsɪz (k aa1 k @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kadaver {m} | Kadaver {pl}carcass | carcasses [Add to Longdo]
Leiche {f} | Leichen {pl}carcass | carcasses [Add to Longdo]
Mantelreibung {f}carcass friction [Add to Longdo]
Roh- und Innenausbau {m}carcass and interior completion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーカス[, ka-kasu] (n) (1) carcass (inner body of a car tyre) (tire); (2) carcase [Add to Longdo]
[がら, gara] (n,n-pref) (1) (uk) (See 鶏がら) chicken bones (e.g. for soup); chicken carcass; (n) (2) (uk) poor-quality coke (coal); (suf) (3) (uk) left-overs; remnants [Add to Longdo]
鶏がら;鶏ガラ;鳥ガラ;鳥がら;鳥殻;鶏殻[とりがら(鶏がら;鳥がら;鳥殻;鶏殻);とりガラ(鶏ガラ;鳥ガラ), torigara ( niwatori gara ; tori gara ; tori kara ; niwatori kara ); tori gara ( niw] (n) (See 殻・がら・1) chicken bones; chicken carcass [Add to Longdo]
穢多(ateji)[えた, eta] (n) (vulg) (See 被差別部落民) one group comprising the lowest rank of Japan's Edo-period caste system (people whose work usually involved handling human bodies or animal carcasses) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carcass \Car"cass\ (k[aum]r"kas), n.; pl. {Carcasses}. [Written
   also {carcase}.] [F. carcasse, fr. It. carcassa, fr. L. caro
   flesh + capsa chest, box, case. Cf. {Carnal}, {Case} a
   sheath.]
   1. A dead body, whether of man or beast; a corpse; now
    commonly the dead body of a beast.
    [1913 Webster]
 
       He turned to see the carcass of the lion. --Judges
                          xiv. 8.
    [1913 Webster]
 
       This kept thousands in the town whose carcasses went
       into the great pits by cartloads.   --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   2. The living body; -- now commonly used in contempt or
    ridicule. "To pamper his own carcass." --South.
    [1913 Webster]
 
       Lovely her face; was ne'er so fair a creature.
       For earthly carcass had a heavenly feature.
                          --Oldham.
    [1913 Webster]
 
   3. The abandoned and decaying remains of some bulky and once
    comely thing, as a ship; the skeleton, or the uncovered or
    unfinished frame, of a thing.
    [1913 Webster]
 
       A rotten carcass of a boat.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) A hollow case or shell, filled with combustibles,
    to be thrown from a mortar or howitzer, to set fire to
    buldings, ships, etc.
    [1913 Webster]
 
       A discharge of carcasses and bombshells. --W. Iving.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carcass
   n 1: the dead body of an animal especially one slaughtered and
      dressed for food [syn: {carcase}, {carcass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top