ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rotund

R OW0 T AH1 N D   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rotund-, *rotund*, rotun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rotund[ADJ] อ้วนท้วน, See also: อ้วนกลม, ท้วม, Syn. fat, round, Ant. slim
rotund[ADJ] ดังกังวาน, Syn. rich sound
rotunda[N] ตึกหรือห้องที่เป็นทรงกลมโดยเฉพาะที่มีหลังคาโค้งกลม
rotundity[N] ความอ้วนท้วน, See also: ความอ้วนกลม, Syn. roundness, sphericity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rotund(โรเทินดฺ') adj. กลม,อ้วนกลม,ท้วม,เป็นวง,ทรงกลม,ดังกังวาล,ไพเราะ,กลมกล่อม
orotund(ออ'ระทันดฺ) adj. เกี่ยวกับเสียงที่ดังกังวาล ชัดเจน กลมกล่อม,น้ำท่วมทุ่ง,ฟุ่มเฟือย,เอิกเกริก., See also: orotundity n., Syn. resonant

English-Thai: Nontri Dictionary
rotund(adj) ใส(เสียง),อ้วน,ดังกังวาน,ไพเราะ
rotunda(n) ห้องโถงกลม,ตึกหลังคาทรงกลม
rotundity(n) ความใส,ความอ้วน,ความดังกังวาน,ความไพเราะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rotundเกือบกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's obvious that our rotund leader is channeling his sexual energies into the Buy More.มันชัดเจนว่าเจ้านายอ้วนท่วมของเรา กำลังเปลี่ยนบาย์มอร์ให้เป็นแบบใหม่ Chuck Versus the Suburbs (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้วนท้วน[v.] (uanthuan) EN: be plump ; be corpulent ; be fat ; be fleshy ; gain weight ; be chubby ; be rotund   
อ้วนท้วน[adj.] (uanthuan) EN: plump ; corpulent ; fat ; fleshy ; chubby ; rotund   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROTUND    R OW0 T AH1 N D
ROTUNDA    R OW0 T AH1 N D AH0
ROTUNDO    R OW0 T UW1 N D OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rotund    (j) rˈoutˈʌnd (r ou1 t uh1 n d)
rotunda    (n) rˈoutˈʌndə (r ou1 t uh1 n d @)
rotundas    (n) rˈoutˈʌndəz (r ou1 t uh1 n d @ z)
rotundly    (a) rˈoutˈʌndliː (r ou1 t uh1 n d l ii)
rotundity    (n) rˈoutˈʌndɪtiː (r ou1 t uh1 n d i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rotunde {f} [arch.]rotunda [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっくり;むくり[, mukkuri ; mukuri] (adv,adv-to,vs) (1) (rising) abruptly; (2) (むっくり only) plump; rotund [Add to Longdo]
ロタンダ;ロータンダ;ロウタンダ;ロトンダ[, rotanda ; ro-tanda ; routanda ; rotonda] (n) rotunda [Add to Longdo]
円ら[つぶら, tsubura] (adj-na,n) (uk) round; rotund [Add to Longdo]
円転[えんてん, enten] (adj-t,adv-to) orotund; smooth circular motion; spherical; rolling smoothly; (with) smooth circular motion [Add to Longdo]
蚊帳吊草;莎草[かやつりぐさ;しゃそう;カヤツリグサ, kayatsurigusa ; shasou ; kayatsurigusa] (n) (1) (uk) galingale (any plant of genus Cyperus, esp. species Cyperus microiria); (2) (しゃそう only) (See 浜菅) nut grass (Cyperus rotundus) [Add to Longdo]
丸々;丸丸[まるまる, marumaru] (adj-f,vs) (1) plump; rotund; chubby; (adv,adv-to) (2) entirely; completely; wholly; (P) [Add to Longdo]
丸々と太った;丸丸と太った[まるまるとふとった, marumarutofutotta] (adj-f) (See 丸々太った) rotund; plump; chubby [Add to Longdo]
丸々太った;丸丸太った[まるまるふとった, marumarufutotta] (adj-f) rotund; plump; chubby [Add to Longdo]
丸み(P);円み(P);円味;丸味[まるみ, marumi] (n) roundness; rotundity; (P) [Add to Longdo]
正円窓[せいえんそう, seiensou] (n) fenestra rotunda (of the ear) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rotund \Ro*tund"\, n.
   A rotunda. [Obs.] --Burke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rotund \Ro*tund"\, a. [L. rotundus. See {Round}, and cf.
   {Rotunda}.]
   1. Round; circular; spherical.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, complete; entire.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) orbicular, or nearly so. --Gray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rotund
   adj 1: spherical in shape
   2: (of sounds) full and rich; "orotund tones"; "the rotund and
     reverberating phrase"; "pear-shaped vowels" [syn: {orotund},
     {rotund}, {round}, {pear-shaped}]
   3: excessively fat; "a weighty man" [syn: {corpulent}, {obese},
     {weighty}, {rotund}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top