ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remorse

R AH0 M AO1 R S   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remorse-, *remorse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remorse[N] การสำนึกผิด, See also: ความเสียใจ, Syn. guilt, penitence, shame
remorse[N] ความสงสาร, See also: ความเห็นอกเห็นใจ, ความเห็นใจ, Syn. compassion, pity
remorseful[ADJ] ซึ่งสำนึกผิด
remorseless[ADJ] ซึ่งไม่สำนึกผิด, See also: ซึ่งไม่สงสาร, Syn. shameless, pitiless
remorselessly[ADV] อย่างไร้สำนึก, See also: อย่างไม่สงสาร, Syn. brutally
remorselessness[N] ความไม่สำนึกผิด, See also: ความไม่สงสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remorse(รีมอร์ส') n. ความสำนึกผิด,ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. compunction,sorrow
remorseful(รีมอร์ส'ฟูล) adj. สำนึกผิด,เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระไป, See also: remorsefully adv. remorsefulness n., Syn. regretful,sorry,repentant
remorseless(รีมอร์ส'ลิส) adj. ไม่สำนึกผิด,ไม่มีความปรานี,ไม่มีความสงสาร,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: remorselessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
remorse(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,ความสงสาร,ความเห็นใจ
remorseful(adj) สำนึกผิด,รู้สึกผิด,เสียใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And so I did what I did, and I got remorse about it.ผมทำอย่างที่กระทำไป และยังเสียใจอยู่ Casualties of War (1989)
But I also got remorse about talking at this trial.และผมก็เสียใจที่ ต้องมายืนให้การเช่นนี้ด้วย Casualties of War (1989)
You strike me as a particularly icy and remorseless man, Mr. Dufresne.คุณตีฉันเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำแข็งและไร้ความปราณีคนนาย Dufresne The Shawshank Redemption (1994)
In great remorse, she left that night and was never to be heard of again.มีข่าวลือหนาหู ว่าเธอจากไปในคืนนั้น และไม่ได้ยินข่าวเธออีกเลย Don Juan DeMarco (1994)
I removed my mask as a gesture of remorse but my it was to no avail.ผมถอดหน้ากากเพื่อสำนึกผิด แต่มันไม่ได้ผล Don Juan DeMarco (1994)
Uh, brother... you mustn't feel remorse.น้องรักของข้า อย่าได้รู้สึกผิดเลย Snow White: A Tale of Terror (1997)
Try feeling a little remorse.ลองรู้สึกผิดซักหน่อยมั๊ย Seven Years in Tibet (1997)
That's a sign of remorse.เป็นสัญลักษณ์ของความสำนึกผิด Extreme Aggressor (2005)
Why show remorse by taking the time to dress her but then dump her here?ทำไมถึงแสดงความสำนึกผิดโดยการแต่งตัวให้พวกเธอ แต่กลับเอาเธอมาทิ้งที่นี่ Extreme Aggressor (2005)
Justice will be dispensed by cannonade and cutlass, and all manner of remorseless pieces of metal.ความยุติธรรม จะถูกชำระด้วยกระสุนปืนใหญ่ ทั้งคมดาบ ด้วยบรรดาหลากศาสตราวุธ อย่างดุดัน และไร้ปราณี Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
- Without any remorse! - No remorse.จะไม่ปราณีเลย ไม่ปราณี Transformers (2007)
The Princess was well aware of his remorseless wickedness.เจ้าหญิงรับรู้ดีถึง ความโหดเหี้ยมของเขา Atonement (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remorseHe exhibited no remorse for his crime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเสียดาย[N] regret, See also: remorse, sorrow, Example: หลวงพ่อจำต้องหยุดการศึกษาไว้เพียงเท่านั้นด้วยความเสียดายแต่ได้ตั้งใจแน่วแน่ว่าหากปัญหาสายตาดีแล้วจะศึกษาต่อไป, Thai definition: การรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ควรได้ แต่ไม่ได้ ในสิ่งที่ควรทำ แต่ไม่ได้ทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสียดาย[n.] (khwām sīadāi) EN: regret ; remorse ; sorrow   
ลงคอ[adv.] (longkhø) EN: heartlessly ; without remorse ; hardheartedly ; shamelessly ; without compunction ; without a qualm   FR: sans remords ; sans scrupule
ตราบาป[n.] (trābāp) EN: remorse ; sense of guilt ; deep-rooting feeling of wrongdoing   FR: remords [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REMORSE    R AH0 M AO1 R S
REMORSEFUL    R AH0 M AO1 R S F AH0 L
REMORSELESS    R AH0 M AO1 R S L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remorse    (n) rˈɪmˈɔːs (r i1 m oo1 s)
remorseful    (j) rˈɪmˈɔːsfəl (r i1 m oo1 s f @ l)
remorseless    (j) rˈɪmˈɔːsləs (r i1 m oo1 s l @ s)
remorsefully    (a) rˈɪmˈɔːsfəliː (r i1 m oo1 s f @ l ii)
remorselessly    (a) rˈɪmˈɔːsləsliː (r i1 m oo1 s l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悔恨[huǐ hèn, ㄏㄨㄟˇ ㄏㄣˋ, ] remorse; repentance, #20,686 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewissensbiss {m} | Gewissensbisse {pl} | von Gewissensbissen gequältremorse | remorses | racked by remorse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悔悟[かいご, kaigo] (n,vs) remorse [Add to Longdo]
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P) [Add to Longdo]
済まなそう[すまなそう, sumanasou] (adj-na) (uk) sorry; apologetic; remorseful [Add to Longdo]
自責の念[じせきのねん, jisekinonen] (exp) guilty conscience; feelings of remorse; Agenbite of Inwit (book name) [Add to Longdo]
相済まない[あいすまない, aisumanai] (adj-i) very sorry; remorseful; apologetic; contrite [Add to Longdo]
相済まぬ[あいすまぬ, aisumanu] (exp) (arch) (See 相済む・あいすむ・2,相済まない・あいすまない) very sorry; remorseful; apologetic; contrite [Add to Longdo]
反省の色なし[はんせいのいろなし, hanseinoironashi] (exp,adj-f) showing no sign of remorse or regret [Add to Longdo]
翻然悔悟[ほんぜんかいご, honzenkaigo] (n,vs) to feel sudden remorse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remorse \Re*morse"\ (r?*m?rs"), n. [OE. remors, OF. remors,F.
   remords, LL. remorsus, fr. L. remordere, remorsum, to bite
   again or back, to torment; pref. re- re- + mordere to bite.
   See {Morsel}.]
   1. The anguish, like gnawing pain, excited by a sense of
    guilt; compunction of conscience for a crime committed, or
    for the sins of one's past life. "Nero will be tainted
    with remorse." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Sympathetic sorrow; pity; compassion.
    [1913 Webster]
 
       Curse on the unpardoning prince, whom tears can draw
       To no remorse.            --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       But evermore it seem'd an easier thing
       At once without remorse to strike her dead.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Compunction; regret; anguish; grief; compassion. See
     {Compunction}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remorse
   n 1: a feeling of deep regret (usually for some misdeed) [syn:
      {compunction}, {remorse}, {self-reproach}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top