Search result for

mutter

(90 entries)
(1.2446 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mutter-, *mutter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutter[VI] บ่น, See also: บ่นอุบอิบ, พร่ำบ่น, พูดจู้จี้, Syn. murmur, grumble, complain
mutter[N] การบ่น, See also: การบ่นอุบอิบ, การพร่ำบ่น, การพูดจู้จี้, Syn. murmur, grumble, complaint
mutterer[N] ผู้บ่น, See also: ผู้พึมพำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mutter(มัท'เทอะ) v. (การ) พูดพึมพำ,บ่น., See also: mutterer n. mutteringly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
mutter(vi) พูดพึมพำ,บ่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Go back to your muttering and see if I care.เชิญนั่งบ่นไปคนเดียวเหอะ จะไม่สนเลยสักนิด Inkheart (2008)
(CARL MUTTERING)(CARL MUTTERING) Up (2009)
I doubt it, since he walks around muttering to her ghost.ฉันไม่แน่ใจนัก ตั้งแต่เขาเดินไปมาและพร่ำบ่นกับวิญญาณเธอ Connect! Connect! (2009)
Yeah, she wakes up last night, mutters, "Vampire," and passes out.อืม... แปลกจัง ฉันคิดว่า เมื่อคืนเธอคงดื่มไปมาก The Night of the Comet (2009)
No. He just muttered something about my childhood.ไม่เลย เขาแค่พึมพำอะไรซักอย่างเกี่ยวกับวัยเด็กของฉัน Of Human Action (2009)
- what? [judges muttering]อะไรนะยะ? Advanced Criminal Law (2009)
And who gives this man to this woman? I do. (ALL muttering)[ทั้งคู่จะตกลงกันใหม่? Our Family Wedding (2010)
[Shocked muttering].. Take It! (2010)
What do you keep muttering about?ทำไมพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย? Episode #1.14 (2010)
(slurred muttering)(เสียงในลำคอ) Blame It on the Alcohol (2011)
A creepy, pathetic, terrified mess, muttering to herself in the corner.น่าแขยง น่าสมเพท กระเซอะกระเซิง พึมพัมกับตัวเองในมุมห้อง And When I Die (2011)
I'm Amy. [ Muttering ] [ Keys clatter ]ฉันเอมี่ โอ้ บ้าจริง The Girl Next Door (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mutterHe muttered a curse.
mutterHe muttered complaints against the school.
mutterShe is muttering to herself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งึมงำ[V] mutter, See also: murmur, grumble, Syn. พึมพำ, บ่นงึมงำ, บ่นพึมพำ, Example: ชายแก่บ่นงึมงำแล้วก็ชะงักเมื่อมีเสียงหงุดหงิดไม่แพ้กันแทรกขึ้นมา, Thai definition: เสียงพูดหรือบ่นพึมพำ
พำพึม[V] murmur, See also: mutter, Syn. พึมพำ, พำๆ พึมๆ, Example: เขาพำพึมอะไรอยู่ในคอฟังไม่รู้เรื่องเลย, Thai definition: ทำเสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
พึม[ADV] mutteringly, See also: mumblingly, Syn. พึมพำ, พึมๆ พำๆ, Example: เขาบ่นพึมว่า โชคไม่เข้าข้างเขา, Thai definition: เสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
พึมพำ[V] mumble, See also: mutter, murmur, Syn. งึมงำ, พึมๆ พำๆ, Example: หล่อนได้ยินเขาพึมพำอยู่คนเดียว, Thai definition: เสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
บ่น[V] mutter, See also: grumble, murmur, complain, Syn. พร่ำบ่น, จู้จี้, Example: เดี๋ยวนี้ทำไมเจ้านายบ่นลูกน้องทุกวัน วันละเรื่องสองเรื่อง, Thai definition: พูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ
กระหมุบกระหมิบ[V] mutter, See also: mumble, Syn. ขมุบขมิบ, หมุบหมิบ, Example: ผู้เฒ่ากระหมุบกระหมิบริมฝีปากเหมือนกำลังท่องคาถา, Thai definition: ทำปากเม้มเข้าเม้มออก
กะหลีกะหลอ[ADV] mutter, See also: talk in whisper, occupied with endless whispers in love, Example: หนุ่มสาวคู่นั้นกะหลีกะหลอกันใต้ต้นไม้, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางหรือพูดจาประจบประแจงอย่างไม่น่าดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain   FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
กระซิบ[v.] (krasip) EN: whisper ; talk in a whisper ; speak in each other's ear ; murmur ; mutter   FR: murmurer ; chuchoter ; parler à voix basse ; chuchoter à l'oreille ; susurrer ; marmonner
งึมงำ[v.] (ngeum-ngam) EN: murmur ; mutter ; grumble   FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner
อ้อมแอ้ม[v.] (øm-aēm) EN: mutter ; mumble   FR: marmonner
พึมพำ[v.] (pheumpham) EN: mumble ; mutter ; murmur ; grumble ; complain   FR: marmonner ; ronchonner
พูดงึมงำ[v.] (phūt ngeum-ngam) EN: murmur ; mutter ; grumble   FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner

CMU English Pronouncing Dictionary
MUTTER    M AH1 T ER0
MUTTERS    M AH1 T ER0 Z
MUTTERED    M AH1 T ER0 D
MUTTERING    M AH1 T ER0 IH0 NG
MUTTERINGS    M AH1 T ER0 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mutter    (v) (m uh1 t @ r)
mutters    (v) (m uh1 t @ z)
muttered    (v) (m uh1 t @ d)
mutterer    (n) (m uh1 t @ r @ r)
mutterers    (n) (m uh1 t @ r @ z)
muttering    (v) (m uh1 t @ r i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Mutter(n) |die, pl. Mütter| แม่
Muttersprache(n) |die, pl. Muttersprachen| ภาษาแม่, See also: A. die Fremdsprache

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mutter {f} | Mütter {pl} | werdende Mutter {f} | Mutter von drei Kindernmother | mothers | mother-to-be; expectant mother | mother of three [Add to Longdo]
Mutter {f}; Schraubenmutter {f} (zur Schraube) [techn.] | lockere Mutter | selbstsichernde Mutter | unverlierbare Mutter {f}nut; screw-nut | loose nut | self-locking nut; clinch nut | captive nut [Add to Longdo]
Mutterband {n}; Systemband {n}master tape [Add to Longdo]
Mutterboden {m}; Muttererde {f} | Abtragen von Mutterbodentopsoil | topsoil stripping [Add to Longdo]
Mutterdiskette {f}; Systemdiskette {f}master diskette [Add to Longdo]
Muttergesellschaft {f}parent company [Add to Longdo]
Muttergewindebohrer {m}nut tap [Add to Longdo]
Mutterherz {n}mother's heart [Add to Longdo]
Mutterinstinkt {m}maternal instinct [Add to Longdo]
Mutterkomplex {m}mother fixation [Add to Longdo]
Mutterkorn {n}ergot [Add to Longdo]
Mutterkraut {n} [bot.]feverfew [Add to Longdo]
Mutterkuchen {m}; Plazenta {f} [anat.]placenta [Add to Longdo]
Mutterland {n} | Mutterländer {pl}mother country | mother countries [Add to Longdo]
Mutterland {n}motherland [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ぶつくさ[, butsukusa] (adv) moaning; muttering; complaining [Add to Longdo]
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
むにゃむにゃ;もにゃもにゃ[, munyamunya ; monyamonya] (adv) mumbling; incomprehensible muttering; talking with food in one's mouth; talking in sleep [Add to Longdo]
世迷言[よまいごと, yomaigoto] (n) grumbling; muttering; nonsense [Add to Longdo]
独りごちる;独り言ちる(iK);一人ごちる(iK)[ひとりごちる, hitorigochiru] (v1) (See 独り言つ) to talk to oneself; to mutter [Add to Longdo]
独り言つ[ひとりごつ, hitorigotsu] (v5t,vi) to talk to oneself; to mutter [Add to Longdo]
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (uk) to mumble; to mutter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低语[dī yǔ, ㄉㄧ ㄩˇ, / ] mutter [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] mutter [Add to Longdo]
[nāng, ㄋㄤ, ] muttering, indistinct speech [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お母さん[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
[ちち, chichi] Muttermilch, Brust [Add to Longdo]
[はは, haha] Mutter [Add to Longdo]
母乳[ぼにゅう, bonyuu] Muttermilch [Add to Longdo]
母国語[ぼこくご, bokokugo] Muttersprache [Add to Longdo]
母子[ぼし, boshi] Mutter_und_Kind [Add to Longdo]
母胎[ぼたい, botai] Mutterleib [Add to Longdo]
母親[ははおや, hahaoya] Mutter [Add to Longdo]
聖母[せいぼ, seibo] Mutter_Gottes, Heilige_Jungfrau_Maria [Add to Longdo]
[ろう, rou] MUTTERLEIB, GEBAERMUTTER, UTERUS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mutter \Mut"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Muttered}; p. pr. & vb.
   n. {Muttering}.] [Prob. of imitative origin; cf. L. muttire,
   mutire.]
   1. To utter words indistinctly or with a low voice and lips
    partly closed; esp., to utter indistinct complaints or
    angry expressions; to grumble; to growl.
    [1913 Webster]
 
       Wizards that peep, and that mutter.  --Is. viii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
       Meantime your filthy foreigner will stare,
       And mutter to himself.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To sound with a low, rumbling noise.
    [1913 Webster]
 
       Thick lightnings flash, the muttering thunder rolls.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mutter \Mut"ter\, v. t.
   To utter with imperfect articulations, or with a low voice;
   as, to mutter threats. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mutter \Mut"ter\, n.
   Repressed or obscure utterance.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mutter
   n 1: a low continuous indistinct sound; often accompanied by
      movement of the lips without the production of articulate
      speech [syn: {mutter}, {muttering}, {murmur}, {murmuring},
      {murmuration}, {mussitation}]
   2: a complaint uttered in a low and indistinct tone [syn:
     {grumble}, {grumbling}, {murmur}, {murmuring}, {mutter},
     {muttering}]
   v 1: talk indistinctly; usually in a low voice [syn: {mumble},
      {mutter}, {maunder}, {mussitate}]
   2: make complaining remarks or noises under one's breath; "she
     grumbles when she feels overworked" [syn: {murmur}, {mutter},
     {grumble}, {croak}, {gnarl}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 mutter
  vt.
 
   To quietly enter a command not meant for the ears, eyes, or fingers of
   ordinary mortals. Often used in ?mutter an {incantation}?. See also
   {wizard}.
 
   N
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mutter [mutr] (n) , s.(m )
   mom; mommy; mother; nut
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top