ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maunder

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maunder-, *maunder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maunder[VI] พูดเรื่อยเจื้อย, See also: พูดไร้จุดหมาย, พูดไม่รู้เรื่อง, Syn. digress, depart, Ant. proceed
maunder[VT] พูดเรื่อยเจื้อย, See also: พูดไร้จุดหมาย, พูดไม่รู้เรื่อง
maunderer[N] คนพูดเรื่อยเจื้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maunder(มอน'เดอะ) vi. พูดเพ้อเจ้อ,พูดพล่อย,ไป ๆ มา ๆ อย่างไร้จุดหมาย,กระทำอย่างกับใจไม่อยู่กับตัว., See also: maunderer n., Syn. grumble

English-Thai: Nontri Dictionary
maunder(vi) พูดเพ้อเจ้อ,พูดพล่อย

CMU English Pronouncing Dictionary
MAUNDERING M AO1 N D ER0 IH0 NG
MAUNDERINGS M AO1 N D ER0 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maunder (v) mˈɔːndər (m oo1 n d @ r)
maunders (v) mˈɔːndəz (m oo1 n d @ z)
maundered (v) mˈɔːndəd (m oo1 n d @ d)
maundering (v) mˈɔːndərɪŋ (m oo1 n d @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maunder \Maund"er\, v. t.
   To utter in a grumbling manner; to mutter.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maunder \Maund"er\, n.
   A beggar. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maund \Maund\, Maunder \Maund"er\, v. i. [Cf. F. mendier to beg,
   E. mendicant.]
   1. To beg. [Obs.] --B. Jonson. Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. To mutter; to mumble; to grumble; to speak indistinctly or
    disconnectedly; to talk incoherently.
    [1913 Webster]
 
       He was ever maundering by the how that he met a
       party of scarlet devils.       --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maunder
   v 1: wander aimlessly
   2: talk indistinctly; usually in a low voice [syn: {mumble},
     {mutter}, {maunder}, {mussitate}]
   3: speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly
     [syn: {chatter}, {piffle}, {palaver}, {prate}, {tittle-
     tattle}, {twaddle}, {clack}, {maunder}, {prattle}, {blab},
     {gibber}, {tattle}, {blabber}, {gabble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top