ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chasten

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chasten-, *chasten*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chasten(vt) ตำหนิอย่างรุนแรง
chasten(vt) ทำให้รุนแรงน้อยลง, See also: ทำให้อ่อนลง, Syn. moderate, temper
chasten(vt) ลงโทษ, See also: ทำโทษ, Syn. chastise, punish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chasten(เช'เซิน) { chastened, chastening, chastens } vt. ตักเตือน, สั่งสอน, ลงโทษ, สกัด, ระงับ, ทำให้บริสุทธิ์, ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chasten(vt) เฆี่ยนตี, ลงโทษ, สั่งสอน, ตักเตือน

WordNet (3.0)
chasten(v) restrain, Syn. temper, moderate
chasteness(n) lack of ornamentation, Syn. simpleness, restraint, simplicity
chastise(v) censure severely, Syn. castigate, objurgate, chasten, correct
tame(v) correct by punishment or discipline, Syn. subdue, chasten

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Chasten

v. t. [ imp. & p. p. Chastened p. pr. & vb. n. Chastening. ] [ OE. chastien, OF. Chastier, F. Ch&unr_;tier, fr. L. castigare to punish, chastise; castus pure + agere to lead, drive. See Chaste, Act, and cf. Castigate, Chastise. ] 1. To correct by punishment; to inflict pain upon the purpose of reclaiming; to discipline; as, to chasten a son with a rod. [ 1913 Webster ]

For whom the Lord loveth he chasteneth. Heb. xii. 6. [ 1913 Webster ]

2. To purify from errors or faults; to refine. [ 1913 Webster ]

They [ classics ] chasten and enlarge the mind, and excite to noble actions. Layard.

Syn. -- To chastise; punish; correct; discipline; castigate; afflict; subdue; purify. To Chasten, Punish, Chastise. To chasten is to subject to affliction or trouble, in order to produce a general change for the better in life or character. To punish is to inflict penalty for violation of law, disobedience to authority, or intentional wrongdoing. To chastise is to punish a particular offense, as with stripes, especially with the hope that suffering or disgrace may prevent a repetition of faults. [ 1913 Webster ]

Chastened

a. Corrected; disciplined; refined; purified; toned down. Sir. W. Scott. [ 1913 Webster ]

Of such a finished chastened purity. Tennyson. [ 1913 Webster ]

Chastener

n. One who chastens. [ 1913 Webster ]

Chasteness

n. 1. Chastity; purity. [ 1913 Webster ]

2. (Literature & Art) Freedom from all that is meretricious, gaudy, or affected; as, chasteness of design. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"As many as I love, I rebuke and chasten". Revelation 3:19."และเท่ากับที่ะเรารักเราจะตักเตือนและลงโทษ" Revelation 3: 21 Grams (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั่งสอน(v) teach someone a lesson, See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct, Syn. ให้บทเรียน, Example: หากไม่สั่งสอนเสียบ้าง พวกนี้ก็จะเหิมเกริม เที่ยวก่อความเดือดร้อนแก่สุจริตชนอยู่ร่ำไป, Thai Definition: ทำให้หลาบจำ
สั่งสอน(v) teach someone a lesson, See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct, Syn. ให้บทเรียน, Example: หากไม่สั่งสอนเสียบ้าง พวกนี้ก็จะเหิมเกริม เที่ยวก่อความเดือดร้อนแก่สุจริตชนอยู่ร่ำไป, Thai Definition: ทำให้หลาบจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนาบ[khanāp] (v) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke  FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
หลาบจำ[lāpjam] (v) EN: be chastened  FR: se souvenir de la leçon
ลงทัณฑ์[longthan] (v) EN: punish ; penalize ; chasten ; put under a bond of good behaviour  FR: punir ; sanctionner
สั่งสอน[sangsøn] (v) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct  FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
chasten
chastened

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chasten
chastens
chastened
chastening

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top