Search result for

wrest

(79 entries)
(0.067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrest-, *wrest*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrest    [VT] แย่งชิง, See also: ยื้อแย่ง, ฉก, ฉวย, ฉกฉวย, Syn. wrench
wrester    [N] นักมวยปล้ำ
wrestle    [VI] ปล้ำ, See also: ต่อสู้กันอุตลุด, ฟัด, Syn. grapple
wrestle    [VT] ปล้ำ, See also: ฟัดหรือต่อสู้, ฟัด
wrestle    [N] มวยปล้ำ
wrestle    [N] การต่อสู้ดิ้นรน, Syn. struggle
wrest off    [PHRV] กระชากจาก, See also: ดึงจาก, Syn. wrench from, wench off
wrest pin    [N] หลักสำหรับขึงสายเปียโนหรือขิม, See also: หลักขึงสายดนตรี
wrestling    [N] กีฬามวยปล้ำ
wrestling    [N] การต่อสู้กันอุตลุด, See also: การฟัดกันอุตลุด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wrestling มวยปล้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wrestTwo hundred fifty kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler.
wrestJohn is wrestling with Tom.
wrestThe wrestler weighs over 200 kilograms.
wrestThe wrestler has a formidable grip.
wrestThe wrestler had his right leg broken in a bout.
wrestThe composer is wrestling with the new music.
wrestAs I entered a tearoom, I found two young men watching a wrestling match on television.
wrestAs I entered a tearoom found two young men watching a wrestling match on television.
wrestYour sister enjoys watching sumo wrestling on TV.
wrestYou look tiny next to a sumo wrestler.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrest(เรสทฺ) vt.,n. (การ) บิด,ขัน,ขันชะเนาะ,ดึง,กระชาก,แย่ง,พราก,เอาไปโดยการใช้แรง, See also: wrester n.
wrest pinn. หลักขึงสายเปียโนหรือขิม
wrestle(เรส'เซิล) vi.,vt.,n. (การ) ปล้ำ,ปลุกปล้ำ,ปล้ำกันอุตลุด,ต่อสู้กันอุตลุด, See also: wrestler n., Syn. contend
wrestling(เรส'ลิง) n. กีฬามวยปล้ำ,การปลุกปล้ำ,การต่อสู้กันอุตลุด,การต่อสู้ดิ้นรน, Syn. struggling,contest
wrestling-matchn. การแข่งมวยปล้ำ
indain wrestingมวยปล้ำแบบหนึ่งที่คู่ต่อสู้นอนกลับหัว กลับหางกัน แล้วทำการเกี่ยวขาคู่ต่อสู้ไม่ให้คู่ต่อสู้นอนราบบนพื้นได้

English-Thai: Nontri Dictionary
wrest(vt) บิด,ดึงไป,ขัน,กระชาก,แย่ง,ฉุด
wrestle(vi) เล่นมวยปล้ำ,ปลุกปล้ำ,ต่อสู้ดิ้นรน
wrestler(n) นักมวยปล้ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็ม    [N] Wrestling Half-Beak, See also: Dermogenus pusillus, Syn. ปลาเข็ม, ปลากระทุงเหว, Example: พี่ชี้ให้ดูปลาเข็มที่ว่ายอยู่เป็นฝูงบนผิวน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิด Dermogenys pusillus ในวงศ์ Hemiramphidae ปากล่างยื่นยาวแหลม ลำตัวกลมเรียวยาวคล้ายเข็ม ขอบหางกลม ยาวไม่เกิน 8 เซนติเมตร ออกลูกเป็นตัว พบว่ายตามผิวน้ำในแหล่งน้ำนิ่งทั่วไป
ตะลุมบอน    [V] wrestle with, See also: tussle with, scuffle, buffet, charge, free fight, make a bayonet charge, engage in a hand, Syn. ต่อสู้, รบ, Example: พอปืนใหญ่หยุดยิงทหารก็เข้าตะลุมบอน, Thai definition: ต่อสู้กันด้วยอาวุธอย่างชุลมุน, ต่อสู้กันอย่างชุลมุน
มวยปล้ำ    [N] wrestling, Example: คืนนี้มีการแข่งขันมวยปล้ำจากต่างประเทศ, Count unit: คู่, Thai definition: กีฬาต่อสู้ด้วยมือเปล่าอย่างหนึ่ง คู่ต่อสู้ต้องพยายามทำให้อีกฝ่ายล้มลงจนไหล่ด้านหลังทั้ง 2 ข้างแตะพื้น
การกระชาก    [N] dragging off, See also: wresting away, Syn. การกระโชก, การดึง, การกระตุก, Example: ขโมยวิ่งราวทรัพย์โดยการกระชากสร้อยคอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิง[v.] (ching) EN: snatch ; seize ; wrest ; grab ; usurp ; capture   FR: arracher ; ravir ; saisir ; s'emparer de
ชิงอำนาจการเมือง[v. exp.] (ching amnāt kānmeūang) EN: wrest political power ; seize political power   FR: s'emparer du pouvoir politique
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away   FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; saisir
ฉกฉวย[v.] (chokchuay) EN: seize ; grab ; take ; wrest ; snatch ; catch ; grasp   FR: saisir
ฉวย[v.] (chūay) EN: snatch ; grab ; catch ; seize ; take away ; grasp ; wrest   FR: saisir ; attraper
ฟัด[v.] (fat) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend   FR: secouer ; malmener
เข็ม[n.] (khem) EN: Wrestling Half-Beak   
มวยปล้ำ[n.] (mūayplam) EN: wrestling   FR: lutte (libre) [f] ; catch [m]
ปล้ำ[v.] (plam) EN: struggle (with) ; wrestle (with) ; grapple (with) ; fight   FR: lutter au corps à corps
แย่ง[v.] (yaēng) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch   FR: accaparer ; s'approprier

CMU English Pronouncing Dictionary
WREST    R EH1 S T
WRESTED    R EH1 S T AH0 D
WRESTLE    R EH1 S AH0 L
WRESTLES    R EH1 S AH0 L Z
WRESTLER    R EH1 S L ER0
WRESTLER    R EH1 S AH0 L ER0
WRESTLED    R EH1 S AH0 L D
WRESTING    R EH1 S T IH0 NG
WRESTLERS    R EH1 S L ER0 Z
WRESTLERS    R EH1 S AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrest    (v) (r e1 s t)
wrests    (v) (r e1 s t s)
wrested    (v) (r e1 s t i d)
wrestle    (v) (r e1 s l)
wresting    (v) (r e1 s t i ng)
wrestled    (v) (r e1 s l d)
wrestler    (n) (r e1 s l @ r)
wrestles    (v) (r e1 s l z)
wrestlers    (n) (r e1 s l @ z)
wrestling    (v) (r e1 s l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんこ型[あんこがた, ankogata] (n) sumo wrestler with a big belly [Add to Longdo]
ちゃんこ屋[ちゃんこや, chankoya] (n) chanko restaurant, often owned by former sumo wrestler [Add to Longdo]
もぎ取る;捥ぎ取る[もぎとる, mogitoru] (v5r) (uk) to pluck off; to pick; to break or tear off; to wrest (away from); to wrench free; to snatch (away) [Add to Longdo]
アームレスリング[, a-muresuringu] (n) (1) (See 腕相撲) arm wrestling; (vs) (2) to arm wrestle [Add to Longdo]
エレベーター力士[エレベーターりきし, erebe-ta-rikishi] (n) sumo wrestler that keeps going up and down the rankings [Add to Longdo]
グラウンドレスリング[, guraundoresuringu] (n) ground wrestling [Add to Longdo]
グレコローマン[, gurekoro-man] (n) Greco-Roman (style of wrestling) [Add to Longdo]
サンボ[, sanbo] (n) (abbr) self-defence (defense) (type of wrestling) (rus [Add to Longdo]
スタンドレスリング[, sutandoresuringu] (n) stand wrestling [Add to Longdo]
タッグマッチ[, taggumacchi] (n) tag-team match (wrestling) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摔角[shuāi jiǎo, ㄕㄨㄞ ㄐㄧㄠˇ, ] wrestle; wrestling [Add to Longdo]
角力[jué lì, ㄐㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, ] wrestling; a trial of strength [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrest \Wrest\, v. t. [imp. & p. p. {Wrested}; p. pr. & vb. n.
   {Wresting}.] [OE. wresten, AS. wr?stan; akin to wr?? a
   twisted band, and wr[imac]?n to twist. See {Writhe}.]
   [1913 Webster]
   1. To turn; to twist; esp., to twist or extort by violence;
    to pull of force away by, or as if by, violent wringing or
    twisting. "The secret wrested from me." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Our country's cause,
       That drew our swords, now secret wrests them from
       our hand.               --Addison.
    [1913 Webster]
 
       They instantly wrested the government out of the
       hands of Hastings.          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn from truth; to twist from its natural or proper
    use or meaning by violence; to pervert; to distort.
    [1913 Webster]
 
       Wrest once the law to your authority. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt not wrest the judgment of thy poor. --Ex.
                          xxiii. 6.
    [1913 Webster]
 
       Their arts of wresting, corrupting, and false
       interpreting the holy text.      --South.
    [1913 Webster]
 
   3. To tune with a wrest, or key. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrest \Wrest\, n.
   1. The act of wresting; a wrench; a violent twist; hence,
    distortion; perversion. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Active or moving power. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. A key to tune a stringed instrument of music.
    [1913 Webster]
 
       The minstrel . . . wore round his neck a silver
       chain, by which hung the wrest, or key, with which
       he tuned his harp.          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. A partition in a water wheel, by which the form of the
    buckets is determined.
    [1913 Webster]
 
   {Wrest pin} (Piano Manuf.), one of the pins around which the
    ends of the wires are wound in a piano. --Knight.
 
   {Wrest plank} (Piano Manuf.), the part in which the wrest
    pins are inserted.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrest
   v 1: obtain by seizing forcibly or violently, also
      metaphorically; "wrest the knife from his hands"; "wrest a
      meaning from the old text"; "wrest power from the old
      government"

Are you satisfied with the result?

Go to Top