ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

global

G L OW1 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -global-, *global*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
global governance(n) โลกาภิบาล
global planning(n) การวางแผนระดับสากล
globalization(n) โลกาภิวัตน์, See also: localization

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
global(adj) ซึ่งมีรูปร่างกลม, See also: กลมเหมือนโลก, Syn. earthly
global(adj) โดยรวม, See also: ทั่วโลก, กว้างๆ, Syn. worldwide
globalise(vt) ทำให้กระจายไปทั่วโลก, See also: เปลี่ยนแปลงทั่วโลก, Syn. generalize, internationalize
globalize(vt) ทำให้กระจายไปทั่วโลก, See also: เปลี่ยนแปลงทั่วโลก, Syn. generalize, internationalize
globalisation(n) โลกาภิวัตน์, See also: โลกานุวัตร, การแพร่หลายไปทั่วโลก
globalization(n) โลกาภิวัตน์, See also: โลกานุวัตร, การแพร่หลายไปทั่วโลก
global warming(n) ความร้อนขึ้นของบรรยากาศโลก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
global(โกล'เบิล) adj. ทั่วโลก,ทั้งโลก,ทั้งหมด,เป็นรูปโลก., Syn. universal, worldwide
global variableตัวแปรส่วนกลางตัวแปรที่เรียกใช้ได้จากทุก ๆ ซับรูทีน (subroutine) ในโปรแกรมหลักเดียวกันดู local variable เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
globalครอบคลุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
global policyกรมธรรม์คุ้มครองรวม มีความหมายเหมือนกับ blanket policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
global positioning system (GPS)ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (จีพีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
global propertyสมบัติวงกว้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
global radiationรังสีรวม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
global system for mobile communications (GSM)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
global tectonics; geotectonics; tectonicsธรณีแปรสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
global variableตัวแปรส่วนกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
global warmingการอุ่นขึ้นของโลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
global warmthความอบอุ่นของโลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Global Commission on International Migrationคณะกรรมาธิการว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่าง ประเทศ [การทูต]
Global environmental changeการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global Positioning Systemระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global Positioning Systemระบบหาตำแหน่ง, Example: ระบบสำหรับใช้หาตำแหน่งของผิวโลกโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแล้วคำนวณหาจุดพิกัดบนผิวโลก [สิ่งแวดล้อม]
Global Positioning Systemระบบวัดพิกัดภูมิศาสตร์ [TU Subject Heading]
Global Positioning SystemGlobal Positioning System, ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (จีพีเอส) [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Global radiationการแผ่รังสีของโลก [อุตุนิยมวิทยา]
global radiation, total solar radiationรังสีรวมจากดวง อาทิตย์ [อุตุนิยมวิทยา]
Global system for mobile communicationsการสื่อสารระบบจีเอสเอ็ม [TU Subject Heading]
Global system for moble communicationจีเอสเอ็ม (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
globalglobal
global positioning system(n) GPS (global positioning system) จีพีเอส (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลตำแหน่งโลก คือ จีพีเอส ที่ทำให้เราทราบค่าตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ของโลก โดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณคือ อุปกรณ์จีพีเอส ดาวเทียมกำหนดตำแหน่งบนโลก มีอยู่สามค่ายคือ 1. NAVSTAR เป็นของประเทศอเมริกา 2. GLONASS เป็นของประเทศรัสเซีย 3. GALILEO เป็นของยุโรป แต่ที่เราใช้สัญญาณในปัจจุบันด้วย จีพีเอสที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนั้นใช้ของ NAVSTAR แต่เรานิยมเรียกของค่ายนี้ว่า ดาวเทียมจีพีเอส

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What began locally... has now broken out into a global epidemic.เหตุที่เริ่มจากจุดเล็กๆในเมืองเมืองหนึ่ง ขณะนี้ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก In the Mouth of Madness (1994)
The universe of numbers that represents the global economy.ตัวเลขจำนวนมหาศาลที่แสดงถึงเศรษฐกิจมหภาค Pi (1998)
A universe of numbers that represents the global economy.ตัวเลขจำนวนมหาศาล ที่แสดงถึงเศรษฐกิจมหภาค มือคนเป็นล้านคนทำงาน Pi (1998)
...no matter how global a perspective we take the 21st century will bring many problems and the ability to solve them......ไม่สำคัญว่าโลกจะมองอย่างไร เราจะต้อง... ...ศตวรรษที่ 21 จะนำมาปัญหามามากมาย... ...และเราจะต้องแก้ไขมัน... April Story (1998)
Global warming.ที่โลกอุ่นๆไง. Ice Age (2002)
Growing concern over widespread outages in the global digital network have prompted rumors of a new computer super-virus.ความวิตกกังวล ในเรื่องการชะงักงัน ในเครือข่ายดิจิตอลทั่วโลก ส่งผลให้เกิดข่าวลือ เรื่องซูปเปอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Skynet is assuming control over global communications in preparation for its attack.สกายเน็ตเข้าครอบคลุม การสื่อสารทั่วโลก เพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการโจมตี Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Go become a mafia gangster, and form a global gang.ไปเป็นมาเฟียเลย แล้วไปเป็นแก๊งค์ระดับโลก My Tutor Friend (2003)
If this goes unchallenged in the world community within less than 10 years a handful of global companies will own directly or through license the actual genes that make up the evolution of our species.ถ้ายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ในชุมชนโลก ภายในไม่ถึง 10 ปี บรรษัทข้ามชาติหยิบมือหนึ่งจะเป็นเจ้าของ The Corporation (2003)
In a world economy where information is filtered by global media corporations keenly attuned to their powerful advertisers who will defend the publics right to know?ในระบบเศรษฐกิจโลกที่ข่าวสารถูกกลั่นกรอง โดยบรรษัทสื่อมวลชนข้ามชาติ ที่คอยเอาใจผู้ซื้อโฆษณาอันทรงอิทธิพล The Corporation (2003)
Corporations have gone global and by going global the governments have lost some control over corporations regardless of whether the corporation can be trusted or can not be trusted governments today do not have over the corporations the power that they hadบรรษัทก้าวไปสู่ระดับโลกและการก้าวไปอยู่ในระดับโลก ทำให้รัฐบาลสูญเสียการควบคุมต่อบรรษัทไปบางส่วน ไม่ว่าบรรษัทนั้นจะน่าไว้วางใจ The Corporation (2003)
Or because they've suddenly read a book about transcendental meditation and global morality.หรือเพราะบังเอิญพวกเขาได้อ่านหนังสือ เกี่ยวกับฌานสมาบัติและศีลธรรมระดับโลก The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
globalA global crisis is at hand.
globalAir pollution is a serious global problem.
globalBecause of global warming, it's starting to melt in some parts of Alaska.
globalGlobal agricultural output was expanding.
globalGlobal climatic changes may have been responsible for the extinction of the dinosaurs.
globalGlobal warming can cause serious problems for wild animals, too.
globalGlobal warming will change the patterns of the weather world-wide.
globalI'm worried about the global warming trend.
globalIt is said that global warming is directly related to carbon dioxide emissions.
globalJapan's money power has a global reach now.
globalMost important of all, the brain needs global reentry pathways connecting these anatomical structures.
globalThat would lead to the production of more carbon dioxide, the main gas responsible for global warming.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลกาภิวัตน์(n) globalization, Example: ทุกวันนี้มีการพูดถึงโลกาภิวัตน์กันอย่างกว้างขวาง, Thai Definition: สังคมโลกในปัจจุบันที่มีการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเพิ่มมากขึ้น เพราะผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร, Notes: (บาลี)
ตลาดโลก(n) world market, See also: global market, Example: ผลจากวิกฤตการณ์น้ำมันทำให้น้ำมันในตลาดโลกราคาสูงขึ้น, Thai Definition: แหล่งซื้อขายทั่วโลก
จีเอสเอ็ม(n) GSM, See also: Global system for Mobile, Syn. ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม
โลกาภิวัตน์(n) globalization, Example: ในยุคโลกาภิวัตน์ เราสามารถติดต่อกันข้ามทวีปได้ชั่วปลายนิ้วสัมผัส, Thai Definition: การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
โลกาภิวัตน์(n) globalization, Example: ในยุคโลกาภิวัตน์ เราสามารถติดต่อกันข้ามทวีปได้ชั่วปลายนิ้วสัมผัส, Thai Definition: การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำให้เป็นสากล[kān thamhai pen sākon] (n, exp) EN: internationalization ; globalization  FR: internationalisation [f]
ความเห็นของประชาคมโลก[khwāmhen khøng prachākhom lōk] (n, exp) EN: global opinion
ความต้องการทั่วโลก[khwām tǿngkān thūa lōk] (n, exp) EN: global demand  FR: demande globale [f]
โลกาภิวัตน์[lōkāphiwat] (n) EN: globalization  FR: globalisation [f]
ภาพรวม[phāp rūam] (n, exp) EN: overall image ; overview ; synopsis  FR: vue globale [f]
ภาวะโลกร้อน[phāwa lōk røn] (n, exp) EN: global warming  FR: réchauffement climatique [m] ; réchauffement global [m]
ภาวะเงินฝืดทั่วโลก[phāwa ngoenfeūt thūa lōk] (n, exp) EN: global deflation
รวม[rūam = ruam] (v) EN: total ; add up ; add together ; sum up  FR: ajouter ; totaliser ; globaliser
เศรษฐกิจโลก[sētthakit lōk] (n, exp) EN: world economy ; global economy  FR: économie mondiale [f]
เศรษฐกิจทั่วโลก[sētthakit thūa lōk] (n, exp) EN: global economy  FR: économie globale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOBAL G L OW1 B AH0 L
GLOBAL'S G L OW1 B AH0 L Z
GLOBALLY G L OW1 B AH0 L IY0
GLOBALIZE G L OW1 B AH0 L AY2 Z
GLOBALIZED G L OW1 B AH0 L AY2 Z D
GLOBALSTAR G L OW1 B AH0 L S T AA2 R
GLOBALIZATION G L OW2 B AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
global (j) glˈoubl (g l ou1 b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
整体[zhěng tǐ, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ, / ] global; overall; as a whole; whole (thing, situation); entirety; integrated, #1,208 [Add to Longdo]
全球化[quán qiú huà, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, ] globalization, #8,339 [Add to Longdo]
全球性[quán qiú xìng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˋ, ] global, #16,665 [Add to Longdo]
全局性[quán jú xìng, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˊ ㄒㄧㄥˋ, ] global, #32,167 [Add to Longdo]
世界经济[shì jiè jīng jì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] global economy; world economy [Add to Longdo]
世界变暖[shì jiè biàn nuǎn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] global warming [Add to Longdo]
全局语境[quán jú yǔ jìng, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˊ ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] global context [Add to Longdo]
全球定位系统[quán qiú dìng wèi xì tǒng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] global positioning system (GPS) [Add to Longdo]
全球暖化[quán qiú nuǎn huà, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, ] global warming (Taiwan and Hong Kong usage); written 全球變暖|全球变暖 in PRC [Add to Longdo]
全球气候[quán qiú qì hòu, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] global climate [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Globalisierung(n) |die, nur Sg.| โลกาภิวัตน์, การแพร่หลายไปทั่วโลก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
globale Beleuchtung {f}global illumination [Add to Longdo]
Erderwärmung {f}global warming [Add to Longdo]
Globalisierung {f}globalization [Am.]; globalisation [Br.] [Add to Longdo]
Globalisierungsgegner {m}; Globalisierungsgegnerin {f} [pol.]anti-globalization activist [Add to Longdo]
globalglobal [Add to Longdo]
global {adv}globally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオタ;あおた[aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
エドアブラザメ[edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]
グローバリスト[guro-barisuto] (n) globalist [Add to Longdo]
グローバリズム[guro-barizumu] (n) globalism; (P) [Add to Longdo]
グローバリゼーション;グローバライゼイション[guro-barize-shon ; guro-baraizeishon] (n) globalization; globalisation [Add to Longdo]
グローバル[guro-baru] (adj-na,n) global; (P) [Add to Longdo]
グローバルIPアドレス[グローバルアイピーアドレス, guro-baruaipi-adoresu] (n) {comp} global IP address [Add to Longdo]
グローバルアドレス[guro-baruadoresu] (n) {comp} global address [Add to Longdo]
グローバルウォー[guro-baruuo-] (n) global war [Add to Longdo]
グローバルグループ[guro-baruguru-pu] (n) {comp} global group [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グローバル[ぐろーばる, guro-baru] global [Add to Longdo]
グローバルアドレス[ぐろーばるあどれす, guro-baruadoresu] global address [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
グローバルメモリプール[ぐろーばるめもりぷーる, guro-barumemoripu-ru] global memory pool [Add to Longdo]
グローバルローミング[ぐろーばるろーみんぐ, guro-baruro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
グローバル形式[グローバルけいしき, guro-baru keishiki] global format [Add to Longdo]
グローバル検索[グローバルけんさく, guro-baru kensaku] global search [Add to Longdo]
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] global declaration [Add to Longdo]
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] global variable [Add to Longdo]
グローバル名称[グローバルめいしょう, guro-baru meishou] global-title [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 global \glob"al\ adj.
   1. involving the entire earth; not limited or provincial in
    scope; as, global war; global monetary policy.
 
   Syn: planetary, worldwide.
     [WordNet 1.5]
 
   2. shaped like a globe; spherical.
 
   Syn: ball-shaped, globose, globular, orbicular, spheric,
     spherical.
     [WordNet 1.5]
 
   3. broad in scope or content; comprehensive. Opposite of
    {noncomprehensive}.
 
   Syn: all-embracing, all-inclusive, across-the-board,
     blanket(prenominal), broad, complete, panoptic, wide.
     [WordNet 1.5]
 
   4. (Computers) Accessible and effective throughout an entire
    computer program, rather than in only one subroutine; --
    used of variables; as, global variable. Opposite of
    {local}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 global
   adj 1: involving the entire earth; not limited or provincial in
       scope; "global war"; "global monetary policy"; "neither
       national nor continental but planetary"; "a world
       crisis"; "of worldwide significance" [syn: {global},
       {planetary}, {world(a)}, {worldwide}, {world-wide}]
   2: having the shape of a sphere or ball; "a spherical object";
     "nearly orbicular in shape"; "little globular houses like
     mud-wasp nests"- Zane Grey [syn: {ball-shaped}, {global},
     {globose}, {globular}, {orbicular}, {spheric}, {spherical}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 global /gloːbaːl/
  across the board; global; globally

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top