Search result for

global

(121 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -global-, *global*
English-Thai: Longdo Dictionary
global governance(n) โลกาภิบาล
global planning(n) การวางแผนระดับสากล
globalization(n) โลกาภิวัตน์, R. localization

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
global[ADJ] ซึ่งมีรูปร่างกลม, See also: กลมเหมือนโลก, Syn. earthly
global[ADJ] โดยรวม, See also: ทั่วโลก, กว้างๆ, Syn. worldwide
globalise[VT] ทำให้กระจายไปทั่วโลก, See also: เปลี่ยนแปลงทั่วโลก, Syn. generalize, internationalize
globalize[VT] ทำให้กระจายไปทั่วโลก, See also: เปลี่ยนแปลงทั่วโลก, Syn. generalize, internationalize
globalisation[N] โลกาภิวัตน์, See also: โลกานุวัตร, การแพร่หลายไปทั่วโลก
globalization[N] โลกาภิวัตน์, See also: โลกานุวัตร, การแพร่หลายไปทั่วโลก
global warming[N] ความร้อนขึ้นของบรรยากาศโลก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
global(โกล'เบิล) adj. ทั่วโลก,ทั้งโลก,ทั้งหมด,เป็นรูปโลก., Syn. universal,worldwide
global variableตัวแปรส่วนกลางตัวแปรที่เรียกใช้ได้จากทุก ๆ ซับรูทีน (subroutine) ในโปรแกรมหลักเดียวกันดู local variable เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
globalครอบคลุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
global policyกรมธรรม์คุ้มครองรวม มีความหมายเหมือนกับ blanket policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
global positioning system (GPS)ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (จีพีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
global propertyสมบัติวงกว้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
global radiationรังสีรวม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
global system for mobile communications (GSM)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
global tectonics; geotectonics; tectonicsธรณีแปรสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
global variableตัวแปรส่วนกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
global warmingการอุ่นขึ้นของโลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
global warmthความอบอุ่นของโลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Global Commission on International Migrationคณะกรรมาธิการว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่าง ประเทศ [การทูต]
Global environmental change การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global Positioning Systemระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global Positioning Systemระบบหาตำแหน่ง
ระบบสำหรับใช้หาตำแหน่งของผิวโลกโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแล้วคำนวณหาจุดพิกัดบนผิวโลก [สิ่งแวดล้อม]
Global Positioning Systemระบบวัดพิกัดภูมิศาสตร์ [TU Subject Heading]
Global Positioning SystemGlobal Positioning System, ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (จีพีเอส) [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Global radiationการแผ่รังสีของโลก [อุตุนิยมวิทยา]
global radiation, total solar radiationรังสีรวมจากดวง อาทิตย์ [อุตุนิยมวิทยา]
Global system for mobile communicationsการสื่อสารระบบจีเอสเอ็ม [TU Subject Heading]
Global system for moble communicationจีเอสเอ็ม (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
globalglobal
global positioning system (n ) GPS (global positioning system) จีพีเอส (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลตำแหน่งโลก คือ จีพีเอส ที่ทำให้เราทราบค่าตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ของโลก โดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณคือ อุปกรณ์จีพีเอส ดาวเทียมกำหนดตำแหน่งบนโลก มีอยู่สามค่ายคือ 1. NAVSTAR เป็นของประเทศอเมริกา 2. GLONASS เป็นของประเทศรัสเซีย 3. GALILEO เป็นของยุโรป แต่ที่เราใช้สัญญาณในปัจจุบันด้วย จีพีเอสที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนั้นใช้ของ NAVSTAR แต่เรานิยมเรียกของค่ายนี้ว่า ดาวเทียมจีพีเอส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, listen, this thing's global.. ไม่ ฟังนะ มันเป็นอย่างนี้ทั่วโลกแล้ว Episode #1.5 (2008)
Then it went global.แล้วมันก็กระจายไปสู่ทั่วโลก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
That "heroes" is a global phenomenon."Heroes" มันเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกจริงๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Ah, this goddamn global warming's bad for business.ภาวะโลกร้อน.. นี่ไม่ดีสำหรับธรุกิจนี้เลย Babylon A.D. (2008)
Since 9/11 more than 4500 people have been killed in a rising tide of global terror.ตั้งแต่เหตุการณ์ 11 กันยายน คนนับ 4500 ต้องสังเวยชีวิตในเหตุการณ์ก่อการร้ายทั่วโลก Vantage Point (2008)
What we're dealing with here is potentially a global conflagration that requires constant diligence in order to suppress.สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ มีแนวโน้มจะสร้างความวุ่นวายไปทั่วโลก เราจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจัง Body of Lies (2008)
Mine are global.แต่เราต้องทั้งโลก Body of Lies (2008)
He blames the water shortage on global warming.มันเป็นเพราะภาวะโลกร้อน Quantum of Solace (2008)
The Tierra project is just one small part of a global network, of equal parts that Green Planet has created, to rejuvenate the world on the verge of collapse.โครงการนี้ชื่อว่า เธียร่า เป็นส่วนหนึ่งในจุดมุ่งหมายหลักของเรา กรีนน์ แพลนเน็ต ถูกสร้างขึ้น เพื่อฟื้นฟูโลกนี้ ก่อนจุดจบของโลกจะมาถึง Quantum of Solace (2008)
Well, I'm Garth from Global Saviors, and...ผมการ์ธจากโกลบอล เซฟเวอร์ Pineapple Express (2008)
To enable that... we need to become partners with a group which has a global network.จะทำอย่างนั้นได้ เราจะต้องเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ซึ่งมีเครือข่ายกว้างขวางไปทั่วโลก Death Note: L Change the World (2008)
The attack is connected with the global terrorist network.ไวรัสระบาดตัวนี้มันเกี่ยวพันถึงเครือข่าบก่อการร้าย Death Note: L Change the World (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
globalA global crisis is at hand.
globalAir pollution is a serious global problem.
globalBecause of global warming, it's starting to melt in some parts of Alaska.
globalGlobal agricultural output was expanding.
globalGlobal climatic changes may have been responsible for the extinction of the dinosaurs.
globalGlobal warming can cause serious problems for wild animals, too.
globalGlobal warming will change the patterns of the weather world-wide.
globalI'm worried about the global warming trend.
globalIt is said that global warming is directly related to carbon dioxide emissions.
globalJapan's money power has a global reach now.
globalMost important of all, the brain needs global reentry pathways connecting these anatomical structures.
globalThat would lead to the production of more carbon dioxide, the main gas responsible for global warming.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลกาภิวัตน์[N] globalization, Example: ทุกวันนี้มีการพูดถึงโลกาภิวัตน์กันอย่างกว้างขวาง, Thai definition: สังคมโลกในปัจจุบันที่มีการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเพิ่มมากขึ้น เพราะผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร, Notes: (บาลี)
ตลาดโลก[N] world market, See also: global market, Example: ผลจากวิกฤตการณ์น้ำมันทำให้น้ำมันในตลาดโลกราคาสูงขึ้น, Thai definition: แหล่งซื้อขายทั่วโลก
จีเอสเอ็ม[N] GSM, See also: Global system for Mobile, Syn. ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม
โลกาภิวัตน์[N] globalization, Example: ในยุคโลกาภิวัตน์ เราสามารถติดต่อกันข้ามทวีปได้ชั่วปลายนิ้วสัมผัส, Thai definition: การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
โลกาภิวัตน์[N] globalization, Example: ในยุคโลกาภิวัตน์ เราสามารถติดต่อกันข้ามทวีปได้ชั่วปลายนิ้วสัมผัส, Thai definition: การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำให้เป็นสากล[n. exp.] (kān thamhai pen sākon) EN: internationalization ; globalization   FR: internationalisation [f]
ความเห็นของประชาคมโลก[n. exp.] (khwāmhen khøng prachākhom lōk) EN: global opinion   
ความต้องการทั่วโลก[n. exp.] (khwām tǿngkān thūa lōk) EN: global demand   FR: demande globale [f]
โลกาภิวัตน์[n.] (lōkāphiwat) EN: globalization   FR: globalisation [f]
ภาพรวม[n. exp.] (phāp rūam ) EN: overall image ; overview ; synopsis   FR: vue globale [f]
ภาวะโลกร้อน[n. exp.] (phāwa lōk røn) EN: global warming   FR: réchauffement climatique [m] ; réchauffement global [m]
ภาวะเงินฝืดทั่วโลก[n. exp.] (phāwa ngoenfeūt thūa lōk) EN: global deflation   
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: total ; add up ; add together ; sum up   FR: ajouter ; totaliser ; globaliser
เศรษฐกิจโลก[n. exp.] (sētthakit lōk) EN: world economy ; global economy   FR: économie mondiale [f]
เศรษฐกิจทั่วโลก[n. exp.] (sētthakit thūa lōk) EN: global economy   FR: économie globale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOBAL    G L OW1 B AH0 L
GLOBAL'S    G L OW1 B AH0 L Z
GLOBALLY    G L OW1 B AH0 L IY0
GLOBALIZE    G L OW1 B AH0 L AY2 Z
GLOBALIZED    G L OW1 B AH0 L AY2 Z D
GLOBALSTAR    G L OW1 B AH0 L S T AA2 R
GLOBALIZATION    G L OW2 B AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
global    (j) (g l ou1 b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
整体[zhěng tǐ, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ, / ] global; overall; as a whole; whole (thing, situation); entirety; integrated, #1,208 [Add to Longdo]
全球化[quán qiú huà, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, ] globalization, #8,339 [Add to Longdo]
全球性[quán qiú xìng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˋ, ] global, #16,665 [Add to Longdo]
全局性[quán jú xìng, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˊ ㄒㄧㄥˋ, ] global, #32,167 [Add to Longdo]
世界经济[shì jiè jīng jì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] global economy; world economy [Add to Longdo]
世界变暖[shì jiè biàn nuǎn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] global warming [Add to Longdo]
全局语境[quán jú yǔ jìng, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˊ ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] global context [Add to Longdo]
全球定位系统[quán qiú dìng wèi xì tǒng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] global positioning system (GPS) [Add to Longdo]
全球暖化[quán qiú nuǎn huà, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, ] global warming (Taiwan and Hong Kong usage); written 全球變暖|全球变暖 in PRC [Add to Longdo]
全球气候[quán qiú qì hòu, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] global climate [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Globalisierung(n) |die, nur Sg.| โลกาภิวัตน์, การแพร่หลายไปทั่วโลก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
globale Beleuchtung {f}global illumination [Add to Longdo]
Erderwärmung {f}global warming [Add to Longdo]
Globalisierung {f}globalization [Am.]; globalisation [Br.] [Add to Longdo]
Globalisierungsgegner {m}; Globalisierungsgegnerin {f} [pol.]anti-globalization activist [Add to Longdo]
globalglobal [Add to Longdo]
global {adv}globally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオタ;あおた[, aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
エドアブラザメ[, edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]
グローバリスト[, guro-barisuto] (n) globalist [Add to Longdo]
グローバリズム[, guro-barizumu] (n) globalism; (P) [Add to Longdo]
グローバリゼーション;グローバライゼイション[, guro-barize-shon ; guro-baraizeishon] (n) globalization; globalisation [Add to Longdo]
グローバル[, guro-baru] (adj-na,n) global; (P) [Add to Longdo]
グローバルIPアドレス[グローバルアイピーアドレス, guro-baruaipi-adoresu] (n) {comp} global IP address [Add to Longdo]
グローバルアドレス[, guro-baruadoresu] (n) {comp} global address [Add to Longdo]
グローバルウォー[, guro-baruuo-] (n) global war [Add to Longdo]
グローバルグループ[, guro-baruguru-pu] (n) {comp} global group [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グローバル[ぐろーばる, guro-baru] global [Add to Longdo]
グローバルアドレス[ぐろーばるあどれす, guro-baruadoresu] global address [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
グローバルメモリプール[ぐろーばるめもりぷーる, guro-barumemoripu-ru] global memory pool [Add to Longdo]
グローバルローミング[ぐろーばるろーみんぐ, guro-baruro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
グローバル形式[グローバルけいしき, guro-baru keishiki] global format [Add to Longdo]
グローバル検索[グローバルけんさく, guro-baru kensaku] global search [Add to Longdo]
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] global declaration [Add to Longdo]
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] global variable [Add to Longdo]
グローバル名称[グローバルめいしょう, guro-baru meishou] global-title [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 global \glob"al\ adj.
   1. involving the entire earth; not limited or provincial in
    scope; as, global war; global monetary policy.
 
   Syn: planetary, worldwide.
     [WordNet 1.5]
 
   2. shaped like a globe; spherical.
 
   Syn: ball-shaped, globose, globular, orbicular, spheric,
     spherical.
     [WordNet 1.5]
 
   3. broad in scope or content; comprehensive. Opposite of
    {noncomprehensive}.
 
   Syn: all-embracing, all-inclusive, across-the-board,
     blanket(prenominal), broad, complete, panoptic, wide.
     [WordNet 1.5]
 
   4. (Computers) Accessible and effective throughout an entire
    computer program, rather than in only one subroutine; --
    used of variables; as, global variable. Opposite of
    {local}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 global
   adj 1: involving the entire earth; not limited or provincial in
       scope; "global war"; "global monetary policy"; "neither
       national nor continental but planetary"; "a world
       crisis"; "of worldwide significance" [syn: {global},
       {planetary}, {world(a)}, {worldwide}, {world-wide}]
   2: having the shape of a sphere or ball; "a spherical object";
     "nearly orbicular in shape"; "little globular houses like
     mud-wasp nests"- Zane Grey [syn: {ball-shaped}, {global},
     {globose}, {globular}, {orbicular}, {spheric}, {spherical}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 global /gloːbaːl/
  across the board; global; globally

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top