ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swelter

S W EH1 L T ER0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swelter-, *swelter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swelter[VI] ร้อนอบอ้าว, See also: ร้อนระอุ, Syn. suffocate, glow, hot
swelter[VT] ซึมออก, See also: ไหลออก, Syn. sweat, perspire
swelter[N] ความร้อนอบอ้าว, See also: ความร้อนระอุ, Syn. heat, hotness
sweltering[ADJ] ร้อนมาก, Syn. hot, scorching

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swelter(สเวล'เทอะ) vi.,vt. ร้อนอบอ้าว,ร้อนระอุ,ได้รับความทุกข์จากความร้อน,ไหลออก,ซึมออก. n. ความร้อนอบอ้าว,ความร้อนระอุ,เหงื่อโชก,อารมณ์เครียด

English-Thai: Nontri Dictionary
swelter(vi) ร้อนอบอ้าว,เหงื่อออก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swelterIt's sweltering.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบ[v.] (op) EN: be stuffy ; be sultry ; be sweltering ; be stifling   FR: être étouffant

CMU English Pronouncing Dictionary
SWELTER S W EH1 L T ER0
SWELTERS S W EH1 L T ER0 Z
SWELTERED S W EH1 L T ER0 D
SWELTERING S W EH1 L T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swelter (v) swˈɛltər (s w e1 l t @ r)
swelters (v) swˈɛltəz (s w e1 l t @ z)
sweltered (v) swˈɛltəd (s w e1 l t @ d)
sweltering (v) swˈɛltərɪŋ (s w e1 l t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
炎熱[えんねつ, ennetsu] (n,adj-no) sweltering heat [Add to Longdo]
暑苦しい[あつくるしい, atsukurushii] (adj-i) sultry; sweltering [Add to Longdo]
熱帯夜[ねったいや, nettaiya] (n) sultry night; sweltering night; night in which temperature doesn't fall below 25 degrees C [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swelter \Swel"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Sweltered}; p. pr. &
   vb. n. {Sweltering}.] [From {Swelt}, v. i.]
   1. To be overcome and faint with heat; to be ready to perish
    with heat. "Sweltered cattle." --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. To welter; to soak. [Obs.] --Drayton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swelter \Swel"ter\, v. t.
   1. To oppress with heat. --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   2. To exude, like sweat. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swelter
   v 1: be uncomfortably hot
   2: suffer from intense heat; "we were sweltering at the beach"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top