ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invariant

IH2 N V EH1 R IY0 AH0 N T   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invariant-, *invariant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invariant[N] ค่าคงที่ (ทางคณิตศาสตร์)
invariant[ADJ] ไม่เปลี่ยนแปลง, See also: คงที่, Syn. unvarying, invariable, constant, Ant. changing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invariant(อินแว'ริเอินทฺ) adj. หาค่ามิได้,ล้ำค่า. n. ค่าที่คงที่, Syn. unvarying,constant

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
invariant๑. ยืนยง๒. ตัวยืนยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
invariantยืนยง, ไม่แปรเปลี่ยน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
invariant lineเส้นยืนยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
invariant pointจุดยืนยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
invariant propertyสมบัติไม่แปรเปลี่ยน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
invariant subgroupกรุปย่อยยืนยง [มีความหมายเหมือนกับ normal subgroup] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

CMU English Pronouncing Dictionary
INVARIANT    IH2 N V EH1 R IY0 AH0 N T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不变量[bù biàn liàng, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] invariant quantity; invariant (math.), #124,144 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Invariante {f}; unveränderliche Größe {f} [math.]invariant; invariable [Add to Longdo]
invariant [math.]; unveränderlich {adj}invariant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インヴァリアント[, invarianto] (n) invariant [Add to Longdo]
ループ不変式[ループふへんしき, ru-pu fuhenshiki] (n) {comp} loop invariant [Add to Longdo]
変わらない[かわらない, kawaranai] (adj-i) constant; invariant; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ループ不変式[ループふへんしき, ru-pu fuhenshiki] loop invariant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invariant \In*va"ri*ant\, n. (Math.)
   An invariable quantity; specifically, a function of the
   coefficients of one or more forms, which remains unaltered,
   when these undergo suitable linear transformations. --J. J.
   Sylvester.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invariant
   adj 1: unaffected by a designated operation or transformation
   2: unvarying in nature; "maintained a constant temperature";
     "principles of unvarying validity" [syn: {changeless},
     {constant}, {invariant}, {unvarying}]
   n 1: a feature (quantity or property or function) that remains
      unchanged when a particular transformation is applied to it

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top