Search result for

unload

(46 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unload-, *unload*, unloa
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unload[VT] เอาขึ้น, See also: ขนขึ้น, ถ่ายของ, ถ่ายสินค้า, ถ่ายเทสินค้า, Syn. unload, unburden, unpack, disburden, discharge, drain, dump, empty, pour off, Ant. lade, load, pack.
unload[VI] ขนสินค้าออก, See also: ขนออก, ถ่ายสินค้าออก, Syn. unload, unburden, unpack, disburden, discharge, drain, dump, empty, pour off, Ant. lade, load, pack
unload[VT] เอาออก, Ant. load
unload[VT] โยนความรับผิดชอบให้ผู้อื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unload(อันโลด') vt.,vi. เอาลง,ขนลง,ถ่ายของ,ถ่ายสินค้า,ถอนกระสุนออก,ปลด,ปล่อย,ถอดกระสุน.

English-Thai: Nontri Dictionary
unload(vt) ขนลง,ปลดปล่อย,ถ่ายสินค้า,ถอนกระสุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unloaderอุปกรณ์ลดการอัดคอมเพรสเซอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Listen, I told the other boys I'd help them unload the truck.ฟังนะ ฉันบอกพวกเด็กๆ ว่า จะไปช่วยขนของลงจากรถ 24: Redemption (2008)
I told the boys I'd help them unload the truck.ผมบอกพวกเด็กๆว่าจะไปช่วยพวกเขาขนของลงจากรถ... 24: Redemption (2008)
- Check. - It's unloaded.จะได้เห็นกัน ใครจะโดนระเบิดสมอง Gomorrah (2008)
Ok, let's unload it here.โอเค ขนลงมาตรงนี้ล่ะ Under & Out (2008)
12 ships were unloaded here today.มีเรือ 12 ลำ นำของขึ้นท่าวันนี้ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Tellme youpulledup behind her and unloaded an entire clip into the back of her head.แกขับรถตามเธอไป และยิงเธอจากทางด้านหลัง ใส่ศีรษะของเธอ Albification (2009)
I unload it now, or I lose it to the county for next to nothing.ฉันต้องขนของออกตอนนี้ หรือฉันจะเสียมันไปให้กับเขตโดยที่ไม่ได้อะไรเลย Smite (2009)
Right away, sir. Unload that gear!ได้ครับท่าน ขนเครื่องมือลงมาให้หมด! Trespass (2009)
I mean, people usually take years unloading their baggage, so I'm trying to figure out what's the rush?คนปกติใช้เวลากันเป็นปีกว่าจะลงหลักปักฐานกัน ผมสงสัยว่าทำไมเราต้องรีบร้อนขนาดนั้น? Keep This Party Going (2009)
The new automated checkout registers have arrived; if you could please have Mike go and unload them.บันทึกการตรวจสอบอัตโนมัติ อันใหม่มาถึงแล้ว ให้บิ๊กไมค์ไปถ่ายสินค้าด้วย Chuck Versus the Colonel (2009)
I... i hope it's cool-- me unloading on you like this.คงไม่เป็นไรนะ ที่ผมมาระบายกับคุณ Acafellas (2009)
Perhaps we'd unload this before someone else gets hurt.บางทีถ้ามันไม่ใส่กระสุน ก็คงไม่มีใครต้องเจ็บ Everybody Ought to Have a Maid (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unloadThe ship was unloaded at the port.
unloadThey unloaded the ship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่ายเท[V] unload, See also: transmit, discharge, remove, Syn. ขนถ่าย, ขนย้าย, เปลี่ยน, Example: ชาวประมงกำลังถ่ายเทปลาจากเรือหาปลาของชาวบ้านไปไว้ยังเรือขนส่งสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โละ[v.] (lo) EN: throw out ; throw away ; unload ; lay off   FR: se débarasser (de)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNLOAD    AH0 N L OW1 D
UNLOADS    AH0 N L OW1 D Z
UNLOADED    AH0 N L OW1 D AH0 D
UNLOADING    AH0 N L OW1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unload    (v) (uh1 n l ou1 d)
unloads    (v) (uh1 n l ou1 d z)
unloaded    (v) (uh1 n l ou1 d i d)
unloading    (v) (uh1 n l ou1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンローダー[, anro-da-] (n) unloader [Add to Longdo]
アンロード[, anro-do] (n) {comp} unload [Add to Longdo]
卸下[しゃが, shaga] (n,vs) {mil} cargo unloading [Add to Longdo]
下ろし;降ろし;卸し;卸(io)[おろし, oroshi] (n-suf,n) (1) dropping; unloading; removing; (n) (2) grated vegetables, fruit, etc.; (3) (abbr) (See おろし金) grater; (4) using new tools (or clothes, etc.); new tools (or clothes, etc.) [Add to Longdo]
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P) [Add to Longdo]
荷下ろし;荷卸し[におろし, nioroshi] (n,vs) unloading (cargo, etc.) [Add to Longdo]
荷役[にえき;にやく, nieki ; niyaku] (n) handling cargo; loading and unloading [Add to Longdo]
荷揚げ[にあげ, niage] (n,vs) unloading; landing; (P) [Add to Longdo]
自重[じちょう, jichou] (n) weight of an (unloaded) vehicle [Add to Longdo]
出バン[でバン, de ban] (n,vs) unloading a truck or van (from de-van) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] unload; take off [Add to Longdo]
卸下[xiè xià, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄚˋ, ] unload [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unload \Un*load"\, v. t. [1st pref. un- + load.]
   1. To take the load from; to discharge of a load or cargo; to
    disburden; as, to unload a ship; to unload a beast.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to relieve from anything onerous.
    [1913 Webster]
 
   3. To discharge or remove, as a load or a burden; as, to
    unload the cargo of a vessel.
    [1913 Webster]
 
   4. To draw the charge from; as, to unload a gun.
    [1913 Webster]
 
   5. To sell in large quantities, as stock; to get rid of.
    [Brokers' Cant, U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unload \Un*load"\, v. i.
   To perform the act of unloading anything; as, let unload now.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unload
   v 1: leave or unload; "unload the cargo"; "drop off the
      passengers at the hotel" [syn: {drop}, {drop off}, {set
      down}, {put down}, {unload}, {discharge}]
   2: take the load off (a container or vehicle); "unload the
     truck"; "offload the van" [syn: {unload}, {unlade},
     {offload}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top