ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-undergo-

AH2 N D ER0 G OW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: undergo, *undergo*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undergo(vt) ประสบ (เหตุการณ์ในด้านลบ), See also: ตรากตรำ, ผ่านประสบการณ, เผชิญกับ, Syn. experience, bear, tolerate, endure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undergo(อันเดอะโก') vt. ประสบ, ผ่าน, ได้รับ, อดทน, อดกลั้น, ทนทุกข์., See also: undergoer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
undergo(vt) ได้รับ, ทน, ประสบ, ผ่าน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
undergoFather is going to undergo an operation.
undergoHe had to undergo many trials.
undergoHer mother is going to undergo a major operation next week.
undergoHe will have to undergo an operation next week.
undergoJapan has undergone a drastic change as a result of industrialization.
undergoNote that the impetus for change has undergone a series of transformations in this community.
undergoPacked into wooden fishing boats like sardines the immigrants undergo the dangerous voyage there.
undergoThe historical thesis can be summarized by saying that Darwinism has undergone three stages of evolution.
undergoThe new engine must undergo all the necessary tests.
undergoThe surgeon me to undergo an operation.
undergoThe surgeon persuaded him to undergo an organ transplant.
undergoThe surgeon persuaded me to undergo an organ transplant operation.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNDERGO AH2 N D ER0 G OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undergo (v) ˌʌndəgˈou (uh2 n d @ g ou1)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undergo \Un`der*go"\, v. t. [imp. {Underwent}; p. p. {Undergone}
   (?; 115); p. pr. & vb. n. {Undergoing}.] [AS. underg[=a]n.
   See {Under}, and {Go}.]
   1. To go or move below or under. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To be subjected to; to bear up against; to pass through;
    to endure; to suffer; to sustain; as, to undergo toil and
    fatigue; to undergo pain, grief, or anxiety; to undergothe
    operation of amputation; food in the stomach undergoes the
    process of digestion.
    [1913 Webster]
 
       Certain to undergo like doom.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To be the bearer of; to possess. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Their virtues else, be they as pure as grace,
       As infinite as man may undergo.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To undertake; to engage in; to hazard. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I have moved already
       Some certain of the noblest-minded Romans
       To undergo with me an enterprise.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To be subject or amenable to; to underlie. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Claudio undergoes my challenge.    --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undergo
   v 1: pass through; "The chemical undergoes a sudden change";
      "The fluid undergoes shear"; "undergo a strange sensation"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top