ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upheaval

AH0 P HH IY1 V AH0 L   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upheaval-, *upheaval*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upheaval[N] การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดปัญหา, Syn. disturbance
upheaval[N] การถูกรบกวน, See also: การถูกก่อกวน
upheaval[N] การยกตัวของเปลือกโลก (ทางธรณีวิทยา), Syn. eruption
upheaval[N] ความวุ่นวาย, See also: ความไม่สงบ, Syn. disruption, disorder, turmoil
upheaval[N] การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง, Syn. convulsion, reorganise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upheaval(อัพฮี'เวิล) n. การยกระดับขึ้น,การยกขึ้น,การสูงขึ้น,การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง, Syn. revolution,elevation

English-Thai: Nontri Dictionary
upheaval(n) การยกสูงขึ้น,กลียุค,การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The appearance of the Questing Beast is supposed to foreshadow a time of great upheaval.การปรากฏกายของอสูรกายปริศนา เป็นลางบางเหตุแห่งกลียุค Le Morte d'Arthur (2008)
Sheldon informed me that you're experiencing an emotional upheaval, and I'm here to help.เชลดอนแจ้งว่า ลูกกำลังเผชิญกับปัญหา การปรับสภาวะอารมณ์เฉียบพลัน แม่มาช่วยลูกแล้ว The Skank Reflex Analysis (2011)
You're hanging on to Whitney because it's difficult to handle the upheaval in your own lives.เธอยึดติดกับวิทนีย์ เพราะมันยากที่จะรับ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอเอง Dance with Somebody (2012)
I need your photographic memory and your passion for social upheaval to help me write the book about the Upper East Side... the book I should've written from the beginning.ผมต้องการความทรงจำเหมือนภาพถ่ายของคุณกับความหลงไหลในการสร้างความวุ่นวายในสังคม เพื่อช่วยผมในการเขียนหนังสือเกี่ยวกับ อัปเปอร์ อีสต์ ไซด์ หนังสือที่ผมควรจะเขียนมาตั้งแต่แรก The Return of the Ring (2012)
I need your passion for social upheaval to help me write the book about the Upper East Side.ผมต้องการความสามารถของคุณในการสร้างความวุ่นวายให้กับสังคม เพื่อช่วยฉันในการเขียนหนังสือ เกี่ยวกับ Upper East Side High Infidelity (2012)
I need your photographic memory and your passion for social upheaval to help me write the book about the Upper East Side.ผมต้องการภาพที่คุณเก็บไว้ และความโกรธของคุณ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม โดยการช่วยผมเขียนหนังสือ เกี่ยวกับย่านอัพเปอร์อีสต์ Gone Maybe Gone (2012)
I need your passion for social upheaval to help me write the book about the Upper East Side.ผมต้องการความสามารถของคุณ ในการสร้างความวุ่นวายให้กับสังคม เพื่อช่วยฉันในการเขียนหนังสือ เกี่ยวกับ Upper East Side Dirty Rotten Scandals (2012)
They influence upheaval and then profit in the aftermath.พวกเขามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ และกำไรในสิ่งที่ตามมา Sabotage (2013)
Upheaval, death, destruction, pain, imprisonment, betrayal.มันกลายเป็นเหตุการณืที่โชคร้าย Pilot (2013)
About 7,500 light-years away, in another part of our galaxy, there is a place of upheaval on an inconceivable scale.ดาวนับไม่ถ้วน เกี่ยวกับ 7,500 ปีแสงออกไป ในส่วนของกาแล็กซีของเราอีก Sisters of the Sun (2014)
By the time we got here, the telltale traces of global upheaval were buried at the bottom of the deep blue sea.เวลาที่พวกเราได้ที่นี่, ร่องรอยปากโป้ง ของการเปลี่ยนแปลง ของโลกที่ถูกฝังอยู่ ที่ด้านล่างของท้องทะเลสีคราม The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Not to mention the occasional upheavals that erupted from within our planet and the apocalyptic bolts that come from the blue.ไม่ต้องพูดถึงความวุ่นวายโอกาสที่ พวยพุ่งออกมาจากภายในดาว เคราะห์และกลอนสันทรายของเรา The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถูกรบกวน[n. exp.] (kān thūk ropkūan) EN: upheaval ; disturbance   

CMU English Pronouncing Dictionary
UPHEAVAL    AH0 P HH IY1 V AH0 L
UPHEAVALS    AH0 P HH IY1 V AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upheaval    (n) ˌʌphˈiːvəl (uh2 p h ii1 v @ l)
upheavals    (n) ˌʌphˈiːvəlz (uh2 p h ii1 v @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umbruch {m}; Umwälzung {f} | Umbrüche {pl}upheaval | upheavals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
渦中[かちゅう, kachuu] (n) vortex; maelstrom; whirlpool; convulsions; upheaval; (P) [Add to Longdo]
押し上げ;押上げ[おしあげ, oshiage] (n) upheaval; upthrust; uplift [Add to Longdo]
激動[げきどう, gekidou] (n,vs) terrible shock; agitation; upheaval; (P) [Add to Longdo]
激変(P);劇変[げきへん, gekihen] (n,vs) sudden change; upheaval; (P) [Add to Longdo]
大荒れ[おおあれ, ooare] (adj-na,n) great storm; agitation; upheaval [Add to Longdo]
動乱[どうらん, douran] (n,vs,adj-no) disturbance; agitation; commotion; upheaval; riot; (P) [Add to Longdo]
風雲急を告げる[ふううんきゅうをつげる, fuuunkyuuwotsugeru] (exp,v1) to have grown tense (of a situation); to have become critical (and to be on the verge of a major upheaval) [Add to Longdo]
変革[へんかく, henkaku] (n,vs) (1) change; reform; revolution; upheaval; (2) Reformation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upheaval \Up*heav"al\, n.
   The act of upheaving, or the state of being upheaved; esp.,
   an elevation of a portion of the earth's crust. --Lubbock.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upheaval
   n 1: a state of violent disturbance and disorder (as in politics
      or social conditions generally); "the industrial revolution
      was a period of great turbulence" [syn: {turbulence},
      {upheaval}, {Sturm und Drang}]
   2: a violent disturbance; "the convulsions of the stock market"
     [syn: {convulsion}, {turmoil}, {upheaval}]
   3: (geology) a rise of land to a higher elevation (as in the
     process of mountain building) [syn: {upheaval}, {uplift},
     {upthrow}, {upthrust}]
   4: disturbance usually in protest [syn: {agitation},
     {excitement}, {turmoil}, {upheaval}, {hullabaloo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top