ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tribulation

T R IH2 B Y AH0 L EY1 SH AH0 N   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tribulation-, *tribulation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tribulation[N] ความยากลำบาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tribulation(ทริบบิวเล'เชิน) n. ความยากลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ, Syn. oppression

English-Thai: Nontri Dictionary
tribulation(n) ความทุกข์ทรมาน,ความลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The rapture, the tribulation and the impending battle of Armageddon dominate much of the discussion.ความปิติ หรือวิบัติ กำลังใกล้เข้ามาแล้ว การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด มีอิทธิพล เหนือหัวข้อสนทนามาก The Day the Earth Stood Still (2008)
Am I to take it you agree the second Tribulation has begun?แสดงว่าคุณก็เห็นด้วยว่า ความทนทุกข์ครั้งที่สองเริ่มขึ้นแล้ว I, Witness (2015)
The second Tribulation has begun.การทนทุกข์ครั้งที่สองเริ่มต้นขึ้นแล้ว Whispers in the Dark (2015)
Is it too much to ask that the second tribulation be easier than the first?คงขอมากไปสินะถ้าจะให้ การทนทุกข์ครั้งที่สอง ง่ายดายกว่าครั้งแรก Blood and Fear (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิบาก[n.] (wibāk) EN: hardship ; suffering ; misery ; pain ; consequence of one's action ; tribulation   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIBULATION T R IH2 B Y AH0 L EY1 SH AH0 N
TRIBULATIONS T R IH2 B Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tribulation (n) trˌɪbjulˈɛɪʃən (t r i2 b y u l ei1 sh @ n)
tribulations (n) trˌɪbjulˈɛɪʃənz (t r i2 b y u l ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
試練(P);試煉;試錬[しれん, shiren] (n) test; trial; probation; ordeal; tribulation; (P) [Add to Longdo]
辛苦艱難[しんくかんなん, shinkukannan] (n) trials and tribulations; adversities; suffering hardships and troubles [Add to Longdo]
艱難苦労[かんなんくろう, kannankurou] (n) trials and tribulations; adversities; suffering hardships and troubles [Add to Longdo]
艱難辛苦[かんなんしんく, kannanshinku] (n) trial and tribulation; hardships; privations; difficulties [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tribulation \Trib`u*la"tion\, n. [OE. tribulacium, F.
   tribulation, L. tribulatio, from tribulare to press, afflict,
   fr. tribulum a thrashing sledge, akin to terere, tritum, to
   rub. See {Trite}.]
   That which occasions distress, trouble, or vexation; severe
   affliction.
   [1913 Webster]
 
      When tribulation or persecution ariseth because of the
      word, by and by he is offended.     --Matt. xiii.
                          21.
   [1913 Webster]
 
      In the world ye shall have tribulation. --John. xvi.
                          33.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tribulation
   n 1: an annoying or frustrating or catastrophic event; "his
      mother-in-law's visits were a great trial for him"; "life
      is full of tribulations"; "a visitation of the plague"
      [syn: {trial}, {tribulation}, {visitation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top