ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

torturer

T AO1 R CH ER0 ER0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -torturer-, *torturer*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The best torturers never get their hands dirty.การทรมานที่ดี ไม่จำเป็นต้องลงมือเอง Caged Heat (2010)
Torturer, rapist, killer.นักทรมาน ข่มขืน ฆ่า Take It! (2010)
Alator is no ordinary torturer.Alator ไม่ใช่นักทรมานทั่ว ๆ ไปหรอกนะ The Secret Sharer (2011)
In Cuba, the torturers used to have a device, two thin metal spikes, placed here, that they adjusted,ในคิวบา คนที่จะทรมาณจะใช้เครื่องมือ หนามเหล็กบางๆสองอัน ไว้ตรงนี้ แล้วปรับ Seven Psychopaths (2012)
Come to brag about your skills as a torturer?จะมาอวดความสามารถตัวเอง ในฐานะผู้ชอบทรมานคนอื่นเหรอ All My Children (2012)
Your skill as a torturer was unparalleled, did you know that?ความสามารถของเจ้าในการทำให้คนอื่นทรมานเหนือกว่าผู้ใด เจ้ารู้ใช่ไหม The Kindness of Strangers (2012)
Surely men have branded you a murderer, a torturer.แน่นอนว่าใคร ๆ ก็จะตราหน้าว่าคุณเป็นฆาตกร นักทรมาณ The Offer (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ยมบาล[n.] (yommabān) EN: Prince of Devils ; guardian of hell ; guardian of the underworld ; torturer of the dead   FR: gardien de l'enfer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TORTURER    T AO1 R CH ER0 ER0
TORTURERS    T AO1 R CH ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
torturer    (n) tˈɔːtʃərər (t oo1 ch @ r @ r)
torturers    (n) tˈɔːtʃərəz (t oo1 ch @ r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folterknecht {m} | Folterknechte {pl}torturer | torturers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Torturer \Tor"tur*er\ (t[^o]r"t[-u]r*[~e]r), n.
   One who tortures; a tormentor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 torturer
   n 1: someone who inflicts severe physical pain (usually for
      punishment or coercion)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top