Search result for

harrow

(41 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harrow-, *harrow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harrow[N] คราด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด,ทรมานจิตใจ,ข่มขืนชำเรา,ทำให้เจ็บช้ำ,แย่ง,ย่ำยี,ปล้นสะดม, See also: harrower n.
disk harrown. คราดจานกลม

English-Thai: Nontri Dictionary
harrow(n) คราด
harrow(vi) ไถคราด,ลงคราด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- "We"? - She and her friend, Doon Harrow.เรา เธอกับเพื่อนของเธอ ดูน ฮาโรล City of Ember (2008)
Is this the home of Doon Harrow?นี่เป็นบ้านจอง ดูน ฮาโรวหรือ City of Ember (2008)
- Doon Harrow! - Doon Harro- - No, Loris.ดูนฮาโรล ดูนฮาโรล ไม่ ลอริส City of Ember (2008)
We're looking for Doon Harrow. He's charged with treason against the city.เราตามหา ดูน ฮาโรล เขามีความผิด กบฏ ต่อเมือง City of Ember (2008)
Barrow Harrow. It's his nickname.แบโรว ฮาโรว เป็นชื่อเล่นเขาน่ะ City of Ember (2008)
Another harrowing appeal from young Jessica Hamby's mother...อีกหนึ่งคำอ้อนวอนจากผู้เป็นแม่ของ สาวน้อยเจสสิกา แฮมบี. Keep This Party Going (2009)
We're here to honor a young man who survived a harrowing ordeal at the hands of the alien monster.We're here to honor a young man... ...who survived a harrowing ordeal... ...at the hands of the alien monster. Planet 51 (2009)
The track will run the length of Terminal Island along some of the narrowest and most harrowing paths that the racing world has to offer.แทร็คจะเรียกใช้ความยาว of Terminal Island พร้อมบางส่วนที่แคบที่สุด and เส้นทางบาดใจมากที่สุด ที่โลกมีให้แข่ง Death Race 2 (2010)
Harrow, Oxford... very bright guy.จบจาก แฮร์โรว์ ออกซ์ฟอร์ด... อัจฉริยะทีเดียว The Blind Banker (2010)
Now, after several harrowing adventures alongside her master,ในตอนนี้ หลังจากผจญภัยต่างๆนาๆเคียงข้างอาจารย์ของเธอ Assassin (2010)
And so I knew what I had to do next. Once again, I went to harrow hell to free Sam from Lucifer's cage.ฉันจึงรู้ว่าฉันต้องทำอะไรต่อไป อีกครั้งที่ฉันต้องกลับไปนรก The Man Who Would Be King (2011)
Throughout humankind man has celebrated the culmination of a long, harrowing journey by planting a flag, to say you climbed that mountain achieved the unachievable, made it through another school year.เหล่ามวลมนุษย์ที่ผ่านมา คนฉลองผลของการเดินทาง ยาวนานโดยปักธง เพื่อบอกว่าคุณปีนเขาลูกนั้น บรรลุสิ่งที่ทำไม่ได้ Back to Summer (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คราด[N] harrow, See also: rake, curry-comb, Example: เมื่อหว่านเมล็ดแล้วควรใช้คราดเกลี่ยดินกลบบางๆ ช่วยให้เมล็ดหญ้าฝังในดิน, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องมือสำหรับชักหรือลากขี้หญ้าหรือหยากเยื่อ ทำเป็นซี่ๆ มีด้ามสำหรับถือ
คราด[V] harrow, Example: ปกติชาวนาจะใช้แรงวัวควาย หรือแทรกเตอร์ขนาดเล็กคราดในนาดำ, Count unit: อัน, Thai definition: ชักหรือลากด้วยคราดนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คราด[n.] (khrāt) EN: harrow ; rake ; curry-comb   FR: rateau [m] ; ratissoire [f] ; herse [f]
คราด[v.] (khrāt) EN: harrow   FR: ratisser ; herser
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[v. exp.] (thøramān-thørakam) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   

CMU English Pronouncing Dictionary
HARROW    HH AE1 R OW0
HARROWER    HH AE1 R OW0 W ER0
HARROWING    HH EH1 R OW0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Harrow    (n) (h a1 r ou)
harrow    (v) (h a1 r ou)
harrows    (v) (h a1 r ou z)
harrowed    (v) (h a1 r ou d)
harrowing    (v) (h a1 r ou i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Egge {f} | Eggen {pl}harrow | harrows [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハロー(P);ハロ[, haro-(P); haro] (n) (1) halo; (2) hello; hallo; hullo; (3) harrow; (P) [Add to Longdo]
馬鍬[まぐわ;まんが, maguwa ; manga] (n) harrow; rake [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yōu, ㄧㄡ, ] harrow, #470,342 [Add to Longdo]
[yōu, ㄧㄡ, ] harrow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harrow \Har"row\, v. t. [imp. & p. p. {Harrowed}
   (h[a^]r"r[-o]d); p. pr. & vb. n. {Harrowing}.] [OE. harowen,
   harwen; cf. Dan. harve. See {Harrow}, n.]
   1. To draw a harrow over, as for the purpose of breaking
    clods and leveling the surface, or for covering seed; as,
    to harrow land.
    [1913 Webster]
 
       Will he harrow the valleys after thee? --Job xxxix.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   2. To break or tear, as with a harrow; to wound; to lacerate;
    to torment or distress; to vex.
    [1913 Webster]
 
       My aged muscles harrowed up with whips. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       I could a tale unfold, whose lightest word
       Would harrow up thy soul.       --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harrow \Har"row\ (h[a^]r"r[-o]), n. [OE. harowe, harwe, AS.
   hearge; cf. D. hark rake, G. harke, Icel. herfi harrow, Dan.
   harve, Sw. harf. [root]16.]
   1. An implement of agriculture, usually formed of pieces of
    timber or metal crossing each other, and set with iron or
    wooden teeth. It is drawn over plowed land to level it and
    break the clods, to stir the soil and make it fine, or to
    cover seed when sown.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) An obstacle formed by turning an ordinary harrow
    upside down, the frame being buried.
    [1913 Webster]
 
   {Bush harrow}, a kind of light harrow made of bushes, for
    harrowing grass lands and covering seeds, or to finish the
    work of a toothed harrow.
 
   {Drill harrow}. See under 6th {Drill}.
 
   {Under the harrow}, subjected to actual torture with a
    toothed instrument, or to great affliction or oppression.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harrow \Har"row\, interj. [OF. harau, haro; fr. OHG. hara, hera,
   herot, or fr. OS. herod hither, akin to E. here.]
   Help! Halloo! An exclamation of distress; a call for succor;
   -- the ancient Norman hue and cry. "Harrow and well away!"
   --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Harrow! alas! here lies my fellow slain. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harrow \Har"row\, v. t. [See {Harry}.]
   To pillage; to harry; to oppress. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Meaning thereby to harrow his people.  --Bacon
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harrow
   n 1: a cultivator that pulverizes or smooths the soil
   v 1: draw a harrow over (land) [syn: {harrow}, {disk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top