ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surrogate

S ER1 AH0 G AH0 T   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surrogate-, *surrogate*
Possible hiragana form: すっろがて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surrogate[ADJ] เป็นตัวแทน, See also: ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทน, Syn. substituted, representative
surrogate[N] ตัวแทน, See also: ผู้แทน, ผู้ทำหน้าที่แทน, Syn. substitute, representative, stand-in, deputy, proxy
surrogate[N] ผู้หญิงที่รับอุ้มท้องแทน
surrogate[N] ตุลาการท้องถิ่น (ในบางรัฐ), Syn. judge
surrogate[VT] ให้เป็นตัวแทน, See also: ให้แทนที่, แทน, Syn. substitute, represent

English-Thai: Nontri Dictionary
surrogate(n) ผู้รักษาการแทน,ตัวแทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surrogate, fatherผู้ทดแทนพ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surrogate, motherผู้ทดแทนแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surrogate; substitute๑. สิ่งทดแทน, ผู้ทดแทน๒. แทน, แทนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surrogate motherhoodความเป็นมารดาที่รับตั้งครรภ์แทน [TU Subject Heading]
Surrogate mothersมารดาที่รับตั้งครรภ์แทน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And do you now hide from your surrogate family as well?คุณและตอนนี้ซ่อนตัวจากครอบครัวตัวแทนของคุณด้วยหรือไม่ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
look at his surrogate parents.ดูพ่อมันสิ Shoot 'Em Up (2007)
Surrogate father.เมื่อไหร่ที่เราจะได้ตัวแคลร์? Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
We need to find a surrogate we can control.เราต้องหาคนอุ้มบุญแทน คนที่เราคุมได้ Betty's Baby Bump (2008)
The gear is your surrogate father.และยาก็เป็นตัวแทนของพ่อนาย RocknRolla (2008)
AND HE'S LASHING OUT AT SURROGATES FOR HIS LIFE,เรียกคนของคุณมา Normal (2008)
- I am his surrogate exam taker!-ข้าแค่เข้ามาสอบแทนเขาเท่านั้นเอง! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I don't wanna be your surrogate Janice.ฉันไม่ต้องการเป็นตัวแทนของเจนิซ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
And became the surrogate For the absent mother.- การ์เซีย - ค่ะท่าน Conflicted (2009)
My two dads screened potential surrogates based on beauty and I.Q.พ่อหาคนอุ้มท้องฉัน โดยคัดจากความสวยและไอคิว Pilot (2009)
You know, your surrogate daddy's still awake.นายรู้ไหม พ่อที่เป็นตัวแทนของนาย ยังตื่น --- Sympathy for the Devil (2009)
"of his surrogate mother, and, unfortunately,"ของแม่ผู้ซึ่งให้กำเนิดเขาได้ แต่โชคไม่ดีที่..." Of Human Action (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เล่นสำรอง[N] substitute, See also: surrogate, Syn. ตัวสำรอง, Ant. ผู้เล่นตัวจริง, Example: โค้ชขอเปลี่ยนเอาผู้เล่นสำรองลงแข่งหลังจากพักครึ่งเวลา, Count unit: คน, Thai definition: นักกีฬาที่ตระเตรียมไว้นอกเหนือจากนักกีฬาที่ต้องแข่งจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้เล่นสำรอง[n. exp.] (phūlēn samrøng) EN: substitute ; surrogate ; substitution player   FR: remplaçant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SURROGATE S ER1 AH0 G AH0 T
SURROGATE S ER1 AH0 G EY2 T
SURROGATES S ER1 AH0 G AH0 T S
SURROGATES S ER1 AH0 G EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surrogate (n) sˈʌrəgɛɪt (s uh1 r @ g ei t)
surrogates (n) sˈʌrəgɛɪts (s uh1 r @ g ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代孕[dài yùn, ㄉㄞˋ ㄩㄣˋ, ] surrogate pregnancy [Add to Longdo]
借腹生子[jiè fù shēng zǐ, ㄐㄧㄝˋ ㄈㄨˋ ㄕㄥ ㄗˇ, ] surrogate pregnancy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aliasname {m}; Hilfsname {m}surrogate name [Add to Longdo]
Ersatzfamilie {f}surrogate familiy [Add to Longdo]
Ersatzmittel {n}; Ersatz {m}; Surrogat {n} | Ersatzmittel {pl}surrogate | surrogates [Add to Longdo]
Leihmutter {f}surrogate mother [Add to Longdo]
Leihmutterschaft {f}surrogate motherhood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サロゲートペア[, saroge-topea] (n) surrogate pair (of characters); (P) [Add to Longdo]
サロゲートマザー[, saroge-tomaza-] (n) surrogate mother [Add to Longdo]
代理出産[だいりしゅっさん, dairishussan] (n) surrogate birth [Add to Longdo]
代理母[だいりはは, dairihaha] (n) surrogate mother [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surrogate \Sur"ro*gate\, v. t.
   To put in the place of another; to substitute. [R.] --Dr. H.
   More.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surrogate \Sur"ro*gate\, n. [L. surrogatus, p. p. of surrogare,
   subrogare, to put in another's place, to substitute; sub
   under + rogare to ask, ask for a vote, propose a law. See
   {Rogation}, and cf. {Subrogate}.]
   1. A deputy; a delegate; a substitute.
    [1913 Webster]
 
   2. The deputy of an ecclesiastical judge, most commonly of a
    bishop or his chancellor, especially a deputy who grants
    marriage licenses. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. In some States of the United States, an officer who
    presides over the probate of wills and testaments and
    yield the settlement of estates.
    [1913 Webster]
 
   4. a {surrogate mother}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surrogate
   adj 1: providing or receiving nurture or parental care though
       not related by blood or legal ties; "foster parent";
       "foster child"; "foster home"; "surrogate father" [syn:
       {foster}, {surrogate}]
   n 1: someone who takes the place of another person [syn:
      {surrogate}, {alternate}, {replacement}]
   2: a person appointed to represent or act on behalf of others
     [syn: {deputy}, {surrogate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top