Search result for

sunder

(54 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sunder-, *sunder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sunder[VT] แบ่ง, See also: แยก, แยกออก, ตัดขาด, Syn. cut, divide, separate, split

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asunder(อะซัน'เดอร์) adv.,adj.แยกออกเป็นชิ้น ๆ , กระจายออก, Syn. apart
misunderstand(มิสอันเดอสแทนดฺ') {misunderstood,misunderstanding,misunderstands} vt.,vi. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,แปลผิด, Syn. misread,mistake
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด,ความไม่สามารถจะเข้าใจได้,ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake

English-Thai: Nontri Dictionary
sunder(vt) แยกออก,แบ่งแยก,ตัดขาด
asunder(adv) ขาดสะบั้น,กระจายออก,แยกจากกัน
misunderstand(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด,การตีความผิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think this is purely a m sunderstanding it should beข้าคิดว่า คงมีการเข้าใจผิดกัน Ip Man 2 (2010)
The sundered veil must be restored.ช่องว่างของผนึกต้องถูกทำลาย The Darkest Hour (2011)
The sundered veil must be restored.รอยแยกนั้นสมควรได้รับการรักษา The Darkest Hour: Part Two (2011)
We had thought you were mangled corpse, the sundered beams of the arena your tomb.เรามีความคิด คุณเป็นศพแหลกเหลว, คานถอดถอน เวทีหลุมฝังศพของคุณ Sacramentum (2012)
Yeah, one. Deandra Sunderland, the star.มีคนหนึ่ง ดีแอนดร้า ซันเดอร์แลนด์ ดาวดัง Behind the Red Curtain (2013)
Deandra Sunderland?เดนดร้า ซันเดอร์แลนด์ Behind the Red Curtain (2013)
What makes you think Sunderland could have killed Warwick?อะไรทำให้คุณคิดว่าซันเดอร์แลนด์ฆ่าวอร์วิกค์ Behind the Red Curtain (2013)
Did you see Sunderland the night of the murder?คุณเห็นซันเดอร์แลนด์ ในคืนเกินเหตุมั้ยครับ Behind the Red Curtain (2013)
Well, brace yourself, because now I need to talk to Deandra Sunderland.เตรียมตัวให้พร้อม เพราะตอนนี้ฉันต้องการจะคุย \ กับดีนดรา ซันเดอร์แลนด์ Behind the Red Curtain (2013)
Miss Sunderland.คุณซันเดอร์แลนด์ Behind the Red Curtain (2013)
That she was going to tell Sunderland, which of course meant that everyone would find out and... that would have ruined everything.เธอจะไปบอกซันเดอร์แลนด์ ซึ่งแน่นอน หมายความว่าทุกคนคงต้องรู้เรื่องทั้งหมด และนั้นจะทำให้ทุกอย่างจบสิ้น Behind the Red Curtain (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเข้าใจผิด[adv.] (dōi khaojai phit) EN: due to a misunderstanding   
เข้าใจผิด[v. exp.] (khaojai phit) EN: misunderstand   FR: mal comprendre
ไขว้เขว[v.] (khwaikhwē) EN: be confused ; misunderstand   
เขว[v.] (khwē) EN: distort ; misunderstand   FR: faire fausse route
หลง[v.] (long) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; forget   FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงผิด[v.] (longphit) EN: be mistaken ; be misled ; be misguided ; misunderstand   FR: se tromper ; faire fausse route ; être dans l'erreur
หมองหมาง[v.] (møngmāng) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other)   
สำคัญผิด[v.] (samkhan phit) EN: be misled into thinking ; mistake ; misunderstand   FR: se méprendre
ซันเดอร์แลนด์[TM] (Sandoēlaēnt) EN: Sunderland   FR: Sunderland
ทำให้เข้าใจผิด[v. exp.] (thamhai khaojai phit) EN: cause a misunderstanding ; mislead   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUNDER    S AH1 N D ER0
SUNDERLIN    S AH1 N D ER0 L IH2 N
SUNDERMAN    S AH1 N D ER0 M AH0 N
SUNDERLAND    S AH1 N D ER0 L AH0 N D
SUNDERMEYER    S AH1 N D ER0 M AY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sunder    (v) (s uh1 n d @ r)
sunders    (v) (s uh1 n d @ z)
sundered    (v) (s uh1 n d @ d)
sundering    (v) (s uh1 n d @ r i ng)
Sunderland    (n) (s uh1 n d @ l @ n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
ミスアンダスタンディング[, misuandasutandeingu] (n) misunderstanding [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
勘違い[かんちがい, kanchigai] (n,vs) misunderstanding; wrong guess; (P) [Add to Longdo]
逆恨み[さかうらみ, sakaurami] (n,vs) (1) being resented in return; (2) unjustified resentment through misunderstanding [Add to Longdo]
曲解[きょっかい, kyokkai] (n,vs) misconstruction; distortion; misinterpretation; misunderstanding [Add to Longdo]
誤解[ごかい, gokai] (n,vs) misunderstanding; (P) [Add to Longdo]
誤聞[ごぶん, gobun] (n,vs) misunderstanding; misinformation [Add to Longdo]
考え違い[かんがえちがい, kangaechigai] (n) mistaken idea; misunderstanding; wrong impression [Add to Longdo]
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sunder \Sun"der\, v. t.
   To expose to the sun and wind. [Prov. Eng.] --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sunder \Sun"der\, v. t. [imp. & p. p. {Sundered}; p. pr. & vb.
   n. {Sundering}.] [OE. sundren, AS. sundrain (in [=a]sundrain,
   gesundrain), from sundor asunder, separately, apart; akin to
   D. zonder, prep., without, G. sonder separate, as prep.,
   without, sondern but, OHG. suntar separately, Icel. sundr
   asunder, Sw. & Dan. s["o]nder, Goth. sundr[=o] alone,
   separately.]
   To disunite in almost any manner, either by rending, cutting,
   or breaking; to part; to put or keep apart; to separate; to
   divide; to sever; as, to sunder a rope; to sunder a limb; to
   sunder friends.
   [1913 Webster]
 
      It is sundered from the main land by a sandy plain.
                          --Carew.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sunder \Sun"der\, v. i.
   To part; to separate. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sunder \Sun"der\, n. [See {Sunder}, v. t., and cf. {Asunder}.]
   A separation into parts; a division or severance.
   [1913 Webster]
 
   {In sunder}, into parts. "He breaketh the bow, and cutteth
    the spear in sunder." --Ps. xlvi. 9.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sunder
   v 1: break apart or in two, using violence

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top